Als het Pinksterfeest vervuld is, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en die vervuld de apostelen. Wat er op volgde is dat ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bij de torenbouw van Babel gaf God de Babylonische spraakverwarring omdat de mens God niet gehoorzaamde om zich te verspreiden, maar nu brengt God door Zijn Geest samen. Het is de Geest die grenzen doorbreekt en ons elkaar doet verstaan.

Handelingen 2 vers 4: ‘En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken‘.

Vervuld door de Heilige Geest

Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest. Dat is het hart van het Pinkstergebeuren. Die uiterlijke tekenen waren maar bijverschijnselen. De Geest werkt in de stilte in het hart. Overgave geeft in het hart. Suizen van een zachte stilte.

We hoeven de komst van de Heilige Geest niet afhankelijk te maken van uiterlijke tekenen. Ze werden allen vervuld. Wie? Groep van 120. Volgelingen van de Heere Jezus. Mensen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Ze vervulden zichzelf niet. Nee, ze werden vervuld.

De Heilige Geest zoals staat vers 33. God heeft gedacht aan Zijn genade. Belofte uit Joël. De Heere doet wat Hij beloofd heeft. Dat is al heel wat. Ongeloof veracht het. Geloof wordt er werkzaam mee en gaat erom bidden.

De discipelen hadden toch de Heilige Geest al? Heeft de Heere niet al de Heilige Geest gegeven aan de discipelen op de opstandingsdag dat Hij op hen blief en de Heilige Geest gaf. Ja en daarna verdiept. Niet bij allen nog even diep en rijk. Vervuld met die Pinkstergeest.

Lukas de evangelist die dit mocht opschrijven, vervulling met de Heilige Geest niet alleen met de Pinksterdag. Toerusting tot de taak in deze wereld. U zult Mijn getuigen zijn. Zien we na Pinksteren dat ze met grote vrijmoedigheid gaan spreken en preken. Daar is het de Heilige Geest het om te doen.

Telkens. Efeze 5. Wordt vervuld met de Heilige Geest dat die je gaat leiden. Handelingen 3 vers 31. Petrus en Johannes gevangen. Verbod om te spreken over de Heilige Geest. Gemeente bidt om de Heilige Geest en worden vervuld. Plaats wordt bewogen. Vrijmoedig van getuigen.

Handelingen 9. Paulus wordt ook vervuld van de Heilige Geest. Een van de zendingsreizen als er veel verzet is, werd hij opnieuw vervuld met blijdschap en de Heilige Geest. Zo kunnen ze doorgaan met dat zendingswerk.

En die volheid is niet altijd even groot. Denk maar aan het conflict tussen Paulus en Barnabas, Handelingen 15. En ook tussen Petrus en Paulus. Verbittering. Vlees staat tegenover de Geest. Niet alleen de apostelen maar ook mannen, vrouwen, broers van de Heere Jezus. Zo vervuld Hij de belofte van Joël.

Daar doorbreekt de Heere grenzen. In het Oude Testament personen, nu op alle vlees. Dat is de eerste beperking die wegvalt. In het doorgeven hebben we allen een taak. Vader, moeder, jij op school. Ik hoorde een vader eens bidden met tien kinderen, hoe erg, dat er eens eentje gered mocht worden. Nee zo niet.

Mozes begreep het. Och dat allen profeet mochten worden. U komt de belofte toe en uw kinderen. Roepstem van het Evangelie zal komen en zal ontvangen worden in de weg van bekering en geloof. Tweede beperking die wegvalt. Niet alleen Israël, ook de heidenvolken.

Overvloed. Als dat weinig bij ons gevonden wordt, dan ligt dat niet aan de Heilige Geest maar aan ons. Als we schipperen, dan bedroeven we de Heilige Geest. Meer dan ooit en zeker in deze tijd wel om bidden vervuld te worden van de Heilige Geest.

Hoe word ik vervuld? Allereerst door gewoonlijk te zijn daar waar de Geest werkt. Onder het Woord. Mensen die vol menen te zijn van de Geest maar weinig met de kerk te maken hebben, zet daar maar gerust een vraagteken achter. Ambtsdragersverkiezing Matthias gekozen.

Kerkvergaderend werk. Krachtenveld van de Heilige Geest. Hoe word ik vervuld? Door te bidden om die vervulling. Doe uw mond wijd open. Biddend. En het derde een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus. Uitgewerkt. Hij doet alles. Hij wil vervullen.

