Zijn woorden zullen niet voorbijgaan

De laatste dag van het jaar bepaalt ons bij de eindigheid van het aardse leven. Jezus leert Zijn discipelen en daarmee ook ons dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan maar dat Zijn woorden zullen niet voorbijgaan. Niet ons leven of deze aarde geeft ons vastigheid maar geborgen te zijn in Christus maakt dat we het oude jaar uit kunnen en het nieuwe jaar in. Zijn woorden gaan niet voorbij en nog roept en nodigt Hij om tot Hem te komen.

Lukas 21 vers 33: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan’.

Leert ons toe te leven naar het einde
1. Wat voorbijgegaan is
2. Wat voorbijgaan zal
3. Wat niet zal voorbijgaan

1. Wat voorbijgegaan is

Waarom ga je naar school? Zeg je: nogal duidelijk. Leren, ontwikkelen. Door te leren. Wetenschapper worden bijvoorbeeld, dingen leren. Wijs worden, verstand krijgen. Niet alleen in de maatschappij zo maar ook in het Koninkrijk van God. Jezus heeft zo Zijn discipelen en het volk geleerd. Woorden en tekenen. Onderwijs hadden niet alleen de discipelen en het volk nodig, maar ook wij.

Waarom dit onderwijs nodig? Omdat u niet in de gaten hebt dat alles voorbijgaat. Vergankelijkheid van het leven bij bepaald in de krant, zeventien gemeenteleden dit jaar ons ontvallen. Waarom toch zo vast aan het hier en nu? Kijkt uw leven er maar op na.

Wij zijn uit de aarde aards. Wij zitten met heel ons bestaan vast aan deze aarde. Soms op een degelijke manier. Verwonderen zich over de tempel maar Jezus zegt niet een steen zal op de andere gelaten worden.

Ziet op de vijgenboom. Of alle andere bomen. Nu in de winter, geen teken van leven. Zo dood als een pier. Keek nog in de tuin, vetpotten, toch al de eerste knopjes. Voorbode dat de zomer er weer aankomt. Zo zegt Jezus leven bij de tekenen van de tijd. Niet proberen uit te rekenen wanneer Jezus terugkomt. Maar zo: als u de tekenen ziet, dan weet u dat Hij komt. Worden er veel genoemd: oorlogen, rampen. Bazuinstoten dat Christus zal komen op de wolken van de hemel.

Als Jezus dit zegt, dan als het ware nog geen vuiltje aan de lucht. Alles draait nog. Toch leger voor de deur. Offers, gebeden. En Jezus zegt: legt op de tekenen van de tijd. Geen steen op de andere steen gelaten, legers zullen optrekken. Terwijl het nog vrede is. Jeruzalem zal verwoest worden, vertreden worden. Maar meer tekenen. Tekenen aan de zon, maan en sterren. Vers 25-27.

Het moeilijke is altijd weer: wanneer gebeurt nu wat? Is het al? Nu aan de hand? Mensen bang voor zijn voor de natuurkrachten. Sint Maarten grote orkaan zoals dit jaar. Is het al afgelopen of nog gaande? Zul je zeggen: is al zo lang.

U moet zich niet afvragen wat er allemaal gebeuren moet nog maar leven bij de tekenen van de tijden. Zoals Jezus zei toen Hij opvoer. Hoe zit het? Geslacht zal voorbijgaan. Die mensen leven toch niet meer? Verklaring voor dit geslacht: dit volk zal blijven. Joodse volk is God nabij en zal Hij blijven. Poorten van de hel zullen het niet overweldigen. Als u alles op een rijtje kunt zetten, dan loopt u vast. Gaat erom dat u leeft bij de wederkomst van Christus. Dat Hij ieder moment kan komen. Er is al zoveel gebeurd, zoveel van die tekenen die u hebt kunnen zien. Joodse volk al verstrooid over de aarde. En nog kunnen we het niet zeggen. De dag en de ure weet niemand van ons mensen. Veel tekenen al geweest. Proces al ingezet, het loopt.

2. Wat voorbijgegaan zal

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan. Hoe dit bij het leven bij de tekenen van de tijd? Wat hebt u daarvan geleerd? Jezus maakt het duidelijk aan Zijn discipelen: het Koninkrijk van God komt als de hemel en de aarde voorbijgegaan is. Zegt u: Koninkrijk is er al. Ook in de Bijbel: het Koninkrijk is nabij. Is er en nog niet volmaakt. Er dus nog niet is. Die heel het leven doortrekt. Ook het heiligingsleven en ook het kerkelijk leven. Het is niet volmaakt en wordt niet volmaakt. Het vraagt om de roep: Maranatha, Heere Jezus kom haastiglijk. Wanneer volmaakt: als Hij er is. Volmaakt als de laatste is toegebracht. Als ik u hier zie zitten, bewijs dat er nog moeten worden toegebracht.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan. Hoe zit dit? Allerlei theorieën over. 2 Petrus 3. Elementen branden zullen, zuiveren, zuiverende werking van vuur. Alle rommel ervan. Zo zal Hij met vuur de hemel en de aarde zuiveren. Niet alleen van alles wat Hij geschapen heeft en de zonden, maar ook zuivering van de schepping. Door onze zonden. U hoeft de kranten maar open te slaan. Ozonlaag, fossiele brandstoffen die opraken. Vogels

Schepping zal gezuiverd worden van alles wat u en ik hebben ingebracht. Kan ook niet anders. Maar Hij blijft tot in eeuwigheid. Schrikt u ervan dat alles in deze wereld vergaat?

