De vrede van God

De vrucht van de Geest is ook vrede naast liefde en blijdschap. Als er vrede met God is dan is er orde. Dan is er tevredenheid over jezelf. Vergenoegd met het tegenwoordige. Tevreden met uw plaats in de samenleving en in de kerk. En vrede met anderen wat soms zelfs betekent om dan, liever, schade te lijden. De Geest werkt de vrede in harten van zondaren.
Totdat die Vredevorst Zijn rijk volmaakt zal hebben.

Galaten 5 vers 22c: ‘Maar de vrucht des Geestes is […] vrede’.

De vrede Gods die alle verstand te boven gaat
1. Vrede met God;
2. Vrede met jezelf;
3. Vrede met anderen.

1. Vrede met God

Gemeente, we zijn geneigd om, zeker als het om vrede gaat, om het uit elkaar te halen en als afzonderlijk te beschouwen. Maar het hoort allemaal bij een vrucht, de vrucht van de Geest. Begint met de liefde, daart vloeit de blijdschap en vrede gezien.

Vorige week misschien wat kort door de bocht geweest. Uitspraak van Luther dat God een hekel heeft aan droefheid. Niet verder uitgewerkt. God heeft een hekel aan droevige woorden en gedachten. Hoe zit het met de droefheid over de zonden? Over de droefheid tot God die een onberouwelijke bekering werkt? God heeft wel een hekel aan klagen over de zonden zonder roep om genade. We kunnen erover klagen en piepen. Waar gaat de droefheid werkelijk over? Werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Daarom heeft God een hekel aan droevige woorden en gedachten.

Vanmorgen over vrede. Gaat niet over een gevoel maar over een toestand waarin wij verkeren. Als we denken aan vrede, zoals met 4 en 5 mei of de herdenking van de razzia in Putten, over leven in vrede dat er geen oorlog is. Maar vrede gaat verder. Toestand van welzijn, volmaaktheid. Dat is vrede. Misschien het allerbelangrijkste dat er orde is. Ik denk aan het boek ‘De stad Gods’ van Augustinus. Stad Babylon onrust, chaos en onrust maar in de stad Gods is orde omdat daar vrede is.

In het begin schiep God de hemel en aarde. De aarde was woest en ledig. Geest zweefde over de wateren. Was chaos en God gaat orde scheppen. Licht en duisternis, land en water. Dat is orde. Op de laatste dag van de schepping de mens geschapen. Het was zeer goed. En dan komt satan verdeeldheid scheppen. Wanorde scheppen. Chaos in uw leven, in de wereld en in de kerk. Paulus schrijft: maar de vrucht des Geestes. Eerst over de werken, meervoud, van het vlees. Nijd, moord, gekijf, tweedrach enzovoorts. Daar tegenover de vrucht naar de Geest.

Terug naar Genesis 1. Orde en harmonie. Dan Genesis 3, de zwartste bladzijde in de Bijbel. Wanorde, choas. Orde doorbroken door ongehoorzaamheid. Geldt ons allemaal. Er heerst wanorde tussen God en ziel. Van nature zoals we geboren worden kinderen des toorns. Het is oorlog. Het is niet in orde. Letterlijk nemen. Niet naar de orde zoals God dat bedoeld heeft. We bantwoorden niet meer aan het doel waartoe God ons geschapen heeft.

Nu het wonder. God weer een weg gegeven waardoor de orde hersteld kan worden. Door Zijn Zoon te geven. Jezus Gods Zoon is gekomen. Weer de orde hersteld. Wet vervuld. Zo weer orde gekomen. Ook vrede gekomen. Want vrede betekent dat het weer in orde. Daarom heeft de Heere ook Zijn Heilige Geest geschonken. Christus heeft Hem verworven. Geest neemt intrek in zondaarsharten. Vrucht van de Geest dat Hij vrede geeft. Hoe komt het dat het vrede wordt? God de wet in ons hart, in ons binnenste, gaat schrijven. Kern van het nieuwe verbond.

