De apostel Paulus wijst in zijn eerste zendbrief aan de Christelijke gemeente van Korinthe op de inlijving in de gemeente van Christus door de Heilige Geest. En niet alleen toen de christenen in Korinthe maar ook ons vandaag. Gods Geest werkt volop en krachtig alle dingen naar Zijn raad en wil. Het die Heilige Geest door wie wij tot een lichaam gedoopt zijn, waarin geen onderscheid is naar afkomst. Het is die Geest tot wie wij gedrenkt zijn. Verkwikt, verzadigd door Zijn bediening. Waar komt het voor ons op aan? Op het geloof in Jezus Christus. Het is de Geest die het geloof werkt om Christus te omhelzen. In de beloften van het Woord.

1 Korinthe 12 vers 13: ‘Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt‘.

Het werk van de Heilige Geest is het inlijven in de gemeente van Christus
1. Wie dat geldt;
2. Wat dat werkt;
3. Wat dat betekent.

1. Wie dat geldt

Gemeente, je kan weleens jaloers zijn die vrijmoedig zijn in het getuigen van de hoop die in hen is. Of die vaststaan in het geloof. Of de gave van het gebed of om de dingen te verwoorden. Jaloers zijn op de gaven die de Geest meedeelt. Maar Paulus zegt de Geest geeft van Zijn gaven wie Hij wil. Dat is bijzonder. Wie die gaven nodig heeft. Opdat de Heere Zijn raad volvoert. Hij weet precies wat de Heere nodig heeft.

Er wordt nog weleens gezegd van de traditionele kerken de Geest niet werkt. Maar de Geest werkt volop. U ziet het vanmorgen. Hoe de Geest inlijft in de gemeente van Christus. Inlijven, moeilijk woord. Dat Hij inlijft in de gemeente van Christus. Wij zijn wat geneigd die gewone gaven van de Geest te vergeten. Maar noem dat maar eens gewoon.

Dat Hij schenkt het geloof, een genade van God. De Geest der genade en der gebeden. Ook de gaven van het gebed zijn gaven van de Geest. Wij hebben dat zo niet in de gaten en zijn dat zo niet bewust. Maar daaraan zien we dat de Geest volop werkt. Dat we mogen rusten op het werk van Christus. Dat is precies wat Paulus de gemeente van Korinthe wil leren, onderwijzen.

Waarom heeft de gemeente van Korinthe dat nodig? Dat ze dit onderwijs nodig hebben? Is het zo’n degelijke gemeente? Wij weten wel beter. Ik denk alleen al aan de wantoestanden rond het Avondmaal maar ook op zedelijk gebied. Wat een chaos was het daar, zedelijk gebied rondom het zevende gebed. Het deed de heidenen zelfs nog blozen.

Nochtans bemoeit de Heere Zich met de gemeente. Wat nodig is. Paulus schrijft: wij allen zijn tot een lichaam gedoopt. Wij allen. Dat schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dat niet alleen, het komt vanmorgen tot u. U hoorde het toch toen het u vanmorgen voorgelezen werd? Want ook wij allen zijn tot een lichaam gedoopt.

Wat gaat er door u heen als u deze woorden hoort. Misschien wel helemaal niets. Maar u wordt genoemd, geen een uitgezonderd. Wij allen zijn door een Geest gedoopt tot een lichaam. Zullen we een poging doen uw gedachten bloot te leggen? Het eerste wat u kunt denken: het is voor de gemeente van Korinthe tweeduizend jaar geleden. Als dat zo is, dan kunt u nu opstappen. Dan heb ik u geen boodschap te melden.

Als u zo redeneert, alles wat in de Bijbel wordt gesproken tot wel iemand. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht het vanmorgen te brengen tot de gemeente van Putten. Wij allen. Dan moeten we onderscheid maken? Tussen Gods kinderen en niet zijn kinderen. Dat staat er helemaal niet. Hier wordt de gemeente aangesproken. Tot een lichaam gedoopt zijn, dat krijgt de gemeente te horen zoals wij vanmorgen gezien hebben zelfs.

Weer een ander denkt dat als Paulus dit schrijft tot de gemeente, die denkt zo zou het moeten zijn. Door die ene Geest gedoopt zijn. Ook dat staat er niet. Het is zo. Wij allen, ik ga ervan uit zoals u hier zit op de erve van het verbond ingelijfd in de christelijke gemeente gedoopt bent. Teken en zegel dat de Heere het meent en daartoe ook Zijn Heilige Geest zendt. Zo ook mag ervaren en weten. De rust en zekerheid geeft om nou bij de gemeente van Christus te behoren.

Daarom schrijft met deze zekerheid: wij allen zijn door een Geest gedoopt. Jij jongen, doopouders, wij allen. Maar gelooft u het ook? En is het ook waarheid voor u? Mag u het door de werking en bediening van de Heilige Geest omhelzen? Dat u mag weten en belijden dat het niet alleen voor anderen is maar ook voor mij. Dan zal ook uw leven ernaar zijn.

