Zondag 9 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – gelezen Romeinen 7 vers 13-26, Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3

Voorzang: Psalm 127 vers 1 en 2

Gebed, Votum en groet

Psalm 6 vers 2 en 9

Geloofsbelijdenis: twaalf artikelen van het christelijk geloof

Psalm 105 vers 4

Schriftlezing: Romeinen 7 vers 13-26

Gebed [verschillende beroepen op predikant uitgebracht]

Psalm 89 vers 3 en 9

Preek, leerdienst over Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3

Leerdienst vanmiddag. Het gaat over de volharding, heiligmaking. Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3.

Het leven van heiligmaking
1. Blijvende zonden;
2. Blijvende oorzaken;
3. Blijvende genade.

1. Blijvende zonden

Gemeente, er wordt weleens gezegd dat er te weinig heiligmaking gepreekt wordt. Wel altijd over de rechtvaardigmaking. Klacht die gehoord wordt maar de vraag is of het terecht is. De vraag is of het terecht is? Herkennen we het leven van heiligmaking? Vruchten vloeien voort uit de vruchten van rechtvaardigmaking. Uit het werk van Christus. Kan niet anders: dan heilig voor Hem leven.

Eerste vraag: kunnen we wel spreken over heiligmaking? Of zoals bij rechtvaardiging: dat God ons voor rechtvaardig houdt. Juridische daad. Verandert niets: God spreekt ons vrij maar ik blijf dezelfde. Ook rechtvaardig en ook zondaar. Kunnen we wel spreken over heiligmaking?

Reformatoren verschillend in. Ene spreekt van hoe langer hoe meer. Calvijn blijft wel meer bij  wij zijn zondaar. Kohlbrugge wilde niets weten van heiliging. Werp weg die heiligingskrukken.

Heiliging: over wie gaat het dan? U allen, alleen gelovigen of alleen bekeerden? Of is heiliging een opgave van iedereen? U heeft geen recht op onbekeerd te zijn. Het geldt voor u allen als u op het erf van het verbod. Maar niet gebruiken om uzelf op te werken.

Opvallend: tegenwoordige tijd in Dordtse Leerregels. Roept, naar zijn voornemen roept. In het hart van de verkiezing. Lastig? Geen groter wonder dan dit! Als er geen uitverkiezing was, had het geen zin. Dat u hier bent, roept. Dat Hij zondaren roept is het bewijs dat Hij van eeuwigheid bewogen is.

Tot grote verwondering dat Hij naar Zijn voornemen roept. Die Hij roept tot de gemeenschap van Zijn Zoon. Fundament. Gemeenschap met Christus. Alle preken oproepen met vrijmoedigheid tot het komen tot Christus. Door de zonde verzondigd U de gemeenschap. Zonden maken scheiding.

Juist als de gemeenschap van Zijn Zoon ervaren wordt, dat Hij het overneemt, al uw lek en gebrek, dan komt er dat dankbare leven. Stuk van de dankbaarheid: gebod en gebed. Daartoe is het gebed nodig. Onze Vader die in de Hemelen zijt.

Roept en wederbaart. Dode zondaren wederbaren tot een levende hoop. Daar verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij. De zonden kunnen ons niet altijd in de grip houden, de macht is kwijt en de heerschappij weggevallen. Toch belijdt de kerk dat wij niet volkomen verlost worden van de zonde in dit leven. Luther: gelijktijdig rechtvaardig en zondaar.

Twee-mens dan. Twee realiteiten. Paulus: het vlees strijdt tegen de geest. Het vlees blijft zich verzetten. Dat vlees dat zich zelfs verzet tegen de geest. Om uit de handen van de Heere te blijven. Eigen zin te blijven doen.

Dagelijkse zonde der zwakheid. Voorbeeld van David. Man naar Gods hart. Genade van David kan ook uw genade zijn. Aan de andere kant ziet u, zo berekend in de zonde vallen. Misschien iemand: Oud Testamentisch, nog niet zoveel licht. Neem u mee naar het Nieuwe Testament: Petrus. Ja, zegt u toen was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Nu ja, Romeinen 7. Goede dat ik niet wil dat doe ik, wat ik wil doe ik niet. Paulus, hoe houd je het vol?

Misschien valt het tegen wat u hoort. Steeds beter, heiliger. Geoefende christen. En dan valt het tegen. Niet ganselijk verlost, dagelijkse zonde der zwakheid. Aan allerbeste werken kleven gebreken. Het klopt gewoon niet in uw leven. En het wordt ook niets. Pas bij de laatste snik verlost.

Valt het u tegen? Of valt u uzelf tegen? Als u niet meer verwacht dat het niets wordt, dan uitzien. Hijgen naar het tijdperk der volmaking.

2. Blijvende oorzaken

Grote zonden? Zoals bij David. Uw daden deugen niet. Altijd deuntje mee willen fluiten. Gedachten. Wat hebt u eraan als u wilt horen dat u een betere christen kunt worden? Conferentie, cursus volgen? Of om er niets aan te doen? Te laten. Dat is nu mens-eigen. Dan hebt u niet begrepen dat heiliging een gave is maar ook een opgave. Hij schenkt dat.

