De rijkdom van de kinderdoop

De grond van de kinderen dopen is niet de veronderstelde wedergeboorte of omdat er wellicht een uitverkorene onder hen is maar Gods trouw, Zijn verbond. God geeft Zijn verbond en lijft daarbij de kinderen in. Wie is gedoopt is apart gezet. Apart van de wereld. In het doopformulier komen drie vragen aan de orde. De rijkdom van de kinderdoop gaat over de plaats van de kinderen, de waarde van de leer en de ernst van de roeping. Ouders hebben beloofd hun kinderen te doen en te helpen onderwijzen. In de leer der zaligheid. Dat gedoopte kinderen zalig zullen worden.

De rijkdom van de kinderdoop
1. De plaats van de kinderen;
2. De waarde van de leer;
3. De ernst van de roeping.
Deze drie vragen komen niet uit de lucht vallen maar zijn gebaseerd op de drie vragen uit het doopformulier om de kleine kinderen der gemeente te dopen.

1. De plaats van de kinderen

Zo wordt ons gevraagd: zal men ook de jonge kinderen dopen? Actuele vraag. Ook in de gemeente. Een vraag die pas gesteld is sinds het humanisme. Zegt al genoeg, wat mij betreft. Boek ‘Ik ben gedoopt’ van ds. Van Kooten beschrijft dat. Vraag is actueel of de kinderen gedoopt behoren te worden. De onderwijzer gaat erop in. De reden is het verbond van God. Geboren op de erve van het verbond. Waar lezen we het bevel om de jonge kinderen te dopen? In boek Handelingen lezen we alleen dat volwassenen gedoopt worden. Nieuwe verbond krijgt daar z’n beslag. Jezus nam de drinkbeker met het Pascha. Die is het nieuwe verbond in mijn bloed. Voorhangsel weg. Heidenen vloeien toe. Psalm 86.

Als u leest van de mensen die gedoopt worden, dan zijn dat de zij-instromers. Gebracht op de erve van het verbond. Moorman. Komt in Jeruzalem aan. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Door het geloof kon hij gedoopt worden. Cornelius ook. Prachtig voorbeeld is de stokbewaarder. Als het nood is in het leven van de man. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof en u zult zalig worden. U en uw gehele huis. Hele huis gedoopt. Staat niet letterlijk dat er kinderen waren. Maar ook niet ontkend.

Hoe kan een kind geloven? Kan een kind geloven? De grond van de doop is niet het geloof. Dat is geen grond. Daar is niet de grond van de doop op. Op Gods trouw. Zijn verbond. Daar ligt het vast. Eeuwig verbond der genade met ons en onze kinderen. Ordening Gods. Om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen.

Als heidenen toevloeien dan verbondslijn doorgaat. Wij hier als Nederlanders. Zo ver van Jeruzalem. Verbond doorgegaan van kind tot kind. Van geslacht tot geslacht. Bij stokbewaarder. Door geloof van pa het Woord in huis. Verandert. Kinderen beloften verkondigd. Op welke grond dopen wij de kinderen? Buiten onze kinderen. In Gods trouw, in Zijn verbond.

We dopen niet nog kinderen omdat er mogelijkerwijze nog uitverkorenen onder zitten. Subject. Subjectieve verzegeling. Grond in de mens. Abraham Kuijper, Abraham de geweldige, maakte de wedergeboorte de grond. Maar de gereformeerde belijdenis staat een objectieve grond voor. Zo de volwassenen als kinderen toegezegd. Dat is bijzonder. Niet alleen toezegt maar ook verzegelt. Wat een voorrecht hebt u als u geboren bent op de erve van het verbond. Verlossing wordt toegezegd.

Misschien kunt u zich nog herinneren, dat ik eens zei dat als u nog twijfelt over het voor u is. Dan zet ik u in de auto en neem u mee naar hier bij het doopvont.

