Zondag 10 december 2017 – Hersteld Hervormde kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 13 vraag en antwoord 33 en 34

Voorzang Psalm 98 vers 2

Stil gebed, votum en groet

Lofzang van Zacharias vers 4 en 5

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 94 vers 8

Schriftlezing Lukas 1 vers 26 – 38

Gebed

Psalm 40 vers 2 en 3

Preek over Heidelbergse Catechismus zondag 13 vraag en antwoord 33 en 34

Het eigendom van Jezus Christus

1. Zijn Kindschap;

2. Zijn erfenis;

3. Zijn betaling

1. Zijn Kindschap

Ten eerste Zijn Kindschap. Gemeente, steeds weer goed de structuur van de catechismus voor ogen te hebben. Drie stukken on getroost te leven en eenmaal zalig te leven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Zit in het hart van het tweede stuk deze zondag.

Rechtvaardiging van de goddeloze. Zondag 7 wat een waar geloof is. Wat nodig is om te geloven. Twaalf artikelen des geloofs. Nu met de tweede artikel uit de geloofsbelijdenis: geloof in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon. Zaligmaker, gezalfde. Tot profeet, priester en koning. Hem nodig hebben. Buiten Hem geen stap kunnen zetten.

Waarom geloof in Zijn eniggeboren Zoon? Waarom is Hij zo genoemd aangezien wij ook Gods kinderen zijn. Zit er geen beperking in? Uitlegger van de Catechismus gaat, zo gezegd, niet alleen in de verdediging maar ook in de aanval.

Eniggeboren. Belangrijke formulering. Lijkt erop dat de Zoon is geboren uit de Vader. Tijd wel een Vader maar geen Zoon. Geloofsbelijdenis van Nicea: Zoon wel geboren, maar niet gemaakt. Niet geschapen. Bij die geboorte, voor alle eeuwen. Zoon is eeuwig. Niet alleen de eniggeboren Zoon maar ook de eeuwige Zoon. Eeuwigheid geen tijd. Zoon er altijd geweest.

Geboren ook de Vader: kenmerken van de Vader ook in de Zoon. Herkennen we wel: sprekend z’n vader. Een kopie ervan. Van hetzelfde wezen. Eniggeboren Zoon van God. Er is er maar Een. Niet alleen een formulering vanuit de belijdenis. Voluit Bijbels: bekende vers Johannes 3 vers 16. 1 Johannes 4 vers 9 hierin de liefde geopenbaard, Eniggeboren Zoon geopenbaard, leven uit Hem.

Met Advent, leven toe naar Kerst, God zijn Zoon gegeven. Zoon was reeds van eeuwigheid. Niet daar pas geboren. Hij is in Bethlehem geboren als mens. Verborgenheid is groot, God mens! Naar lichaam en naar ziel. Daarmee blijft Hij Gods Eniggeboren Zoon. Goddelijke natuur niet afgelegd. Belangrijk om geworteld te zijn in de Schrift. In Islam wordt Jezus zelfs erkend, maar als mens. Niet als Gods zoon. Heel wat ketters en dwaalleraars geweest die probeerde te ontkennen dat Hij Gods Zoon is.

Als je de Heere Jezus ziet lopen, dan loopt daar Gods Zoon. Bekende Ik-ben woorden. De zijnde. De Ik zal zijn die Ik zijn zal. Hij is. Jezus voluit God. Ook nodig dat Hij ook God was. Zondag 6 vraag 17. Waarom tegelijk God en mens? Last van de toorn van God over de zonden zou kunnen dragen. Het is nodig. Waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God. Om u het leven te geven. Dat u verspeeld hebt, eeuwige dood verdiend. Verkwanseld. Deze is het die het eeuwige leven wil schenken. Zijn er nog dode zondaren? Bij hen onmogelijk, hopeloos. Begrijpt wel dat satan alles op alles zet om dit te ontkennen, Kindschap van Jezus. In Islam grote zonde (moskee Tempelberg: god heeft geen zoon).

2. Zijn erfenis

Erfenis? Waar denkt u aan? Misschien wel een nare ervaring. Als dingen niet goed geregeeld. Wat is het nodig dat u de dingen regelt. Zijstapje. Moeilijk. Als u over uw sterven moet nadenken. Zaken geregeld hebben. Vanmorgen nog denken, bijzonder met dit weer [veel sneeuw vandaag], voorbeeld gezin waarvan de ouders omkwamen. Hebt u het geregeld? Hebt u uw testament opgesteld? Want dat is toch waar je aan denkt als het over een erfenis gaat. Niet alleen materiele zaken maar ook andere dingen die een plek mogen krijgen. Dood van de testamentmaker tussenbeide komt. Pas als iemand is gestorven.

Voorbeeld van Paulus. Testament geëffectueerd. Het testament? Dat wordt u iedere week verteld! Voorbeeld jongen in New York. Sloppenwijk met ouders. Rijk persoon, veel bezittingen. Notaris: wil je het hebben? Nee, zegt de jongen. Laat mij maar bij mijn ouders.