God alles volkomen geschapen en mens het niet redt. Alles stuwt heen naar de komst naar Jezus Christus. Alle verbonden faalt het op mensen. Mensen redden het niet. Daarom nieuwe verbond. Christus het hoofd. Wet in het binnenste van ons schrijven. Door Christus is de Geest verworven en die is krachtig uitgestort op de Pinksterdag en wordt nog uitgestort.

Hoe krijg ik vrede met God? Geest gaat ontdekken. U de schuldige die die wanorde, die onvrede, gecreëerd hebt. Die vraag wordt actueel als u merkt dat het niet in orde is. Moet opgelost worden. Als de Geest laat zien dat het niet klopt, dan moet het in orde gemaakt worden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde met God door het geloof hebben vrede met God. Staat u ernaar? Vrucht van de Geest geeft vrede. Naar het kruis van Golgotha waar Hij stierf.

Hoe krijg ik dan het geloof? Heilige Geest die het geloof werkt door het Evangelie. Niet in uw werken. Werken van het vlees geven wanorde en chaos. Maar de vrucht van de Geest werkt vrede. Weer in orde tussen de Heere en u. Opdat u zoudt erkennen dat het bij u onvrede is. Vrede met ieder grasprietje in het veld. Hoe lieflijk de voeten die vrede dragen.

Nodig om telkens te onderzoeken in uw leven. Hebt u vrede met God? Vrede die alle verstand te boven gaat. Met andere woorden: is het in orde in je leven? Hij legt de verbinding. Onbegrijpelijke vreugde als het goed mag zijn tussen God en uw ziel.

2. Vrede met jezelf

Als de vrede met God er is, dan ben je tevreden. Nog weleens gezegd: overal waar te voor staat niet goed maar geldt niet met tevreden.

Tevreden met uzelf. Heeft wat toelichting nodig. Niet zo: goed getroffen met jezelf. Jezelf de norm geworden. Rekent anderen erop af. De autonome mens. Zelf voortbeweegt. Auto, automobiel. Nomos wet. Zelf de norm en leg je de lat ook naast anderen. Als de ander daar niet aan voldoet, dan is de ander afgeschreven.

Is dan de wereld de norm? Eerlijk zijn tegen u en mijzelf. We zien dat normen vervagen. Is er nog respect? Zien hoe mensen uit de graftuin rollen en is er nog respect voor de overledene of voor de diepbedroefde familie? Nog te zien het verschil tussen naar de kerk gaan en naar een feestje?

Deze wereld een grote schijnvertoning. Alleen de mooie dingen worden gepresenteerd. Als je alleen maar de berichten ziet dat het goed gaat met mensen, en iedereen maar spreekt over successen spreekt. Steeds slanker worden, steeds bruinen. Paddestoelen als sportscholen uit de grond schieten. Sportscholen varen er wel bij. Zelf chirurgische ingrepen. Bent u nog tevreden met uzelf.

Ik moest helaas een aantal keren bij de tandarts zijn. Lag het seculiere blad ‘Psychologie’. Moeilijk om relaties te onderhouden. Komt omdat wij de vrucht van de Geest is. Ik moet voorzichtig zijn. Weet van spanningen in huwelijken.

Zijn wij tevreden met onszelf? Misschien zegt u wel: geldt niet voor mij. Bent u tevreden met de plaats die de Heere u gegeven heeft in de gemeente? Alles goedpraten en goedvinden? Nee, erkent dat alles in de handen van de Heere ligt. In orde tussen de Heere en uzelf. Dan ook tevreden met uzelf. Ja maar de Heere heeft mij gaven en talenten gegeven. Kunt u afwachten en op Zijn tijd. Tevreden met de plaats in de samenleving, in werk. We zoeken het vaak in grote dingen. Maar doe dat niet. Zoek het in kleine dingen.

