De Zaligmaker is geboren

Nadat de engelen die de boodschap brachten dat Jezus, de Zaligmaker, geboren was, zijn de herders met haast naar Bethlehem gegaan om te zien dat het werkelijk waar is dat Jezus is geboren. Het woord is gebeurd en wordt aan ons verkondigd. De Heere gebruikt het eenvoudige middel van de prediking om ons in geloof naar Bethelehem te doen gaan.


Lukas 2 vers 15: ‘En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.’

De boodschap van de geboren Zaligmaker
1. De brengers van deze boodschap
2. De inhoud van deze boodschap
3. De reactie op deze boodschap

1. De brengers van deze boodschap

Het is misschien wel zo gewoon dat het eigenlijk niet eens opvalt. Nu ja, noem het maar eens gewoon. Herders bij de kudde die een goddelijke boodschap krijgen. Bijbel terugleest, ziet u dat het vaker voorgekomen is. Herders die een boodschap kregen. Toen ging het echt ergens over.

David kreeg als herder een boodschap, werd geroepen om koning te worden. Mozes die de schapen weidde en plotsklaps een boodschap kreeg om zijn volk te gaan verlossen uit Egypte. Bijzondere personen, nu gewone herders. Nog bijzonderder: aan het gehele volk nu!

Engelen gedienstige geesten zoals Paulus schrijft. Kwamen boodschap brengen die heel het volk aangaat. Engelen vaker in de Bijbel. Die het uitgejubeld hebben: ere zij God en vrede op aarde in mensen een welbehagen! God een welbehagen in mensen. Onbegrijpelijk.

Het kan niet anders, gezien in de Adventstijd, dat Kerst ons terugbrengt in de eeuwigheid. De Zoon gekomen. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Grote werk van de zaligheid uitgedacht. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Als u alles nog op orde hebt, dan zegt u waar hebt u het over. Maar als alles overhoop ligt, chaos, schuld van de zonden. Dan gaat u het wonder zien. Niemand die naar Hem vraagt en Hem zoekt. Maar Hij zoekt u!

Dat welbehagen, zo ontzaglijk groot. Engelen jubelen ervan maar zijn eigenlijk buitenstaanders. Niet gevallen in de zonden en zaliggemaakt. Wel zo zeggen: zien met nieuwsgierigheid. Zoals de cherubs op het verzoendeksel.

Boodschap ook zo ontzagwekkend. Eerste wat ze zeggen: vrees niet! Ontzag voor de hemelbode, rechtstreeks uit de hemel van voor de troon. De Hoge die geen gemeenschap kan hebben met de zonden en schrikkelijk toornt over de zonden. Rechtvaardig had Hij een punt kunnen zetten. Zondeval, torenbouw van Babel. Kijk uw eigen leven maar na.

Die grote verschillen tussen de Heere en mensen. Lukas wijst daar op. Die verschillen worden overbrugd. Niet door iets van u te vragen. Dat u iets moet doen. Nee: Hij mens. Verborgenheid is groot, God gekomen in het vlees! Uit de heerlijkheid waar alles majestueus is. Engelen brengen boodschap en zijn weg. Blijdschap voor de troon als een zondaar zich bekeert. Ziet op het wonder. Niet klein denken: mag er nog eentje zijn. Blijdschap over het wonder. En als een hele gemeente zich bekeert? Dan zal de hemel juichen!

Dat u de toevlucht neemt met al uw nood en schuld. Hij nodigt en roept. Hij wordt als het ware aan uw voeten legt. Lukas wijst op de verschillen, lijkt erop dat hij dat hij dat voortdurend wil benadrukken. Tussen engel en mens, hemel en aarde, licht en donkerheid. Tegen die achtergrond ontvangen de herders de boodschap. Heden is geboren de Zaligmaker in de stad Davids. Niet stil blijven staan bij de herders. Meer mensen krijgen die boodschap. De Wijzen uit het Oosten, de mensen. Wie nog meer? U krijgt die boodschap. Onbegrijpelijke boodschap die de engelen brengen en de herders verkondigen.

2. De inhoud van de boodschap

Het geschiedde. Nadruk leggen. Let nu eens op. Het gebeurde. Nog iets dat gebeurt. Het woord dat er geschied is. Niet alleen een aantal gebeurtenissen maar ook het woord. Het woord gebeurt. De prediking is ook een gebeurtenis. Ook vanmorgen. Kenmerk: dat het nooit meer zo is als ervoor. De prediking is ook zo. Onmogelijk terug te draaien.

Welk woord is dan geschied? Zijn wel mensen die zeggen: het woord. Onder ons gewoond heeft. Dat is toch iets anders. Het woord dat gesproken is, wat de Heere gesproken heeft. Zijn woord is ook doen. Zijn spreken en het is er.

Ik verkondig u grote blijdschap. Maar nu voor u. Waar ligt uw blijdschap. Natuurlijk, ik begrijp het, wij vinden het fijn als we in de familie met elkaar zijn. Dankbaar en blij dat u naar de kerk mag. Zo onder het Woord zijn. Is dat de blijdschap die de engel bedoelt? Het gaat over de blijdschap van verzoening. Redding. Vrede tussen God en onze ziel. Blijdschap die de wereld niet kent, waar ons hart van nature niet van uitgaat, waar rust van uit gaat.

