De blijdschap van het geloof

De vrucht van de Geest werkt blijdschap uit. Die blijdschap vindt zijn grond in de eeuwige liefde van God tot zondaren. De blijdschap van de Geest is blijvend en anders dan het plezier van deze wereld dat voorbijgaat en vaak eindigt met een kater. Zonden, zorgen en het verkeerd reageren op kastijdingen en beproevingen staan de blijdschap van de Geest in de weg. Straks zal de blijdschap onbepaald zijn als God in de eeuwige vreugde zal worden grootgemaakt.

Galaten 5 vers 22b: ‘Maar de vrucht des Geestes is […] blijdschap’.

De blijdschap van het geloof
1. Waaruit komt deze blijdschap voort?
2. Waarin bestaat deze blijdschap?
3. Wat staat deze blijdschap in de weg?

1. Waaruit komt deze blijdschao voort?

Gemeente, het is niet voor niets dat Paulus de tekst begint met het woord maar. Tegenstelling. Met de werken van het vlees. Werken van het vlees, meervoud, en de vrucht van de Geest is eenheid. Bestaat uit onderdelen. Zoals een manderijn. Een mandarijn, zou raar staan te kijken als er een stukje mist. Alles nodig, onderdeel kan niet ontbreken. Werken van het vlees werken verwarring. Vrucht van Geest eenheid. Zo nodig. Persoonlijk en in de gemeente.

Alles vloeit voort uit de liefde. Specifieke zaken die met liefde hebben te maken. Uitgaan van de liefde. Liefde die de ander op het oog krijgt. Vloeit voort uit de liefde van God. Hem lief omdat Hij mij eerst lief heeft gehad. Gegrond in zondaarsliefde, vijanden op het oog. Het is die liefde die zich ontfermd over mensen. Over een wereld die in het verlorene ligt. Zijn Zoon gaf Hij over in de dood. Om zo die ontfermende liefde kwijt te kunnen. Die liefde die mensen zoekt. U het levende bewijs van vanmorgen onder het Woord. Aanbieding. Nodiging. Hij heeft u en jou op het oog. Zondaren zoekt maar dat niet alleen maar ook die liefde die trekt. Denk maar aan Abraham uit Ur der Chaldeeën. Ondergedompeld in afgoderij zouden we zeggen en trok hem eruit. Overzet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Steeds warmer. Komen steeds dichterbij. Zondaren vrede kunnen vinden. Die blijdschap is gegrond in die zondaarsliefde. Wat de hardste slagen niet kunnen, een druppel van die liefde uw hart verbreekt.

Laten we eens kijken naar Bijbelse voorbeelden van blijdschap. Moorman na een lange reis, wilde God aanbidden in de tempel, mocht de tempel niet in, misschien teleurgesteld of in ieder geval niet gevonden wat hij zocht, woeste weg terug bij Gaza kwam er iemand naast de wagen lopen, moorman las in de Bijbel, onderwijs door Filippus, kreeg zicht op het werk van Christus, het gaf bij die man blijdschap, hij ging zijn weg met blijdschap.

Stokbewaarder in de gevangenis in Filippi. Toen de grendels en sloten losgemaakt waren wilde hij zichzelf van het leven beroven en vroeg: wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw gehele huis. Rust op het Woord. Hij en zijn hele huis blij.

Ik Heere die al mijn blijdschap in U vindt. Psalm 119, David. Hoopt op het heil dat de Heere gewerkt heeft.

Een groot wonder dat ze zo blij mag zijn. Iemand: kan moeilijk zijn in het leven. Deze blijdschap als vrucht van de Geest gaat dwars tegen alle omstandigheden en moeilijkheden in. Doet denken aan Habakuk 3 vers 17, geen groei en geen vrucht, geen zicht meer op eten en drinken, zo zal ik nochtans van vreugde in de Heere opspringen, de God mijns heils. Geen zicht meer. En dan toch, nochtans. De blijdschap waar het hier over gaat is iets dan lol hebben. Onderscheidt zich van een oppervlakkige blijdschap. Gisterenavond in de tuin zit, denkt eerst dat het bij de buren was, bleek in het dorp te zijn, denk wel zullen wel gehoorbeschermers

Maar dichtbij blijven. Lol hebben kan ook in geestelijke zin of spirituele zin. Als mijn vlees geraakt wordt, door de drum of ook met orgel, kan mijn vlees geraakt worden. Er wordt nog weleens gesproken van een juichend christendom. Hoe uitleggen? Misschien het beste met de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Drieluik. Eentje dichtklapt dan geen zicht meer op de ander. Dan juichend christendom. Daarom begonnen met Gods zondaarsliefde. Hij heeft mij aangezien en opgezocht. Daar vloeit die blijdschap uit voort. Onuitsprekelijke blijdschap. Omdat er in de hemel blijdschap is geweest. Lukas 15, over een zondaar die zich bekeerd. Blijdschap in de hemel en op aarde. Vriend en metgezel die de Heere vreest. Misschien nog verder terug, naar de eeuwigheid. Voordat de wereld er was. Omdat de Heere verzoening gevonden heeft. Zonder krenking van de eer van God. Daarom, met enige aanpassing mogen wij wel zeggen: Hem lief omdat Hij ons eerst lief heeft gehad, zo ook blijdschap.

