Zondag 27 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp – 1 Korinthe 10 vers 21 en 22 – Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorzang: Psalm 81 vers 12

 

Gebed, Votum en groet

Psalm 23 vers 1

Voorlezing van de wet van God (Exodus 20)

Psalm 81 vers 13

Schriftlezing: 1 Korinthe 10 vers 1 – 21

Gebed

Psalm 57 vers 2, 3 en 5

Lezen van het eerste deel van het Avondmaalsformulier

Preek, de tekst is 1 Korinthe 10 vers 21 en 22

De tafel van Gods gemeenschap

1. Zijn tafel niet gebruiken

2. Zijn tafel verkeerd gebruiken

3. Zijn tafel tot zegen gebruiken

 

1. Zijn tafel niet gebruiken

Er gaat van alles verkeerd in de gemeente van Korinthe. Paulus bezorgd over. Brief opdat ze vertroost worden, vermaand worden. Paulus stelt de vaderen tot een voorbeeld (volk van Israël). God heeft hen in de woestijn geleid. Als er behoefte was aan water, aan eten, dan zorgde God ervoor. Voortdurende zorg. Voortdurende gemeenschap. Gods aanwezigheid zichtbaar. Overdag wolkkolom en ’s nachts vuurkolom.

Ondanks dit alles heeft het volk gehoereerd. In woord en daad betoond dat ze Hem niet nodig hadden. Paulus stelt hen tot voorbeeld. Opdat u het ziet in uw leven. Niet om er boven te gaan staan maar tot verootmoediging. Een mishagen aan jezelf en het bloed tot reiniging van alle zonden nodig.

Wie is de Heere voor u geweest de afgelopen tijd? Heeft Hij niet voor u gezorgd? Heeft Hij niet betoond aan u de levende God te zijn? Ernstige ziekte genezen maar ook dat ‘kleine’ kwaaltje?

Is het genoeg voor aan het Avondmaal te gaan dat u weet dat Hij voor u zorgt? Nee, Christus is nodig. De schuld, de nood. Wie is Christus voor u? Die Zichzelf gegeven heeft, Zichzelf vernietigd heeft?! Als u Hem liefheeft dan kent u Hem ook. Hij gaat de tafel aanrichten. Hij wil gemeenschap met zondaren. Dat u met al uw nood, schuld en ellende tot Hem de toevlucht neemt.

Daarom op de tafel de drinkbeker des Heeren. Onbegrijpelijk dat Hij Zijn bloed gegeven geeft. Vanmorgen scherp: tafel des Heeren of de tafel der duivelen. Wie hebt u liever? Aan wiens tafel zit u liever?

Tafel der duivelen ook de tafel van mijn vlees. Als alles om mijzelf draait. Ook tafel van de wereld. Waar hebt u meer vreugde in? Paulus zegt: u kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heere en de tafel van de duivelen. U kunt niet vrijblijvend aangaan aan de tafel maar ook niet vrijblijvend afblijven. Ook een keuze.

Wat moet je hebben om aan te gaan? Een tekst? Een toestand? Wij willen zo graag iets vasthouden. Een ding nodig: het geloof in de Heere Jezus. Christus. Trappen en maten daargelaten. Waar geloof hoe klein ook. Onvoorwaardelijk voor waar houden.

Vergelijk maar met het volk van Israël bij de Rode Zee. Voor hen de zee, naast de bergen, achter de Faraö. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken.

Hoe vaak bent u al ongehoorzaam geweest aan het Woord? Niet alleen Avondmaal maar ook in de prediking. Hoe vaak al naast u neergelegd? Woord gebruikt wat iets betekent als jaloezie. Of tergen wij de Heere? Gemeente ik wilde wel dat het als een bom insloeg. Durft u het aan? Denkt u sterker te zijn dan Hij?

Nodiging gaat uit ook naar u die niet aangaat. Ja, nog geen kerkelijk recht. Eerst belijdenis. Waarom dat nog niet gedaan? Geen belijdenis ook een belijdenis.

2. Zijn tafel verkeerd gebruiken

Met aangaan betoonde ze de gemeenschap der heiligen. Tegelijkertijd zaten ze ook aan de tafel van afgodstempels. Enerzijds oefenen zij de gemeenschap met de Heeren en anderzijds met de duivelen. Begeerte niet weerstaan. Allerlei beelden in de tempels. Beelden die hun ogen bewogen, hoofd draaien, stem hoorden. Grote ‘wonderen’ gebeurde daar. Precies dezelfde zonde: afgoderij en hoererij. Laat zich onmogelijk vermengen.

Daarvoor moet ik u ook tegen waarschuwen. Tegen afgoderij. Misschien zegt u: kennen we toch niet meer. In onze voortuinen? Et cetera. Is er in onze gemeente ook afgoderij? Catechismus: in plaats van God, iets anders hebben waarop de mens zijn vertrouwen op stelt.

