De gemeenschap met Christus

Met het Heilig Avondmaal wordt de gemeenschap met Christus geoefend. In het sacrament dat het Avondmaal is geeft Jezus aan Zijn volgelingen geestelijk voedsel. Het brood en de wijn zijn tekenen en beelden het Offerlam, Jezus Christus zelf die Zijn leven gaf, uit. Wie in Christus is, die is met Christus gekruist. Zijn wij dat? Zijn wij met Hem ondergegaan en leven we uit en door Hem? 

Heidelbergse Catechismus zondag 29, vraag 78 [Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?] en vraag 79 [Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en den drinkbeker zijn bloed, of het nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus?].

Dit leert ons de gemeenschap met Christus
1. De gemeenschap met Christus in het Avondmaal;
2. De gemeenschap met Christus door het geloof;
3. De gemeenschap met Christus in het hart.

1. De gemeenschap met Christus in het Avondmaal

Zondag 29 en 30 zijn niet de meest populaire. Tegen Rome geschreven. Herschrijven dan maar? Dan hele Bijbel herschrijven. Ook de Bijbel gaat in op bepaalde dwalingen. Paulus ging heel concreet in op de dwaling in Korinthe. Ook onze dwaling, nee ik hoop het niet maar is nog de vraag. Maar zoveel te leren. Luther: als je mij opensnijdt dan komt er een Paap uit, paapsgezinde. De dwalingen van Rome zijn voor ons nog steeds leerzaam. Veel van te leren. Hoe de Heere dan het Avondmaal gegeven geeft tot versterking van het geloof en van die gemeenschap. Meer beleefd en erkend wordt de gemeenschap van Christus. Avondmaal een gedachtenismaal. Natuurlijk, dat is het. Waarde van Christus te overdenken. Is het alleen dat of meer? Het is een sacrament. Wat is dat? Een teken en zegel. Ook uit de Catechismus volgt dit, antwoord 79. Te verzekeren door dit zegel en teken. Het is niet alleen een gedachtenismaal. Door de Heere zelf ingesteld tot versterking van het geloof.

Hoe is dan Christus aanwezig? De Roomse kerk zegt: Christus is werkelijk aanwezig. Brood verandert in Hem. Transsubstantiatie. Luther heeft zich er tegen verzet. Zag de tegenwoordigheid van Christus is overal alomtegenwoordig. Ook lichamelijk aanwezig. Samenkwam in het brood, consubstantiatie. Calvijn volgde de uitleg van geestelijke aanwezigheid van Christus. Alleen geestelijk te zien, door het geloof te zien. De tekenen die Jezus zelf nam, het brood en de wijn, zijn beelden.

Een voorbeeld. Misschien ben je nog niet zo ver, jonge mensen. Broer of zus laat telefoon zien met foto van vriendin. Nee, is je telefoon. Een foto van mijn vriendin. Zo ook het Avondmaal. Niet bij de uiterlijke tekenen blijven hangen. Verder kijken. Opwaarts getrokken worden. Christus zouden onderscheiden. Vergelijking met de doop. Wezenlijke lichaam van Christus? Nee. Doopwater wordt niet in het bloed van Christus veranderd. Ook niet voor de afwassing van de zonden, beeld ervan. Geen magische dingen eromheen. Blijft gewoon brood bij Avondmaal. Overig brood aan de hertjes gegeven, aan de koster gevraagd.

Gegeven tot voeding van het geestelijke leven. Zo lichamelijk en geestelijke leven nadat het wedergeboren is, heeft voeding nodig. Niet alleen een teken maar ook een zegel. Het offer van Christus deelachtig zijn. Hebben we dit nodig? Het is bijzonder als gedachtenismaal. Eens kijken naar de Heere Jezus. Hij heeft het grotelijks begeerd te eten met Zijn discipelen. Zo vaak gezegd van Zijn lijden en sterven. Leek niet door te dringen. Nog een keer uitleggen, nog een keer te zien. Het lam dat geslacht wordt is het offer dat Hij gaat brengen. Hij wijst op Zijn offer. Zo is Hij in het Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn die ook zegelen zijn. Zijn lichaam en bloed is waarlijk spijs en drank. Ziet u hoe Hij aanwezig is? Om de gemeenschap met Hem te oefenen.

