Zondag 4 juni 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp

Handelingen 2 vers 33
‘Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort.’

Het wonder van Pinksteren toegelicht
1. Wat de Vader doet;
2. Wat de Zoon doet;
3. Wat de Heilige Geest doet.

[1] Wat de Vader doet

Ogenschijnlijk geen verschil met andere jaren. Wij denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Joden gingen op naar de tempel voor het oogstfeest. Eerstelingen aan de Heere voorgedragen. En ook herdacht hoe de Heere bij Horeb Zijn wet gegeven had. Vijftig dagen na het Pascha de wet gegeven. Daarom ook vijftig dagen na Pascha het Pinksterfeest.

Grote wonderen. Huis vervuld, geluid als van een geweldige wind, verdeelde tongen, hoorde spreken in eigen taal. Wat betekent dit nu? Wat wil het zeggen? Om zo door te dringen tot het diepste van uw hart. Dat gaat Petrus uitleggen.

Dat komt van Christus vandaan. Zo gaat Petrus preken. Petrus met al z’n vragen, opstand en weerstand. Nog maar enkele dagen geleden dat hij zijn Meester had weerstaan. Werking Heilige Geest: alle vragen opgelost. Petrus is vervuld van de Heilige Geest, vol van de Heilige Geest.

Preek wie Christus is voor een arme zondaar. Waarom alles gebeurd? Omdat Christus uitermate verhoogd na uitermate vernederd te zijn. Christus is opgenomen in heerlijkheid. Heerschappij, eer ontvangen. Hem is geveven alle macht. Dat is wat u nu ziet en hoort. Door de rechterhand Gods verhoogd.

Ziet op macht en kracht. Hierdoor is hij uitermate verhoogd. Niet alleen door de rechterhand maar ook aan. Daar zijn voor Zijn kerk. En dan het grote wonder: de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Het is de Vader die de beloofde Heilige Geest gegeven. Niet alleen de belofte gegeven maar ook de Beloofde. Waarmaker van Zijn woord.

Profetie van Joël. In het laatste der dagen, zegt God! De Vader. Het is gebeurd op de Pinksterdag. Vervuld en nu aan de kant leggen? Nee, profetisch woord dat zeer vast is. Geldt nog. U gegeven, ja en amen. Die beloften van de Vader worden u verkondigd.

Ik zal uitstorten van Mijn Geest. Met die verwachting gekomen? Ik zal uitstorten op alle vlees. Hier ben Ik nu. Alle dingen zijn gereed. Hoe een puinhoop het ook is in je leven. Toepassende oorzaak van Golgotha ooo hier en nu.

In de Vader ligt het nu vast. Veel vaster dan in het bezit. Zaligheid in Hem veel vaster dan zelf hebben. Artikel RD dr. Mulder over de zegen. Als het een bezit. Hoe mooi het ook klinkt. Het ligt veel vaster in Zijn toezegging. Stel je voor dat je er nu niets van ziet. Dat blijft staan in eeuwigheid. Want Hij belooft het. U met alle goed te verzorgen. Daarom gedoopt in de naam van de Vader.

Misschien zegt iemand wel: ik kan er niets van bezien. Spanningen, uitslagen ziekte, hoe het moet. Maar dan die belofte van de Vader. Daar de rust te mogen vinden. Dat vraagt oefening. Beoefening. Dat is ook de strijd van het geloof. Hebt u Hem zo nodig? Drie-enige God nodig? Dan meegaan naar de Tempelplein. Niet daarom maar om Jezus Christus daar uitgestort en de belofte uitgestort.

[2] Wat de Zoon doet

Petrus mag het wonder uitleggen. Wind, geluid maar ook de vrijmoedigheid. Bang geweest voor de menigte, achter gesloten deuren. Nu vrijuit. Zeggen ook de schuld aan.

Wie heeft die Heilige Geest uitgestort? De Vader? Waar maakt u zich druk om, zegt u misschien. Zo belangrijk dat wij de drie-enige God kennen. Het is Christus Jezus die de Heilige Geest heeft uitgestort.

Door de Zoon kan er niemand tot de Vader komen. Daarom Zijn Zoon gekomen, blokkade opgeheven, geheeld. De Zoon die Zichzelf heeft gegeven. Daarom ook de Zoon die de Geest heeft uitgestort.
Johannes 16 vers 7: zo zal ik Hem tot u zenden. Het is nuttig dat ik wegga. Het is nodig. Om het offer te brengen en ook verhoogd te worden. Moest zo gaan om de plaats aan de rechterhand van de Vader in te nemen.

Trappen van de vernedering nodig om de zaligheid te werven. Zijn geboorte, lijden, sterven. Maar wat als Hij in het graf gebleven was? Verhoging nodig. Om de zaligheid weg te schenken. Hoe gaat Hij dat toepassen door Zijn Heilige Geest uit te storten. Door Christus is uitgestort. Ook in de Schepping, vooral toegeschreven aan de Vader, maar werk van de drie-enige God. Ook in herschepping. Personen te zien. Meer en meer te zien. Die is het die dit uitstort wat u nu ziet en hoort.