Voorbijgaat. Prachtige huis, auto. Goed en bloed inruilen om Hem groot te maken. Zoals dat lief kind van God zei op zijn sterfbed: vrouw ik heb je zeer lief, maar Hem meer lief.

3. Wat niet zal voorbijgaan

Onvoorstelbaar, zeker voor een Jood, dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan. Vastheid van de aarde zo bezongen. En dat dat al niet houvast geeft. Als dat het al niet meer geeft, wat dat dan wel? Zijn Woord houdt stand in eeuwigheid!

Jezus laat duidelijk merken dat Hij de levende God is. Jesaja 40. Het gras verdord, de bloem valt af, voorwaar het Woord van God bestaat in der eeuwigheid. Laten we dan vanavond, op deze laatste dag van het jaar, naar een paar woorden luisteren. Eerste woorden bijvoorbeeld. Als twaalfjarige: wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader. Dat zondaren het leven ontvangen worden in Zijn Naam. Gered worden. Hij te leven overeenkomstig de wil van Zijn Vader.

In de chaos van uw bestaan, van deze wereld, roept Hij: komt alle tot Mij die vermoeid en belast bent. Opdat u de vrede zal ervaren die alle verstand te boven gaat. Zijn woorden gaan niet voorbij. Daarom niet alleen een tijdelijke maar een eeuwige rust.

Mogen we dan ook niet met jaloersheid onze gemeenteleden nastaren die getuigenis hebben gegeven. Die trotseren de dood en gaan het eeuwige leven in. Die roep, komt die nu ook tot mij? Het zijn Zijn woorden. Die tot Mij komt! Hebt u het al eens geprobeerd. Bij Hem gebracht. Alles. Uw zorgen, boosheid.

Er is geen andere weg om het leven te ontvangen dan door Hem. Als wij zo op de drempel staan van het nieuwe jaar ingaan en het oude jaar uitgaan? Jongelui, ik roep jullie op. Hoe ga je het oude jaar uit? Biddend en smekend. Of lallend en knallend. Je mag het zeggen. Nu zeggen. Als het ergens aan blijkt is het wel met de 68 miljoen aan vuurwerk wat verknalt wordt.

Hoe moet het? Nieuwe jaar in? 2018 in. Het kan alleen als er verzoening heeft plaatsgevonden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Ambassadeurs van Christus wege: laat u met God verzoenen. Niet: verzoend u met God. Maar laat u met God verzoenen.

Voorspel wat met Jeruzalem gebeurde. Verwoesting. Zo zal ook Zijn tweede komst door alle strijd heen. Satan weet dat de tijd kort is en dat er nog bijzondere beloften liggen. Tekenen van de tijd. Uit de volken toegebracht, Joden die tot bekering komen. Oudvader zei: daarvoor nog een poosje uit de hemel te blijven omdat er nog toegebracht worden.

Niet om moedeloos van te worden het nieuwe jaar in. Wel als de vergeving in het bloed van Christus er niet is. Hij zal zijn alles en in alles. Wat een strijd. Wie zal staande blijven? Kan alleen rustend op de beloften. Horen, zoals u nog nooit gehoord heeft, Zijn stem hoort. Onvoorwaardelijk over te geven aan Zijn woord. Het is werkelijk waar. Hij komt om de aarde te richten! Wanneer gaat u horen, ik horen, als de Heilige Geest u gaat ontdekken en leren. Dat u buiten Hem moet omkomen. Toorn van God. Wat is het kenmerk: zet mensen in beweging. Horen het Woord en geloven, te zien zoals de herders deden in Bethlehem.

Simeon, omdat de Heere het beloofd had, nog eenmaal de Zaligmaker zou zien voordat Hij zou sterven. Week niet uit de tempel. Werkzaam ermee.

Was 2017 het jaar dat de Heere uw oren doorboorde? Woord hoorde. Dat plekje. Ik zeg het vaker: Zijn werk gebeurt niet in een hoek. Een groot wonder als Hij zich gaat openbaren. Een groot wonder. Mijn woorden zullen blijven. Want Hij blijft. Hij is het die eeuwig leeft. Opdat Hij zo een kerk vergadert uit het menselijke geslacht. Daarom nog een jaarwisseling. Mag het daar over gaan vanavond? Maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan? Amen.

Zondag 31 december 2017, oudjaarsdag – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Lukas 21 vers 33