De vrucht van de Geest is lankmoedigheid

De vrucht van de Geest die door God gewerkt wordt werkt naast liefde, blijdschap en vrede ook lankmoedigheid uit. Lankmoedigheid betekent geduldig, lang van moed. In het leven van Gods kinderen wordt dit gewerkt en wordt dit zichtbaar. Hoe is dit bij ons? Zijn wij lankmoedig?

Galaten 5 vers 22d: ‘Maar de vrucht van de Geest is lankmoedigheid.’

Lankmoedig jegens allen
1. Gods lankmoedigheid;
2. Onze lankmoedigheid;
3. Ontvangen lankmoedigheid.

1. Gods lankmoedigheid

Belangrijk om te onthouden dat de vrucht één vrucht is. Enkelvoud. Vrede, liefde, blijdschap, lankmoedigheid werkt het onder andere uit. Werkt eenheid. Paulus zet de vrucht van de Geest tegenover de werken van het vlees.

Verjaardag. Gebakdoos. Moeilijk een keuze te maken tussen de gebakjes. Maar de vrucht van de Geest is te vergelijken met één taart. Nu een ander stuk eruit. Lankmoedigheid niet los verkrijgbaar. Liefde bron van alles. Vrede en blijdschap ook. Niet zonder elkaar. Liefde gaat voorop. Geldt ook voor lankmoedigheid. Ouderwets woord, zeggen de jongeren misschien. Prachtig woord. Lankmoedig betekent zoiets van geduld maar meer dan dat. Groot van moed. Groot van harden. Denk aan verf harden. Als het ergens stinkt of heel warm is, het is hier niet te harden. Lang van moed. Volhouden. Moedig en ook lust in hebben. Te dulden, te verdragen.

Nu eerst over Gods lankmoedigheid. De Heere laat Zich bekend maken als een lankmoedig God. We zongen Psalm 86. Zo heeft het Hem behaagd Zich aan ons bekend te maken. Bijzonder dat wij Zijn Woord hebben. Zo laat Hij Zich kennen. Veel Bijbellezen. Zien wie Hij is. Dan ga je het ook zien dat Hij het werkelijk is. Niet alleen dat Hij het zegt van Zichzelf maar Hij is lankmoedig. Enkelvoudig lankmoedig. Onze lankmoedigheid is misschien maar een dun laagje, zit iets onder. Maar Gods lankmoedigheid is totaal.

Voorbeeld Adam en Eva die zondigden in het paradijs. Hij geeft Zijn belofte. Hij zegt: Ik ben goedertieren, lankmoedig! Zal de mens totaal veranderen? Nee, Genesis 6. Boos van hart de mens. Berouwde de Heere dat Hij de mens geschapen had. De Heere zet geen punt. Noach met zijn acht zielen in de ark behouden. Later de torenbouw van Babel. Aloude zonde, als God te willen zijn. De Heere is lankmoedig. Babylonische spraakverwarring. Daarna roept Hij Abraham. Kijk naar de sterren aan de hemel. Zo zal Ik u tot een groot volk maken. Ook als Abraham het op een akkoordje gooit met Sara [neem Hagar maar waarmee hij vooruit liep op de beloften]. Ook het volk van Israël. God geeft Zijn wet. De Heere moet het constateren, ook als ze al roepen vooraf dat ze zullen gehoorzamen, maar komt niets van terecht. Veertig jaar trekt de Heere met hen op. Alleen maar verdriet van het volk maar toch wil Hij ze in het beloofde land brengen. De lijst is moeiteloos uit te breiden. David. Koninkrijk uit te breiden maar het koninkrijk scheurt.