2. Waarin bestaat deze blijdschap?

Niet blijdschap van een enkeling. Koninkrijk van God is blijdschap. Niet spijs en drank maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Er is niets van de Geest dat door mij gewerkt wordt. Omdat de blijdschap gewerkt wordt is er blijdschap in het leven van Gods kinderen. Niet saai, dat je niets mag. Groot onderscheid met de blijdschap van de wereld. Blijdschsp van God is, ik geloof niet dat het een woord is, ‘katerloos’. Blijdschap en vreugde in de wereld houd je katers aan over. Blijdschap van God blijft.

Elkaar de vraag stellen: waarom is er niet meer blijdschap in de gemeente? In uw leven? Het lijkt wel dat we geremd zijn. Klinkt reformatorisch goed. Dat je niet blij mag zijn. Uitspraak van Luther. God heeft een hekel aan droefheid, aan droeve woorden en gedachten. Daar moet u nog eens over nadenken. Misschien denkt u wrl teken van echtheid om een paar ernstige woorden te spreken. Betekent dat er blijdschap moet zijn. Niet op een wettische meer: u moet blij zijn. Als ik zeg dat er blijdschap moet zijn, zo het leven met de Heere dat de blijdschap in de Heere is. Ook als er niets groeit, de stal leeg was.

Zo was ik eens in een gezin op een zondag tussen de diensten. Jongen chagrijnig. Moeder: pas op, God ontmoet de vrolijke. Staat in Jesaja. Alles vinden in Hem. Ik neem u mee naar Romeinen 5 vers 13, ‘de God der hoop vervullen u met blijdschap’. De blijdschap ligt verankert in de hoop. Niet om wat ik heb maar wat ik krijg, niet om wat ik ben maar wat ik zijn zal. Zo ook op school kort voor de vakantie, juf vervelend doet, als je dan denkt over twee of drie weken vakantie, schouders eronder we gaan ervoor. Het geloof de vaste grond van de dingen die we hopen. Wat verwachten we dan? Ziet u uit naar het eeuwige leven? De komst van Christus? Het oordeel van Christus? Om met opgeheven hoofd uw rechter uit de hemel te verwachten. Het kan alleen als u mag weten geborgen te zijn. Geleerd en geleid te zijn. Die Geest die toeëigent hetgeen wij in Christus hebben. Niemand meer ziek dan. Die blijdschap dan onbepaald. Hem groot maken.

3. Wat staat deze blijdschap in de weg?

Als u staat naar deze blijdschap, er kunnen zoveel dingen zijn die moeilijk zijn. Diepe weg. Best getekend in de Psalmen. David klaagt zijn nood. In de donkerheid van de nacht. Alles richt op Hem. O mijn ziel wat buigt u neder, waartoe bent u in mij verontrust. Juist als het moeilijk is. De blijdschap bejubelen.

Wat de blijdschap in de weg staat zijn uw zonden. Openbare zonden, verborgen zonden. Zonden maken scheiden. Zonden temperen. Het aangrijpende is dat wij het niet in de gaten hebben. Ik beveel u het boek ‘De heilige oorlog’ van Bunjan aan. Niemand in de gaten dat hij de stad verlaten heeft en anderen nog feesten. Sluipmoordenaar de zonden.

Verkeerd reageren op kastijdingen. Weg niet gaat zoals u wenste. De Heere gaat corrigeren. Vader of moeder je opvouden. Mijn vader pakte mij bij de handen en voelde je dan. Kastijdingen. Zonen en niet bastaarden. Vaak gezegd dat het een straf op de zonden. Niet er los van te zien maar als de Heere deed naar onze zonden dan hadden we hier niet gezeten.

Derde wat er is zijn zorgen die blijdschap in de weg staan. In het gezin, in familie, op werk. Maar als we niet alles in zijn hand kunnen geven. Teveel van onszelf verwachten. Zelf de hand in hebben.

Verkeerd reageren op beproevingen. Edelmetaal. Goud van het geloof weer gaat glinsteren. Verkeerd erop reageren. Als zijnde dat het een straf of kastijding is. Geloof beproefd zou uitdrijven tot de allerhoogste. Geeft mij weder de vreugde uw heils. Om zo weer die blijdschap te ervaren. Dan weer alle dingen medewerken ten goede. Dan word je bang om eigen wegen en paden te gaan bewandelen. Ook de moeilijke dingen, juist die dingen. Mag het zo zijn in uw leven? De Heere is die alle dingen werkt en geeft. Zo voor te bereiden op die eeuwige zaligheid. Waar geen zonden, droefheid, kastijding meer is. Die blijdschap onbepaald om eeuwig Hem groot te maken. Amen.

Zondag 30 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Galaten 5 vers 22b