‘In de kribbe gelegd om gekruisigd te worden’

Jezus is gekomen naar deze wereld om de toorn van God over de zonden te dragen. In de schaduw van de kribbe in Bethlehem waarin Hij gelegd werd toen Hij geboren werd staat het kruis van Golgotha. Hij is het offer, het grote Zoenoffer waarmee de schrikkelijke toorn van God over de zonden is gestild voor hen die Hem toebehoren. Dit verbreed de weg tot de zaligheid: het is mogelijk voor ons om zalig te worden.

Geboren om te lijden
1. De noodzaak voor Zijn lijden
2. De wijze van Zijn van lijden
3. De zekerheid in Zijn lijden

1. De noodzaak voor Zijn lijden

Gemeente, er is geen mens hetzelfde. Ieder zijn talenten en kwaliteiten. Verbaas je je er soms over de talenten van iemand. In de wieg gelegd, ervoor geboren om timmerman te worden bijvoorbeeld.

Jezus geboren om te lijden. Ervoor in de wieg gelegd. Kerst en kruis. In de kribbe gelegd om te gaan lijden en sterven. De belijdenis van de kerk spreekt over het lijden van Christus maar niet over Zijn leven. In de Heidelbergse Catechismus nu in het tweede stuk, verlossing. Geloof in de Heere Jezus Christus.

Die geleden heeft onder Pilatus. Vierde artikel van de twaalf artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Gaat over Zijn lijden, Zijn leven mist. Heilsfeit geboorte, heilsfeit lijden. U zegt: heel Zijn leven lijden. Was niet Zijn hele leven lijden? Smaad en smart ondervonden, van vijanden maar ook van Zijn vrienden, Zijn discipelen.

Inzonderheid aan het einde van Zijn leven de toorn van God over de zonden. Voor Pilatus stond, kroop in de hof van Gethsemané. Toorn van God gedragen. Die heeft God in Zijn Zoon weggenomen.

Een onbegrijpelijke weg die wij nooit hadden kunnen bedenken. God uitgedacht en uitgewerkt. Gods toorn. Toornt over de zonden. U zegt: God is toch liefde. Als u de toorn van God over de zonden niet kent, dan kent u ook niet Zijn oneindige liefde.

Diep, diep aangrijpend hoe God toornt over de zonden. Alles wat uit het geloof niet is, is zonden. Dat betekent dat de gelovige kan zondigen, en zondigt. Die zonden keer op keer verzoening nodig is.

Alles in afhankelijkheid van God. Als we niet eten of drinken in afhankelijkheid van Hem. Alles. God toornt over de zonden. Jezus heeft de toorn gedragen. Bloed zweette, we zien daar iets van Gods toorn.

God heeft alle ongerechtigheden op Hem doen aanlopen (profeet Jesaja). Gedragen op het kruis. Zonden van het ganse menselijke geslacht. Niet voor een zonde. Hoe groot ziet u en hoe genoegzaam. Daarvoor mag en moet gepredikt worden.

Bloed druppelt. Niet maar een druppeltje maar een stroom. Gaat hier niet over voor wie Hij gestorven is. Alleen gestorven voor hen die Zijn verschijning hebben liefgekregen. Uitverkorenen. Ik zeg dat niet om de weg tot behoud te versmallen maar te verbreden! Daarom kan het.

Zijn offer is een zoenoffer. Wat al die offers voorheen niet konden. Meerdere en volmaakte Tabernakel. Door Zijn eigen bloed. Eeuwige verlossing teweeggebracht. Of, zoals de Catechismus leert, ons Gods genade en gerechtigheid heeft verworven. Hij verlost van de eeuwige verdoemenis. Doopformulier: aan de verdoemenis zelf onderworpen maar genade te verkrijgen!

Om maar enigszins zicht te krijgen op de diepte van het lijden. Op de toorn van God over de zonden. Onpeilbaar. De kracht van de Geest nodig om er iets van te verstaan. De noodzaak voor Zijn lijden, eerste gedachte.

2. De wijze van Zijn van lijden

In verlossen zit iets van gevangenschap. Eeuwige heerschappij van satan tenzij God ons daarvan verlost. Zijn heerschappij niet eeuwig, satan is verslagen. Wat is genade? Hij doet het uit genade, om niet. Wat betekent dit? Daar ligt alles in wat nodig is voor ziel en lichaam. Want u hebt niets en u bent niets. Want Hij schenkt niet alleen Zijn genade maar ook Zijn gerechtigheid en schenkt het eeuwige leven. Terwijl u de eeuwige dood verdiend hebt, in opstand tegen Hem leeft.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven komma, opgestaan uit de doden komma, nedergedaald ter helle. Waarom zo opgenomen in de Catechismus? Waarom geleden onder Pilatus en niet gekruisigd. Iemand zei eens tegen me: als u dit nog een keer zegt, dan kom ik niet meer bij u.

