Zondag 21 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp

Handelingen 1 vers 4 en 5
‘[4] En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. [5] Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’

Het leven van het geloof op de belofte van de Vader
1. De onmogelijkheid;
2. De werkzaamheid;
3. De zekerheid

[1] De onmogelijkheid

40 dagen tussen opstanding en Hemelvaart bijzondere gedachten bij de discipelen. Zoveel gebeurd maar Hij is opgestaan. Verschijnt nog een aantal keer voordat Hij opvaart naar de Hemel. Hen voorbereiden. Ontmoeting zo nodig. Waren in Jeruzalem maar vrouwen mochten zeggen dat Hij voot zou gaan naar Galilea.

Op de berg waar hij opvaart naar de Hemel. Vermoedelijk zelfde berg als bergrede. Nu in de tekst weer in Jeruzalem. Zij mogen niet weg uit Jeruzalem. Moet onmogelijk voor hen geweest zijn. Vijandschap, hol van de leeuw.

Overal stuiten ze op weerstand. Wachters die geld hebben gekregen. Boodschap dat Hij gestolen is. Zoveel gebeurd op die plaatsen. Waar Hij onrechtvaardig behandeld is. Plaatsen waar hun Meester geleden heeft.

En wie heeft er medelijden gehad? Het is allemaal gebeurd omdat het moest gebeuren. Plaats aanwijzen waar Jezus heeft geweend. Hoe menigmaal heb ik gewild dat U zou komen. U kunt het onmogelijk in eigen kracht.

Zijn eigen broeders naar het vlees hebben niet geluisterd. Zij die de profeten gedood hebben, de mond gesnoerd hebben. Als de Messias aangewezen werd, Zijn werk. Al die preken naast zich neergelegd. Sterker: opstand, pure haat en vijandschap.

Ik vraag me weleens af wat is erger: die pure haat en vijandschap of lauwheid, onze lauwheid soms. Brief aan de Laodicea.

Afgelopen week nog bij de Klaagmuur. Getuigenis om op Jezus te zien. De man werd hardhandig afgevoerd. Zo ook wij de profeten gedood? De mond gesnoerd?

Innerlijke ontferming bewogen. Maar nu achter gesloten deuren. Onmogelijk zouden wij zeggen. Het kan toch niet. Beloften vervuld? Hoe dan? Kan toch niet. Gaat toch niet zo rustig blijven zitten. Als het lijkt dat beloften nooit hun vervulling krijgen.

Stel voor dat iedereen in Jeruzalem had gezegd ja het is waar. Als Hij dan beloften gegeven had dan had iedereen geloofd. Maar ze konden er niets van zien.

Geloof. Omhelzen, erop rusten. Uw beloften. Daarom zal het gebeuren. Omdat U het belooft. Dan vijandschap haat verzet, zit Satan niet stil.

Hij plaatst de discipelen voor de onmogelijkheid. Ik preek niet de onmogelijkheid maar de realiteit. Misschien zegt iemand wel ik weet niet hoe het moet, is er wel een God? Geoefend worden, bevestigd. Dat de Heere doet wat Hij zegt te doen.

Dat leert mij van mijzelf af te zien. Niets in mij. Ook al is alles tegen. Dat is alles verlies. Leven overgeven in Zijn handen. Dan gaat u het zien dat deuren die gesloten waren geopend worden. Volg mij. Niet ja maar. U bent toch een waarmaker van Uw woord. Zo voetstappen drukken.

Geloof is geen bezit. In handen en daardoor rijk. Geloof lege handen. Beloften van het Evangelie grijpen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Verwachtende zou leven, uitziende zou leven.

Jongelui, als je lastig werk moet doen. Moeilijk. Beloning voorgesteld. Als ik nu mijn best doe, dan… want hij heeft het gezegd, beloofd. Zo is het in het geloof. Eenvoudig rusten op Zijn beloften.

[2] De werkzaamheid

U ziet dat ‘zeide Hij’ schuin staat. Van indirecte rede naar directe rede. Gaat Hij zijn discipelen toespreken. Zegt dat ze moeten verwachten. Iets anders dan afwachten. Geen enig idee dan, geen weet van de uitkomst. Zeer onbijbelse levenshouding. Jezus leert om te hopen, te verwachten. Wat Hij beloofd heeft verwachten. Beloften van de Vader.

Hoe kunt u iets verwachten wat u niet gehoord hebt? Zo moeten de beloften van het Evangelie gepreekt worden.

Concreet: leven toe naar Pinksteren. Petrus heeft gepreekt aan hand van profetie van Joël. Totdat geen zon en maan meer zal zijn blijft uitstorting van de Heilige Geest doorgaan. Verwacht u dat ook? Vanmorgen verwacht? Of vol van de Heilige Geest. Voor de gemeente vanmorgen? Is dat uw leven? Leven van beloften van de Heilige Geest.

