De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers

Gods wil is volmaakt en alleen goed. Zijn wet is Zijn wil en die zal geschieden. Tegelijkertijd is het de bede voor de kerk op aarde ‘Uw wil geschiedde’, dat in ons leven Zijn wil geschiedde. Gods kinderen die Hem toebehoren bidden om Zijn wil en wijsheid om Hem te volgen in het leven hier op aarde. In werk en studie, in de kerk en maatschappij. Om getrouw te dienen zoals de engelen in de hemel Hem dienen.

Heidelbergse Catechismus zondag 49 vraag en antwoord 124: ‘Welke is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef, dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken , en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn ; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren , als de engelen in den hemel doen‘.

De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers
1. De tegenspreker ontdekt;
2. De tegenspreker geleerd;
3. De tegenspreker getroost.

1. De tegenspreker ontdekt

Gemeente, we hebben gezien dat het fundamenteel is dat wij onze eigen nood en ellende recht kennen. Deze week nacht van gebed. Is dat uw nood? Uw ellende? Vervolging. 245 miljoen christenen vervolgd wereldwijd. Wij vinden het allemaal maar gewoon. Wij permitteren daarin ook nog wat te kiezen. Aangrijpend. Gods wil te kennen. Zijn wil is Zijn wet. Hoe Hij gediend wil worden. Dan gaat het niet over uw wil en jouw wil. Nodig de Heere aan te roepen. Zijn wil geschiedde. Ligt in het verlengde met de eerste twee beden. Uw Naam worde geheiligd. Wordt dat dan niet? Staat Hij er zelf niet voor in. Jawel. Onmiskenbaar komen de Zijnen tot Zijn koninkrijk. Waarom het gebed? In ons leven gestalte krijgt. Ook wat betreft Zijn wil. Bent u het eens met de wil van de Heere? Hoe het gaat in uw leven? Wat een geweldige vragen en spanning kan dat geven.

Natuurlijk, we zijn calvinistisch genoeg. Dingen die we accepteren. De een overkomt dit en een ander dat. U begrijpt wel: dan niet met Hem eens. Zijn wil goed is voor u. Het beste met u voorheeft. Uw behoud op het oog heeft. Dat is toch onbegrijpelijk. Over welke wil hebben we het? Hij wil dat alle mensen zalig worden. Daar kunt u het mee doen en mag u het mee doen. Ja maar niet iedereen wordt zalig? Uitverkiezing? Ja, verborgen dingen. Zijn geopenbaarde is dat iedereen zalig wordt. Wil des bevels. Bekeert u en gelooft het Evangelie. Zijn geopenbaarde wil maakt Hij bekend in Zijn Woord. Daarom hebben wij het Woord zo nodig. U kunt niet zonder. Daarom zorg dat u er bent als het Woord verkondigd wordt. Ook in uw leven. Het Woord nodig als u naar Zijn wil wilt leven. Vragen erbij: wat wilt U dat ik doen zal? Wat zijn we dan vreselijk selectief. Dingen opzoeken die ons aangenaam zijn. Het verbaasd me nog dat er geen website eigenpreken.nl waar je zelf preken kunt opzoeken en selecteren. Beetje meer uitverkiezing, aanbod van genade. Aanklikken en dan komen ze eruit.

Het Woord doen. Preek van de Tweede Pinksterdag, weet u nog. Training en oefening. Mijn natuur is zo verdorven dat ik niet weet de wil van de Heere, laat staan dat ik die zou doen. Hebt u uw nood en ellende in de gaten? Daarom is het nodig dat de tegenspreker ontdekt wordt. Als de Heere zegt: bekeer u. Dan zegt u gaat niet zomaar. Als die wil van God uw leven gaat stemmen, dan wordt het anders. Leer mij Uw wil te doen. Daarom is het zo hopeloos fout gegaan in het paradijs. Daar konden we Zijn wil doen. In onze verbondshoofd Adam. Wij kunnen het veel beter, zeiden we. Catechismus: uw eigen wil verloochenen, uzelf wegcijferen. Leer mij Uw welbehagen doen. Hoe moet ik dan mijn eigen wil verzaken? Dat is toch onbegonnen werk. Daar is een Almachtige kracht voor nodig. Precies. Dat is het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Niet tegen verzetten. Ten diepste bevalt het mij niet. Om bidden. Het licht van de Heilige Geest kracht doet.