2. De gemeenschap met Christus door het geloof

Met Hem samen te zijn. Gemeen te zijn. Door de gemeenschap mijn werk en offer. Terwijl ik er niets aan heb gedaan. God ziet Zijn Zoon aan in plaats van mij. Niet alleen nodig tot verzoening van de zonden maar ook heilig voor Zijn aangezicht te leven. Is dat uw verlangen? Zoals vanmorgen, vrucht van goedertierenheid. Anderen tot jaloersheid te verwekken. U hebt nodig om uit die gemeenschap nodig. Hoe tot stand? Alleen door het geloof. Grote verborgenheid. Hij alles betaald heeft. Om die te leren kennen, Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 22. Door de gelovige omhelzing van Christus ga ik heilig leven voor Zijn aangezicht. Daarom is het geloof nodig. Dat geloof dat rust op de beloften Gods. Geloof niet een gevoel. Maar het geloof dat rust op het Woord. U hebt het gezegd, U hebt het gezegd. U hebt het gezegd. Werkzaamheden erbij. Als het gevoel dat Jezus ons liefheeft voorgaat aan het geloof dat Jezus ons liefheeft, dan deugt het niet. Een van de Erkines zei dit. Staat in de Veluwse Kerkbode, onder Oosterwolde.

De gemeenschap dat u het werkelijk ziet. Het brood en de wijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En nodig. Niet een keer nodig maar steeds meer nodig. Het geestelijk leven kan niet buiten de bediening van de Heilige Geest. Werkplaats van de Heilige Geest waar het Woord bediend wordt. Buiten die gemeenschap is er geen leven. Voor ons de vraag of wij die gemeenschap leven? Kennen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Belangrijk dat het geloof beoefend wordt. Bent u verlegen om die gemeenschap met Christus? Wat is er nodig voor de beleving van die gemeenschap? Wat is er nodig voor de gemeenschap met Christus.

Leert ons toch het Woord? Hoe groot mijn zonden en ellende is. Dan Christus nodig. Zelf niet op kunt lossen. Geldt niet alleen als u buiten het leven staat met Christus maar ook als u er deel aan heeft. Christus steeds weer nodig.
U weet dat ik een hekel heb aan volgorde. De Geest niet binden. Oude mensen: de ene leert dit van voren en de ander van achteren. Wel orde. Barrières anders. Voorwaarde is geen Evangelie. Die tot Hem komt, ontvangt vergeving der zonden. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Kan zo ineens gebeuren. Zacheüs uit nieuwsgierigheid in de boom.

Ik verzet mij daar tegen. Ten diepste is het strijdig met mijn menszijn. Ik wil mij niet overleven aan een Zaligmaker. Ik heb weleens gehoord over reddingzwemmen. Verzet zich ertegen. Daarom klap krijgen op het hoofd. Uitgeschakeld worden. Ligt daar niet het wonder van het geloof? Een blik op Hem, dan zie ik mijzelf niet meer. Dan zie ik Hem in Zijn volheid en genade. Dat is het geloof.

Een mooi begrip. Door het geloof gaan wij de gehoorzaamheid van Christus eigenen, mijnen. Zijn gehoorzaamheid mijn gehoorzaamheid. Maar nog iets verder uitstippen. Van Christus bestaat uit een lijdelijke en een dadelijke gehoorzaamheid. Jongeren: lekker belangrijk, ja is het. Lijdelijk dat Hij gehoorzaam geweest is en daardoor gehoorzaam geweest. Met Zijn lijden. Maar niet alleen met Zijn lijden maar ook dadelijk. De hele weg die Hij gegaan is heeft Hij Zich dadelijk gehoorzaam betoond.

