Jezus aan de rechterhand van God

Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus leert ons dat Christus het Hoofd van de Kerk is. Hij zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader en regeert alle dingen. In Zijn verhoogde staat is Hij in heerlijkheid en schent Hij de zaligheid weg aan Zijn kerk. In de ware lidmaten giet Hij overvloedig zijn weldaden uit. Totdat de laatste is toegebracht en Hij zal wederkomen. Is dat ons tot troost of verschrikking? En nog nodigt en roept Hij: kom tot Mij. 

De heerlijkheid van de verhoogde Middelaar
1. Het bewezen Hoofd
2. De gerezen heerlijkheid
3. De verwachte wederkomst

1. Het bewezen Hoofd

Vorige keer gezien dat Christus na uitermate vernederd te zijn uitermate verhoogd. De dood overwonnen, Hij is opgewekt. Maar ook ten hemel opgevaren. Een groot wonder, tegen alle natuurwetten in. De discipelen hebben het gezien en onderwijs ontvangen dat Hij ook zo wederkomt.

Waarom erbij zittende ter rechterhand van God de Vader? Derde trap in de verhoging van Hem. De Vader heeft Hem zelf deze plaats gegeven. Heere tot mijn Heere gesproken zit aan Mijn rechterhand. Daniël 7 de hemelvaart beschreven. Alles te maken met Zijn volbrachte werk. Nu ontvangt Hij het loon op het werk. De Vader keurt het werk van de Zoon goed. Plaats aan Zijn rechterhand getuigt van Zijn goedkeuring. Plaats aan de rechterhand van de Vader. Niet zozeer letterlijk nemen. God is een geest. Bijbel geeft beelden zodat wij ons er een voorstelling van kunnen maken. Opdat wij Hem meer en meer leren kennen. God is een geest. De Heere Jezus is met met Zijn menselijke natuur opgevaren en Johannes ziet Hem in Openbaring in het midden van de troon. Het Lam dat geslacht is. Daar Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader. Daar bewijst Hij zich. Moderne uitdrukking: jezelf bewijzen. Prachtig mooie beschrijving. Helden. Bewijzen. Facebook, LinkedIn. Wordt dit bedoeld? Bewijzen als het Hoofd van Zijn christelijke kerk. Als het hoofd. Hoofd van Zijn christelijke kerk. Dat mag je vergeleken met ons hoofd. Hersenen, maken plannen met ons hand. Hele lichaam ligt onder de besturing van het hoofd. Soms hoofd zo vermoeid, niet veel fysiek gedaan maar toch heel moe. Krijgt het hoofd niet mee. Hoofd van cruciaal belang. Van de ware kerk. Waar christgelovigen zijn. Het is Gods kerk. Hij is het hoofd. Beschut en bewaard tegen alle vijanden. Dat is het grote wonder dat er nog een kerk is. Als het aan mensen had gelegen, was er geen kerk meer geweest. Wij zijn nog in vrijheid. Moet u eens nagaan. Als ons goed ermee gemoeid is. Als ik al zie hoe makkelijk mensen hun plaatsen leeglaten. Oei, denk ik dan. Wat zal het zijn als de politie zegt: nog een keer [en dan opgepakt].

Hij als hoofd. Bewijst aan de rechterhand van de Vader. De Vader die alles regeert maar Zijn Zoon daarvoor gebruikt. De verkiezende liefde van de Vader. Waardoor Hij mensen roept en nodigt en verkondigers zendt van die goede boodschap. Die Vaderhand die ons vanmiddag hier bijeen brengt. Door Zijn Zoon regeert Hij alle dingen. Dat Zijn huis vol wordt, Zijn rijk vol wordt. Dat degene die van eeuwigheid verkoren zijn zullen Thuiskomen. Al staat de hele wereld op z’n kop. Kan geen satan tegenop. Dan eenvoudig. Het gaat goed omdat Hij regeert. Maar ik snap het niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat u het gelooft. Dan is het toch uitzonderlijk dat Hij erop uit is om zondaren zalig te maken. Daarom heeft Hij zich toch gegeven. De reikweidte van Zijn offer. Tot vergeving van alle zonden. Regeert Hij alle dingen door Hem die de overwinning heeft behaald op satan op Golgotha.