Wilt u het eeuwige leven hebben? Dat het aan u overgemaakt wordt? Wilt u uzelf verloochenen en Hem dienen? Eeuwige leven te ontvangen in Zijn Naam. Betekent gemeente, dat u allen op de erfenis van het verbond bent geboren, erfenis overgemaakt, kinderen onderwijzen. Een groot wonder. Zijn testament laat openen. Dat is dan niet maar simpelweg om alle namen te noemen. Maar Hij doet dat om u als erfgenamen, als kinderen aan te nemen. Hele strijd. Komen onze ja-maars. Gaat het zo makkelijk?! Van Gods kant alle dingen gereed! Deze kinderen tot erfgenamen aangenomen hebt! Alleen neemt u ook Hem aan? Door waarachtige bekering en geloof in Jezus Zijn Zoon. Dat blijft staan, Hij is Gods Zoon. Schrikkelijk toornt over de zonden, geen gemeenschap mee hebben, zonden scheppen afstand. Daarom is het nodig om Gods Zoon aan te nemen. Gewerkt door de Heilige Geest. Wij zijn dan kinderen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Op hetzelfde niveau als de Zoon. Hij de oudste broeder.

Natuurlijk, u bent Gods kind. Krachtens de schepping. Hij Hemelse Vader. Verbond. Krachtens het verbond. Hij heeft u aangenomen. U kunt onmogelijk uw eigen weg gaan. Als u zijn kind bent. Want als Hij uw Vader is, dan vraagt u naar Hem en Zijn sterkte. Te wandelen overeenkomstig zijn wil, uw begeerte.

Onderscheide zaken: Middelaar die zich bekendmaakt in uw leven. Na lange weg misschien wel, hoop en vrees. Iets anders om ook te zeggen: Ik ben zijn kind. Hoop en bid dat u ernaar staat. Meer en meer van Hem te leren. Van Hem te mogen zien. Wonder des te groter. Dat Hij met u om wil gaan. Om nu ook de erfenis toe te stemmen. Kan alleen maar door Zijn Geest. Getuigt met mijn geest dat wij kinderen Gods zijn. Hij mijn Vader en ik zijn kind. Is dat niet de enige troost? Dat ik het eigendom van Jezus Christus? Al het mijne ook het uwe. Delen in Zijn erfenis.

Heidelbergse Catechismus is niet alleen een leerboek maar ook een troostboek. Kennis. Meer en meer Hem zouden leren kennen. Geheiligde kennis ook. Pastoraal, bevindelijk ook. Dat Hij uw Hemelse Vader is. Alles van Hem ook van u is. Wij zullen Hem gelijk zijn zoals Hij is.

3. Zijn betaling

Waarom onzen Heere genoemd? Zijn betaling. Lees de Evangeliën. Hoe het lag voor de discipelen. Wie de Heere Jezus werkelijk was. Denk maar in het bijzonder aan Thomas. Eerst zien en voelen en merken. Als dan volgt: mijn Heere en mijn God. Niet alleen voor anderen maar ook voor mij. Mijn Heere, Kurios, regeerder. Trouwe verbondsgod! Vrucht van het geloof. Uw Heere.

Wij willen graag weten ook voor mij gestorven is gestorven. Dat is onmogelijk te geloven want het staat nergens in de Bijbel. Maar wel U bent de Christus. Belijden dat Hij is de Zoon van God. Jezus Christus de Zaligmaker van zondaren. Als vrucht daarvan erkend mag worden en beleden. Dat Hij mij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed.

Kopen leidt tot bezit. Voor betalen. Eeuwige leven in bezit gegeven. Maar u bent het kwijtgeraakt. Boek geleend van vriendje. Twee weken later vraagt ‘ie het terug. Kan niet meer vinden. Schuld. Hij heeft iets gegeven. Dat zijn we kwijtgeraakt. Wie kan dat betalen? Zoveel bezit om dat te betalen? Niemand kan dat!

Hij, Jezus, wel. Hij heeft mij gekocht. Met ziel en lichaam. Streep eronder. En lichaam. In Zijn dienst besteden. Alles ondergeschikt aan Zijn Goddelijke wil.

Werkelijk een heerschappij de zonden. Zoveel tegengekomen in het pastoraat. Overigens, het zou u enorm in verwarring kunnen brengen, dat zonden nog zo levend zijn. Hoe zit dat nu? Als u mag weten een kind van God te zijn. U bent verlost van de heerachappij van de zonden maar nog niet de kracht. God heeft het behaagd om niet geheel de zonden weg te nemen. Maar voortdurende oorzaak om tot Hem te gaan.

Actualiteit gaat nog door. Liet nog vijanden over. Opdat ze het strijd niet zouden verleren. Ook in Israël. Afgelopen week, uitspraak van president Trump [VS], weerzin. Volk van de kaart te vegen. Tegelijkertijd de trouw van God zichtbaar. Daarom belijden wij: ik geloof in Zijn Eniggeboren Zoon. Iedere dag verzoening nodig. Hem te zoeken.

Als u Hem denkt gevonden te hebben, dan hebt u Hem niet. Hij is vele malen groter. Het Lam dat u gekocht heeft met Zijn dierbaar. Opdat u het na mag zeggen: Zijn eniggeboren Zoon onzen Heere. Amen.

Psalm 28 vers 5 en 6

Gebed

Psalm 69 vers 14

Zegen

[disclaimer: de aantekeningen op deze website zijn persoonlijke aantekeningen en kunnen onjuistheden bevatten]