U kunt alleen maar van rust getuigen als u weet wat onrust is. Dat het niet klopt in uw leven. Dan weet u niet wat rust is, wat blijdschap is. Deze blijdschap die alle andere blijdschap overtreft.

Kunnen we anderen overtuigen van deze blijdschap. Verkomers, altijd over een product of prijs (‘die kunnen hun eigen schoonmoeder verkopen’).

Dit zonder prijs. Voor niets? Nee: om niet! Om niet aangeboden. De verlossing. Of vindt u de prijs te laag? U vertrouwt het niet? Zo’n groot goed en dan om niet? Klopt niet. Zoals advertentie, dan zeggen we klopt niet.

Al de volke wezen. Voor heel het volk. Goed lezen. Er wordt niemand uitgesloten. Een Zaligmaker voor alle mensen. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. De grote vraag is: kunt u nog zonder de Zaligmaker? Dit voor nodig, dat voor nodig. Zoveel redenen. De Heere moet het doen, Heilige Geest moet het doen. Al die exuces gebruikt u om uzelf te blijven. Eigen benen.

Ik verkondig u een Zaligmaker voor heel het volk. Ook die menen Hem aangenomen te hebben. Opdat u de toevlucht neemt tot Hem. De Heere heeft Zijn belofte vervuld. Zoals Jesaja het profeteerde, zag het heden al. Een Kind is ons geboren. De Christus, de Messias is geboren. Hele Oude Testament getuigt ervan. Het gebeurt. Stuwt erheen.

Welke is de Christus, in de stad Davids. Lukas, waarom voegt u dat toe? Jeruzalem toch? Nee, daar woonde David. Bethelehem de stad Davids. Het is werkelijk waar. In de kribbe, daar in de beestenstal. Prachtig gezang in de lijdenstijd: ‘is dat is dat uw Koning?!’ Ja, het wordt bevestigd door de engelen. Boodschap rechtstreeks uit de hemel.

3. De reactie op deze boodschap

Het zijn de herders die het woord hebben gehoord. Oren gekregen om te horen. Het blijkt uit hun reactie. Niet alleen het woord gehoord van de engelen. Zien het woord dat de Heere tot hen gesproken heeft. Sprak tot hun hart. Raakt ze midden in hun bestaan.

Heere, hier met kleine letters, ook vertalen met Heere. De Kurios. Het is zeker waar. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden. Vast van overtuigd. Geen vraag voor hen, een feit. Geen twijfel: laten we eens gaan kijken of. Zou het wel woar zijn?! [dialect]

Het woord zet hen in beweging. Treft doel, er gebeurt wat. Dan moeten ze de middelen gaan waarnemen. Om naar Bethelehem te gaan. Daar ligt zo’n les in. Het bijzondere gaat weg. Dan werpt de Heere ons op de middelen. Kan niet altijd bijzonder zijn. Misschien herkening als de Heere in uw leven heeft gewerkt, alles op de kop, gevoel gaat weer weg. Ik heb weleens het idee dat we van het gevoel leven. Van het ene bijzondere naar het andere.

Geeft de Heere de middelen. Door het woord gevoed en gesterkt worden. Luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Wie de Heere is. Hoe Hij zich bekendmaakt. Laat zo deze Kerst voor u zijn. Kom laat ons zien het woord dat er geschied is. Dan wordt het werkelijk Kerst in uw leven.

De herders zijn zo zeker? Dat komt omdat zij rusten op de beloften. Het Woord. Er zo mee bezig te zijn. Misschien hijgt u wel naar zekerheid. Dordtse Leerregels in hoofdstuk 5 verwerping van de dwalingen. Verwerpen dat we het van het bijzondere moeten hebben. Dan wordt de troost weggenomen. Eigen merktekenen en vaste woord (profetisch woord dat zeer vast is – hoe Hij de beloften geeft en waarmaakt). Het is werkelijk waar: heden de Zaligmaker geboren.

Zo geschiedde het Woord tot u. Wat doet u dan? De rest van de Kerstdagen ‘lekker’ vieren, samen gezellig zijn? Of gaat u naar Bethlehem, niet letterlijk maar zoals de herders deden. Laat ons zien, laat ons blikken in de kribbe van Bethelehem. Wat een wonder wordt het dan als u daar niet een gewoon kind zien maar de Zaligmaker.

Die Zaligmaker mogen omhelzen. Zoals Simeon. De Zaligmaker in de armen mogen nemen. Nu laat U hier Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord! Kan geen zangkoor tegen op. Geen concert.

Hem omhelzen gaat in de beloften van het Woord. Die zal leven, eeuwig leven. Vertel hoe dat gaat. Spoorboekje, afvinken. Wat wel en niet moet. Gemeente, blijf toch bij het Woord. Door het Evangelie. Dit is het Evangelie: heden is geboren de Zaligmaker in de stad Davids. Dan werkelijk Kerst.

Hele discussie opgeleverd? Nee, dacht het niet. Einde aan alle discussies door het werk van de Heilige Geest. Dan ligt het vast. Werkelijk waar. Geen twijfel meer.

Wat is er nog voor u nodig? Om de toevlucht te nemen tot Bethlehem? Wat is er nog voor u en voor jou nodig? Amen.

 

Maandag 25 december 2017, Eerste Kerstdag – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Lukas 2 vers 15