Je wordt niet vol van de Heilige Geest worden als je vol bent van dingen buiten het geloof. Je kunt vol zijn van zondige dingen, maar ook van goede dingen, rechtzinnigheid.

Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. En dat is erg. Je weet niet dat je arm bent. Hij wil vervullen, maar kan niet als we vol van de wereld zijn. Vol van je gezin, vol van je bedrijf. Troebele gedachten. Dingen waar je aan verslaafd, verbonden bent. Zou de Heere ook bij mij willen wonen? Dat kan.

Omgeploegde. Denk maar aan Naomi. Vol ging ik weg maar ledig keerde ik terug. Vol waren we in het paradijs. De verloren zoon. Leeg. En toch kan het de belofte van het Evangelie. Die belofte is zelfs betekend en verzegeld aan het voorhoofd. De Heilige Geest wil het meedelen.

Die belofte is niet alleen voor uitverkoren. Dat wil de duivel doen geloven. Maar laten we niet genoeg hebben aan de belofte alleen. Komen we mee om. Maar die belofte moet vervuld worden. Hij die het beloofd zal het ook doen. Beproef Mij of Ik de vensters van de hemel zou openzetten en de schuren op aarde vullen.

Discipelen. Wachten het in. Biddend. Konden het zelf niet vervullen. O Schepper Geest. Als je een glas water vult, gebeurt er verder niets. Maar als je een orgelpijp vult met je adem, of ik weet niet of er iemand dwarsfluit speelt, dan komt er geluid.

Grote werken van God in de schepping. Leiding in de woestijnreis. Alles wat God doet is groot. Des Heeren werken zijn zeer groot. Horen ze dat weleens van ons, vaders, moeders? Ze begonnen te spreken in andere talen. Pinksterdrukte. Vijftien nationaliteiten. Uit het Oosten, daarna uit Klein-Azië en uit het Zuiden uit Egypte en tenslotte uit het Westen.

Jodengenoten. Heiden die sympathiseerden met het Jodendom. En proselieten iemand uit het heidendom ook gedoopt. Een groot deel is immigrant. Woonden in Israël maar waren ergens anders geboren. Oude dag door te brengen. Vlak bij tempelplein meeste Joden begraven.

Wekenfeest te vieren. Uitlanders. Hier verblijvende. Discipelen hier te spreken met andere talen. Was hen ook beloofd in Markus 16. Geen hoorwonder maar een spreekwonder. Geen tongentaal zoals in Korinthe.

Vloeiend vreemde talen te spreken. Hoe is het mogelijk. Ik hoor een jongere al denken examen jaren voor moeten blokken Engels, Grieks, Hebreeuws. En zij spreken het zo. Hoe is het mogelijk. Arameens. Petrus heeft waarschijnlijk die taal gesproken. En toch heeft de Heere Zich bediend van dit taalwonder.

Na de zondvloed hebben mensen zich niet verspreid zoals de Heere bevolen had. Bleven bij elkaar. Toren van Babel. Andere talen en dan komt er ruzie, dat begrijpt u wel.

Was de eenheid een gebleven, had de zonde zich opgehoopt, ziet het ook in de grote steden, zaad van het Woord verstikt.

Abraham. Als straf Israël en Juda verstrooien. Diaspora. Wat doet de Heere bij Pinksteren Hij gebruikt de talen om de valse eenheid uiteen te drijven. En nu gebruikt Hij de talen om eenheid te geven. Ene door welke wij moeten zalig worden.

Predik het Evangelie aan alle creatuur, alle schepselen. Geen enkele taal is een barrière. Moet je horen jongeren Hij benadert hen in hun moedertaal. Wat doet het goed he als je in het buitenland op vakantie bent en hoort iemand in je eigen moedertaal spreken.

Alleen in een moedertaal kan een mens zich helemaal uitspreken. Wat klopt de Heere hier op de deur van het hart. Hij gebruikt de moedertaal om de ware eenheid te bewerken. Alles buiten Mij heeft geen eeuwigheidswaarde.

We hoeven geen Hebreeuws en Grieks te leren. Hoe belangrijk het is voor de theologiestudie de grondtalen. Hier geeft de Heilige Geest de opdracht om te vertalen. Cameron Townsend in Guatemala. Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij onze taal niet? Die vraag zette hem aan het denken en leidde tot de Wycliff bijbelvertaalwerk. Willibrord. En Bonifatius. En sinds de Reformatie in velen kerken van de kansels.