We zien het tot op de dag van vandaag. Als je nu op de Olijfberg staat en over Jeruzalem uitkijkt, dan wordt die plek gedomineerd door twee moskeeën. Begrijp ik het nog? Ook ons land. Weer regen ontvangen. Het was het gewoon zichtbaar toen we terug kwamen rijden in Nederland. Duitsland groen, Nederland het gras geel. Dor. Grijpt je aan. Heel de geschiedenis toont aan dat de mensen zich verzetten. En dan geeft God Zijn Zoon. Gelijkenis van die man die zijn knechten stuurt en als laatste zijn zoon. Die zullen ze ontzien? God zond profeten en toen Zijn Zoon. God gaf Zijn Zoon over de dood. Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. U redt het niet. Zoon wordt verworpen. Niet op Israël neerzien. Dicht bij uzelf blijven, bij uw hart. Had u Zijn Zoon nodig? Afgelopen nacht. Gisteren? Afgelopen week?

Gods lankmoedigheid wordt eerst voor ogen gesteld. Ten slotte heeft Hij ook Zijn gegeven. Hetwelk u gekruist hebt. Is dat geen lankmoedigheid? Gods lankmoedigheid gaat het over. Vrucht van Hem. Goddelijke liefde wil delen met mensen. Hij wil mensen bedelen met deze vrucht. Hebt u deze vrucht nodig? Als u hoort over deze lankmoedigheid.

2. Onze lankmoedigheid

Hoe zit het met uw lankmoedigheid? Met uw geduld. Voorbeeld van een moeilijke weg. Ik wil het niet kleineren. Vaak gezegd: ik ben niet opstandig. Betekent het ook dat u het eens bent met de weg die de Heere met u gaat? Niet verzetten betekent nog niet dat u het ermee eens bent. Met de weg die de Heere met u gaat. Nog een stapje verder. Niet alleen mee eens te zijn maar zelfs dankbaar. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dwars tegen het vlees in. Dan toch de Heere groot maken. De Heere loven. Wat is het nodig om daarin geoefend te worden.

Hoe zit het dan met onze lankmoedigheid? Werkt de Heere iets in je leven. Stort er iets uit van in het hart. Met iedereen wil delen. En dan kom je in de gemeente en lijkt niemand je te zien. Wordt je niet gevraagd voor de club of ambtsdragers verkiezing. En dan lankmoedig te zijn. Niet zelf allerlei eigen wegen te gaan.

Hoe zit het dan als u naar de kerk gaat en uw verwachting op een nulpunt staat, prediker waar u niets van verwacht. Hoe zit het dan met uw lankmoedigheid? De Heere weet wat goed is. Als u onrecht wordt gedaan. In een situatie wordt gedrukt die u absoluut niet herkend. Dingen over u worden gezegd die niet waar zijn. Hoe zit het dan met uw lankmoedigheid? Of is uw lankmoedigheid gelatenheid? Vroeger zei mijn vader: beter van je kletsen dan van je eten. Galio, opvliegend karakter. Dan zat hij er meteen bovenop als iets van de Joden werd gezegd. Ging in de leer bij zijn broer Seneca. Leerde te beheersen en toen trok hij zich er niets meer van aan. Karakter ook. Herkenbaar ook? Relativeren. Zo komt u door het leven heen?

Of bent u verlegen om vol te zijn van de Heilige Geest. Anderen zou winnen voor het Koninkrijk van God. Niet alleen die u lief en dierbaar zijn maar jegens allen. Ook die man of vrouw die het u zo moeilijk maakt. Bent u verlegen om dit vrucht, van lankmoedigheid.

