De Heere doet wat Hij zegt, Hij is getrouw

De Heere werkt naar Zijn raad. Wat de profeten oudtijds hebben geprofeteerd is vervuld en wordt vervuld. De profetische woorden zijn geen verleden tijd maar zijn de beloften waar de gelovigen van alle tijden en plaatsen in hebben geloofd en geloven. In Jezus zijn de beloften vast en zeker.

Handelingen 3 vers 18: ‘Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou‘. [grondtekst]

De Heere doet wat Hij zegt, Hij is getrouw

Want van alle eeuw zegt vers 21 hebben de profeten geprofeteerd. Henoch, de zevende van Adam, profeteerde al van de lijdende Christus. Dat is alle eeuwen doorgegaan. Juist op dat Woord hebben de mensen geloofd. We vergeten dat weleens als we naar het Oude Testament kijken. Het blijkt duidelijk uit Hebreeën 11. Door het geloof op de beloften. Rusten op de beloften van het Evangelie. Mochten zien op de Zaligmaker. Ze hebben vierduizend jaar moeten wachten. Het duurt maar. Dat is het geloof. Rust op het Woord. Niet op de omstandigheden zien. Moeilijk om te geloven. Komt veel opaf. Moeilijk om te geloven. Misschien wel zeggen onmogelijk. Totdat de Heere het geloof werkt.

Zien we bij de kreupele. Zit daar om een aalmoes te ontvangen. Zit daar om geld. Maar Petrus zegt dat hij dat niet heeft maar geeft hem wat hij heeft. Gezondheid en geloof. Het ware geloof. Door deze Naam van Jezus de Nazaréner heeft Zijn Naam. Geloof dat door Jezus is. Daar gebeurt een ontzaglijk groot wonder. Alle vragen en zorgen in een keer opgelost. Mocht zien op de lijdende en betalende Borg, Jezus. Een prachtig beeld, nog beter om te zeggen een krachtig beeld. Deze kreuepele een beeld van de kracht van de zonden, vamln de vernietigende kracht van de zonden. Deze man kon niet meer, hij was beperkt. Daar zien we wat gezondheid betekent. Daarna Huppelt en springt hij in de tempel en looft God.

Maar Petrus heeft een ernstige boodschap. Dat de Christus moest lijden en wie heeft de prediking geloofd. Als deze man [=Jezus] komt, dichtbij komt en al die wonderen en tekenen doet. En dan niet geloofd. Petrus zegt regelrecht de schuld aan bij het volk. Zij hebben Hem aan de kruis genageld, zij hebben Hem verloochend.

U bent het die Hem gekruisigd heeft. Dat moet ook vanmorgen klinken. Voor u en mij. Vanmorgen klinken. Wie is het die het kan ontkennen? Als u het zelf kon oplossen zou u het doen. Uw eigen gang gaan, eigen weg kiezen, eigen vlees kiezen. Welke u verloochend hebt. Mensen die het alles verzondigd hebben die nodigt Hij aan zijn tafel. Uit genade zouden leven, uit Hem zouden leven.

Pilatus staat te twijfelen. Wel of niet Hem schuldig stellen? Maakt bewust de keuze onder druk van het volk. Het gaat precies goed. Opdat God alzo zou vervullen hetgeen door de profeten geprofeteerd was. Heere volvoert Zijn raad. Beloften van Zijn komst, van zijn Koninkrijk.

Als u om u heen kijkt, dan is het onmogelijk. In de wereld, in de kerk. Het gaat goed gemeente. Hij volvoert Zijn raad. De profeten hebben het geprofeteerd. Hij zou lijden. Lichaam gebroken. Het is gebeurd. Op de seconde af. In de eeuwigheid bepaalt. Dat maakt zo klein. U denkt nog dat u heel wat mans bent. Nog voor elkaar kunnen krijgen. Maar zo zien dat Hij alles volvoert dwars door alles heen.

Maakt klein. Zult u eraan denken als straks het brood gebroken wordt? Hij volvoert dwars door alle menselijke opstand en weerstand heen. Zult u eraan denken? Zijn bloed dat vergoten is. Gewillige vergoten heeft. Uit onbegrijpelijke zondaarsliefde. Terwijl u Hem aan het kruis gebracht hebt. Zegt Hij: zie hier ben Ik.

Israël leeft zichzelf uit. Als ze hier staan voor Petrus en Johannes en ook in Handelingen 4 voor de Groten Raad. Houden vast aan eigen weg en gedachten. Eigen zin doordrijven. U bent geen haar beter. Het vlees onderwerpt zich aan de wet Gods niet. Wonder als u gaat zien dat de Heere in de tekenen van broid en wijn zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons vertoont. Daarom moest hij lijden. Daarom is hij gestroven. Daarom hebben de profeten ervan geprofeteerd. Zoals in het Avondsmaalformulier staat: Ik voor u. Daar u anders de eeuwuge dood had moeten sterven.

Nee, de profeten door de eeuwen heen zijn geen verleden tijd. Gaan alle eeuwen door. Beloften vam de Messias bekend te maken. Opdat u het zou geloven. Sacrament vam het Avondmaal werkt het geloof niet maar versterkt het geloof.

Op het geloof staat hij [=kreupele] op. Sta op en wandel. Meer en meer zal zien op de beloften Gods. God zegt: Ik zal instaan voor Mijn eigen eer, Mijn Werk. Ik zal instaan voot het behoud van zondaren.

Daarom laat de Heere de tafel aanrichten. Meer en meer zien op de beloften Gods. Een en al chaos in uw leven misschien wel. Dat u het niet ziet. Maar meer en meer rusten op de beloften Gods. In Jezus zijn de beloften vast en zeker. In Hem zijn de beloften ja en Amen. Zijn offer is volkomen.

Zo laat Hij vanmorgen de tafel aanrichten. Meer en meer zien op de Christus. Lijdende Christus. Door de profeten voorzegd. U kunt erop aan. Hij komt. En nog profeteren. In alle macht en heerlijkheid. Dat u verwachtende en uitziende zou zijn. Dat Hij vanmorgen ook de dis van het verbond aanrichtte tot versterking. Amen.

 

Zondag 10 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Handelingen 3 vers 18 – tevens viering van het Heilig Avondmaal