De bediening van de verzoening

De algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen is het werk van God die zelf ervoor instaat. Onlosmakelijk verbonden met de vergeving van de zonden zoals in de Twaalf artikelen wordt beleden en in Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus in één zondag behandeld wordt. Gods kinderen zijn levende lidmaten van die Kerk die met vreugde de ontvangen schatten [bezittingen] en gaven [talenten] aanwenden tot nut van de naasten, tot hun behoud en zaligheid.

De bediening van de verzoening
1. Hoe deze wordt gewerkt;
2. In wie deze wordt gewerkt;
3. Waarin deze wordt gewerkt.

1. Hoe deze wordt gewerkt

Gemeente, als je zondag 21 doorleest dan is de verleiding groot om de zondag op te knippen. Drie artikelen op verschillende zondagen. Over twee woordjes hoorde ik eens een preek. Genoeg stof. Toch goed om deze zondag in een keer te bepreken. Bij elkaar houden. Bedoeling elke zondag in de middagdienst de leerdienst. Anders misschien zomaar met iets aan de haal gaan.

Wat gelooft u van een algemene christelijke kerk? Wat gelooft u van de gemeenschap der heiligen. Wat gelooft u van de vergeving der zonden. Niet zomaar een vraag. Moet antwoord komen. Christelijke kerk zult u allemaal toestemmen. Voor waar houden. Misschien dat u dat met hand en tand verdedigt. Dat is belangrijk, dat is de kern. Niet de vraag of u het voor waar houdt maar gevraagd naar het ware geloof. Niet alleen een kennen en toestemmen om alles voor waar te houden maar ook het vertrouwen. Door de Geest in het hart gewerkt. Een rusten omdat het Gods werk. De Heere belooft het. Hij zegt het toe. Hij staat in voor Zijn eigen werk en kerk. Door Zijn Zoon een gemeente vergadert uit het menselijke geslacht. Kern waar het om gaat. In uw en jouw leven. Waar het om zou moeten gaan. Als het gaat over de bediening van verzoening. Begin achterin. Wat gelooft u van de vergeving van de zonden. Vanmiddag beleden in de twaalf artikelen. Geloofsartikel. Vergeving is niet iets dat u in handen hebt maar dat u rust in wat de Heere belooft. Belofte van het Evangelie. Als de vergeving van zonden een bezit zou zijn, dan zou ik het op het volgende moment alweer nodig hebben. Bezit kun je kwijtraken. Ligt vast in de belofte. Veel rijker. Ligt vast in de Belover. Waarmaker van Zijn woord.

Hoe wordt het gewerkt de vergeving van zonden? Al mijn zonden, ook zondige aard, nimmermeer wil gedenken. Wordt gewerkt door de Heilige Geest, door het Evangelie. Zondag 20 in herinnering. Het lijkt erop dat de Heilige Geest er maar karig afkomt met een vraag en antwoord. Maar vanaf daar gaat het over Zijn werk. Toepassende werk. In een weg van ontdekking en tot overtuiging. Zoveel woorden spreken we tot elkaar zonder ontdekking. Zonderegister open. Ook na ontvangen genade. Ontdekking telkens weer. Zondige verlangens, u schrikt ervan als u ze ziet in uw leven. Zo ernstig is gesteld in uw leven. Dat u er overtuigd van moet worden. Geen weg tot behoud buiten Hem. God een verterend vuur bij wie niemand wonen kan tenzij door het bloed van Christus.

Zondag aan zondag het Evangelie van vrije genade. Alweer zo’n begrip. Genade en genade alleen. Niets van u bijkomt. Maar Zijn werk. Als u er tussenuit valt en als een arme zondaar komt te staan, en bediend wordt met Zijn genade. Omdat Christus betaald heeft. Zeven weken bij stilgestaan. Christus betaald heeft. Denk weleens: wij snappen het niet hoe hoog de prijs is.

Voorbeeld kinderen schoolspullen kopen. Ondernemend. Achterste voren ging zitten op de roltrap maar de glasplaat hield hem tegen. Als die glasplaat gebroken was. Nog weleens ’s nachts wakker met dat beeld voor ogen. Niet de nood toen zag.