Lichtend licht in de duisternis. Leesbare brief. Dat het leven met de Heere veel beter is dan buiten Hem te zijn. In afhankelijk van Hem te leven. Het laat onverlet dit getuigenis. Dat wij allen door een Geest tot een doop gedoopt zijn.

2. Wat dat werkt

Het is ongekend. Gods lieve Zoon dood geliefd heeft om zondaren te redden. Uit onbegrijpelijke zondaarsliefde. Zijn Zoon gezegd: Ik zal komen om Uw wil te doen. Uitermate diep vernederd, uitermate verhoogd. Hij is opgevaren en zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft Zijn discipelen onderwezen over die andere Trooster. Anders kon die niet uitgestort worden. Toegepast worden.

Het geloof de werkmeester die Christus doet omhelzen. Het is die Heilige Geest door wie wij gedoopt zijn. In de Vader, Zoon en Heilige Geest. Toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Symbool. Doopwater. Altijd ingewikkeld of het besprenkelen voldoende is. Een schip wordt met een fles champagne gedoopt, het zou toch dwaasheid zijn heel het schip in campagne te zetten?

Met Christus ondergebracht. Hij uitermate verhoogd. Hij heeft de schuld betaald. Hij wast met Zijn bloed. Dan is het die Heilige Geest die toe-eigenen wil hetgeen wij in Christus hebben. U herkend het dat wonder daar op Golgotha daar en toen moet hier en nu worden. Wij kunnen er niet bij leven als wij er niet zelf de kracht van ondervinden. Dat is de taak en bediening van de Heilige Geest.

Die het geloof werkt om Christus te omhelzen. In de beloften van het Woord. Maar wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt. Dan zou je zeggen: wat moet de Heere nog meer doen? Het is de Vader die een eeuwig verbond der genade gegeven heeft, de Zoon verworven en de Geest toepast. Het is enkel genade. Daar ligt het wonder.

Als u er nog iets aan had toe moeten voegen, dan was het eeuwig verloren geweest. Ligt daar niet het probleem van vandaag? Wij moeten de genade zien als een cirkel en die gesloten houden. Zodra wij die cirkel gaan breken, komt er iets van de mensen bij. Hoe werkt dan de Heere dan? Door het Woord. Het geloof door het gehoor. Ben ik er dan als ik het Woord hoor? Nee, daar is de toepassende werk van de Heilige Geest voor nodig.

Dat u het gaat zien. Hoe werkt dat dan? Dan ga ik de cirkel weer sluiten. Dat doet Hij door het Woord. Wij moeten telkens terug naar het Woord. Hij heeft alles gedaan, Hij heeft alles gewerkt. Verzoening aangebracht en ook die toepassing door die andere Trooster. Paulus zegt wat dat werkt. Wij zijn allen gedrenkt. Zoals je een kudde drenkt. Door een Geest gedrenkt. Zo verzadigd, verkwikt. Door die bediening van die Geest.

Omdat wij door die ene Geest gedoopt zijn. Gedrenkt zijn. Misschien zegt u het is veel te moeilijk. Is het niet ontzaglijk moeilijk? Het is ontzaglijk eenvoudig en daarom is het zo moeilijk. U wilt het beredeneren, u wilt het voor uzelf op een rijtje krijgen. Maar te geloven dat Hij het is die het zegt. Ontzaglijk moeilijk zegt u, ik ken daar niets van, ik ben nog onbekeerd.

Onbekeerd? Hoort u dan niet wat de Heere zegt? Wat Hij met u gedaan heeft, met uw kinderen gedaan heeft? Door Zijn Geest ingelijfd. Door die ene Geest gedoopt. Waar zit de moeilijkheid? In u en jou. Wij willen niet tot dat ene lichaam behoren. Liever ons eigen lichaam. Dat gaat zomaar niet. Dan moet je bekeerd zijn. Ja, dan moet u zeker bekeerd zijn. Maar zie dan wat de Heere schenkt. Kunt u dan zometeen zomaar naar huis gaan?

Hoe kan het dan dat u onbekeerd bent? Er is maar een reden. Omdat u niet gewild heeft dat Hij Koning over u zou zijn. Omdat u wilt blijven wie u bent. Omdat u uw eigen weg wilt gaan. De Heere laat zien wat Hij doet, nee wie Hij is. Onbegrijpelijke liefde voor zondaren. Zijn leven gegeven. Het bloed van de Heere Jezus Christus vanmorgen gezien in het doopwater dat reinigt van alle zonden. Door een Geest gedrenkt.

3. Wat dat betekent

Hetzij Joden, dienstknechten, vrijen. Wij allen tot een Geest gedrenkt. Gemeente door geboorte bent u gekomen op de erve van het verbond. Misschien zijn er vanmorgen die niet geboren zijn op de erve van het verbond. En dan hoort u vanmorgen, en dat is bijzonder, dat er verlossing is, dat er een middel is om de straf te ontgaan. Wederom tot genade te komen. Door het geloof te delen in de geloofsweldaden. Dat vanmorgen dat het kabinet van Zijn verbondsgaven opengaat.