Paulus houdt het de gemeente voor. Dat we tot de erkenning komen dat het buiten Christus niet kan. Buiten Christus een hopeloze zaak. Daarom wijst onze belijdenis een andere weg. Beleden: gestadige, voortdurende oorzaak om u voor God te verootmoedigen, vlees te doden. Zo klein worden voor de Heere dat u Hem niets meer hebt aan te bieden. Niets dan schuld. Mannetjes, uit het stof verrezen. Onbegrijpelijk dat Hij naar u en mij vraagt. Paulus: wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen. Oude vriend zei zo: alles meer dan de hel is onverdiend. Wonder als Hij ons tegenkomt. Als Hij ware verootmoediging werkt. De grootste genade waarmee wij bedeeld kunnen worden is klein blijven. Zo ook ten opzichte van de naasten: niet boven maar naast. Wonder dat de Heere dat ook werkt.

Wat hebt u nodig om klein te blijven? Een ambt? Dagdagelijks ervaren dat u het niet kunt. Tot verootmoediging. Zodat u voortdurend tot Christus gaat. Voeten van de Heere Jezus gebracht. Vol bent van Zijn werk, van Hem. Roemen van vrije genade.

Iedere keer oproep tot bekering. U keert u steeds weer af. Daarom dagelijkse bekering. Dat het niet gaat zonder Zijn hulp. Dat u Hem in alles nodig hebt. In gesprekken, Bijbelstudie. Zonder de gemeenschap van Christus rammelt het, stinkt het naar eigen gerechtigheid.

Ook het vlees te doden. Uw vlees te kruisigen? Om zo door de geest van het gebed de heilige oefeningen der Godvruchtigheid. Hem aan te roepen, Hem nodig te hebben, Hem te houden aan Zijn woord. Ook als alles afbreekt om u heen. Zo in de gemeenschap van Hem te blijven.

Het zijn werken. U beslist of u zult zondigen of niet. Of u een weg gaat met Hem of niet. Uw keuze. Uw schuld. Kunt u satan niet de schuld van geven, niet de wereld. Hem overal in nodig. Hoeveel beslissingen heeft u al niet genomen vandaag zonder Hem te vragen?

Ziet u hoe belangrijk het gebed is? Met Christus gekruisigd te zijn. Het is een proces. En ik leef. Daar die nieuwe mens. Dat ik leef, dat leef ik door Christus. Niks van mij bij. Alles genade. En ook ten slotte te leven bij de wederkomst van Christus. Gezien in het leven van de bruid, Hooglied 8. Nooit meer te hoeven zondigen. In Zijn gemeenschap. Dat Lam dat ook mij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed.

Misschien zegt iemand: dat is het mooie van de zonde. Je kunt maar aan-zondigen, aan-leven. Als alles vergeven wordt, gereinigd. Niets van begrepen dan! Is het een vreemde gedachte? Paulus noemt het dat mensen dat zeiden: te zondigen dat de genade des te meer.

3. Blijvende genade

Waar ging het over in de strijd tegen de Remonstranten? Onderstreep voluit dat het ging om genade. Ging alleen om de laatste stap. Remonstranten rekenden er radicaal mee af. Gepasseerd station: u hebt gekozen. Met Adam voor de dood. Geen enkele keuze van u gaat goed. Daarom gaat het steeds weer fout met u.Remonstranten waren nooit zeker van hun zaligheid. Onzekerheid omdat u als mens nog iets moest doen. Maar dit zit ook in uw en mijn hart. U wilt graag nog iets doen. Daarom is er zoveel onzekerheid, twijfel. Maar als u mag zien dat God getrouw is, waar is dan uw zekerheid gegrond? Op uw zoeken, ernst, bevinding op wat Hij gedaan heeft in uw leven.

We zijn op weg naar de eeuwigheid. Hoe snel kan het zijn? Twee leden van de gemeente afgelopen week in een paar uren eeuwigheid. Artikel over twijfel in de krant. Ook onder de preek: twijfel. Is er wel een God in de hemel? Is het niet een hersenschim? Geloof en twijfel tegenstelling, Van der Groe. Twijfel verheerlijken? Nee! Strijd de goede strijd des geloofs.

Drie werkwoorden: Hij is die roept, die getrouw is en die het doet. Hij! Hij gaat het bevestigen. Als de Heere gaat terugleiden. Hij is getrouw. Zijn woord blijft in eeuwigheid. Hier ligt de troost van de gereformeerde leer. Leer van Reformatie.

Reeds en nog niet. Koninkrijk der hemelen is nabij. Hij komt! Reeds van het Koninkrijk Gods en het nog niet. Stempelt het leven van de heiligmaking. Blijvende oorzaken opdat blijvende genade zou schitteren. Het Lam dat geslacht is alle lof en eer zou ontvangen. Amen.

Psalm 102 vers 16

Dankzegging

Psalm 144 vers 4 en 7