In de loop der tijd is aan de belijdenis gesleuteld. Aangescherpt. Geleden aan toegevoegd. Hoe moet ik het dan zien? Nicea wel duidelijk: gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hoe oplossen? Dat Christus onder het oordeel is doorgegaan, openlijk. Veroordeeld tot de kruisdood. Daarom geleden onder Pilatus. Opmerkelijk dat Pilatus nog iedere zondag genoemd wordt (geloofsbelijdenis klinkt wekelijks op zovelen plaatsen).

Pilatus een persoon van vlees en bloed. Jezus heeft werkelijk geleden en is gekruisigd. Omdat Hij onder het strenge oordeel Gods is doorgegaan. Wij bevrijd daarvan, onder Gods oordeel uit te komen.

Als we hier zo zitten lijkt de dood ver weg te zijn. Maar u moet allemaal sterven en voor Gods aangezicht verschijnen. Als de dood werkelijkheid wordt, in de ogen wordt gekeken. U moet voor Gods rechterstoel verschijnen. Dat moet ik u aanzeggen. Bijzondere dimensie vandaag op de laatste dag van het jaar. Zo wordt u ook iedere preek voor Gods rechterstoel gedaagd. De vrijspraak te ontvangen, iedere keer weer. Dat geeft rust om getroost te leven en zalig te sterven.

Wie u ook bent, God toornt schrikkelijk over de zonden. Hoe verzoening? Het kan doordat de toorn van God over de zonden op Christus gelegd is. Door het grote offer, het zoenoffer. Toevlucht te nemen tot Hem. Gewassen en gereinigd in Zijn bloed. Hij heeft de zonden gestraft in Zijn Zoon en daarom is er redding.

3. De zekerheid in Zijn lijden

De dood was beloofd. Adam en Eva hadden het proefgebod overtreden. Daar kan de Heere niet onderuit. Daarom was het Christus die de dood moest sterven. In een weg van gehoorzaamheid is Hij gekruisigd.

Gebruikelijk bij een godslasteraar in het jodendom was steniging. Waarom is Hij niet aan een ziekte gestorven? Joden kenden geen kruisdood. Staat toch in de wet van Mozes over de kruisdood? Wat de joden wel deden waren doden aan het kruis die door de vogels werden opgegeten. Joden hebben Jezus overgegeven aan de Romeinen. Durfde hun handen niet aan te branden. En zwaarste straf geëist. Ook bij de Romeinen was de kruisdood de ergste straf die je kon ondergaan.

Daardoor ben ik zeker dat de vervloeking die op mij lag, op zich heeft genomen. Veel onzekerheid in de kerk, persoonlijk leven, maatschappelijk ook. Maar hier klinkt zekerheid! Het geloof is zeker als het gelooft. Daarom met het steeds weer aan op Christus, op de beloften. Waarvan zeker? Mijn vloek op Zich heeft genomen. 3 Korinthe 5: Hij tot een vloek gemaakt. De vervloekte kruisdood gedragen, tot een vloek gemaakt.

Aan het kruis heeft Zich Zijn Vader voor Hem verborgen. Waarom heb U mij verlaten. Die Godsverlating. Als alles lijkt vast te lopen. Zie dan op Christus. Zie op Hem. Daar waar Hij in de hel is neergedaald. Waar God gemist wordt, niets van Zijn aanwezigheid.

Dan sta je anders bij de kribbe van Bethlehem. Misschien zegt u wel: is deze weg nodig. Ben je het ermee eens? Laten we dan nog een keer terugkijken op Kerst. Niet isoleren van de gang die Hij moest maken. Schaduw van het kruis viel op de kribbe. De drieslag, niet van zozeer van de Catechismus, maar van Kerst.

In Hem mag zien de Zaligmaker. Niet een gewone baby maar de Redder. Zoals Hij beloofd is. Zoals de herders gingen. Te zien dat het woord gebeurd is. Ook de dankbaarheid: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

Ergeren wij ons aan die weg? Zo onwaardig geworden omdat u onwaardig bent. Wie zat er op te wachten, wie was er die er naar vroeg? God heeft zelf uit de hoge hemel neergezien (en zag dat er niemand was die naar zocht of vroeg). Een wonder als u zo mag uitzien naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Opdat u zou uitzien naar Zijn komst naar deze wereld om te oordelen de levenden en de doden. Het is één groot wonder het werk van Christus. Zijn komst naar deze wereld ligt alles besloten in het welbehagen van God. Het ligt alles besloten in Zijn welbehagen. Daarom mochten wij vanmorgen stilstaan bij Zijn lijden en sterven. Amen.

Zondag 31 december 2017, oudjaarsdag – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 15