Als u geboren bent op de erve van het verbond, dan bent u lid van de gemeente. Lidmaat van de gemeente. Zoals Paulus schildert in 1 Korinthe 12. Ecclesia letterlijk betekent het eruit geroepen. Uit de wereld, uit de mensen die nooit van God gehoord hebben. Hij maakt aan jullie bekend wie Hij is in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

Wij leggen de nadruk op gemeente zijn, gemeenzaam zijn. Maar denk dan maar aan ecclesia. Zoals Hij met uw kinderen wil handelen, niet met andere kinderen handelde. Dat zou ons harde hart al moeten breken. Niet uw keuze uw kind te laten dopen maar een ordening van God, zegt het doopformulier. Verzegeld. Zo worden wij ingelijfd in het lichaam van Christus, in de gemeente.

Het lichaam van Christus, jongeren, kun je vergelijken met ons lichaam. Handen en voeten. Totaal verschillend. Een andere functie. Je kunt niks missen van het lichaam. Je zou niet graag een hand missen. Zo zijn in een gemeente alle functies nodig. Niet iedereen ouderling of dominee. Maar ook bidders en zangers. Maar wat gebeurt er nou als er iets afsterft? Een vinger, die moet er dan afgehaald worden, afgesneden worden.

Dode ledematen worden afgesneden. Dat is aangrijpend. Dat moet ik u zeggen. Als u zich niet bekeerd, als u dat levende geloof in Christus niet deelachtig bent, dan wordt u afgesneden en wordt u in het vuur geworpen. De Heere heeft u er niet voor over. Daarom bent u hier. Maar het laat onverlet dat er allerlei verschillende functies zijn die nodig zijn.

In dat lichaam zijn wij een. Moeilijk wellicht als wij op de gemeente zien. Verscheidenheid. Dan hebben wij het alleen nog maar over de gemeente hier. Vergelijk met de andere gemeente hier in het dorp of in een andere plaats. Paulus, klopt het wel? Wat zien wij? Gebrokenheid, verdeeldheid. Gevolgen van de zonden. Wij zeggen het wel makkelijk: we zijn gemeente buiten het paradijs.

Dringt het wel door wat hier staat: tot een lichaam gedoopt. Tot één lichaam gedoopt. Dan gaat het erom om te letten niet op wat wij zien maar wat wij geloven. Is het dan niet onbegrijpelijk dat de Heere wil werken. Dat de Heere Zijn gemeente nog uitbreidt. Dat Hij ons niet allang overgegeven heeft aan onszelf.

Geen verschil tussen Jood en vrije. Paulus zet een streep door alle kerkelijke verdeeldheid. Dat doet pijn. Hoe kunnen wij niet strijden voor ons eigen gelijk. Hoe kunnen wij niet laag op anderen zien? Wij zijn allen tot een lichaam gedoopt. Moet ik dan alles goedpraten? Nee gemeente. Is dat ook niet de reden van alle kerkelijke verdeeldheid? Zonder eerlijk het gesprek aan te gaan. Wie is Christus voor u en jou? Is dat je eigen begeerte Hem te kennen?

In Zijn volheid te staan en in Zijn vrijheid te delen? Daarom is die Geest zo nodig. Die Geest die tot een lichaam doopt. Om nou vol te zijn met die Geest? Werkt die Geest nog? Die Geest werkt volop en kracht. Die trekt uit de macht en heerschappij van de zonden. Die overzet in het Koninkrijk van Gods Zoon. Ook in deze tijd hoe wij ons zorgen kunnen maken over hoe het gaat met de gemeente. Kunnen we ooit nog samenkomen zoals wij dat voorheen deden?

Waar is de gemeente, niet u die hier zit maar ook bij de middelen. En vanmiddag? Waar is de gemeente als er een predikant voorgaat die u wat minder aantrekkelijk vindt. Beseft u een lichaam gedoopt te zijn? In Opheusden een grijze rand van mensen die niet meer in de kerk kwamen en nu weer interesse tonen. Maar ook stiekem meeluisteren zoals iemand mij laatst zei: ik luister weer stiekem mee. Ik zei: luistert u maar stiekem mee.

Het huis van de Heere is nog niet vol. Hij werkt tot de eer van Zijn grote Naam. Daarom is er verwachting. De Heere gaat door. Zo maakt Hij het vanmorgen het aan u bekend. Ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt en door een Geest gedrenkt. Amen.

 

 

Zondag 2 augustus 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. R. van de Kamp – Schriftlezing 1 Korinthe 12 vers 1-13 – bediening der verzoening in Woord en sacrament van de Heilige Doop aan de kinderen van de Christelijke gemeente