Het leven van het geloof

De Heilige Geest werkt het leven van het geloof. Door de verkondiging van het Woord in de kerk, in een eredienst. En door de sacramenten doop en avondmaal. De liefde van God de Geest is onbeschrijflijk. Hij neemt intrek in het hart van een zondaar. De groei daarin: Hij [=Christus] moet wassen [=groeien] en wij minder worden. Is ons leven een leven door het geloof? Uit de beloften Gods? Hij zal voorzien.

Het leven uit en door het geloof
1. De Werker;
2. De groei erin;
3. Het doel ermee.

1. De Werker

Als u zo op het eerste gezicht vraag 65 van Zondag 25 ziet, lijkt het erop dat de onderwijzer in herhaling valt. Vanwaar het geloof. Zondag 7 gewerkt door de Heilige Geest. Waarom nogmaals deze vraag? De lijn vasthouden, de drie stukken. Zitten hier in het tweede stuk. Hoe we van onze zonden en ellende verlost worden. Daarbinnen weer drie stukken: twaalf artikelen. Weer in drie delen, van God de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Dit zien in het licht van het werk van de Heilige Geest. Heiligmaking. Zijn werk. Het lijkt erop, dat zei ik u, het lijkt dat Zijn werk er maar karig afkomt. Maar daarna allemaal over het werk van de Geest. Geest kan onmiddellijk werken maar werkt vraag middellijk, door de middel. Door de verkondiging van het heilig Evangelie en sacramenten. Verkondiging van het Woord, de eredienst gebruikt de Heere om het geloof te werken. Worsteling zijn: hoe kom ik tot geloof? Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? Alleen door de rechtvaardiging van Christus. Alleen het geloof. Zoeken begint dan. Ernstig zoeken. Lezen, stille tijd, onder het Woord zijn. En dat is goed als u maar vasthoudt aan het Woord. Geest werkt. Verkondiging van het Evangelie. Ieder die in Hem gelooft zal het eeuwige leven hebben.

Verschillende facetten daarin. Nodiging. Allen die vermoeid en belast zijt. Of voor het bevel van geloof en bekering. Te geloven het Evangelie van de Gekruisigde. Werk van Christus wordt overgeschilderd.  Ene keer dit meer belicht en de andere keer iets anders, of alles komt aan de orde. Zondaren van harte welkom bij Christus.

Hoe zit het? Psalm 19 gezongen. Door de wet. Ruimere zin lezen. Wet omvat het Evangelie. Evangelie omvat ook de wet. Wet blijft nodig. Elke zondag voorgelezen. Akker geploegd worden. Om het gereed te maken voor het ontvangen van het zaad van het Woord. Prachtig artikel gisteren in de krant over het belang van de wet.

Het tweede middel wat genoemd is zijn de sacramenten. Bedoeld om het geloof te versterken. Sacramenten werken het geloof niet. Alleen iets dat er reeds is. Leg de nadruk op. Mensen hoor ik nog weleens: ‘als ik nog maar eens aan het Avondmaal mocht’. Zo werkt het niet. Als het goed is niet op het laatst in de week van voorbereiding de beslissing. Bedaarde beslissing.

Geest gebruikt de middelen. Te werken en te versterken. Geest is het die het uit Hem zou nemen en de discipelen te verkondigen. Nog zo aan ons. Wat neemt Hij uit Christus? Zijn liefde. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Verkiezende liefde. Job 33. Hoe zal Ik verlossen, verzoening brengen? De Zoon gezegd: Ik zal komen om Uw wil te doen. Onbeschrijflijke liefde. Ook van de Geest. Ik zal intrek nemen in het hart. Wat een wonder als een zondaar zich bekeerd. Geneigd om te bidden: mocht er nog eens een zijn. Als we zien op het wonder. Maar als we zien op Hem dat het de hele gemeente bekeerd mag worden. Hemel gevuld. Zoon een broeder erbij. Arme worstelaars niet zonder Hem kunnen. Leven door het geloof, op de belofte. Zijn liefde uit Hem neemt en u laat verkondigen. Ook Zijn gewilligheid. Zich overgegeven heeft aan de dood des kruises. Zonder ene klacht over Zijn lippen heeft Hij het werk der zaligheid verricht. U denkt misschien dat de Heere niet gewillig is. Maar daar ligt het geheim: gewillige Zaligmaker voor onwillige. Waar Jezus gezegd heeft toen Judas kwam met Zijn troepen: wie zoekt u? Laat deze heengaan. Zegt Hij ook vanmiddag. Gewillige Zaligmaker. Leven niet meer zoeken in uzelf maar in Hem. Het is de Heilige Geest die de werker is van dat geloof. Onmisbaar. Ontdekt en overtuigd, leert en leidt. Vernieuwt. Levende hoop in ons werkt. Zult u die Geest niet weerstaan? Niet bedroeven? Door als straks uit de kerk te gaan weer overgaat op de orde van de dag. Nergens aan te denken. Door weer alles zelf onder controle te hebben.

2. De groei erin

Want de onderwijzer wijst op de sacramenten. Sterker worden. Groeien. Taalgebruik van vandaag de dag. Groeien. Waar denkt u aan? Betekent dat ik sterker wordt en groei? Groter en meer christen wordt? Hoe was het ook alweer? Hij moet wassen [groeien] en ik moet minder worden. Nu lijkt het op een werken.