De Zoon is uitermate verhoogd. De Vader die Hem gezonden heeft. Wat heeft Hij, de Zoon, een eer van de Vader ontvangen! Zo Zijn Heilige Geest uitstort, zie wat er gaat gebeuren dan. ‘Wat moeten wij doen?’ Bekeert u. En dan het wonder: 3000 zondaren bekeren zich.

Zijn er vanmorgen nog die verlegen zijn om dat Woord? Je kunt het toch niet zomaar aannemen. Dat is het werk van de Geest. Dan overwint Hij dat. Dan kun je het niet weerstaan.

Wat als er al blijdschap is in de Hemel over een zondaar en dan nu 3000. Wat een vreugde in de Hemel! De Heere heeft een weg uitgedacht en gegeven. Alle dingen zijn gereed op het tempelplein.

Wat moet er nog gebeuren? Nog meer gebeuren? Wat voor u nog? Ziet u het dan niet wat er gebeurd? Het offer is gebracht, dat bloed (toepassende, de Geest) is uitgestort. Enige wat u kunt doen: het weerstaan. Scherpst van de snede. Sleutel van de zaligheid. Hij nodigt, roept en bidt. Het werk van Christus is volkomen. Er hoeft niets bij en er kan niets bij. Niet uw tranen, bevinding et cetera.

[3] Wat de Heilige Geest doet

Is de Heilige Geest ook wel actief of is Hij passief? Hij wordt toch uitgestort? Dat het Hem maar ‘overkomt’?! Volkomen harmonie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is Jezus Christud die dit uitgestort heeft. Benadrukken: met klaar geweld uitgestort. Onwederstandelijk. Niet druppeltje hier, lichtstraaltje daar. Onmogelijk de Heilige Geest te weerstaan.

Wat een vragen. Stefanus. U wederstaat altijd de Heilige Geest. Onwederstandelijk en weerstaan?! U probeert het met uw verstand op te lossen. Dan loopt u vast. Ik hoop ook niet dat u het op een rij krijgt want dan is het wonder eruit.

Wat doet nu die Heilige Geest. Onderscheid tussen Persoon en werk van de Heilige Geest. Hij is licht, leven, onwederstandelijk, soeverein. Ook bij Hem geen aanzien van persoon. Als u of ik iets moest zijn of hebben, dan was het verloren geweest.

Eerstelingen de Heere voordragen op het oogstfeest. En dan de Heilige Geest uitgestort! Dan ook eerstelingen van de oogst voorgedragen. Eerstelingen van Christus worden aangeboden aan de Vader. Hoe doet de Heilige Geest dat? Door u alles te leren en Zijn Woord indachtig te maken. Johannes 14 vers 26.

Sprak mij gisteren nog iemand aan. Om krullenjongen [admin: beginneling in een vak; iemand die de houtkrullen opraakt in een houtzagerij] van Christus te zijn. Ik krijg weleens het idee dat er opa’s geboren worden. Die alles schijnen te weten. Maar alles moet geleerd worden. Zoveel te leren. Alleen al als je denkt aan Vader, Zoon en Vader.

Pas zei iemand: alle ‘Ik zal’ onderstreept in de Bijbel. Kleurde blauw. ‘Ik zal u indachtig maken’. Gaat over wat Hij gesproken heeft. Gaat over Zijn woord. Hij gaat ons Zijn Woord geven.

Zo’n groot wonder als u aan tafel zit en het Woord leest, een dagboek, en dan precies het Woord dat u nodig hebt op dat moment. Hij zal het geven. Ik zal uitstorten. Niet lang na vandaag.

Misschien zegt u wel: ik had het vandaag verwacht. Ik ook. Blijf verwachten. Hij zal het werken. Zo ziet u de Heere Jezus die in de nacht dat Hij verraden werd, nieuwe Verbond, die wet in hun harten schrijven. Die u niet kunt houden en steeds weer overschrijdt. Doet Hij door intrek te nemen met Zijn Geest in uw hart. Leven overeenkomstig Zijn Woord. Steeds op Christus aan.

Herkent u het? Omdat het de Heilige Geest was die u indachtig maakte. In het geestelijk leven: ’toen leidde hij mij’. Woord op mijn hart drukte. Heilige Geest maakt indachtig.

Wat u nu ziet en hoort. Geest die uitgestort is. Die na mij komt die sterker is dan ik, gedoopt met de Heilige Geest. Hier op het tempelplein. Wat is de doop met de Heilige Geest? Dat Christus waarde krijgt, heenwijst. Wat u nu ziet is gewerkt door Christus, beloofd door de Vader.

Het werk van de Heilige Geest. Onbewust? In een hoek? Komt luistert toe gij Godsgezinden. Dat het zo Pinksteren mag zijn. Hem aanroepen. Zo Pinksteren in de gemeente. In Putten. Die Heilige Geest wordt uitgestort. In Hem ja en amen. Alle dingen zijn gereed.

Amen.