Zondag 27 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Voorzang: Psalm 141 vers 2

Gebed, Votum en groet

Psalm 63 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen van het Christelijk geloof

Psalm 139 vers 10

Schriftlezing: 1 Johannes 5 vers 1-13

Gebed

Psalm 14 vers 1, 2, 3 en 7

Preek over Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus

De leer van de Drie-eenheid, uitgelegd aan de hand van

1. Zijn liefde

2. De zaligheid

3. Het verbond

Even geleden dat we Zondag 7 met elkaar behandelen. Goed om even terug te blikken. Waar staan we? Verband blijft zien. Helder zien. Structuur heel belangrijk.

Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En gelijk de vraag gekoppeld: hoe krijgt u dat nu? Wat is een getroost leven? Drie stukken: hoe groot zonde en ellende is, hoe ervan verlost en hoe ik God daarvoor dankbaar ben. Naast elkaar en niet na elkaar! Drie stukken. Pas als u die alle drie weet, daar de ware troost. Uitleggen.

We zitten in het tweede stuk. De verlossing. De kern is het geloof in Jezus Christus. Niet alleen een zeker weten maar ook een vast vertrouwen. Vergeving van zonden aan mij gezonken is. Apostel Johannes: wie de Zoon heeft, die heeft het leven en niet, die heeft het leven niet.

Wat is dan nodig om te geloven? Twaalf artikelen. De leer van de apostelen. Volhardende waren in de leer. Verwoord in de twaalf artikelen. Niet zo dat elke apostel met een artikel kwam. In drie delen. De christelijke leer. Leer van de Drie-Eenheid. Apostolische belijdenis. Aansluiting gezocht bij wat nodig is om te belijden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als mensen bij de christelijke kerk kwamen, werd die belijdenis gevraagd. Vraag en antwoord 24 van God de Vader en de schepping, God de Zoon en onze verlossing en van God de Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Johannes: Jezus de Zoon van God. De Christus te belijden. Moorman, Martha et cetera. En in het Oude Testament: allen gezien op Christus. Die in Jezus Christus geloofden. Het leven hadden in Zijn Naam. In de beloften niet gekregen, de vervulling niet gezien, rusten op het volbrachte werk van de Zoon.

Zonder de Zoon moet u verloren gaan. In Hem het leven. Zonder het ware geloof. Niet wat u voor waar houdt. Maar vertrouwen op Zijn volbrachte werk. Zien dat God liefde is. Onbegrijpelijk. Die vanmiddag Zijn zondaarsliefde kwijt wil.

Johannes apostel van de liefde. Die liefde heeft. God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Dit is de liefde Gods dat wij Zijn geboden bewaren. Op de ander gericht. De ander op het oog.

Het kan niet anders dan dat Hij een Drie-Enige God is. Bestaat uit drie personen. Hoe had God dan liefde kunnen zijn als God niet Drie-Enig was. Goddelijke liefde tussen de drie personen in Zijn Godheid wil Hij delen met mensen. Is dat niet onbegrijpelijk? Opdat die liefde uw harde hart zou verbreken.

God is liefde. Enkelvoudig. Geen verborgen lagen. Een laag is helemaal liefde. En dat in tegenstelling tot ons mensen. We kunnen nog weleens heel lief voordoen terwijl we het niet zijn. Ik kan wel zeggen: doe eens lief maar dat is nog niet gemakkelijk als we het niet zijn. Masr Hij is liefde. Oneindige liefde. Juiste Godsbeeld. Openbaart in Zijn woord, kenbaar gemaakt.

Vaak gedacht dat God de Vader een boeman is. Willekeurig handelt, overgeleverd aan Zijn grillen. Afwachten hoe Hij reageert. Het klopt niet!! Hij is liefde. Hij mensen uitverkoren. Niet de gevallen engelen. Daar ziet u al de Vaderliefde. Daarom gaat Zijn woord uit. Verkiezende liefde van de Vader.

Maar wat een wonder dat de Zoon gekomen is. Ik zal betalen. Ik zal aan Uw gerechtigheid genoegdoen. Heilige Geest die gaat toepassen. Gemeente, ik denk dat u er veel te simpel er over denkt. Onbewoond huis. Wij rennen er uit weg maar Heilige Geest neemt zo intrek in een zondaarsbestaan. Ik moet er zijn.

2. De zaligheid

U begrijpt wel als u zegt verklaar eens, bewijs eens dat God een Drie-Enig God is. Gaat niet. Niet te bewijzen. Leerstuk om te geloven. Niet alleen voor waar houden maar ook het vertrouwen. Als u mag weten van een Drie-Enige God.

Zijn liefde laten zien. Laten zien aan de hand van de zaligheid. Dat Hij wil dat alle mensen zalig worden. God van liefde. Delen in die liefde. Delen in Zijn gemeenschap. Hem zou liefhebben maar ook uw naaste.

Maar gemeente dan ligt er een geweldige hobbel, barrière. Er ligt schuld. U hebt het niet verdiend. We hebben gezegd: we willen niets met U te maken hebben. Daar ligt een onnoemelijke schuld. Dat u niet Zijn liefde niet geacht hebt maar de Vader op Zijn hart getrapt hebt. Hij is enkelvoudig liefde en tegelijkertijd rechtvaardig. Hij kan gemeenschap hebben met de zonde maar ook niet met de zondaar. Tenzij er is betaald door de Zoon van God.