Misschien bent u zelf wel de grootste afgod. Uw vlees. Waarop je je vertrouwen stelt. Toets op school. Goed geleerd dus ik denk dat ik het wel haal. Dan vertrouwen op je eigen verstand. Ga afgelopen week maar na: hoe vaak heeft u eigen beslissingen genomen? De Heere niet nodig gehad.

U weet toch dat het niet klopt in uw leven? Dat de oude mens gekruisigd moet worden. Daarom een mishagen en verootmoedigen. Opdat u Christus nodig krijgt. Meer en meer nodig krijgt. In afhankelijk Hem meer en meer nodig hebben. Ongetwijfeld een vakman. Om Hem nodig te hebben in alles.

Jongelui, weet je wat de Heere wil met je leven? In alles Hem nodig hebben? In alles met Hem, Zijn dienst en Woord bezig zijn. Misschien zeg je: momenten ontspannen, nergens aan denken. Maar denkt u dan niet aan uzelf? Maar wie is dan zonder zonde zoals het Avondmaalsformulier zegt? Heeft u er last van? Of walst u er zelf overheen? En die boezemzonde, die zo nauw aan het hart ligt.

Ik ben niet gewend zo over mezelf te spreken. Als ik zie wat het laatste beroep gedaan heeft. Mijn vlees, mijn vlees. Wat is het nog sterk. Ik had niet gehad gedacht dat het nog zo sterk is.

Is in uw leven die priesterlijke bediening zichtbaar? Uw leven als een levend dankbaar offer Hem offeren. Kaïn en Abel.  Meerdere dankoffer geofferd. Of tergen wij de Heere? Omdat u het zoveel beter weet.

3. De tafel tot zegen gebruiken

De tafel is tot gemeenschap. Zo zeker als het lichaam van Christus gebroken is en Zijn bloed vergoten. Zo zeker! Gemeenschap aan het lijden en sterven van Christus. Geleefd mag worden uit Zijn gemeenschap, dan bewaart dat voor veel zonden. Gemeenschap te ervaren, te versterken. Hij laat het zien wat het betekent. Gemeenschap zo nodig!

Er is geen plaats voor het leven in de zonden. Geen plaats om in de zonden te leven!! Nadrukkelijk. Gevallen in de zonden is iets anders. Overrompeld. Formulier: alsof wij zonder enige zonden zijn. Belijden juist dat we midden in de dood liggen. Toevlucht nemen tot Christus! Grote verschil: kunt u nog in de zonden leven?

Hoe kan de zegen en gemeenschap ervaren worden? Dat kan alleen door het zien op Jezus. Zien op het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. Zo mag zien op Hem. Dat betekent niet meer zien en verwachten van uzelf. Omdat Hij het is die dat schenkt. Zijn liefde kwijt wil. Opdat u deelt in Zijn gemeenschap.

Hoe gaat u dat zien? Door de Heilige Geest. Door het Evangelie. Daarom klinkt week aan week het Evangelie. Dat Hij gekomen is en die hoge prijs heeft betaald. Die gemeenschap waar u zich uit weggezondigd heeft. Uitgestapt. Was niet naar uw zin. U wilde zelf op de troon zitten. Het heerlijke is dat Christus die gemeenschap heeft verlaten, waar Hij was spelende voor Zijn Vader. Voor zondaren. Waar het een puinhoop is, waar het een grote chaos is in hun leven.

Zo is Hij gebonden, gemeente. Opdat u ontbonden zou worden. Talloze smaadheden geleden. Bespot, uitgelachen. Opdat u tot in eeuwigheid niet gesmaad zou worden. Hij heeft Zich tot de dood laten veroordelen opdat u nooit veroordeeld wordt.

Hij zondeloos. Volkomen beantwoord aan de wil van Zijn Vader. Hij tot een vloek gemaakt, vloek geworden. Opdat u niet eeuwig die vloek hoeft te dragen. Opdat u die buiten bent naar binnen zou komen. Gemeste kalf is geslacht. Als u ziet wat Hij er voor over heeft gehad. Onbegrijpelijke trouw en goedheid! Zou u dan de duivel nog iets geven? De aartsvijand? Zou u dan uzelf nog wat geven? Dan telt het toch niet meer mee, dan wordt u er bang van.

Zijn er nog die uitzien naar die gemeenschap? Die ernaar uitzien om Hem altijd groot te maken? Vergeleken naar Zijn gemeenschap. Zulken zijn welkom aan Zijn tafel. Van harte leed als u nog zoveel aanzit bij de tafel der duivelen.

Of is er dan geen strijd? Vanwege de zonde? Uw eigen ik? Of hebt u een compromis gesloten? Zelfonderzoek nodig! Opdat u uzelf zou mishagen en voor God onderzoeken. Hij laat de zonde niet ongestraft. In Zijn Zoon gestraft.

Daarom zal de nodiging uitgaan zo de Heere het geeft volgende week zondag. Die de zonden van harte leed zijn en zich er niet aan kunnen ontworstelen. Om door het bloed van Christus gewassen en gereinigd te worden. Amen.

Psalm 116 vers 5 en 7

Gebed

Psalm 59 vers 10

Zegen