Ik denk dat de grootste hobbel is dat ons zelfbeeld veel te optimistisch is. U belijdt het recht in de leer te zijn. Maar ondertussen. U doet nog wel goede dingen goed. Ernstig. Probeert nog wel wat te houden. Rammelt wel wat. Tegenspreker. Het klopt niet in uw leven. Ook na ontvangen genade. Die oude natuur leeft. Pas bij de laatste snik wordt ik ervan verlost. Die dagelijkse bekering is nodig. Zo fundamenteel. Dat wij bekennen zondaar te kennen. Recht voor God verootmoedigen. Mishage aan onszelf. Ook begeerte heilig voor Zijn aangezicht te leven.

Ik heb een vraag voor u. Hebt u er zin in, in die dagelijkse bekering? Alleen van Hem verwachten. Niet het paard achter de wagen te spannen. Niet de zonden uit proberen te bannen. U redt het niet. Uit onze nood gaan roepen. Uw wil geschiedde. Natuurlijk, u bent heel meegaand. Stille tijd. Afzonderen voor de dienst van de Heere. Veel voor de Heere over. Zingen, dansen en springen. Maar wat nu als je baan op het spel staat? Omdat je christen bent. Principiële bezwaren tegen het werk. Wilt u dan Zijn wil nog doen? Huis verliest waar je zo hard voor gespaard hebt. Als je je man of vrouw verliest. Of een geliefde. Of je feestjes niet meer kunt hebben die je had. Hem volgen als het uitkomt. Maar gaat niet. De Heere vraagt om het hart. In afhankelijkheid uw weg te gaan.

2. De tegenspreker geleerd

Wanneer zijn wij het eens met Gods wil? Neem uw kruis op u en volg Mij? Niet al mopperend dat kruis opnemen. Hem gewillig volgen. Hij ging de dood in. Sterven aan alles wat van mij is. Mijzelf verloochenen. Mijzelf wegcijferen. Hoe gaat het niet in tegen de geest van deze tijd. Individualisme. Voor je recht opkomen. Aangrijpend. Dan moeten we tegen de stroom in. Als het uw leven is, als het uw ernst is. Tegen de stroom in. De Geest van deze tijd. Tegen uw eigen vlees in. Daar gaat het om. Dat de Heere u dan niet wegstoot. Dat de Heere het u wil leren. In de weg van ontdekking de ellende aangewezen. Hij wil leren dat Zijn wil alleen goed is. Geef dat Uw wil die alleen goed is zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. Alleen Zijn wil. Is altijd alleen goed. Ook als ik het niet meer begrijp. Ook als er dingen gebeuren die ik niet een plek kan geven. Zonder tegenspreken gehoorzaam ben. Omdat wij de Heere altijd tegenspreken. Wij hebben altijd onze mening en onze gedachten. Het is genade dat de Heere dat weg gaat nemen en dat niet tot uitbarsting komt.

Ik zal het maar heel praktisch maken. Wat vond u van het weer vandaag? Iets te koud. Meer zon verwacht. Oordeel klaar. Mopperen op het weer is mopperen op de Heer, zeiden we vroeger thuis. Baan aangeboden krijgen. Waarom overkomt het u nu? Of als het gaat over de prediking. Ik heb liever een bekend gedeelte. Een gelijkenis of een verhaal. De Heere geeft ons toch heel Zijn Woord. Openbaring: wie afdoet van de profetieën van dit boek, die zal afgedaan worden in de eeuwigheid. Het moet wel een preek zijn waar je wat mee kunt. Ten diepste bestaan er geen mooie en fijne preken. Want het Woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, ik wilde zo graag opgebouwd worden en de Heere juist van u gaat afbreken. Opgebouwd worden in Hem. Zo redeneer ik altijd weer naar mijzelf. Ik moet er toch wat mee kunnen? Aan hebben? Ook zo met de gemeente. Wat heeft de gemeente aan u? Dat ik mijn gaven en genade besteed ten nutte van mijn naasten. Wij zoeken het bij onszelf. Wij moeten het fijn hebben.

