Ongeveinsde [=pure] liefde

De eerste vrucht van de Heilige Geest is liefde en die liefde omvat alles. De bron van de liefde, die nog niet eens zo eenvoudig te omschrijven is, is de liefde van de Drie-enige God. God de Vader die zondaren verkiest, God de Zoon die zondaren verlost en God de Heilige Geest die het toepast. De Geest neemt de liefde uit Christus om uit te delen. Welke liefde is dit? De ongeveinsde, pure, liefde. De agape, gericht op de ander en diens behoud.

Galaten 5 vers 22a: ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde’.

Ongeveinsde [=pure] liefde
1. De bron;
2. Het karakter;
3. De uitwerking.

1. De bron van de liefde

Gemeente, als ik u vraag: wat is liefde? Nog eens niet zo eenvoudig te omschrijven. Merken wat in onszelf. Voelen wat. Jongeren vlinders in de buik. Maar is een uitwerking van de liefde. Maar nog niet de liefde zelf. Drie woorden. Eros. Begeerte en driften. Erotiek komt ervan. Phileo tweede woord. Band onderling. Onderling liefhebben. Ouders en kind, vrienden. Ik heb iemand lief omdat het een vriend is. Agape. Liefde gericht op de ander. Over de laatste gaat het vanmorgen. Pure liefde. Hoeft niets in de ander te zijn. Ongeacht de relatie die u hebt met de ander. Paulus betrekt die liefde op de gemeente. Nog niet gemakkelijk. Elkaar bijten en vereten. De een de ander. Hartstochten uitleven werken van het vlees. Maar tegenover de vruchten van de Geest. Dat heeft niets met uw werken, doen en instelling te maken maar vrucht van de Heilige Geest.

De bron van deze liefde is de liefde van de Drie-enig God. Vader die verkiest, Zoon die verlost en Geest die toepast. Uit Christus neemt en uitdeelt. God is liefde. Ook toen er nog geen mensen waren. In eeuwigheid.

Allah geen liefde. Want hoe kan je nu liefhebben als je alleen bent?! God had Zijn Zoon lief. En deelt Zijn Godelijke liefde met mensen. Kunt u het nog begrijpen? De Heere wil vanmorgen Zijn liefde kwijt. Zijn er nog die vervuld willen worden met die liefde? Afgelopen week in herinnering. Hoe vaak aan die liefde ontbroken. Op uw strepen stond. Maar nu zegt God dat Hij Zijn liefde schenken. Niet u u eerst opknappen. Maar de Agepè, de pure liefde. U een puinhoop. Hij gaf Zijn Zoon. Het liefste wat Hij had. Zijn Zoon als spelende voor het aangezicht voor God. Zeker omdat mensen op Hem zaten te wachten? Nee, niet een die naar Hem zoekt en vraagt. Ondanks dat wil Hij Zijn liefde kwijt en wegschenken. Hoe u dat gaat beseffen? Misschien wel iemand: dat zou ik willen ervaren. Vraag in mijn leven: wat moet er gebeuren om mij op de knieën te krijgen? Misschien al veel slagen en klappen gehad maar alleen maar verhard. Wat is er nodig? Een druppel van deze pure liefde en uw hart smelt weg. Kan niet anders dat het wordt beantwoord met wederliefde.

Onbegrijpelijk dat de Geest wil wonen in het hart waar de ene ongerechtigheid nog niet uit is opgekomen of de volgende dient zich aan. Liefde gewerkt wekt wederliefde. Liefde tot God en naasten. Ouders, ga ervan uit je je kind liefhebt. Phileo liefde. Omdat het je kind is. Eigen vlees en bloed. Maar ook lief met die liefde dat ze behouden worden. Ze moeten voor Gods rechterstoel verschijnen. Dat  nu die liefde, Gods onbegrepen zondaarsliefde. Een eeuwig verbond der genade. Onderstreept: het verbond is de rechtsgrond van Gods liefde. Waarom de rechtsgrond? Als je verkering hebt, houd je van hem of haar, maar zeker ben je niet. Kan nog overgaan. Nog niet getrouwd. Maar als je getrouwd bent, dan ben je er zeker van. Dan mag je elkaar erop aan mag spreken. Zo ook de Heere. Hem erop aan mag spreken. Scherper: Hem aan moet spreken. Voor behoud van je kind te bedelen aan de genadetroon.