Kinderen de christelijke kerk ingelijfd worden. Teken des verbonds, uitstapje. Teken en zegel van Gods genadeverbond. Bij doop en avondmaal. Verbondsteken. Dat is moeilijk en lastig voor mijn vlees. Zaligheid ligt vast buiten mij. Vast in Zijn beloften. God zet apart. In het Oude Testament het volk van Israël. Uit Egypte, door de Rode Zee [hetwelk de doop beduidt zegt het formulier]. Schuld en genade aan te zeggen. Doet Hij niet met andere volken. Psalm 147. Zoals Hij deed met Israël doet Hij nu met de Nieuw Testamentische kerk. Apart gezet. Maakt Zijn beloften bekend. Jongeren, zien jullie het? Hoe groot wonder dat je apart gezet bent. Ouders toegestemd. Belijdenis gegeven. Apart gezet. Vindt u alleen in de Hervormde Kerk. Geboorteleden. Direct ingeschreven in het register. Dat vindt u niet bij de afgescheiden kerken. Mag ik misschien zo niet zeggen: ze begrijpen het verbond niet. Na doop dooplid bij ons. En belijdend lid na belijdenis.

Ik las in een boek over gemeente zijn. Een van de eerste bladzijden. Een gemeente zonder ledenadministratie is geen gemeente. Gelovig en wie niet. Ik heb er geen behoefte om flauw te doen of buiten

Wie is dan de scriba van de gemeente, vragen we heel braaf. Evangelische gemeenten. En die is er dan niet. Zit niet in de administratie maar in het behoren bij de christelijke kerk, de gemeente. Behoren gedoopt te zijn de kinderen. Hebben we zicht op de eerste vraag van het doopformulier.

2. De waarde van de leer

Er is een ontstellend groot gevaar. Over het recht verstaan van de doop. Twee kanten op. Overschatting. En onderschatting. Overschatting door doop en wedergeboorte gelijk te zien. Doop ontvangen, belijdenis, avondmaal. Waarom dan? Omdat ik in het verbond ben begrepen. Zuivere gedachte. Heere vraagt toestemming van het verbond. Wedergeboorte en bekering. Een groot gevaar alsof er geen wonder hoeft te gebeuren. Ook geboren op de erve is het wonder van wedergeboorte nodig. Overigens was dat de reden dat Spurgeon de kinderen niet meer wilde dopen. Dr. Van der Sluis is erop gepromoveerd. Gedachte leefde in die dagen. Spurgeon voor hun karretje spannen maar dat is onterecht.

Alsof het een orde van de kerk is. Onderschatting. Niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Niet uit die rijkdom leven. Wij willen onze kinderen zo snel mogelijk laten dopen, want als ze iets zou overkomen. Wel voorstander van zo snel dopen. Geen rijker teken.

Onkunde baarmoeder van alle dwaling. De leer aangaande het verbond der genade. Het is onvoorstelbaar moeilijk. Dikke boeken over geschreven. Op grond wat de Heere aanreikt uit Zijn Woord. Schrift aanhoudt. Schrift met Schrift vergelijkt. Concepten. Dan gaat het duizelen. Goed verstaan. God ons toezegt. Dat is de sleutel. De rijkdom. Bewaart voor onder- en overschatting. De Heere geeft de beloften en verzegelt ze. Verkeren. Dat wij zo waarachtig van onze zonden gereinigd zijn als met het uiterlijke water gewassen.

Vraag zo belangrijk aan ouders of u het Oude Testament en Nieuwe Testament, formulieren, en leer alhier geleerd, de leer der zaligheid is. De grond waarop wij dopen Gods genadeverbond. Ik weet wel, niet zo aantrekkelijk. Gaat niet om de leer maar om de Heer zeiden ze tijdens de Groninger bewegingen. Of tegenwoordig: niet leer maar sfeer. Leer als skelet. Leer nodig. Anders zakt alles ineen. Dan mag u kiezen, nu ja dat niet. Maar bekent u niet dat de leer de volkomen leer der zaligheid is.

