Zondag 17 december 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Zondag 14 Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 35 en 36 [schriftlezing Galaten 4 vers 1-19]

Hoe Christus in de volheid van de tijd geworden uit een vrouw en geworden onder de wet

1. Wanneer geworden
2. Waaruit geworden
3. Waaronder geworden

Gemeente, er wordt nog weleens gezegd dat we in een donkere tijd leven. Altijd een beetje kriebels. Werkelijk zo? Of schermt zich af van het licht? Wilt u wel zien dat het licht is? Wat een donkere tijd? 400 jaar voordat Christus geboren was. Profeten stil, alles leek tot stilstand gekomen te zijn.

Ondanks donkere tijd toch mensen die Zijn komst verwachten. Oude Testament, voor Zijn komst. Wij erachter. Profetisch woord zeer vast.

In die donkere tijd komt er verandering. Gebeurtenissen lijken wel zich over elkaar heen te buitelen. Engel Gabriël die gezonden wordt. Bij Maria komt. Geboorte van Johannes. Geboorte van Jezus. Zijn bediening op aarde. De tijd was vol. Alle dingen die gebeuren moesten, zijn gebeurd. Alles gereed. Alle dingen die de profeten gezegd hadden, was er.

Tijd vol. Volgemaakt. Alles is minitieus gepland. Zoals dat ook geldt voor het geweldige woord in het begin van de Bijbel. ‘In den beginne.’ Tijd begint. Geschiedenis van de wereld maar ook de heilsgeschiedenis.

Dit brengt ons in de eeuwigheid. Gepland. Klinkt anders dan bedoeld. Vader, Zoon en Heilige Geest onderhandeld over het aanbrengen van de zaligheid. Plan gemaakt. Niet zoals wij onderhandelen bedoelen. Maaar zo lezen: erbij betrokken waren. Hij heeft zo alles bestuurd en bestuurt nog! Heilsgeschiedenis gaat nog door. Wederkomst wacht het op, vierde trap in Christus’ verhoging. Wonderlijk werk! Eeuwige vrederaad. Zondaren zalig te maken. Hem behaagd.

Allereerst letten op de Vader. Dwars door alles heen een kerk verkoren tot de zaligheid. Die verkiezing, misschien vindt u het moeilijk. Als je niet verkoren bent, dan helpt het allemaal niets (die gedachte). Maar groot wonder. Als de verkiezing er niet was, zaten we hier niet. De roeping klinkt. Toevlucht te nemen tot Hem.

De eerste vraag is niet als de Geest in ons leven werkt: hoe kom ik tot bekering, met Hem verzoend. Verkiezing een wijde poort in een ontzaggelijk dikke muur door onze zonden. De verkiezende liefde van de Vader. De Zoon zei: ‘Ik zal komen om Uw wil te doen, Ik zal betalen.’ Verlossende werk van de Zoon.

Misschien kijk je wel met jaloersheid naar je vriendje. Mooi huis, dikke auto. Zou wel in zijn plaats willen staan. Misschien ken je ook wel een arm kind. Geen geld, geen speelgoed, nog ernstig ziek en binnenkort sterven zegt de dokter. Zou je willen ruilen?!

De Heere Jezus wilde dat! In plaats van. Heilige Geest ook. Ik wil daarin wonen en werken. Toepassende liefde van de Geest. Het is de Eeuwige Zoon van God die mens is geworden! In de plaats van mensen. De straf die u de vrede aanbrengt op zich heeft genomen.

Een prachtige uitspraak van Kohlbrugge: ‘dat we Christus niet laag genoeg in het vlees kunnen trekken’. Vlees geworden. Dat is: mens in al z’n verdorvenheid. Hij blijft ook God. Tweede persoon in de Godheid. Twee naturen. Tot op de dag van vandaag zo. Hij blijft ook God. Waarachtig God en mens.

Waarom op die tijd? Volheid van de tijd. Oppassen om op Gods stoel te gaan zitten. Als we Hem begrijpen, dan geen God meer. Volheid van de tijd. Alles heeft dan z’n doel, z’n bestemming.

Dat geldt ook voor uw leven. Alles bestemd. In de eeuwigheid, vandaag Zondag 14 horen. Zou het voor u zijn? Voor jou? De kracht ontvangen dat het Kerst wordt.

2. Waaruit geworden

Geworden. Gods welbehagen. Daar beleeft Hij vreugde aan. Overgegeven aan de kruisdood. Onbegrijpelijk. Geworden uit een vrouw. Ook mogen we zeggen: geboren uit een vrouw. Volledig mens. Gegroeid in de buik van Maria. Met ziel en lichaam maar zonder het toedoen van een man. En dat is nodig. Daarom belijden we het: ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit Maria. Zijn conceptie uit de Heilige Geest. Broeders in alles gelijk uitgenomen de zonde. Zonder de zonde mee te krijgen.