Verschil hoe wij horen? Oor, verder overdenkt. Verder over nadenkt en verwachting. Tot rechtvaardiging, tot heiliging. Hoe gaan wij dat horen? Hoe past de Heilige Geest dat toe? Werkzaamheid ermee. Zijn de beloften ook voor mij? Anders zijn ze ook voor u. Maakt ze u bekend. Dat is het aangrijpende en het sterke. Maakt ze u bekend. U en jou geroepen om Evangeliebeloften te horen. Niet vrijblijvend onder het Woord. Hij komt terug op Zijn eigen werk.

De Heere komt opnieuw erop terug. Op de beloften. Uitgang bij verheerlijking op de berg. Ook over Trooster die komt en hen erop gewezen. Bepaald hen opnieuw bij de beloften van de Vader. Beloften die de profeten geprofeteerd heeft. Zelf ook gesproken; Johannes 14 vers 26. Trooster zal u indachtig maken alles wat ik u geleerd heb.

Beloften gaat hij de discipelen maar ook u bekendmaken. Zoals Joël geprofeteerd heeft. Leraar der gerechtigheid. Aan onrechtvaardigheden. Door de werking en kracht van de Heilige Geest. Uitstorting Heilige Geest. Denken aan Pinksterdag maar ook in Handelingen 10 (huis Cornelius). Maar dag aan dag wordt de Heilige Geest uitgestort!

Enige wat u kunt doen is die Geest weerstaan. Schuld? Belijdenis van heilspoor afgegaan? Geest uitgeblust. Concreet: u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na vandaag. Of? Kan dat niet. Zal dat niet gebeuren?

Welke reden heeft u om te twijfelen aan Zijn beloften? Waarom zegt Hij niet: tien dagen na Hemelvaart, die en die plaats. Niet lang na vandaag. Hoe lang? Omdat u Gods genadetroon zou bestormen. Om zo toe te leven naar Hemelvaart en Pinksteren.

Dan gaat het niet alleen meer om uzelf. Dan gaat het om allen die u lief en dierbaar zijn. Kerk, wereldwijde kerk. Oude bondsvolk Israël.  Hoe lang? Dan wij invullen. Geen duizend jaar dat kan toch niet? Redenen dan. Onvoorwaardelijk geloven.

[3] De zekerheid

Johannes doopte met water maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Opmerkelijk. Doop der bekering. Zonde beleden. Bediening van Jezus begon daar. Zelf gedoopt, beleed tot zonden gemaakt te zijn. Daar ging de Hemel open. De Zoon in welke Ik mijn welbehagen heb.

Hadden discipelen Heilige Geest niet? Johannes 20. Blies op hen, hadden de Heilige Geest. Ingewikkeld. Nog niet wedergeboren dan? Denk aan dal van dorre doodsbeenderen (tot leven). Discipelen leefden in een bijzondere tijd en gingen een bijzondere weg. Doop van de Heilige Geest is als Christus werkelijkheid wordt. Beloften omarmen. Thomas. Moorman. Steeds weer en steeds meer.

Niet zo: dit is gebeurd. Vitrine. Zo deze prijzen heb ik. Christen is gearriveerdheid vreemd. Beloften geloven. Beloften van Hemelvaart en Pinksteren.

Misschien zegt  u: geloof voor anderen. Maar voor mezelf? Gemeente weet u nog: doop. In naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben.

Ook jou heb Ik op het oog. Is het zo eenvoudig? Ja. En dat maakt het zo moeilijk. U zult niet lang na vandaag gedoopt worden met de Heilige Geest. Hij heeft het beloofd. Maakt het bekend. Beloften gepreekt worden met bevel van geloof en bekering.

Sleutel van het Koninkrijk. Of u gelooft het of u gelooft het niet. Zo dikwijls als wij beloften met een waar geloof aannemen, vergeving der zonden (Zondag 31). Wordt het Koninkrijk der hemelen geopend. Tegelijk andere kant. Als u het niet geloofd gaat de deur dicht. Dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. Weerstaan de Heilige Geest en blussen Zijn werking uit.

Als u op de omstandigheden let, anders waarneemt. Maar zie dan eens niet op de omstandigheden maar op de Belover. Het komt uit de mond van de grote Zaligmaker. Ja en amen. Van Hem gehoord. Johannes doopte wel met water, maar Hij met de Heilige Geest.

Daar gebeurd. Niet Putten, zoals wij denken, maar daar het middelpunt. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Trouwe Vader wij maken staat op Uw genade. Omdat u het beloofd hebt. Leg de vinger er maar bij. Niet lang na vandaag gedoopt worden met de Heilige Geest.

Amen.