Alles te doen in de Naam van de Heere Jezus

In de handgeschreven brief van Paulus aan de gelovigen van Kolossenzen, en door de werking van de Heilige Geest vandaag aan ons, roept hij op om alles in woorden en werken te doen in de Naam van de Heere Jezus. Deze levenslange les voor het dagelijkse leven eist God van ons. Dit is tot ontmoediging en bemoediging.

Een levenslange les voor het dagelijkse leven
1. Tot ontmoediging
2. Tot bemoediging

1. Tot ontmoediging

Het wordt misschien wel steeds lastiger om het je voor te stellen. Komt een brief. Echt iets anders dan een appje of een mailtje. Met de hand geschreven. Misschien probeert u het nog weleens met de computer om een brief te schrijven. Echt iets anders de brief van Paulus. Handgeschreven. Komt binnen en wordt voorgelezen. Door de Heilige Geest geadresseerd aan ons. Aan u en jou en mij.

Les krijgt u voor het dagelijkse leven. Niet om af te vinken. Maar levenslange les. Alles in de Heere Jezus te doen. Tegelijk aansporing en aanmoediging om zo te leven. Is dat nu nodig voor hen? Zijn toch christenen, gelovigen? Ja, hebben ze ook nodig. Ook wij.

Eerste vraag. Waarom hebben wij dat nodig? Omdat u mens bent. Vlees bent. Eigen plannen volgt. Dit doen en dat doen. Opdat u dat alles doet in de Naam van de Heere Jezus. De Heere eist het van u. Dat kan Hij rechtvaardig doen. Schepper van alle dingen, heeft ons het leven gegeven. Trouwe Verbondsgod. Eeuwig verbond der genade (doop).

Hij eist van u dat u alles doet in Zijn Naam. Over nadenken. Afgelopen week terughalen. Hoeveel dingen niet in eigen naam gedaan. Is het dan ook nood nu bij het begin van het nieuwe jaar.

Uw verlangen. Maar elke keer gaat het fout, faal ik. Allerlei argumenten voor. Druk. Is niet te doen toch de Heere overal in te kennen. Ik loop maar zoals het gaat.

Nu eerlijk. Wat hebt u ervoor over? Voor de Heere en Zijn dienst. Wat hebt u voor u Hem over? Misschien iemand: neem de tijd, stille tijd, diensten bijgewoond gisteren twee keer en vanochtend weer.

U kunt nog uzelf blijven terwijl u veel voor de Heere overheeft. Vraag omdraaien: wat laat u voor de Heere. Streep door mijn wil. Met alle keuzes die je moet maken, weet je wat het doel van de Heere is met jouw leven?

Doe alles in de Naam van de Heere Jezus. Woorden en werken. Paulus sluit ook gedachten in, overwegingen. Motief. Iemand zegt: dat is toch onmogelijk. Ja, het is ook tot verootmoediging. Alle krachten in uzelf ontkennen. Met mij wordt het niets.

Klinkt prettig in de oren: bij mij onmogelijk. Heere moet het geven. Misschien ten diepste niet mee eens dat het onmogelijk is. Vanmorgen erkent voor Zijn aangezicht. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik kan hier helemaal niets mee.

2. Tot bemoediging

Om alles te doen tot Gods eer. Hoe moet het om zo te leven? Het kan. Ja, het kan door de Heere Jezus. Ik mis de naam van Christus? Let erop welke naam wordt gebruikt. Van huis uit geleerd, klopt het wel? Bijzondere betekenis. De Heere is Kurios. Die ons alle dingen geeft en ook onthoudt.

Wat is goed voor mij? Misschien wordt het wel eenvoudig. Doet alles in Zijn Naam. Omdat Hij Kurios is. In het Oude Testament de Verbondsgod met vijf hoofdletters. Waarmee we de dienst begonnen zijn. In Zijn Naam te doen. Die God die u zoekt en uw behoud op het oog heeft. Het eeuwige leven zou schenken. In de naam van Zijn Zoon.

Moet u alles zeggen in de naam van Jezus. Ik zeg dit en dat in de naam van Jezus. Dat? Nee. Beseffend dat alles in Hem ligt. Kracht, troost. Alles ligt in Zijn hand. Ook alles wat in het ambtelijke leven.

In de Naam van Jezus. In de Naam van Jezus, de Zaligmaker. Alle verworvenheden. Gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. Groot gebrek in deze dagen als ze uit elkaar getrokkrn worden. Als je gerechtvaardigd bent, dan heilig te leven. Nee, verworven weldaden van Christus.

Hoe kan het? Vast geloven dat Hij in ons is. Niet vast te gevoelen. Broeders, kan weleens grote chaos zijn in hoofd en hart. Dan op huisbezoek. Hoe dan? Vast te geloven.

Zoals we gisteren gehoord hebben. Vast te rusten op het Woord. Zijn woorden gaan niet voorbij. Dat u tot Hem gaan. Eenvoudig geloven op al Zijn woorden.

Verschillende vijanden. Wereld, satan en eigen vlees. Wereld tegen, satan ontkent. Eigen vlees. Nog wat wil zijn, handje mee wilt helpen. We helpen zo graag de Heere. De Heere zegt aan de kant, Ik heb je niet nodig maar ik wil je wel gebruiken.

Zo te leven uit het geloof. Een levend geloof is ook een bestreden geloof. Het valse geloof heeft ook te maken met moeilijkheden. Dan zoek je in de Bijbel en wordt het opgelost. Ware geloof heeft te maken met onmogelijkheden. Vast lopen.

Waar ik het niet doe, niet getrouw ben, daar is het Hij die het doet. Alles in de Naam van de Heere Jezus. Rusten. Dan gaat Hij voor je werken. Dan is het onontkoombaar die dankbaarheid. Want dan is het de Heere die het zelf doet en werkt.

Dan blijft er een diepe verwondering over. Dankbaarheid. Dat danken kan ik nog niet eens. Dat danken, denk ik aan de Heidelbergse Catechismus. Als een levend dankoffer mijn leven Hem offer.

Broeders, mag het u wat kosten? Dan tel ik niet meer mee. Gaat het om Gods eer. Dat zondaren zalig worden. Hemelzangers zullen zijn. Als dat uw leven mag zijn. Ik mag God loven omdat Hij het heeft gedaan. Niets van mij maar alles van Hem. Zo uit te zien naar Zijn wederkomst. Kom in gij getrouwe dienstknecht. Over weinig bent u getrouw geweest over veel zal ik u zetten.

Ik getrouw? Waarin ben ik dan getrouw geweest? Zo gij het een van de minsten gedaan heb, zo hebt u het Mij gedaan. Of werker der ongerechtigheid? Het klopte niet in uw leven. U had de Heere Jezus niet nodig in al uw woorden en werken. U wilde het zelf oplossen.

Tob toch niet door. Maar dat u alles zou doen, alles wat u doet met woorden en werken, in de Naam van onze Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Soli Deo Gloria. Amen.

Maandag 1 januari 2018, nieuwjaarsdag – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Kolossenzen 3 vers 17