De uitwerking van de krachtige uitstorting van de Heilige Geest

Is er de levende verwachting van de uitstorting van de Heilige Geest? Die troost en verwachting te ervaren dat God doorgaat met Zijn werk en Zijn beloften vervuld. De discipelen verwachten na Jezus’ hemelvaart de uitstorting van de Heilige Geest die voorzegd was. Het is de Heere die Zijn Woord waarmaakt. De Geest is en wordt uitgestort opdat zondaren tot bekering komen en het eeuwige leven hebben. De Heilige Geest is onmisbaar om God te kennen. Hij gaat door met Zijn werk, ook vandaag in 2019. Zolang er kinderen geboren worden is Zijn rijk nog niet volmaakt. Niemand is uitgesloten dan die zichzelf uitsluit. Het is de Geest die het uit Christus neemt en toepast aan het hart van zondaren, daar intrek neemt en vernieuwt. Waaraan is het te merken bij christenen die God dienen? Zij zullen profeteren.

Handelingen 2 vers 16-18: ‘ [16] Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: [17] En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. [18] En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren‘.

De uitwerking van de krachtige uitstorting van de Heilige Geest

1. Deze is voorzegd;
2. Het raakt alle vlees;
3. Zij zullen profeteren.

1. Deze is voorzegd

Gemeente, de gemiddelde Nederlander komt er al niet meer uit wat Pinksteren betekent. Kerst bomen, Pasen iets met eieren maar Pinksteren niet meer dan voor een extra dag. Aangrijpend. Maar weet u nog waar het Pinksterfeest voor staat? Hoe zit het met de christelijke gemeente? Ja, zegt u. Geest bovenmate uitgestort. Mensen waren bijeen. Voordat de Geest uitgestort was, was er al Pinksteren. Het oogstfeest. Eerstelingen van de oogst afgezonderd van de Heere. Prachtig. Eerst de letterlijke betekenis kijken en dan wordt het geestelijke des te rijker. Eerstelingen worden de Heere opgedragen. Ook gedacht aan dat God Zijn wet heeft gegeven op Horeb. Vijftig dagen na de uittocht. Ook vijftig dagen na de opstanding van Jezus Christus. Toen viel het op de sabbat. Op de eerste dag. De achtste dag verschenen aan Zijn kerk. Ook de Heilige Geest op de eerste dag van de nieuwe week. Niet zo’n rare gedachte de rustdag vieren op de eerste dag van de week. Een Bijbelse gedachte.

Discipelen ontvingen de Heilige Geest. Verwachten de beloften Mijns Vaders. Een levende verwachting van de uitstorting van de Heilige Geest. Te midden van dat het gevaarlijk was. Nu u en jij. Verwacht u zo ook de uitstorting van de Heilige Geest. Die troost en verwachting ervaren. Zo vanmorgen opgekomen naar de kerk? Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Zoals de laatste dagen er hier een krachtige wind was.

Discipelen worden volgegoten met de Heilige Geest. Levendige getuigen. Zo verkondigen. Hij het grote werk van de zaligheid aangebracht. Grote werken Gods verkondigen. Groot wonder is dat ieder hen hoort spreken in zijn eigen taal. Het waren maar Galileërs. Het gebeurde in Jeruzalem, daar zat de geletterdheid en geleerdheid. Kwamen reacties op. De een verwonderd, ander verslagen. Ook vraagtekens. Vandaag ook dezelfde reacties. Als de een getuigd van het grote werk in hem of haar wordt gewerkt. De een is verwonderd, ander afwachtend, ander neemt het niet aan. Aangrijpend.

Dan gaat Petrus spreken. Dit is het wat gesproken is dat door de profeet Joël is voorzegd. Niet dronken. Alles voorzegd. Het zal zijn in de laatste dagen zegt God. Wat de mond van Joël gesproken heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft hij het zo’n zes eeuwen daarvoor voorzegd. Zou je toch al plat moeten gaan. Het is werkelijk waar. Het krijgt zijn vervulling. U ziet kleine wijzigen. Petrus: in de laatste dagen. Joël: daarna. Wanneer? Als de Messias het grote werk verricht heeft. Petrus maakt de vertaalslag. Geldt nu. Die dagen waarin alles, alles volbracht is. Het zijn niet de woorden door Joël, wel door hem gesproken, maar in de laatste dagen zegt God. God maakt Zijn beloften waar. Het is alles voorzegd. Het is de Heere die Zijn Woord waarmaakt. Ondanks alle weerstand en pogingen om het grote werk der zaligheid te verijdelen door de satan. God maakt Zijn werk waar. Een groot wonder om het te zien en te geloven. Ook als u het niet meer begrijpt en ziet. Dat zegt God. Ik zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren.

2. Raakt alle vlees

Ik zal. Daar kunnen wij niet voldoende nadruk op leggen. Er staat niet als u maar genoeg uw best doet, plichten vervuld. Uitstorten. Dat laat al zien de grootheid en veelheid van die Geest. Die Geest waarvan Jezus gezegd die zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen. Die Geest die uit de Vader en uit de Zoon gaat. Ik zal van die Geest uitstorten. Er wordt niemand uitgesloten. Van welk geslacht u bent of van welke maatschappelijke positie u bent. Uitstorten op alle vlees.