3. Ontvangen lankmoedigheid

Opmerkelijk om te zien dat in het buitenbijbelse bronnen geen woord voor lankmoedigheid. Hellenistisch Grieks. Alleen een Bijbels woord. Wat is er dan aan de hand als u vervult bent met lankmoedigheid? Het is uit één geheel, lankmoedigheid onderdeel ervan. Liefde voorop. Altijd de ander op het oog. Hoe kan ik de ander stichten? De ander winnen? Rust, kalmte. Terwijl het om u heen misschien stormt. Dingen gebeuren die u niet begrijpt. De rust vindt, lang van moed bent, om zo de omstandigheden te duiden. Te ondergaan. Geen plaats voor frustratie en irritatie. Bijeenkomst afgelopen week. Voorganger uit Engeland. Zei iets over wat hem zo frustreerde en irriteerde. Bad op het eind de Heere of Hij wil bevrijden van frustratie en irritatie. De vrucht van de Geest is ook bedoeld om toorn te voorkomen. Situatie doet zich voor, dan even iemand flink te laten weten. Stevige e-mail. Toorn te voorkomen. Ik kan u allerlei handboeken geven hoe lankmoedig te zijn; u begrijpt wel dat dat niet gaat. Overgave nodig. Gestorven aan mezelf. Te leren dat het in mij niet ligt maar altijd fout gaat. Ook na ontvangen genade. Niet alleen naar de naasten maar ook naar de Heere toe.

Preek uit Judas. Engel van Michaël. Twist met de satan over het lichaam van Mozes. Onthield zich van oordeel. Aan de Heere over te geven. U moest eens weten, woordje meteen klaar. Denken en zeggen één zijn. Mensen zijn toch zo? Petrus. Oor van Malchus. Gaat de Heere ook ons karakter bekeren? We houden ons karakter maar de scherpe kantjes eraf gaan. De Heere hierin juist dan zo nodig.

Met lankmoedigheid kom je niet ver in de wereld. Ik zou er een vraag van willen maken. Zou je in deze wereld, in de huidige samenleving, ver komen met lankmoedigheid? Je zou toch sommige mensen achter het behang willen plakken. Dat is niet lankmoedig. Christus te omhelzen. Hij ging de weg van de kribbe naar het kruis. Nog kreeg Hij spot en hoon. Hij had iedereen kunnen wegvagen. Toch lankmoedigheid betoond. Sterker, als de kerk Hem hoont. De leidslieden, Schriftgeleerden en Farizeeërs. Daarom moet het naar het voet van het kruis. Waar Hij Zijn leven gaf.

Landman verwacht vrucht. Ziet op het einde, volbrenging. Moment van oogsten. Daarom, ik denk dat daarom een groot gebrek ligt bij u en mij. Verwacht u de komst van de Heere Jezus? Ziet u zo uit naar het eeuwige leven. Of zo bezig met het hiernumaals? Belangrijk richting de jongeren. Te laten delen in die verwachting. Zo aangrijpend. We zijn in een tijd gekomen dat jongeren het willen niet meer willen. Alles krijgen. Niet in de reële wereld, dan wel virtueel. Daarom dat verlangen zo belangrijk. Zijn lof zelfs in de nacht zingen daar in Hem verwacht.

Boodschap van vorst Messias. Om moedeloos van te worden. Wat gebeurt er dan met een preek? Helemaal geen preek. Als we mogen verwachten en uitzien, want het is de Heere die bestuurt. Gaat goed. In de wereld. In de kerk. Maar ik begrijp het niet. Hoeft ook niet. Leven van Job. Ja wij weten van wat er in de hemel gebeurde [tussen God en de satan]. Maar u moest eens weten als dat in uw leven was.

Doeleinde van de Heere. Zeer barmhartig en een ontfermer. In alles het einde te zien. Als dat uw leven is. In alle omstandigheden dit te zien. Hem nodig te hebben. Als is u weg nog zo moeilijk voor het vlees. Uit te zien. Dan komt die vrucht van de Geest. Als de Heere deze vrucht van lankmoedigheid werkt, dan kunt u door het leven en uit het leven. Schril contrast met onze lankmoedigheid. Hij is lankmoedig en een ontfermer. Dat u zo de toevlucht zou nemen tot Hem. Wees lankmoedig jegens allen. Amen.

 

Zondag 19 augustus 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Galaten 5 vers 22d – Schriftlezing Jakobus 5 vers 7-20