De persoonlijke betekenis van de opstanding van Jezus uit de doden

Het nut van de opstanding van Jezus Christus uit de doden is drieledig, zo leert ons Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Met Zijn opstanding uit de doden deel hij gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid uit voor allen die in Hem geloven. Er ontstaat nieuw leven uit de opstandingskracht van Christus. En dat schenkt Hij uit genade, ook vandaag in de verkondiging van het Woord waarin Hij zich aanbiedt.

De persoonlijke betekenis van Christus’ opstanding
1. Want Hij deelt uit gerechtigheid
2. Want Hij deelt uit heiligheid
3. Want Hij deelt uit heerlijkheid

Gemeente, waar denken we aan met Kerstfeest? Alles met Christus te maken. Christusfeest. Wacht even gaat hier over Pasen: wat nut ons de opstanding van Christus. Ook zeggen dat met Pasen het ook Kerstfeest is. Opnieuw gegeven. Uit de dood gegeven. De Levende is Hij.

Zeer indrukwekkend Zijn opstanding. Alles leek aan het einde te zijn. Te eindigen. Maar de strik brak los. Op de opstandingsdag. Graf verzegeld. Maar het was onmogelijk Hem te houden in het graf. Tegen alle regels en wetten opgestaan uit de dood. Zijn dood was zeker. Niet alleen geleden onder Pilatus, gekruisigd onder Pilatus maar ook begraven onder Pilatus. Zo zeker als Zijn dood is is ook Zijn opstanding.

Waarom kon het graf Hem niet houden? De dood Hem niet houden? Hij is de Levende God. De diepste oorzaak was Gods gerechtigheid en waarheid. Waarom Hij de dood in moest maar ook waarom Hij in de dood niet kon en mocht houden. Hij had betaald.

Wat discussie over of Hij is opgestaan of opgewekt. Ene sluit het andere niet uit. Jezus is zelf God. Tweede persoon in de Godheid met Zijn goddelijke en menselijke natuur. U mag zeker niet vergeten dat de Vader Hem opgewekt heeft. De Vader laat Zijn recht handhaaft. Goedkeuring, als het ware stempel op het werk van de Zoon.

De dood is een vijand die overwonnen is. Hij is levend verschenen aan de Zijnen. In de staat van Zijn vernedering heeft Hij de zaligheid verworven. Maar als Hij niet was opgestaan, dan was het aan u voorbijgegaan. Daarom ook de trappen van Zijn verhoging. Om de zaligheid te kunnen wegschenken. Kon deelachtig maken.

Als het gaat over het persoonlijke nut van Zijn opstanding, dan gaat Hij uitdelen. Van Zijn verworven genade, zaligheid. Daar komt dat plaatsvervangende werk zo tevoorschijn. Dat ‘Ik voor u’. Hij gaat uitdelen van Zijn gerechtigheid. Waar wij beleden hebben in het begin van de Heidelbergse Catechismus dat er in ons geen goed woont, is het zo’n groot wonder dat Hij Zijn gerechtigheid gaat wegschenken. Die vrolijke ruil [Luther]. Bekleed te worden met het kleed der gerechtigheid van Hem. Zijn gerechtigheid, die wil Hij kwijt. Dat is Zijn liefste werk. Kwijt aan ongerechtige mensen, aan zondaren.

Hij heeft volkomen beantwoord aan de wil van Zijn Hemelse Vader. Kohlbrugge: dat daar en toen hier en nu wordt. Dat het niet alleen voor anderen is maar ook voor mij. Of is dat niet uw worsteling? Dat wonder daar op Golgotha ook mijn wonder?

Als u beseft dat u een drievoudige dood is overkomen. U heeft een veel te positief mensbeeld. Uw bestaan is God te haten en de naaste te haten. Geneigd, niet dat u de neiging hebt. Maar het is uw bestaan. U moet het hebben van vreemde gerechtigheid.

Het draait alles om de levende Christus. De opgestane Levensvorst. Toevlucht te nemen tot Hem. Niet dat het in het verstand blijft, maar uitjubelen: niet alleen voor anderen maar ook voor mij. Dat u voor het eerst of opnieuw aan Zijn voeten komt. Hij doet niets liever dan Zijn gerechtigheid wegschenken? Zijn er nog? Die de dood bij zichzelf vinden. Bij Hem volheid van genade.

Opgewekt tot een nieuw leven. Als we zien op de opstanding van Jezus, dan zien we vanuit het Oude Testament de vrucht rijpen. Stuwt heen naar Zijn opstanding. Noach en zijn gezin redt God en schenkt het leven dwars door de dood. Ook het volk van Israël uit de dood, diensthuis van Egypte. God leidt Hem met grote kracht door de woestijn. Dan hebben ze het wel geleerd na de zondvloed en woestijnreis. Christus is nodig. Zij en wij gaan het nooit leren.