Zo ook met het werk van Christus. Het zijn mijn zonden die Hem deden kruisigen. En dan dat God al mijn zonden en zelfs mijn zondige aard vergeven heeft en nimmermeer gedenkt. Mag ik het vertalen met vlees. Vlees dat zich niet bekeerd. Aansluit bij satan en deze wereld. Catechismus spreekt over driehoofdige vijand. Strijd al mijn leven lang te strijden. Of kent u dat niet? Weet u niet van deze strijd? Opstand tegen de Allerhoogste. Ten diepste de zonde. Als ik van genade mag weten en er een nieuwe mens is, dan verbaast u zich over hoe de oude mens is. Hoe sterk nog. Mag toch weten dat ik van mijn zonden verlost ben. Dan bang voor de zonden. Nood. Ten diepste zonden gepeild aan de voet van het kruis. De Christus ziet hangen, van God verlaten. Karakter van de zonden. Daarom moest Hij lijden en sterven.

En dan de vergeving van zonden. Uit genade. Niets omdat er iets in mij is, kan Hem niet behagen. Al mijn gerechtigheden, let erop, zijn als een wegwerpelijk kleed. Fijne lijnwaad van Christus, gerechtigheid van Christus overkleed. Kan alleen door een waar geloof. Wat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Onbegrijpelijk. Een groot wonder. Als u zelfs wat moest geloven, dat zou toch troosteloos zijn en triest. Zoals een meisje eens zei: de dominee heeft het en de rest moet maar zien. Maar Christus heeft betaald. Heilige Geest en heiligmaking. Dingen bij elkaar houden. Rechtvaardigende daad van het geloof en dan heilig voor Hem leven.

2. In wie deze wordt gewerkt

Wordt gewerkt in de gelovigen. Als je door het dorp loopt, en iemand je aanspreekt, ga je ook naar de kerk, ben je ook een gelovige. Die bedoel ik niet. Religieus zijn. Ware geloof. Ware geloof geschonken. Christus ingelijfd en al Zijn weldaden deelachtig. Hoe? Door het geloof. Rechtvaardige zal door het geloof leven. Geloof niet een keer maar doorgaand. Hij werkt het door het geloof.

Als u niet tot Hem kunt gaan door het geloof ga dan om het geloof tot Hem. Een groot wonder. Zo schenkt de Heere genade aan allen en een iegelijk die Hem gelooft. Gaat om een waar geloof. Heere denkt soeverein. Eigenschap van de Geest ook. Geeft aan wie Hij wil. Geeft ook een stuk ontspanning. Zoveel druk op geestesgaven. Is dat niet mooi? Klein beetje het beeld van Christus mag vertonen. Anderen tot jaloersheid mag verwekken. Maar de Heere die die genade schenkt. Als lidmaten van Zijn lichaam. Paulus vergelijkt de gemeente met het menselijk lichaam. Het kleinste lidmaat nodig. Maakt het bijzonder. Als u mag weten een levend lidmaat te mogen zijn van de kerk waarvan Christus het hoofd is. Bloed hetzelfde door het hele lichaam.

Weldaden van Christus. Tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot verheerlijking. Heilig voor Hem te leven. Toekomst met Hem. Is er uitzien? Hier alles met deuken en krassen maar straks volmaakt. Alles op een doel gericht. Waar je hier dan zo vaak moet zeggen dat het niet om Zijn eer en lof ging. Gebeden zoveel op onszelf gericht. Zouden we dan niet staan tot heerlijkheid?

Wat moet er dan gebeuren met de schatten en gaven begraven of voor uzelf houden? Dat u er zelf beter van wordt? Schuldig weten ter wille van de ander zijn zaligheid en met vreugde aan te wenden. Het staan in de gemeente. Dan gaat het er niet om dat u iets aan de gemeente heeft maar wat de gemeente aan u heeft. Was het gewillig om op te gaan naar Gods huis? Gewillig in de dienst van de Heere. Eerst met de Heere bezig in de ochtend. Gemeente, ik zou eerlijk zijn, ik ben weleens niet zo gewillig en zou willen vluchten. Elk weet zich schuldig. Zo uw leven besteden in Zijn dienst.