2. Het karakter van de liefde

Als we Paulus horen in 1 Korinthe 13 dan is hij heel duidelijk en scherp. Het gaat niet om de gaven van de Geest maar om de vrucht. Beroemen op Geestesgaven. Van profetie of uitleg of gezondmaking. De liefde is veel uitnemender. Ik wijs u die weg. Al zou ik alles weten, al ware het dat ik het geloof had en bergen kon verzetten, en de liefde niet had, dan ware ik niets. Aangrijpend. Niet een beetje liefde maar pure liefde. Daar zit niets tussen. Een christen zonder liefde is geen christen. Dan gaat het erom. Karakter van de liefde onderzoeken. In de liefde gaat het erom dat de liefde lankmoedig, geduldig is. Niet als iemand boos is dat u dan niet meteen boos wordt. Een keer, twee keer, zeven keer. Tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. Of zit u meteen in de hoogste boom? Die liefde is niet afgunstig. Waar mede-lijden. Verplaatsen in de ander. Blij te zijn met de ander. Zo blij omdat iemand anders blij is. De liefde die niet verbitterd. Wat zijn er niet veel dingen waardoor je teleurgesteld kunt zijn in mensen, ambtsdragers. De liefde denkt geen kwaad. Hij zegt dit maar bedoelt dat. Hoe weet u dat? Lust in waarheid. Dat die schittert. Heb je gehoord van die of die?! Heeft u al nagevraagd of het werkelijk zo is? Liefde bedekt alle dingen, gelooft alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. Verwacht alle dingen. Wat is uw verwachting van deze wereld? Van de kerk? Van de Heere als het gaat om de bekering van je kinderen? En zeker als ze vanmorgen het teken en zegel van de doop hebben ontvangen. God verbond Zijn naam aan je kind. Onmogelijk dat je kind verloren gaat. Tenzij ik deze vrucht en kracht van de Geest mis. Als niet God in de Heere Jezus mijn Vader is, dan mist u alles. Geen erkenning dan. Pure liefde zonder relatie, of iets onderligt. Hij heeft liefgehad met een eeuwige liefde. Getrokken met goedentierenheid.

Als we naar die liefde kijken dan moet een streep door onze werken, gedachten. Dan moet ik sterven. Dan moet ik het leren dat het een vrucht van die Geest is. Liefde voorop niet zonder reden door Paulus genoemd. Omsluit alles. De vrucht van de Geest is liefde. Wie kan er nu zeggen: die vrucht bezit ik nu, voor 100%, dit is mijn leven. Wie kan dat zeggen? Betekent het dan dat niemand deze vrucht heeft. Niemand God toebehoort. Nee. Betekent dat het hier besloten ligt onder de  zonden. Butsen en deuken. Christus toebehoren. Uitgedreven naar Gods genadetroon. Uitdreven naar het kruis. Daar ziet u de vrucht, in volmaakte vorm. Hij heeft het volbracht. Die vrucht tentoongespreid. Daar Hij zichzelf heeft vernietigd. Gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Dat is toch wat die Geest voor ogen heeft. In Zijn naam. Leven uit Hem. Dan bij tijden en ogenblikken iets zien van die liefde. Geest die vrucht werkt. Veel te weinig, veel te minimaal. Gemeente, als u zo vervult bent van die liefde van Christus, dan kunnen ze over u heenlopen. Dan zegt u: ik heb alles in Hem. Zoals Jakob.

3. De uitwerking van de liefde

Die liefde is alleen maar positief. Niets onvolkomens bij. Dat maakt het gelijk zo moeilijk, voor mijn vlees. Vlees gekruisigd. Dan tel ik niet meer mee. Kijk dan nog eens naar die Goddelijke liefde tot zondaars. Mensen verkoren. Hij had ook engelen kunnen verkiezen. Vindt u dat geen groot wonder dat er een verkiezing is? Als die er niet was dan zouden we naar huis kunnen gaan. Daarom roept en nodigt Hij vanmorgen. In Zijn doorboorde armen zouden werpen. Hij heeft Zichzelf geofferd. Hij was zelf het offer. Daarom vrede. Ook een vrucht van die Geest.

Hoe krijgt die liefde Zijn uitwerking? Als u iemand ziet zondigen dat u dan iemand aanspreekt. Niet met e-mail of WhatsApp, daar zit de emotie niet in. Maar ga naar iemand toe. Dat het niet klopt. Dat het een gaarne vergevend God. Iemand ontzien is iemand niet zien. Dat is even liefdeloos. U laat toch niet iemand ongewaarschuwd naar de eeuwigheid gaan. Agepe gericht op behoud. Van de ander. Zo geeft de Heere zoveel en onthoudt Hij. Met de vrucht van die Geest God liefhebben boven alles en je naasten als jezelf. Hij zoekt je behoud. Hij heeft het eeuwige leven voor je bereid. Daarom ben je gedoopt in de naam des Zoons, Hij wast en reinigt met Zijn bloed. In de naam van de Geest, toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Liefde kwijt wil. Rechtsgrond. Zo de Heere erop aanspreken. Niets liever doen dan aanspreken, waarschuwen voor de zonden ook.

Doop niet als sabotagemiddel gebruiken. Je hebt een gedoopt voorhoofd. Ouders, dat we niet de moeilijkheden ontlopen. Dan aan de kant gaan. Plaats in de gemeente leeg laten. Ik denk en ik voel. Maar bij de vrucht van de Geest gaat het om behoud. Een bede over: maak ons Uw beeld gelijk. Die Zoon die Zichzelf gaf, kruisdood ondergaan. Die legioenen engelen had kunnen laten komen. Waarom niet? Liefde. Zijn onuitsprekelijke liefde. Die liefde stort Hij uit in mensenharten. Bent u erom verlegen? Als u vanmorgen naar huis gaat, en u zegt tegen uzelf: ik zou het anders gaan doen. Dan heeft u er niet zoveel van begrepen. U gaat het niet anders doen. Komt van een kant. Wat een wonder dat het van die ene kant komt. Die liefde. Om uit die kracht te leven. Die liefde is de eerste. Omvat heel het leven. Ziet u ernaar uit? Ouders, ziet u ernaar uit om uw kinderen op te voeden in die liefde? Het is de vrucht des Geestes. Amen.

Zondag 24 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Galaten 5 vers 22a