Het komt aan op de persoonlijke gerechtigheid van Christus. Iemand: ik lees in de Bijbel over de gerechtigheid van Christus. Niet zozeer heiligmaking, verheerlijking. Petrus: opstanding nodig tot wedergeboorte. Gemeente, u kunt zich volledig houden aan wat de Catechismus ons leert. Zonder de gerechtigheid geen heiligmaking en verheerlijking. Dat eerst nodig. Omdat er schuld ligt, afscheid van God genomen. Gerechtigheid van Christus is nodig om de verzoening aan te brengen.

Als Hij de gerechtigheid schenkt, dan kan het niet anders of er is de heiligmaking. Om daaruit te leven. Ook door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Zoals Christus is opgewekt uit de doden, zo wordt een zondaar uit de doden opgewekt. Een nieuw mens ontstaat. Leven ernaast leggen. Boom aan zijn vruchten herkent.

Niet opgewekt tot een ander leven. Maar een totaal nieuw leven. Dat betekent zoals de oude mensen zeiden: wat een lust was wordt een last en andersom. Vroeger vond je het vervelend om naar de kerk te gaan en daar anderhalf uur stil te zitten. Plezier in de zonde. Je mist het leven erin. Je mist de Christus erin. Wordt tot een last. Kan toch niet anders, staat haaks op het oude leven.

Kracht die nodig is om ons van het oude bestaan af te brengen. Kracht. Herscheppende daad. Misschien nog wel een grotere daad dan de schepping. Schepping was uit het niets. Herschepping fundament aan de kant. Oude bankgebouw, diepe kluis. De opstandingskracht is nodig. Dat gebeurt niet in een hoek. Zet uw leven op z’n kop. Dan krijgt Pasen betekenis, inhoud. Niet een op zichzelf staand heilsfeit. Een groot wonder dat Hij Zijn genade gaat uitdelen. Een vraag voor u: is het een wonder dat het graf leeg is? Eerste christenen tegen elkaar: de Heere is waarlijk opgestaan! Wonder wordt steeds groter, dagelijks bij stil te staan.

Een groot wonder zoals Paulus in Romeinen 6 beschrijft met Hem in de dood begraven te zijn. Met Hem opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Als we de Heere Jezus volgen in Zijn onderwijs over Zijn lijden en sterven en letterlijk zegt over Zijn opstanding uit de doden. En nog geloofden ze het niet.

Alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Te zien op Zijn opstanding. De discipelen hadden de aansporing nodig. Hoe is het mogelijk? Kent u uw eigen hart dan niet?

Jezus had gezegd: Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben niet de dood. Die in mij gelooft, zal leven. Johannes 11, indringende vraag of wij het geloven. Ook voor mij opgestaan uit de doden. Dan een zeker pand van onze zalige opstanding.

Wat is een pand. In de auto, lampje van de benzinemeter gaf aan niet voldoende benzine. Realiseerde ik dat ik geen geld bij me had. Wel benzine nodig. Rijbewijs achtergelaten. Dat het pand.

Zeker pand. Omdat Hij opgestaan is zal ik opstaan. Kunt u dat zo nazeggen? Omdat de Heilige Geest u dat geleerd heeft. Misschien zegt iemand: er is zoveel te leren. Maar daar staat u toch ook na? Opdat we niet alleen over dit leven heen te kijken maar ook over dood. Hem groot te maken in alle eeuwigheid.

Zalige opstanding? Op de begraafplaats loop? Dan? Ja. Dat leert de Heere mij dat alle graven opengaan. Ziel en lichaam. Allen. Zoals allen die hier zitten. Bijzonder gevoel, volle bewustzijn. Dat zal straks ook zo zijn. Sluit aan bij moderne levensgevoel: intens beleven. Zal zo zijn, hier nog ten dele.

Opgestaan tot een zeker pand van onze zalige opstanding. Daarvoor is geloof voor nodig. Ik kan het u zeggen, voor schilderen. Werkelijk de troost en kracht van te hebben voor hart en leven. Zou dat bij de martelaren geweest zijn? Wisten het, zeker weten met het geloof. Die in Mij gelooft zal leven ook al ware hij gestorven.

Leer naar de godzaligheid, één geheel. Zondag 7, wordt iedereen zalig? Nee. Alleen die de weldaden van Christus aannemen. Alleen door een waar geloof. Zijn weldaden aannemen. Ziet u dan waar de haper ligt? Die ligt niet bij de Heere. Hij gaat uitdelen, Hij deelt vanmiddag uit. Dan wordt Pasen één groot wonder. Die opstandingskracht brengt Christus in uw hart en dat door Christus. Hij deelt Zijn weldaden uit. Dat is Evangelie. Hij is het die werkt. Dan wordt Christus alles. Dan blijft er van u niet zoveel meer over, maar hoeft toch ook niet? Verteren in Zijn dienst. Hij alles. Dan sta ik niet meer op mijn strepen. Maar Hem alle lof en eer.

Heeft Pasen zo al eens betekenis gekregen voor u? Ziet u er al naar uit? Zo een blik te werpen in het lege graf. Hij deelt Zijn gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. Hij heeft niet alleen voor anderen maar ook voor mij uitgeroepen: Het is volbracht. Zo krijgt Pasen persoonlijk betekenis voor u. Amen.

 

Zondag 21 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 17