Maandag 5 juni 2017 (tweede Pinksterdag) – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp

Handelingen 19 vers 1b – 2
‘En enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is.

Onderzoekende vraag: hebt u de Heilige Geest ontvangen als u geloofd hebt.
1. De bewogen aanleiding tot die vraag
2. Het eerlijke antwoord op die vraag
3. Het heerlijke doel met die vraag

[1] De bewogen aanleiding tot die vraag

Dorp of stad binnen. Heel verschil. Efeze handel. Daar zijn joden. Diana ook, afgoden gediend. Tempel 1.5 Keulse Dom zo groot. In die stad is een gemeentetje. Paulus gesticht op tweede zendingsreis. Nu derde. Door het Woord. Geloofd. Christus der schriften. Paulus heeft hen daar achtergelaten. Aan echtpaar Áquilla en Priscilla overgelaten. Kwamen uit Rome. Paulus had belooft terug te komen.

Lijkt erop dat Paulus zomaar keuzes maakte. Maar in afhankelijkheid. Zo God het wil. In Efeze iets gebeurd. Band. Die trekt. Zo belooft mensen weer op te zoeken.

Hier in Putten niet moeilijk. Kerk zo gevonden. Maar in Efeze. Hoe de discipelen vinden zoals er staat. Herkenbaar: iemand op uw weg komt waarmee u over de Heere kan spreken.

Enige discipelen. Twaalf mannen. In gesprek. Heilige Geest ontvangen, is de vraag van Paulus. Apollos heeft natgemaakt. Paulus mag planten. Gemeente gebouwd worden op het vaste fundament Jezus Christus.

Paulus merkt een gebrek. Een haper. Hij merkt dat en gaat erover in gesprek. Wat een vrijmoedigheid dat hij erover begint. Dat er iets klem zit. Niet tot jaloersheid. Dat ze zouden getuigen. Met bewogenheid. Een bewogen aanleiding tot deze vraag.

Paulus een geoefende christen. Aan de voeten van Gamaliël geleerd. Doorkneed. Maar bovenal door de Heilige Geest. Bereid om te luisteren. Geldt ook voor de discipelen in Efeze. Vraag nodig. Ook aan ons. Hebt u de Heilige Geest ontvangen.

Gisteren stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nu persoonlijk te ontvangen? Om u alles te leren. Er valt veel te leren. Een bewogen aanleiding, die vraag.

Moeilijke vraag, vind ik. Want geloof toch gewerkt door de Heilige Geest. Vraag staat in het Woord en daarom belangrijk. Vraag, indringende vraag, uit het diepste van uw hart een antwoord. Het ontleedmes erin. Niet om te veroordelen maar bewogen met het heil van mensen, opbouw van het Koninkrijk.

Pijn doen. Als u vlees eraan moet. Als u dingen kwijt moet, blokkade is om afhankelijk van de Heere te worden, als uw gedachten eraan moeten. Maar het is nodig.

[2] Het eerlijke antwoord op die vraag

Wat zijn dit eigenlijk voor een mensen? Enige discipelen. Zijn dit wedergeborenen? Weten van de drie stukken. Heb je hem weer met zijn dogma’s. Was er toen nog niet. Te weten de drie stukken. Van alle tijden en plaatsen. Hebben deze mensen nu kennis aan die drie stukken. Getroost en eenmaal zalig sterven. Waar is de kudde gelegerd?

Discipelen wordt algemeen in het Nieuwe Testament leerlingen van Jezus genoemd. We mogen zeggen: het zijn gelovigen, ware gelovigen. Die door de Heilige Geest het ware geloof hebben ontvangen en Christus mogen omhelsen in de belofte van het Woord. En toch: een haper, Paulus mist wat.

Het is nodig dat hij hen gaat onderwijzen. Ze willen naar elkaar luisteren en willen geleerd worden. Genadegave: willen luisteren en leren. Wilt u geleerd worden? De vraag of u de Heilige Geest ontvangen hebt. Wilt u dat, aan de voeten van Jezus geleerd worden. Want er kan een haper zitten.

U leert toch niet dat er een wedergeboorte is zonder geloof? Houd het alstublieft bij elkaar! Als Hij een mens wederbaart, dan is daar ook terstond geloof. Dat vraagt veel pastoraat, geestelijk onderscheidingsvermogen. Wat het geloof is. Hoe klein ook. Toevluchtnemend geloof. Kan niet zonder Jezus. Voorwerp.