Vlees ziet op tijdelijk en aards. Door de zonden verdorven en bedorven. Op dat vlees zal Hij uitstorten. Op alle vlees? Dat is toch wel moeilijk. Wij zien om ons heen hoe mensen zich afkeren van de Drie-enige God. En hoe zit het met de kerk waar gelovigen en ongelovigen zitten. De praktijk laat ons zien dat die Geest niet op alle vlees uitgestort wordt. Werking van de Geest weerstaan, uitblussen zoals Paulus schrijft. De vraag: ben je vol van de Heilige Geest? Wat Hij doet. Christus Jezus de Zaligmaker kennen. God de Drie-enige kent. Ben jij, bent u vol van die Heilige Geest. Zo alles over de kop gegaan en wat je eerst wilde nu niet meer wil.

Nieuwe verbond in alle kracht zien gebeuren. Waarvan ook de doop een teken en zegel is. Wat een trouw van de Heere. In het oude verbond wet in stenen geschreven. Nieuwe verbond in mijn hart. In het binnenste van hem. Omdat het Christus is die de wil van de Vader volkomen gedaan heeft. Daarom kan het in mijn hart geschreven worden. De lijn gaat door. Vuur en geluid. Zoals bij Horeb. Berg stond te beven. Hier op de Pinksteren ook. Op hoorders uitgestort. Op Joden en Jodengenoten en daarna ook op de heidenen lezen we verderop. Het gaat door tot op de dag van vandaag.

En nu dan? Die Geest is uitgestort en wordt uitgestort. Dat zal doorgaan tot die grote en doorluchtige dag komt. Joël ziet op de oordeelsdag. De Geest die uitgestort is opdat zondaren tot bekering gebracht worden. Voorbereid op het eeuwige leven met Hem. Het feit dat er nog kinderen geboren maakt dat Zijn huis nog niet vol is. We hoeven niet te twijfelen nog in de zonden blijven liggen. Dan wordt er niemand uitgesloten dan die zichzelf uitsluit. Misschien ligt het wel voorop uw tong: zou de Heilige Geest nog wel werken. U bedroeft de Heilige Geest. Dan rust u op uw eigen gedachten, eigen waarneming en misschien wel eigen beleving. Rust op het Woord. Misschien wel uitzien op de bovenmatige gave dat u de gaven van de Geest niet ziet. Dat u de gewone, de buitengewone, gaven niet ziet. Wedergeboorte, vernieuwing. Geen stap kunnen doen buiten Hem.

3. Zij zullen profeteren

Je zoon zal profeteren. Doopouders, gelooft u het. Ouders, gelooft u het dat uw kinderen zullen profeteren. Ik zie ernaar uit als zij profeteren. Wat betekent dat dan? Dat iedereen een bediening moet hebben, een taak? Ja, iedereen heeft een taak. Geest ook de Geest der gebeden. Op de plaats waar we zijn Zijn Naam belijden. Joël ziet het oordeel naderen. Leest u het gehele boek maar. Joël geroepen om het oordeel aan te zeggen. Terwijl mensen het niet zien. Daar gaat het om in de prediking. Bewogen met mensen die de wet niet kennen. Die nog buiten Christus zijn. Dan gaat het niet om of ik groter word of groei maar of mijn medereiziger naar de eeuwigheid behouden bent. Als u buiten Christus bent, dat u voor eeuwig verloren moet gaan. Tijdbom in die zin. Vrijdag nog een jongen uit Scherpenzeel iets eerder uit werk.

Het profeteren is in de eerste plaats God kennen en Zijn wil kennen. Morgen als het de Heere het geeft Psalm 143 leer mij Uw welbehagen. Ik ben weleens bang dat er een God kennen is zonder Christus kennen. Drie-enige God. Daarin ligt de rijkdom en vreugde. Wat moet ik met een God zonder Christus? Als ik niet van zonden weet. Ten diepste een tegenspreker ben. Buiten Christus. Wat is die Geest nodig om God te kennen. Bijzonder dat de doop bediend is. Dat God het toepassen wil en eigenen wil hetgeen wij in Christus hebben.

Tweede is het anderen ervan te leren wat het is te weten wat het is een Drie-enige God te kennen. Als je vol bent van de Heilige Geest hoef je niet eens wat te zeggen. Dan wordt het gezien aan de liefde waarmee je je werk doet en wordt het opgemerkt. Wie de Heere is. Niet negatief over anderen te spreken. Om het erover te hebben wie de Heere is en hoe trouw. In het gezin. Gelooft u het? Er komen geen nieuwe profetieën bij. Geen verandering meer bij wat het grote heilswerk. Al geopenbaard in het Woord. Daar moeten wij het van hebben.

Zoals het gebeurde op de Pinksterdag gebeurt het niet meer? Dat is maar de vraag. Zo krachtig. Er zijn krachtige uitstortingen en beroeringen geweest. Oppassen voor woordenspel. Die emmer, die bak is leeggestort. Stroomt alle kanten op en is niet tegen te houden. Probeer maar eens met leegstorten zwembadje. Gaat niet. Die Heilige Geest is nodig om te leiden en te leren. Die Geest is nodig om te profeteren. Ook op Mijn dienstknechten en -maagden en zij zullen profeteren totdat Hij komt. Ook in 2019. Tot Zijn rijk volmaakt is.

 

Zondag 9 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Handelingen 2 vers 16-18