Gemeente, ik ga het maar heel concreet maken. Catechisatie. Afgelopen week met catecheten besproken. Schrik dat de catechisatie niet de eerste plaats inneemt. Lastig combineren met een sport. Dan maar naar een andere groep. Andere avond. Doe je dat op school ook? Ik zit in groep 8 maar ga maar naar groep 6 of groep 4. Gemeente, ik huiver om het te zeggen. Beter kreupel in te gaan in het Koninkrijk Gods, met een oog. Ik moet toch eerlijk in. Geldt de hele gemeente. Ik bepaal zelf wel waar ik ben. Is dat niet in strijd met wat we belijden. Het is niet eenvoudig. Hand in eigen boezem. Ik kom naast u zitten.

Mag ik u wijzen op de gewilligheid van Christus. Het was Zijn spijze om de wil van Zijn Vader te doen. Omwille van de vreugde die Hem voorgesteld was het kruis verdragen en de schande veracht. Hebt u gezien wat het Hem gekost heeft? Heeft u Zijn trouw gezien? Gewillig de weg van de kribbe naar het kruis.

3. Waarin deze wordt gewerkt

Wat gelooft u van de heilige kerk? Kerk afgezonderd van de wereld. Apart gezet. Zoals het doopformulier zegt: in Christus geheiligd. Afgezonderd van de wereld. Algemene kerk. Universeel. Christelijke kerk waar uit Christus geleefd wordt. Wat des Heeren is. We zeggen het zo makkelijk. Onze kerk. Onze herstelde kerk. Maar niets van ons bij. Is van Hem. Hij vergadert. Het welbehagen zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Discipelen zo erop uitstuurt. Alle creaturen. Zo zendt God boodschappers tot wie Hij wil en wanneer.

Door Zijn liefde gedrongen. Welbehagen. Zoon gegeven en die gaf Zich. Andere Trooster zal komen. Toepassende werk van Christus. Intrek te nemen in een zondaarsbestaan. Verstand verlicht. Als de Heilige Geest gaat werken, nog nooit gezien en geweten over een misschien wel heel bekend Bijbelgedeelte. Versteende hart gaat breken. Wil ombuigen. Komt er vreugde om onze gaven tot nut van de ander te besteden.

Woord verkondigd. Zo nodig. Alles op alles zetten om het Woord te verstaan. Wet en Evangelie. Zou u het liefst overslaan. Wat is het nodig de wet. Voor die spiegel geplaatst. Christus voor ons gaat schitteren. Wat troost geeft ons het eeuwige leven? De opstanding. Volgende week zo God het geeft.

Wat gelooft u van de kerk? Is hier nog de kerk? Welke kenmerken van de ware kerk? Als de verkonding van het Woord niet meer de kern is, centraal staat, dan moet u zich afvragen. Sacramenten bediend. En tucht. Kenmerken van de ware kerk. Waar zou de Heere zijn gelovigen hebben? In die kerk? Ja? Twijfelt u eraan? In de Roomse kerk. Dan kunt u toch overal naar toe? Als de Heere overal Zijn gelovigen heeft.

Gaat over de scherp van de snede. Daarom wel belangrijk. Alles wat naar het Woord niet is, zal geen dageraad hebben. Oude vriend. Citeerde zijn moeder. Als je moet kiezen en niet weet, kies dan maar het moeilijkste. Makkelijkste sluit vaak zo aan bij ons vlees. Bij alle keuzes de Heere nodig. Wat Zijn wil is.

Gaat zoveel fout in de kerk. Toch Zijn kerk. Zijn werk. Hij gaat door. Vergadert uit het menselijk geslacht. Wie worden er uitgesloten? Alleen zij die zichzelf uitsluiten. Kern bediening van de verzoening. Ik Hem de nek toegekeerd. Maar Hij brengt samen. Opdat u tot Hem zou gaan. Vervult worden met Zijn rijkdom en schatten. Met vreugde aanwenden voor Zijn Koninkrijk. Opdat ik een levend lidmaat zou zijn. Dan zullen de poorten van de hel mij niet overweldigen. Dat Lam de lof te zingen. Dat Lam staande als geslacht. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Te geloven in de algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden. Dat is het leven, dat is het eeuwige leven in Zijn naam. Amen.

Zondag 8 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 21