Christus in de hemel ons ten goede

De Catechismus leert ons het nut van de hemelvaart van Christus. Hij is naar Zijn menselijke natuur met hemelvaart opgevaren ten hemel en tegelijkertijd naar Zijn Goddelijke natuur alomtegenwoordig. Het is tot ons nut dat Hij in de hemel is en onze plaats bereid. De Geest is als een zeker pand uitgestort waarmee Hij niet wijkt van Zijn kinderen en Hij schenkt Zijn genade.

Het nut van Christus’ hemelvaart
1. Hij gaat zelf naar de hemel
2. Hij brengt ons in de hemel
3. Hij bereidt ons voor op de hemel

1. Hij gaat zelf naar de hemel

Gemeente, in het Oude Testament wees alles heen naar Christus, naar Zijn komst en naar Zijn werk. Het offer. Prachtig voorbeeld is de ark. Deksel erop, verzoendeksel. Twee engelen erover geboden. Wat zat er in de ark? Wet, staf van Aäron en het kruikje met manna. Verborgen. Nu verborgen omdat Hij, Jezus, opgevaren is en in de hemel is aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij is nadat Hij het werk volbracht heeft opgestaan en opgevaren ten hemel. Dat is een heilsfeit. Dat is een gebeurtenis, een feit dat vaststaat. Feit dat ten dienste staat aan het heil. Heil betekent letterlijk heelheid, die Christus aangebracht heeft. In het verwerven en wegschenken van het heil. Opgevaren voor de ogen van zijn jongeren. Engelen verteld: zoals Hij eenmaal opgevaren is zal Hij ook wederkomen. Meer mensen hebben dat gezien. Discipelen maar ook Stefanus. Ziet als hij gestenigd werd de heerlijke van Jezus in de hemel.

Toch lastig. Waarom heeft Jezus nog veertig dagen op aarde gewandeld? Zoals als iemand wedergeboren wordt niet meteen opgenomen wordt in de hemel. Getuigen, onderwijzen doet Jezus. Evangelie verspreiden. In die veertig dagen heeft Hij zich door gewisse tekenen getoond aangaande het Koninkrijk van God. Taak van gelovigen: getuige te zijn. Als een triomftocht. Overwinning. Vaart op met grote macht en kracht. Zo ook zal Hij wederkomen.

Hij is ons ten goede in de hemel totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Zijn hemelvaart ziet meteen vooruit. Dat Hij geleden heeft en gestorven is geven zelfs de Joden toe. Niet te ontkennen, ook uit buiten-bijbelse bronnen. Zelfs in Koran. Maar Joden ontkennen dat Hij opgestaan en opgevaren is. Leugen verspreid dat de discipelen Zijn lichaam hebben meegenomen. En toch: het graf leeg. Niet gebleven bij een leeg graf. In de staat van Zijn verhoging. Ambt en staat van Zijn verhoging. Opstanding, opgevaren, zitten aan de rechterhand van de Vader en de vierde komt nog het oordeel.

Voor jongens en meisjes misschien moeilijk. Ik wilde wel dat Hij op aarde was, dan kon ik naar Hem toe. Maar Hij is nog dichterbij. Maar nodig dat Hij opvoer om de zaligheid weg te schenken. Hij is daar ons ten goede. Niet zomaar te begrijpen, te verstaan. Het was nodig dat Hij ten hemel voer. Hij gaat zelf naar de hemel.

2. Hij brengt ons in de hemel

Hoe zit dat nu daar Christus het zelf beloofd heeft dat Hij tot het einde van de wereld bij ons zou zijn. Gaat het wel goed? Beloofd is beloofd. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Naar Zijn naturen. Misschien zegt u: houd maar op, veel te dogmatisch. Juist zo nodig. Span u maar een beetje in. U moet dit gaan zien. Zicht en inzicht. Voorzichtig zijn met mensen om u heen die zeggen gaat alleen om het Woord. Gaat zeker om het Woord alleen maar belijdenis van de kerk daarop gestoeld.

Hij is niet met Zijn Godheid niet naar de hemel gegaan. Dat zou een plaatsverandering beteken maar is onmogelijk. Hij is overal tegenwoordig, ook in deze kerkzaal. Meer beseffen dit. Hij is met Zijn menselijke natuur naar de hemel opgevaren. God is geen mens maar een Geest. Wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en  waarheid. Is een ereplaats die de Vader Hem geeft. Welbehagen van de Vader heeft uitgevoerd. Mensen de zaligheid te geven, zondaren te redden van het verderf. Daarom zit Hij daar aan de rechterhand van Zijn Vader. Ons daar ten goede omdat Hij daar is een voorspreker voor ons. Dan moet u indenken, de Heidelbergse Catechismus is gegeven aan de gemeente, op school, om zo te belijden wie de Heere is. Om het dan zo ook na te zeggen: ten eerste dat Hij in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze voorspreker is. Als je dit iedere dag zegt en de Heere hiermee ‘lastigvalt’? Als je iets gedaan hebt wat niet mag. Voorspreker bij de Vader. Zo alles bij Hem bekendmaken. Ja maar, zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is?