Ik sprak een voorganger van een Evangelische gemeente. Mensen waren weggegaan. Sprak ze jaren later. Ik dacht dat je daar zat bij die gemeente. Alweer weg. En weg bij een andere gemeente. Het was het allemaal net niet. Uw wil geschiedde. Verlegen te zijn om de wil van de Heere. Ik ben nog niet weg. Maar zeker straks als het beroepingswerk komt. Misschien wel een dominee die met de scherpte van de wet komt, misschien wel jaren lang. En dan met de Evangeliebediening een opleving komt. En niet alles zo flauw. Heeft u de kosten overrekend? Meer en meer Zijn wil doen. Het is een groot wonder dat Hij het over wil nemen van u. Die grote Stuurman. Wilt u het kwijt of blijft u tegenspreken? Ja maar. De tegenspreker geleerd.

3. De tegenspreker getroost

Ambt en beroep zo getrouw mogen uitvoeren als de engelen in de hemel. Ik denk dat het opvalt. Dat valt op. Of in plaats dat u moppert. Hier te weinig, smal, te kort. Nee, om zo te werken. Om zo een evangelist te zijn. Wordt de lat niet veel te hoog gelegd? Zoals de twee aartsengelen Gabriël en Michaël. Die engel die daar was in Gethsemane om de Meester bij te staan. Die engel in de woestijn. Wie kan dat? Zo getrouw zijn? Daarom die bede nodig. Zoals het in de hemel gebeurt ook zo op aarde gaat. Die duizenden in de hemel die Hem dienen en prijzen. Paulus zegt dat we de wereld niet gelijkvormig moeten worden. Gelijk aan de wereld. Niet zoals in de wereld, in de maatschappij wordt gedacht.

Hoe? Hoe moet ik het doen? Het kan alleen maar in Hem. Gehoorzaam. Ik heb u altijd gewezen op het kruis, de kracht van het kruis. Hij was volkomen gewillig. Zijn spijze de wil van Zijn Vader te doen. Het sluipt er zo maar weer in en het weer in eigen kracht doen. Ligt subtiel. Komt omdat we een veel te positief mensbeeld hebben. Mogen wij dan geen vragen meer stellen? Om een diploma bij de uitslagen? Je moet als je ziek bent moet je toch vragen om genezing? Alles wat u vraagt in Zijn Naam wil, zal u gegeven worden.

Vader, niet Mijn wil maar Uw geschiedde. Wat een rust als wij zo het eens worden met Zijn wil. Met Zijn wil vereend. Als een gespeend kind. Vader wat U doet is goed. De enige manier om de rust te vinden, waar je ook achteraan holt, wat je ook probeert voor elkaar te krijgen, dan krijg je geen rust. Dan kun je een dikke bankrekening hebt, het mooiste huis van Putten, de mooiste auto maar dan geen rust. Alleen als het Zijn wil dan is er rust. Dat is heilig leven. Groeien is hoe langer hoe meer met Zijn wil verenigd worden. Daar ligt de ware rust. Wat een troost. Het kan. Uw wil geschiedde. Dat is ook het gebed. Dat ook Uw wil in mijn leven geschiedde. Omdat Vader wat U doet is goed. Ik kan het niet overzien wat goed is. Hij weet het volkomen. Om onze eigen nood en ellende te kennen. Daarom goed dat die tegenspreker wordt ontdekt. Dan vertroost Hij ook. Dan antwoordt Hij al voordat het gebed is uitgesproken. Dan wordt de tegenspreker getroost. Uw wil geschiedde. Amen.

 

Zondag 16 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 45 vraag en antwoord 124 over de bede ‘Uw wil geschiedde’