Voorbeeld. Man. Gelukkig getrouwd, vrouw en kinderen. Geweldig inkomen, goede baan. Groot huis, nog groter huis gekocht. Maar vader werd gegrepen door het geld. Daardoor deed hij af en toe iets wat hij niet mocht. Fraude. Middenin de nacht van zijn bed gelicht door de politie. Voor de rechter. Veroordeeld. Alles kwijt. Geld en gevangenis. Vrouw en kinderen willen niets meer met hem te maken hebben. Alles verspeeld. Nu krijgt de man gratie. Alles vergeven. Gevangenisdeur open. Maar heeft hij daarmee zijn goede baan weer terug? Nee nog niet. Maar door de dadelijke gehoorzaamheid van Christus krijgt u alles terug. Niet alleen de straf op Zich genomen maar ook het eeuwige leven verworven. Daarom die gemeenschap met Hem zo nodig. Zegt u: dat is allemaal dogmatisch. Zo moet u het Woord gaan lezen. Gaan er zoveel dingen schitteren. De Heere doet geen half werk maar een volkomen werk. Daarom het onderwijs van de Catechismus zo nodig.

3. De gemeenschap met Christus in het hart

Gemeenschap ook in het hart. Resoneert, werkt door in het hart. Hoe functioneert het? Nodig om dit onderwijs te ontvangen. Geestelijke leven diepgang zou krijgen. Gemeenschap met Hem, nauwe omgeving. Een eerlijke vraag: bent u in Christus? Een indringende vraag en cruciale vraag. Of een bent in Christus of in Adam. Paulus: onder de wet of onder de genade. Is scherp, maar uit de liefde van mijn hart. Als u buiten Christus bent, dan moet u voor eeuwig omkomen. Galaten 2. Paulus schrijft dat hij door de wet de wet gestorven is. Ik ben met Christus gekruist. Bent u dat? Met Hem ondergegaan? En gemeente, dat hoor ik ook nog weleens bij jongeren, om zo met Christus onder te gaan. Beeld. Bij de volwassendoop. We gaan niet letterlijk onder. De vraag of wij met Hem ondergegaan zijn, of zeggen met Hem ondergaan. Kruiseling beperkt. Niets meer te zeggen. Volkomen rechtvaardig. U moet niet vragen dat God u in de hel gooit. Is goddeloos, is on-Bijbels.

Helder zijn vanmiddag. Kunnen we het nog opluisteren? Smullen van een preek. Er is een volkje op deze aarde die het gaat leren. Gaat het over u of over wie? En dan gaan ze leren. Maar dat is geen prediking. Dit is prediking: ik ben met Christus gekruist. Alles verloren. Kan alleen met Hem. Alleen gekruisigd worden betekent omkomen. Met Hem een volkomen verzoening gevonden. Dan mag ik leven. Bij mezelf verloren maar leven in Hem. In de gemeenschap met Hem. Door het geloof van de Zoon van God.

Hetgeen ik dan nog leef in het vlees, dat leef ik door de Zoon van God. Door Zijn belofte. Hier altijd te kort, het deugt niet. Maar door het Goddelijke ‘Ik zal’. Om zo te leven op de beloften van het Woord. Dat geloof is geen zaak van het verstand maar speelt zich af in het diepst van mijn hart. Misschien wel het tegendeel zie. In mijn leven. Maar mag weten omdat God belooft, Ik zal. Volgende week het sacrament van de doop zo God het geeft. Gaat de hele gemeente aan. Opdat u het zou zien, het werk van God. De toepassende liefde van de Heilige Geest.

Ik las laatst een uitspraak van ds. Ten Klooster. Er lijkt wel een geloof zonder bekering heden ten dage. Maar als u Paulus leest. Is onmogelijk. Artikel 12 hoofdstuk 3/4 Dordtse Leerregels. Door die genade van de wedergeboorte gaat de mens geloven en zich bekeren. Ziet u de vrucht van de Geest.

Opdat wij zoden zoeken die levendige gemeenschap met Hem. Opdat wij uit Zijn gemeenschap zouden leven. Genade voor genade. Waar geen beter is dan het leven met Christus. Want Hij werkt. Hij heeft het volbracht. In Hem ligt alles. Amen.

 

Zondag 9 september 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 29