Het eens zijn met de weg die de Heere met u gaat. Ook als het moeilijk is. Als het tegen mijn vlees, wil en gedachten gaat. Vrede met jezelf omdat de Heere je ingewonnen heeft voor Zijm vrede en liefde. Niet alleen ermee eens met de weg maar ook dankbaar. Leerweg. Oefening. Telkens weer achter Hem aan te lopen. Voetstappen te drukken. Verstandiglijk letten op Zijn Woord [Spreuken]. Dan zal ik het goede vinden. De vrede die alle verstand te boven gaat. Hij werkt die vrede. Ook in uw leven. Bent u tevreden om, om deze vrucht van de Geest?

3. Vrede met anderen

Houd vrede, schrijft de apostel Paulus, voor zover in u is met alle mensen. Ten eerste een opdracht. Ruzie kan niet bestaan. Als de vrucht van de Geest er is, dan is dat onmogelijk. Haaks erop. Als u hier zit: zegt u ik heb geen ruzie met mensen. Maar misschien bent u als Galio. Opvliegend karakter. Vloog overal bovenop. Dan niet best. Leerde zelfbeheersing van zijn broer Seneca.

Al braken ze de hele tent om hem heen af, hij trok zich nergens iets van aan. Dat geen vrede. Als er omenigheid is met een ander, dan moet u het bijleggen. Ja maar die man heeft het al zo vaak uitgehaald, heb hem al drie keer vergeven. Lijdt dan liever schade. Ook als u gelijk hebt. Gemeente, u merkt het wel dat het een vrucht van de Geest is. Staat u ernaar?

Wij zijn listig. Dodelijk arglistig. Maar wees eens eerlijk: wie zou u liever niet tegenkomen? Wanneer draait u uw hoofd om? Als u iemand ziet lopen in de winkelstraat die u liever niet ziet. Ik wil u meenenem naar Jeruzalem. Jezus daar weent: och dat u in deze dag nog bekend wat tot uw vrede is dienende. Zo staan al Zijn geroepen knechten voor u, ik voor u. Of opdat nog zou bekennen in deze dag wat tot uw vrede is dienende. Jezus heeft geweend. Bijeenvergaderen. Als een hen haar kiekens. Niet gewild. Eigen weg. Met een beetje onvrede. Op hun eigen strepen blijven staan.

Als u mag weten van genade. Wie kan zeggen dat deze vrucht volmaakt is in uw leven? Klopt het dan in uw leven? Als u ziet dat het bij anderen niet klopt, dan zeg ik u dat het bij u niet volmaakt is. Wij moeten bij het kruis zijn. Daar die vrede volbracht.

Maar ik begrijp het niet: vrede op aarde zongen de engelen in de velden van Efratha. Was het de komst van het Koninkrijk van God dat vrede is. Zeker. Toch: koninkrijk is er en nog niet. Reeds nog niet. Hoeft niet helderziend te zijn, gestudeerd te hebben, om te zien dat er geen vrede in de wereld is. Volken tegen elkaar opstaan. Maar vrede als de koe en boerin te samen zullen leven. Hele wereld doortrekken. Eschatologisch. Echaton. Naar het einde. Waar het heengaat. Naar de vrede. Te staan naar de vrede met God. Vrede met God, met uzelf en met anderen.

Jezus heeft Zijn discipelen gewaarschuwd. In mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed want Ik heb de wereld overwonnen.

Kom gemeente, ziet u uit naar de vrede? De vrucht van de Geest. Dat vlees draagt u mee, tot de laatste snik. Vlees verzet zich er tegen. Ziet u uit naar de volkomen vrede? Niemand meer zag zeggen: het is niet orde. Alle tranen uitgewist. Hij alles en in allen.

Is zijn Naam niet Vredevorst? Weer alles in orde tussen Hem en ziel. Geen stap meer zetten bij Hem. Hij heeft alles verworven. Het zal uitlopen op dat vrederijk waar Hij zal zijn alles en in allen. Amen.

Zondag 8 juli 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Galaten 5 vers 22c