3. De ernst van de roeping

U vindt regelmatig in het doopformulier maar ook in de catechismus vermanen en verplichten. Onderwijzen. Zekere gestrengheid. Vrijblijvendheid uitgesloten. Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat is onze roeping als ouders naar onze kinderen. Doop verstaan. Als u kinderen ontvangen heeft of niet. Doop verstaat. Grote waarde in uw leven hebt leren kennen. U daarin te verdiepen. Ik nodig en spoor u aan om de dingen te onderzoeken. Of het alzo is, zoals de mensen in Berea. Prachtig boekje laatst verschenen van ds. Den Ouden. Lees erover. U hebt u ja-woord gegeven. Over te brengen op uw kinderen. U hebt toegestemd. U hebt toegestemd dat u het voor u neemt. In sommige bijbels staat er voornemen, maar u weet dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Voor u neemt, voor uw verantwoordelijk houdt. Voorzeide leer. Doopformulier. De leer van de drie stukken. Die u ook vindt in het Avondmaalsformulier. Ook in de catechismus. Ook in de brief van Paulus aan de Galaten.

Kinderen te doen en te helpen onderwijzen. Als kinderen tot hun verstand gekomen zijn. Als de grote beslissingen genomen mogen worden. Beroep. Levenspartner. Gaan we nu de Heere dienen of niet? Om zo de kinderen mee te nemen. De Heere te zien in Zijn genade en goedheid.

Catechisatie. Allerbelangrijkste. Er wordt nog weleens gemopperd dat het moeilijk is in de kerk. Alles te maken met hoe wij de catechisatie volgen. Als je vier of zes bent begrijp je nog niet alles. Op school om te leren. Zo stond volwassenheid komen. Catechisatie totaal iets anders als zondagsschool of Godsdienstonderwijs op school.

Prachtige uitspraak van K. Dijk. Het doel van de catechisatie is om onze kinderen te brengen van het ene sacrament naar het andere. Van doop naar avondmaal. Hoe belangrijk is de catechisatie. Als kerkenraad doen we er alles aan dat de kinderen die lessen krijgen. Wat doet u als ouders? Vraagt u nog.

Ja, mijn kind leert niks. Zegt uw kind waarschijnlijk. Hebt u het erover met catecheet of ouderling. Ouders claimen. Ook reformatorische scholen. ‘Ik kom volgende week niet’. Waarom niet? Vanwege een avond van school. Te doen en te helpen onderwijzen. Wat is het christelijk onderwijs belangrijk. God de hemel en aarde geschapen en niet door proces van evolutie. Daarom is het christelijk onderwijs belangrijk. Daarover spreekt in de gezinnen. Over de meest wezenlijke dingen.  Hebt u uw kinderen lief? Over het eeuwige leven. Geen betere boodschap dat er een erfenis ligt te wachten. Eeuwige leven zullen ingaan. Ouders, wat hebben we goud in handen. Zou u daarmee niet bezig zijn? Wat een voorrecht dat u

Dat ik het niet snap. De waarde er niet genoeg van inzie. Zijn trouw en goedheid. Offer dat Hij gebracht heeft. Daar draait het toch om. Christus Zichzelf gaf. Toevlucht te nemen tot Hem als u het niet meer weet. Zijn leven gegeven, bloed gestort tot een volkomen verzoening. Dat verzegelt Hij terwijl ik er nog niet van weet en het snap. Ingelijfd in de christelijke kerk. Zo zeker is dat ze gereinigd zijn in het bloed van Christus als gewassen door het uiterlijke water van de doop. Daarom de rijkdom van de kinderdoop. De waarde ervan en de ernst ervan. Beloofd en voor u genomen om deze kinderen dit te vertellen. De rijkdom van het offer van de Heere Jezus Christus. Amen.

 

Zondag 8 juli 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 27