Als je jong bent, kan ik voorstellen dat je dit denkt. Maar kan ook aanval van de satan zijn. Of iemand die helemaal niet gelooft: flauwekul dit, kan toch niet. Maar God kan nergens buitengesloten worden. Er bij ingesloten maar er ook buiten. Godheid en mensheid worden niet gescheiden. Zijn mensheid is nu in de hemel. Belangrijk nu? Moet ik dat weten? Belangrijk om te weten ook met Avondmaal. Heeft gevolgen, aangrijpende gevolgen. Belangrijk om te zien. Wat nut ons nu de hemelvaart van Christus? Dat Hij naar Zijn godheid, majesteit en Geest nimmermeer van ons wijkt.

Het was nodig dat Hij opvoer om ons daar te brengen. Geest uitgestort (profetie van Joël). Heilige Geest die intrekt neemt in het hart van zondaren is de Geest van Christus. Het uit Christus neemt en het u geeft. Het is nut dat Ik ga anders kan die Geest niet komen. Geest wordt uitgestort. Die Geest die ook de toepassende Geest is die het werk van Christus toepast. Met Zijn Geest en genade wijkt Hij nimmer van ons. Is er iemand die zonder genade kan? Wie is erom verlegen? Genade is om niet. Niets hoeft mee te brengen. Zondaar mag zijn en niets te hoeven mee te brengen.

Wij moeten echt moeite doen om verloren te gaan. Als we letten op het allesomvattende van Christus. Zelfs de driehoofdige vijand (satan, wereld en eigen vlees) moeten het afleggen. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Waar u ook bent. Een grote troost? De enige weg: niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon. Het is nodig dat Hij ons daartoe bereid.

3. Hij bereidt ons voor op de hemel

Hij brengt ons in de hemel maar Hij bereidt ons daarop ook voor. Zijn hemelvaart heeft gezorgd voor een zeker pand. U weet dat uw predikant niet sterk is in voorbeelden. Voorbeeld benzine betalen en rijbewijs innemen. Jongeren zeiden: u mocht niet rijden zonder rijbewijs. Probeerde me ervan af te maken dat dat vroeger wel mocht. Maar het voorbeeld ging mank. Mijn kinderen hielpen me aan een beter voorbeeld. In een pannenkoekenhuis konden we niet pinnen. Vrouw en kinderen moesten daar blijven totdat ik betaald heb. Ik ging geld halen kwam terug. Niet bedenken om niet te betalen. Dat is vast.

Zoeken dat wat boven is. Is dat uw leven? Zoeken dat boven is. Niet alles op deze aarde, zoveel plezier. Wat is het doel van het leven? Zoveel mogelijk eruit halen? Over het leven heenzien? Aangrijpend: jonge juffrouw. Vertelde jullie ook naar een nieuwe en hemel en een nieuwe aarde. Toen ik gezegd: daar is de Heere Jezus. Omdat Hij daar is. Als je dan bedenkt dat deze juffrouw in een diep verdriet is gekomen [haar man afgelopen weekeinde verongelukt]. Hoger te mogen zien. Leven in eeuwigheidsperspectief te mogen zien. Hier is het leven niet, hoeveel vreugde ook. Natuurlijk: u hebt uw werk. Moeten we elkaar dan niet aanklagen? Leven we bij die verwachting? Door Zijn kracht zoeken wat boven is? Wat wordt dan veel onbelangrijk. Meer en meer verlangen Hem te zien.

Worden we niet in beslag genomen door de vrijheid. Gegijzeld door de vrijheid. Kerk in slaap gevallen. Broeders en zusters in de vervolgde kerk bidden voor ons.

Website van de Evangelische gemeente. Ons streven is een bovennatuurlijk leven op aarde. Rechtstreeks tegen het Woord in. Zoeken wat boven is. Hem te kennen. Daarom is het nu tot uw nut dat Hij opgevaren is? Een of ander. Zoeken en verlangen Hem. Die boven is. Hoe kan ik anders uitzien? Ziet u met schrik uit naar het moment dat Hij wederkomt of met verlangen? Met opgeheven hoofden zoals de belijdenis zegt.

Voorspreker bij de Vader. Toevlucht te nemen tot Hem. Met alles wat u niet klein kunt krijgen. Hij is de grote Hogepriester dat Hij verheerlijkt worden. Gaat door tot de laatste zal zijn toegebracht. Hoort u Hem bidden? Er ligt groot nut in de hemelvaart van Christus. Wat nut u en mij de hemelvaart van Christus? Amen.

 

Zondag 28 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 18