Door de ontvangenis uit de Heilige Geest heeft Hij geen zonde. Maar ook het ware zaad van David. Het laat zien hoe de Heere werkt door ee lijnen van de geschiedenis. Oudtijds hebben de profeten ervan geprofeteerd. Staat vast, is beloofd. Hij staat in voor Zijn eigen werk.

De geslachtsregisters zijn overgeleverd. Dat Hij werkelijk uit het huis en geslacht van David. Brengt ook terug tot Adem. Adem mens. Geen discussie over mogelijk? Nu, dat te ontkennen. Geworden uit een vrouw. Daardoor ons in alles gelijk geworden. Daarover nadenken.

Gaat dan alles goed in uw leven? Of nog moeilijkheden? Naar school misschien wel. Iets vervelends doen et cetera. We zeggen vaak: kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen.

En dan bedenkt: Hij in alles gelijk geworden. Dat Hij daarvan weet. Gaat in de Catechismus over het nut! Heilige ontvangenis en geboorte van Christus.

Ik ben weleens versleten voor een dominee die waarschuwt voor moderne media. Het zij maar zo. U moet nu de kranten lezen. Ingewijden bij Google en Facebook. We wisten dat het mensen af zou leiden. Radicaal mee zijn. Weg ermee. Geen enkele toevoeging op weg en reis naar de eeuwigheid. Is het tot mijn nut en heil? Ik weet wel: u mag communiceren.

Hij heeft geen engelen uitverkoren. Die weten dat het oordeel volgt en staan te sidderen (tweede dood). Hij heeft Zijn Zoon gegeven voor zondaren! Voor mensen. Dat je zou bukken bij de kribbe. Zie hier ben Ik.

3. Waaronder geworden

Jezus meteen al onder de wet. Acht besneden. Veertig dagen voorgesteld in de tempel. Hele leven. Gestrengheid van de wet te zien.

Terug naar het Paradijs. Adam en Eva konden gehoorzamen. Proefgebod. Gevallen. Adam en Eva redden het al niet. Uw vlees onderwerpt zich niet aan de wet. Onderwerpen zich de wet niet. En u moet volkomen aan de wet voldoen. Niet daden alleen maar ook gedachten. Hoe kunnen gedachten niet alle kanten op vliegen, zelfs met de allerheiligste verrichtingen. Zelfs op de kansel.

Niet alleen naar de verboden maar ook naar de geboden kijken. Hij, Jezus, is volkomen onschuldig en heilig. Begeerte om de wil van Zijn Vader. Het was Zijn spijze! Dat is voor ons tot troost. Wat nuttigheid heeft u eraan? Hoe u het ervaart, beleeft. Dan zitten we bij Kerst! Hoe komt dat nu bij mij? Hij geboren in Bethelem en nu voor mij. Nog modern ook: what’s in for me?!

Borg en Middelaar. Uitgelezwn Middelaar. Die in het vlees gekomen is. Zo de wet volkomen vervuld heeft. Door het geloof wordt zijn gerechtigheid en gehoorzaamheid de mijne. Plaatsvervanging.

Wonder als u ziet op uzelf. Zelfs beter doen? Misschien al zovaak voorgenomen? Morgen doe ik het beter. Wordt niet beter. Wordt alleen maar slechter. Denk aan arme kind. Hij is zijn plaats.

Stel dat u het nu redt om niet meer te zondigen. Hoe worden de vorige zonden vergeven? En de erfzonde dan? Hij gaat de zonden bedekken. Kleed over, zo bedekken. Misschien wel strijd over bedekken en vergeven. Zijn de zonden dan vergeven? Weet u dan of uw zonden vergeven zijn? In te gaan in de eeuwige vreugde. Te roemen in Zijn genade.

Bedekken ook vergeven? Exodus 25. Verzoendeksel. letterlijk: bedekdeksel. Wees heen naar Christus. Cherubim staren naar verzoendeksel. Afmetingen precies dezelfde maat als de ark. Het werk van Christus is gepast. Meer hoeft niet, met minder kan het niet. Dat is nu de nuttigheid, het voordeel. Hier is de kern. Leerstuk van de verzoening door voldoening.

Terwijl u de dood verdiend had. Heeft hij de dood verkozen. U gebonden, Hik liet zich binden. Handschrift van de zonde aan het kruis genageld. Liefde van de Drieënige God. Vanavond nog op de knieeën. Nieuwe week in niet zonder Hem. Onbegrijpelijke liefde. Terwijl er niemand is die naar Hem vraagt en zoekt. Kan dat uw hart niet breken. Hij in uw plaats. ‘Ook voor u.’

Een blik in de kirbbe. Daar niet een kind zien liggen maar de Zaligmaker. Uw Zaligmaker. Een naam, een middel. Amen.