Hij geeft de kerk ambten. Zo wordt de kerk geregeerd. Zult u dan ook luisteren wat de ouderlingen te zeggen hebben op de huisbezoeken. Zo bestuurt en regeert de Heere zelf de kerk. Belofte erbij: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen! En dan begrijp ik het niet dat kerken gesloten worden. Alles in Zijn handen. Gebed van die biddende en dankende Hogepriester. Dat is toch troost. Zeker als het moeilijk is. Om dan te zien dat Hij daar zit. Als het Hoofd van de christelijke kerk. Om kinderen als die andere keuzes maken. Wat een troost om alles te leggen in de handen van het Hoofd. Tot bemoediging dat Hij regeert. Ondanks alle spanningen. Dat kan zo heel persoonlijk zijn. Maar is het ook tot schrik van Zijn vijanden. Hem gegeven alle macht. Hij heeft overwonnen.

Er zit niets tussen. Of u bent een vriend of een vijand van de Bruidegom. Van de kerk. Dan gaat het diep. Of u dan bevonden wordt als een vriend. Een bewezen Hoofd.

2. Een gerezen heerlijkheid

De vernedering van Hem was nodig om de zaligheid te verwerven en de verhoging was nodig om de zaligheid weg te schenken. Wat nu ligt daarin voor ons? Van het woordje ons is het niet het bedoeling om het een beetje te laten hangen. Gaat over u en jou. Over mij.

Hij stort de hemelse gaven alleen uit in Zijn lidmaten. In de leden van Christus. Die Hem door een waar geloof hebben aangenomen. Ingelijfd, alle weldaden aannemen [zondag 7]. Dat gaat er met grof geweld aan toe. Niet met een drubbeltje zo af en toe. Hij stort Zijn weldaden uit! Nu zegt iemand, dat ligt bij mij niet zo. Goed te kijken wat het zijn. Het is het werk van de Heilige Geest. Zien we op de Pinksterdag. Verslagenheid in het hart. Als de Heere verootmoediging werkt. Die Evangelische verootmoediging werkt. Klein worden voor God. Hoe onbegrijpkelijk het is dat God zich nog met ons wil bemoeien. Als u moet klagen over hoe klein u bent. Die hemelse gaven die Hij schenkt. Wedergeboorte, gaven van boven. Eerste ritselingen gehoord mogen worden van het nieuwe leven. Geloof waardoor de ziel mag rusten op Hem omdat Hij alles volbracht heeft. De bekering werkt. De omkering. Afkeren van de zonden. Weet wel dat het niet klopt. Onder aanroeping van de Heere. Wat denkt u van het gebed. Als u zo de nood opgebonden krijgt van bepaalde personen of zaken. Wat denkt u als u zo gedrongen wordt door de liefde van Christus. Dat doet Hij door de Heilige Geest te laten inwonen. Intrek te nemen, leven vernieuwd. Niet zomaar iets bij maar het wordt totaal anders. Wat een last wordt, wordt een lust. Niet dat ons leven iets verreikt wordt maar radicaal vernieuwd. Ik moet sterven aan mezelf, al mijn werken en tranen. Het leven te vinden in Hem. Dat u beseft dat u niets kunt doen zonder Hem. Dan is het toch nodig dat u Hem in alles herkend. Misschien zegt u: ik voel er niet zoveel van de hemelse gaven. Maar gaat er niet om. Gaat het buiten gevoel om? Dat zeg ik niet. Maar gevoel is het niet. U kunt een uitzonderlijk gevoel hebben zonder de hemelse gaven. Zo maakt de vijand zich druk ons te weerhouden van de hemelse gaven.