Hoe moet dit op orde gemaakt worden? Is al op orde gemaakt. Door de Zoon. Al onze ongerechtigheden op Hem doen aanlopen. Zo heeft Hij de volle toorn over de zonden weggedragen, getild. Al die miljoenen zonden. Opgelost. Aan Zijn gerechtigheid genoeggedaan. Zijn gramschap is geblust. Uitgelegd aan de hand van de zaligheid. Vader en Zoon. En Heilige Geest dan? Wat daar en toen (op Golgotha plaatsvond) hier en nu voor u geldt.

Wat heb je eraan als je weet van een miljardair in Putten en zelf heb je een euro nodig. Hoe kom je daar? Moet er gebracht worden. Zo ook met de Heilige Geest. Wonder van Golgotha zo groot wonder maar wordt nog groter met de toepassende werk van de Heilige Geest.

Zoals Vader, Zoon en Heilige Geest samenwerkten in de schepping en in de herschepping ook zo. De zaligheid ligt in het kennen van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen aanneming des persoons mogelijk voor iedereen. Barrière weggenomen door de Zoon. En toepassende liefde van de Heilige Geest: voor iedereen. Liefst op de markt staan. Niemand voor over.

Hem te kennen is het leven. Misschien wel te dogmatisch. Gemeenschap. Levend in die gemeenschap de ander gaat kennen. Vader die U met alle goed verzorgen wil, Zoon wast in Zijn bloed, en Geest die hetgeen wij in Christud hebben gaat toepassen. Zo staat Hij aan uw deur te kloppen. Is het niet zo, Thomas? Wie Mij kent, kent de Vader. Drie-Enige God. Zaligheid. Daar het wonder.

3. Het verbond

Geen moeilijker leerstuk. Niet in de Bijbel genoemd Drie-Eenheid. Soms gezegd: drie Namen. Ene keer deze naam, dan andere. Pertinent onjuist. Drie Personen!

Zijn er voorbeelden? Nee zijn er niet. Bestuur als voorbeeld. Van een andere orde. Drie personen. Tegen elkaar uitspelen. Dat de Vader een boeman is. De Zoon tussentreedt. Is een eenheid. Kunnen niet veel verdeeld zijn. Drie Personen bij elkaar houden maar wel blijven onderscheiden. Zo maakt Hij zich in Zijn Woord bekend.

Zijn verbond. Dat Hij zich verbindt aan mensen. Volkomen zekerheid over wie Hij is. God openbaart zich geleidelijk. U gaat meer en meer van Hem zien. Geldt ook van Zijn verbond. Telkens komen er nieuwe aspecten naar voren. Nadruk op Zijn liefde, trouw.

Openbaring stuwt zich naar de Zoon. Daar Gods volle openbaring. Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Enige God, Alwijze God. Waarachtige God. Volkomen betrouwbaar. Licht schijnt in het duistere bestaan. Van eeuwigheid was Hij al God. Al liefde. En dat zal Hij zijn in eeuwigheid.

Gemeente, het zou wat zijn als Hij kon veranderen. Ophouden liefde te zijn. De trouwe, de Verbondsgod. Wij zijn mensen van een dag. Ontrouw, leugenachtig. En dat Hij zich, de Getrouwe, wil verbinden aan ons met een eeuwig verbond der genade. Ligt vast. Heeft God Vader gegeven. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woore (Jezus – vleesgeworden woord) en de Heilige Geest. Drie zijn Een.

Discussies over of deze tekst later is toegevoegd. Ik laat die discussie aan de wetenschap. Wat ben ik dankbaar dat er drie zijn die in de hemel die getuigen. Er zijn er ook drie die getuigen op de aarde. Geest, water en bloed. In vers 6 Christus die gekomen is door water en bloed. Water tot reiniging en bloed tot verzoening. Daarom moest Johannes van zich afwijzen.

Doe ik veel aan inlegkunde als ik zeg prachtig mooi beeld als ik zeg de Heilige Geest, het water van de doop (bad der wedergeboorte) en het bloed de drinkbeker van Zijn bloed. Dit is het Nieuwe Testament in Zijn bloed. Christus als het hoofd van het genadeverbond. Vader en Zoon in de eeuwigheid hebben onderhandelt over het grote zaligmakerswerk. Verbond der genade.

Dan leest u heel veel. Als als, allemaal condities. Maar dan is het Jezus Christus die al die condities heeft waargemaakt. Daarom hoeft er van u niets bij maar er kan ook niet bij. Een groot wonder. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan blijft het verlangen over om in Zijn gemeenschap te leven. Drie personen. Onderscheidende personen. Dan moeten wij evenwichtig, trinitaris zijn (centraal – Vader, Zoon en Heilige Geest). Is uw leven zo ook de Vader in Zijn verkiezende liefde, de Zoon in Zijn verlossende liefde en de Heilige Geest in Zijn toepassende liefde? Vervuld met die Goddelijke liefde. Getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Drie-Enige God alle eer! Amen.

Psalm 68 vers 10

Gebed

Gezang 12 vers 7

Zegen