Niet zomaar aan komt waaien als je het zendingsveld op gaat en in eigen taak spreekt. Al moeten we wel zeggen de Heilige Geest als je een bijzondere roeping krijgt ook bijzondere gaven wil geven. Doorbreekt de taalgrens.

En toch is er een ingrijpendere grens. Waar wij niets aan kunnen doen. Natuurlijk moeten wij een duidelijke taal spreken als ouders, als meester, juffrouw. De bekwaamheden van de Heilige Geest nodig. Daarmee niet klaar. Natuurlijke mens verstaat het niet. 1 Korinthe 2. Worden geestelijk onderscheiden.

Heilige Geest weet ook ons te raken. Grote werken Gods horen in eigen taal. Dat wil de Heilige Geest ons doen verstaan. Ons vertrouwde taal in het hart raken, bevindelijk om het zo te noemen.

Drieduizend in getal. Staat ook in Exodus 30 vers 28. Na het dansen rond het gouden kalf. Straf. En leven in die weg te verkrijgen. De Heere kent je eigen taal. Zeg het maar op je eigen manier. Die torenbouw neem het maar weg. Wat is onze reactie in onze eigen taal? Dan hoor je ook spreken in eigen taal.

Petrus geeft dat duidelijk aan. Krijgen de schuldbrief thuis. U hebt Hem gekruisigd. En ook van vergeving. Wat is onze reactie? Spot. Twijfel. Of zeggen wat zullen wij doen om zalig te maken. Bekering. Wat is dat? De weg waarin de Heere zaligmaakt. Die het Woord gaarne aannemen, die worden zalig. Ik heb het zo nodig.

Dan is er die Trooster. Zoals een moeder troost, zal ik troosten. Eigen moedertaal. Oude Testament al. Christus wil alles doen om zalig te maken. Levende Paaskoning. Dat geeft vrienden over de hele wereld. Ruzies uit de weg geruimd. Spreken in andere talen. Geen vreemde taal die je leert op de universiteit. De taal die we zelf niet kennen. Van de arme zondaar. O God wees mij de zondaar genadig. Die boete en verbrijzeling van David. Paulus die niets anders wilde weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.

Die taal van de arme, verslagene. Soms ontmoet je iemand die spreekt heel anders dan vroeger. Ook jongere. Misschien wel met wat andere woorden. Maar wel hetzelfde. Roemen in de vrije gunst alleen. Ik voor u daar gij anders.

Ze hoorden hen spreken die letterlijk in vuur en vlam stonden om het Woord. Wat God wel niet van een mens kan maken. Denk daaraan als het gaat om evangelisatie. Kan je moedeloos maken. Maar denk wat God van je kan maken.

Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Geest bepaalt wat wij zullen spreken. Met Zijn Woord. In de kerk maar ook in de wereld. Niet hoe ik het ervaar, hoe ik het voel. Die Geest die je niet moet losmaken van Jezus Christus.

Dan staat er ze begonnen. Niet mee opgehouden. Niet altijd even bruisend. Zoals een rivier. Schuimend bij de bron. En andere plaatsen stroom in versnelling. En ook vertakking waar het bijna tot stilstaand schijnt te zijn gekomen.

Die vergevingsgezindheid is dat ook niet een groot goed. Ja pogingen om hen het zwijgen op te leggen. Maar dat lukte niet. Zaten achter gesloten deuren, en nu open deuren. Pasen gaat de deur open te beginnen bij Jeruzalem.

Laten wij ons gebruiken? Zeg niet daar hebben we zendelingen voor. Nee u, jij en ik. De oogst binnen te halen. Totdat de laatste zal zijn binnen is gebracht.

Deze talencursus wordt nog gegeven. En het lesgeld? Komt koopt zonder geld wijn en melk. Geef heil op deze dag. Wat zal het erg zijn verloren te gaan met de zegen van Pinksteren. Christus kwam om overvloed te geven. Dan prijs je het anderen toch aan? Om te roemen bij elkeen.

Amen.

 

‘Verhef, verhef uw zegezangen,

uw loflied, Christen, rijz’ omhoog!

De Kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen,

Hij daald’ op aard’ voor aller oog.

Aan vuurtong, wind en vreemde talen

erkennen wij des Konings trouw,

daar Hij de Geest doet nederdalen,

de Geest, die Hij ons zenden zou.’

Gezang 86 vers 1

Eerste Pinksterdag 19 mei 2024 – Uni-zaal Hersteld Hervormde Gemeente Benjamin Katwijk-upon-Sea, Holland – ds. R. Kok – Schriftlezing Handelingen 2 vers 1-13