Het laatste onderwijs van Jezus

Veertig dagen na Zijn opstanding uit de doden is Jezus opgevaren naar de hemel. In die tijd heeft Zijn discipelen verteld en onderwezen over het Koninkrijk. De discipelen stellen Hem nog een laatste vraag die bij hen leeft of de wederoprichting van het Koninkrijk van Israël nu zal plaatsvinden. Jezus onderwijst hen dat het hen niet toekomt om het moment te weten. Zij en wij worden geroepen om uit het geloof te leven en de beloften van het Evangelie met een waar geloof aan te nemen.

Handelingen 1 vers 6-8: ‘[6] Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult U in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? [7] En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; [8] Maar u zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde‘. [Grondtekst]

Het laatste onderwijs van de Heere Jezus voor Zijn hemelvaart

1. Een vraag tot onderwijzing;
2. Een antwoord tot beschaming;
3. Een belofte tot bemoediging;
4. Een opdracht tot verkondiging.

1. Een vraag tot onderwijzing

De Heere Jezus had beloofd aan Zijn discipelen dat Hij hen voor zou gaan naar Galilea. Door alles wat gebeurd was leek het erop dat de discipelen het niet gehoord en begrepen hadden. Vrouwen moeten het opnieuw zeggen tegen de discipelen. Jezus ontmoet Zijn discipelen na Zijn opstanding in Jeruzalem, daarna in Galilea en dan weer in Jeruzalem.

Nu de laatste woorden. Het laatste ogenblik. Nog enkele minuten. Ala Hij dat gezegd had werd Hij opgenomen in de hemel. Discipelen zitten nog met een vraag over de wederoprichting van het Koninkrijk. Weloverwogen vraag van de discipelen. Misschien erover gehad. Niet uit opwelling. Ze zagen uit naar het antwoord op die vraag. Verlegen om het antwoord. Zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten. Herstel van Israël. In het Oude Testament wordt er al over gesproken. Uit de ballingschap in Babel teruggekeerd. Terugbrengen in het land. In de Septuagint ook genoemd: herstellen, in de juiste toestand brengen. Dat God God is. In Zijn Zoon Jezus genadig is. Hem erkennen en dienen.

Als je de verklaarders erop naleest, en dan bijvoorbeeld Calvijn, ik denk weleens dat wij wat te calvinitisch zijn. Calvijn zegt: in de vraag van de discipelen zitten evenveel dwalingen als woorden. Hij is zeer negatief erover. Maar, de discipelen spraken erover. Zagen er naar uit. Vraag aan u: ziet u er naar uit dat Hij het Koninkrijk herstelt. Zou je het willen dat het Koninkrijk Gods gestalte krijgt in je leven? Zo in het leven staan. Omdat je Christus liefhebt. Jezus sprak er veertig dagen lang over na Zijn opstanding. De kracht en heerlijkheid van het koninkrijk. Is Hij dan verwijtend? Hij gaat alleen in op het moment. Het gaat er niet om het moment waarop, zegt Jezus tegen Zijn discipelen. Dat Koninkrijk komt. Maar loop niet op de zaken vooruit. De discipelen waren uitziend en verlangend maar een ding nog niet duidelijk. Daarom de vraag. Nood van het hart. Vraag moest opgelost worden. Misschien herkent u het in eigen leven. Dat er een geweldige vraag moet worden opgelost. Liepen Hem aan als een waterstroom met deze vraag.