Kennen ze Christus wel? Het is onmogelijk als u het ware geloof hebt, dat u geen deel aan Christus hebt. Want Hij is het voorwerp. Is ons leven Christus? Heeft Hij een gestalte in ons?

Ze hebben geloofd. Maar hebben ze de Heilige Geest nu wel ontvangen. Wat bedoelt hij? En zij met het antwoord: dat ze nog niet gehoord hebben van de geest. Dat de kracht van Pinksteren Efeze nog niet heeft bereikt. Bijzondere tijd. Middelpuntvliedende kracht vanuit Jeruzalem. Het staat nog allemaal in de kinderenschoenen. Nog geen moderne media. Dat die Geest nog niet uitgestort is. Dat wordt er niet mee bedoeld.

Maar we hebben toch allang geleerd dat de Heilige Geest uitgestort is. Hoe kunnen deze mannen zeggen dat ze niet eens weten dat er een Heilige Geest is. Als ze van de Zoon weten dan weten ze toch ook van de Heilige Geest.

Kanttekeningen zitten op extra-ordinaire kracht. Dat ze die krachten niet kenden in hun leven. Ik vraag me af of het om de bijzondere gaven ging. Let wel: in deze tijd nog geen Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testamant de Geest uitgestort. Maar met mate. Wij hebben het Nieuwe Testemant en kunnen het lezen.

Ik denk maar aan de vruchten van de Geest, de gaven van de Heilige Geest, dan de buitengewone werking van de Geest. Galaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig, geduldig, geloof, matigheid, zachtmoedigheid (negen in totaal). Brengt u ook vruchten voort? Liefde die alle dingen bedekt. De ander op het oog. De Ander op het oog krijgt maar ook anderen. Waar is de blijdschap in uw geloof? Naar uzelf kijken. Is het vrede? Of onrust. Geduld? Niet overal achteraan hollen.

Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Kunt u nog iets leren? Of wilt u nog iets leren? Herkent u waar de haper zit? Het ontleedmes erin. Om al het dode vlees weg te snijden en het leven ruimte krijgt.

[3] Het heerlijke doel met die vraag

Daarom Paulus weer op reis. Om hen te versterken. Daarom deze bewogen vraag. Waarom zo nodig dat die Heilige Geest zichtbaar wordt? Die gaven? Het werk van de Heilige Geest om het werk van Christus te verheerlijken. Alle lof en eer. Alle heerschappij.  De Vader volkomen tevreden met het werk van Zijn Zoon. Ook in ons leven.

Wat is de vrucht geweest van Pinksteren 2017? Hebt u Hem nodig in alles? Wij struikelen dagelijks in vele, Hem dagelijks nodig. Niet alleen vergeving van zonden maar ook leven tot Zijn eer. Als u gaat zien hoe verrot het vlees is en verdorven het bestaan. Dan des te meer behoefte aan Hem. Hij zal het uit het Mijne nemen en u leren. Hoe anders de vruchten voortbrengen buiten Christus?

Paulus om te doen. Dat Jezus alle lof en eer zou ontvangen. Zo gedoopt worden door de Heilige Geest. Hij realiteit in ons leven. Dan lezen we over Apollos, machtig in de schriften. Ze leggen de weg van God nauwkeurig uit. Ook Apollos nog nodig om onderwezen te worden. Ook als u machtig bent in de schriften.

In de doop van Johannes gedoopt. Der bekering. Niet tot vergeving. Horde mensen liepen daar achteraan. Jezus gedoopt door Joahnnes en beleed een zondaar te zijn. Doop der vergeving nodig. In de naam van Jezus. Ook op de Pinksterdag. Dan gaat die Geest zijn werk doen. Dan ontvangen ze de gaven van de Heilige Geedt. Opdat zo Zijn Koninkrijk zou worden gebouwd. Zo elkaar de eerlijke vraag stellen. Wat is het nodig de voortdurende uitstorting van die Geest. De vruchten die Christus verworven werden aan het kruis. Om uit te delen. En die vruchten voortbrengen.

Een onderzoekende vraag. Met alle bewogenheid gesteld. Kwam een eerlijk antwoord. Met smeking: leer het ons. En ook een heerlijk doel. Mochten vruchten ontvangen van geloof en bekering. Neemt u de vraag mee? Vandaag en heel uw leven? Hebt u de Heilige Geest ontvangen?

Amen