Vijanden? Hebben we die wel? Hebben we het Hoofd nog nodig? Tegen alle macht en vijanden beschut en bewaard. Is de druk die deze maatschappij ons oplegt niet de grootste vijand. De druk om te presteren. Er moet ontzaggelijk veel. En als de Heere iets vraagt dan zitten we moedeloos neer. Ik las in een prachtig boekje over secularisatie, wereldgelijkvormigheid. Gaat om een ding. Om het hart. Waar ziet uw hart naar uit? Gaat het om uzelf of om Zijn eer? Gemeente, dan is het aangrijpend hoe satan rondgaat als een briesende leeuw. Ook geestelijke gedachten. Waarschuwen voor dwalingen. Ziet ook hoe vaak Paulus ervoor waarschuwt. Gaat altijd om het genadekarakter van de zaligheid. Tast Zijn eer aan.

Alles van Hem nodig. Gebed en voorspraak bij de Vader. Tegenpand, Zijn Geest schenkt. Om dan niet te staan naar het bijzondere maar naar het echte, het ware. Waarheid in het binnenste. Ontdekkende licht. Meer en meer gefundeerd te worden in Hem.

3. De verwachte wederkomst

Is het voor u een troost dat Hij wederkomt? Of denkt u er liever niet aan. Er kunnen allerlei zaken zijn. Als u ziet op kinderen, kleinkinderen en anderen die u lief zijn, dan kunnen er best zorgen zijn. Maar is er ook verlangen? Dat Hij komt om Zijn rijk te volmaken? Vol te maken, af te maken. Nu overal deuken en butsen in. Maar dan zal het klaar zijn. Wanneer? Dat weet niemand dan alleen de Vader in de hemel. Maar alles in de handen van Christus. Openbaring 5. Leeuw uit Juda’s stam. De grote Zoon. Het gaat om het verwachten, het uitzien. Is die levend? Om Zijn genadetroon te bestormen? Om in alle verdriet en vervolging Hem te verwachten.

Hebben wij dat wel? Misschien is dat de grootste nood wel. Dat we onze nood niet zien. Dat satan rondgaat als een briesende leeuw. Ons aangezicht voor Hem verbergen. Wie heeft onze prediking geloofd? Doen wij niet alles om het kruis te verlichten? Wij bidden iedere zondag voor de vervolgde kerk en zij bidden voor ons! Lauw, in slaap gevallen. Totdat. Dan komt de strijd. De vervolging. De onbegrepenheid. Misschien is ons kruis wel dat we geen kruis hebben.

Daarnaar staan? Nee. Die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Merkt u het? De weerstand? De opstand? Misschien wel omdat u niets ervaart omdat men als lucht ziet. Hoe moet het voor de lijdende Knecht geweest zijn? Als mensen het aangezicht voor Hem verborgen. Verwacht u een Redder uit de hemel? Dat begrijp ik. Maar verwacht u een Rechter? Als u zo geweld aangedaan wordt, verwacht u dan een Rechter die recht doet. Hij zal Zijn vijanden wegdoen. En tegen al de uitverkorenen die Hem toebehoren: kom in u gezegende Mijns Vaders. Vijanden weggedaan. Gaat weg van Mij. Maar we hebben toch in Uw naam dit en dat. Gaat weg van Mij. Het moet opgelost zijn in uw leven. In Hem.

Opgenomen te worden in de hemelse heerlijkheid. In het strijdperk van dit leven, Israëls God. Waar zal ik staan? Iedere preek daagt u voor Zijn rechterstoel. Met troost uw Rechter ontvangen of met verschrikking? Het is een van twee. Tot troost Hij nodigt nog. Hij nodigt en roept nog. Zie hier ben, zie hier ben Ik. Het Hoofd in Zijn heerlijkheid. Amen.

 

Zondag 18 februari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 19