2. Een antwoord tot beschaming

Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden. Hoe zal het gaan? Hoe zal het Koninkrijk gestalte krijgen? Vraag is misschien nu nog wel relevanter dan 2000 jaar geleden. Als we zien dat de spanningen oplopen in Israël. Hoe gaat het gestalte krijgen? Misschien zegt iemand: koninkrijk toch al gekomen bij de eerste komst van de Messias. Het koninkrijk is er, letterlijk in het Grieks, en tegelijkertijd nog niet volmaakt. Nog niet wat het moet zijn. Moeten er nog worden toegelijfd. In Sion geboren. Nog een ding. Aan Israël. Broeders, hebt u ook nog oog voor de heidenen? Jezus had toch zelf dat bevel gegeven aan alle volken? Hen te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Waren ze het nu alweer vergeten? Dan komt alles in een schril contrast te staan. In tegenstelling op wat er allemaal nog moest gebeuren. Tempel verwoest, stad verwoest, volk in de verstrooiing. Zouden zeggen: gaat precies de verkeerde kant op. Niet wat Hij beloofd heeft maar het tegendeel. Wat zal er terechtkomen van de beloften Gods? Misschien ook wel als u op uw eigen leven ziet. Haast niet kunt geloven wat Hij u beloofd. Als u op de omstandigheden ziet. En wat heeft Hij veel beloofd. Heeft de Heere mij wel op het oog? Ware geloof dat bestreden en beproefd wordt. Werkzaam is. Rechtvaardige zal uit het geloof leven. Bij ons te leven. Dat Hij regeert van zee tot zee. Geloof geoefend zou worden. Geduld oefenen en leren. Discipelen willen het veel te snel en nu al zien. Heere zegt: u moet leven uit het geloof. Leren te zien op wat Hij zegt en spreekt. Het liefst wil ik overwinnen zonder strijd.

Dat u er niets meer van begrijpt. Een weg moet gaan die misschien wel tegen het woord ingaat. Het komt u niet toe te weten. Meer en meer rusten op Zijn beloften. Wat u er ook van ziet, het gaat erom dat u gelooft. Gelooft u Hem op Zijn woord? Zo toeleven naar hemelvaart. U zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Leg ik in uw midden neer. Jezus belooft het. Gaat het ook gebeuren in uw leven? Ja zegt u, Hij zegt het tegen Zijn discipelen. Ook tegen ons. Beloften van het Evangelie. Veel tegenop gaan maar het zal gebeuren. Nu? Het komt u niet toe te weten de tijd en gelegenheden. Alles in de macht, in de almacht van de Vader gelegd. Hoe satan en mijn vlees zich er ook tegen verzetten. Het is Zijn macht en ook Zijn vrijmacht. Plat gezegd: maakt het nog spannender. Zo Hij vrij werkt. Betekent dat ik het niet meer begrijp maar ook niet hoef te begrijpen.

Geloof hecht daaraan vast. Niet wat ik voel. Geen vastigheid in. Gaat om wat ik geloof. In Zijn woord. Is dat niet tot bemoediging? Dan gaat het goed. Evangelie verspreiden, zieken genezen. En tegelijkertijd de weerstand. Begrijp ik het nog? Daarin geeft Hij zijn beloften.

3. Een belofte tot bemoediging

Vlak voordat Hij naar de Hemel opvaart belooft Hij de Heilige Geest. De Geest die indachtig maakt. Wat Jezus gesproken heeft. Her-innert. Prachtig mooi woord. De Heere komt terug op Zijn beloften. Belofte van de Vader is de uitstorting van de Heilige Geest. De kracht, de vruchten. In alle strijd en weerstand nodig. Dan is het bijzonder, de Heere kan Zijn beloften geven in grote nood maar ook kan Hij een belofte geven waarbij u zich afvraagt wat Hij ermee bedoeld. Rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zo bindt de Heere aan Zijn woord.

De kracht niet verwarren met de persoon van de Heilige Geest. Een persoon is de Heilige Geest. En dan heel opmerkelijk ook in de woorden van Jezus: Johannes doopte wel met water. Bediening begon met de doop. Discipelen zullen ook de bediening beginnen met de doop. De doop met de Heilige Geest. Dan zien we het grote werk van de Heere Jezus Christus. Volkomen betaald door Zijn bloed. Doop van de Heilige Geest. Tot bemoediging, bekrachtiging. In de opdracht om het Evangelie te verkondigen aan alle volken. En tegelijk met dat Hij dit zei werd Hij opgenomen. Gevoelige genade meteen weggenomen. Geloof wordt versterkt, ze worden bemoedigd. Zo uit het geloof zouden leven. Zo toeleven naar uitstorting van de Geest. Uit het geloof te leven en niet uit de omstandigheden.