Als Hij meer en meer wordt, dan worden wij minder. Meer van Hem leert kennen. Van Christus gaat zien. Van dat grote offer dat Hij gebracht heeft. Enige slachtoffer. Eeuwige leven uit genade schenkt. Dan wordt u kleiner en verootmoediger. Dan wordt u kleiner voor God. Wat zijn die drie stukken nodig. Verlossing ligt in Jezus Christus. Dankbaarheid wordt groter. Meer van Hem gaan zien en meer van onszelf te zien. Calvijn op de eerste bladzijde van de Institutie. Gaat niet los van elkaar. U kunt het aanhoren in de kerk en daarna alweer kwijt. Hij laat het verkondigen opdat meer en meer van Hem gaat zien. Het leven van het geloof. Op de beloften zien. Daarom belijden we iedere zondagmiddag het ongetwijfeld Christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb het niet. Ik heb de vergeving, zaligheid niet in handen maar is mij beloofd. Nog in deze bedeling waar alles besloten ligt onder de zonden. God heeft het beloofd. Geloof is geen leven van bezit maar van geloven. Rusten op de beloften. Sacramenten zo nodig.

Hoe komt dat dan dat mij het eeuwige leven is beloofd? Slachtoffer van Christus draait het om. In een iegelijk die geloofd werkt dat. Of dat nu is in het doopwater of in het brood of de wijn, draait om de offerande van Christus. Naast het hoorbare Evangelie geeft de Heere het zichtbare Evangelie. Waarom zo belangrijk om te zien? Als u in uw leven, de kerk, de wereld ziet, dan lijkt het tegenovergestelde. Zouden die beloften ooit hun beloften krijgen? Opdat u het offer van Christus ziet. Bij alles wat u ziet, gebracht bij het enige slachtoffer van Christus.

Zwakheid van ons geloof. Nog geen volkomen geloof. Daarom geeft God het te zien. Zoals bij Abraham. Ik zie het niet. Genesis 15. God laat Abraham zien. Naar de hemel kijken. Sterren. Zoveel sterren. Zoveel als je er ziet aan de hemel, zoveel zal je zaad zijn. Dat zal de schare zijn uit alle tongen, talen en geslachten.

Gemeente, als ik daarin doordraaf dan moet u het maar zeggen, u ziet het voor uw ogen gebeuren. Beloften zien we vervullen. Dwars door alles heen. Eerst volk, Jakob, uit het land. En dan weer teruggebracht. Het volk misdraagt zich. God dreigt en straft ze met ballingschap. Hij doet het. Zaligmaker verworpen, Jeruzalem in 70 jaar na Christus verwoest. Toch misgaan? Hij zegt brengt van het noorden, zuiden. Overal vandaan. Vanuit India vandaan. Stam van Manasse. Nog nooit gebeurd. Joden terug naar Israël. Hij verzegelt de beloften. Het draait alles om het offer van Christus. Ook een verzekering. Volkomen zaligheid in de offerande van Christus. Zo zeker als u vanmorgen het water vanmorgen hebt zien vloeien, zo zeker is dat offer. Die zekerheid ligt erin. Bijzonder, ook gezegd bij de doopzitting, als u uw kind ten doop mag worden gehouden. Bijzonder voor de gemeente. Zo zeker. Terwijl de kinderen er nog niets van afweten. Meer en meer zicht krijgen op Zijn liefde en gewilligheid. Meer leven uit het geloof. Niet wat u ziet maar wat de Heere beloofd heeft.

3. Het doel ermee

Heeft u weleens afgevraagd wat het doel is als iemand wedergeboren is? Waarom neemt Hij iemand niet terstond op in heerlijkheid? Gaat om Zijn eer. Is dat uw leven? Voortdurend gebed? Opgenomen in heerlijkheid. Nooit meer hoef te zondigen. Gaat om Zijn eer en heerlijkheid. Of nog vast aan het hier en nu. Draait het nog om jezelf.

Abraham wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën. Alle vrienden en bezittingen achterlaten. Dan komt hij in Kanaän en dan zegt de Heere: dit is het land dat Ik u zal geven. Nog niet van hem. Zal geven. Als zijn vrouw sterft dan graf kopen. Geen vierkante centimeter van hem bij. Was het een makkelijk leven? Leefden op de beloften. Leefde uit het geloof. Woonde in een tent maar was schatrijk en kon een stad bouwen. Hemelse verwachtte hij. Door het geloof.

Is ons leven een leven door het geloof? Uit de beloften Gods? Dat Hij het zegt: Ik zal het maken. Als Hij het doet, wie zal het keren? Ik heb het nog niet maar Hij zal het geven en werken. Daarom geeft Hij de sacramenten. Opdat de Heere alle lof en eer zal ontvangen. Hem nodig hebben voor de vervulling van de beloften. Leven in het licht van de eeuwigheid. Staat uw leven in dat perspectief? Betekent dat dan dat u met een boekje in een hoekje. Nee. U uw roeping. Uitspraak van Luther, als het zo was, als morgen de wederkomst is dan plant ik vandaag nog een appelboom. Voorbeeld vakantiehuis. Gaat op vakantie. Naar uitgezien en dan saai huis. Maakt plannen om huisje op te knappen. Maar een beetje vreemd want maar voor veertien dagen. Daarom, wat is de praktijk van uw leven? Niet veel te veel op het hier gericht? Of mogen we zo uitzien over het leven. Uitzien naar Zijn komst. Dat gelooft u toch? Ik geloof dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren. Het ligt vast. Vanwege het enige zoenoffer van Jezus Christus. Waardoor Hij met Zijn bloed de hemelen doorgegaan is. Daarom Hij komt, Hij komt. Opdat u zou leven op de beloften van het Evangelie. Werkt de Geest door de verkondiging van het Evangelie en de sacramenten. Opdat u zou leven uit het geloof, door het geloof tot eer en heerlijkheid van Hem. Amen.

Zondag 24 juni 2018 – Hersteld Hervormde kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 25