4. Een opdracht tot verkondiging

Koninkrijk nog niet volmaakt. Nog worden toegebracht. Verkondiging moet plaatsvinden. Beloften bekend gemaakt worden. Dat er vergeving is in Hem. Dat er buiten Hem geen leven is. Het lijkt erop dat de discipelen het willen beperken tot Israël, zeg het voorzichtig. Terwijl Israël er een cruciale rol in speelt. Koninkrijk priesterdom en priesterlijk koninkrijk. Zaligheid uit de Joden. De wereld in. Tot aan het uiterste der wereld. Een getuigen is iets juridisch. Meestal een aanklacht tegen de andere partij. Zo als getuigen de wereld in. Wereld voor Gods rechterstoel plaatsen. Zo onder iedere preek voor Gods rechterstoel geplaatst. Wilt u Mij dienen, Mijn getuige zijn? Getuigen in het Grieks ook martelaar. Bent u zo ook een getuige? Wij kunnen mooie dingen vertellen over het Evangelie, en ook zeker doen, en eerlijk zijn. De rechtvaardige aanzeggen dat het hem wel zal gaan en de goddeloze niet. Dat wie niet in Christus gelooft verloren gaat, voor eeuwig verloren gaat. Wekt weerstand. Denk maar aan de discussie in de krant dat je niet mag zeggen dat het leven buiten God leeg is.

Zo zijn de discipelen de wereld in gaan. Vanaf Jeruzalem. Naar Judea tot in Samaria toe. Dan bij de halve Joden zouden we zeggen of halve heidenen maar daarna hele wereld in. Ring groter gemaakt. U bent er het bewijs van. Hebben de discipelen de taak serieus opgepakt? Ze zien hier hoe getrouw de Heere is. Om het Koninkrijk weder op te richten. Nog een stapje dichterbij: dit Koninkrijk aan Israël zal wederoprichten. Zien dat de God van Abraham, Izak en Jakob het Koninkrijk in de wereld opricht. Onder Jood en heiden.

Ik zal u de kracht geven, de kracht van de Heilige Geest. We moeten oppassen met vergeestelijken. Israël geestelijk maken. Heere zal het Koninkrijk weder oprichten. Als het moeilijk wordt, dan al snel vergeestelijken. De weg weten we niet. God gaat Zijn belofte vervullen. Juist hierin liggen de geestelijke lessen. De Heere gaat vervullen. Discipelen beperkte en verkeerde blik.

Gewezen op de terugkeer van de Joden naar Israël in deze tijd. Zoals een Joodse leider zei: volk, land en bekering. Ziet u het dan niet? Hij volvoert Zijn raad. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98 so gezongen? Zijn trouw. Ik begrijp het niet. Hoeft ook niet. Hij geeft het. Beloften bekendmaken. Kracht des Heilige Geest die over u komen zal. Zit u er vol van? Te ontvangen van Hem. Hij schrijft met Zijn vinger de geschiedenis en de toekomst. Hij vervult het. De Heere gaat door. Geen vrijblijvende zaak om te verkeren onder het Evangelie. We bidden vaak bij het afsluiten van de dienst: Heere, wees zelf de naprediker. Uit te werken in uw leven. Toe te leven naar Hemelvaart en Pinksteren. En vooral heen te leven naar de wederoprichting van het Koninkrijk. Dat Lam dat geslacht is, Jezus, groot te maken. In Hem het leven. Wat worden veel zaken dan onbelangrijk. Zodat Hij geëerd zal worden tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 6 mei 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Handelingen 1 vers 6-8

Lees meer over Handelingen 1 vers 6-8: 20180429 – ds. H. Markus – Handelingen 1:6-8