Zondag 17 december 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Genesis 35 vers 18 – bediening van de Heilige doop

Genesis 35 vers 18: ‘En het geschiedde als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin.’

Een Christus’ verwachting zichtbaar gemaaakt in een naamsverandering

1. Een zoon geboren
2. Een naam gekregen
3. Een naam veranderd

Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof in Zijn Zoon. Zien op Hem. Het juistr zicht hebben op Jezus Christus. Kan alleen maar door de beloften van het Evangelie. Vanmorgen ook zichtbaar gemaakt. Alles draait op het zien op de Christus. Zien op de beloften.

Als de Heere Zijn eerste belofte geeft, de moederbelofte, gebeurt er iets opmerkelijks. God zal vijandschap zetten. Eerste naamsverandering: niet meer de vrouw van Adam Manninne maar Eva (moeder alle levenden). Adam mocht verwachting hebben, bovenuit zien.

Nu gaat het om Jakob. Hoe zit met zijn geloofsleven? Belofte gehad dat de meerdere de mindere moet dienen. Helpt een handje. Vader bedrogen. Bij Beth-El geeft de Heere hem een belofte. Opdat hij een verwachtend leven zou hebben. Ligt in lijn met de belofte die zijn opa Abraham kreeg. Misschien nog wel moeilijker voor Jakob te geloven. Wat ervaringen. Enige. Nog geen land. Hoe tot een groot volk?

Dan volgt er een verdieping. De Heere bevestigt Zijn eigen belofte. Pniël. Naamsverandering. Niet meer Jakob maar Israël. Jakob betekende bedrieger. Nu naam Israël vorst Israëls.

Beloften en verwachting aan elkaar gekoppeld. God belooft het. Vergeving van zonden. Is er dan ook verwachting? Juist omdat God het belooft heeft.

Koningen zullen uit hem voortkomen. David krijgt de belofte van een eeuwigdurend koninkrijk. Messias uit geboren! Patriach David, zou genoemd in het Nieuwe Testament. De Heere werkt overal door heen. Onmogelijkheid heen. Ik zeg het niet om zwaar te doen. Leidt tot roemen in de Heere.

Rachel onvruchtbaar. Lea krijgt wel kinderen. Geeft dan mij kinderen, vraagt Rachel aan Jakob. Jozef eerst geboren. Daarna nog Benjamin de twaalfde zoon van Jakob. Rachel sterft. Naam Ben-oni. Ene spoor loopt dood, letterlijk. Niet er doorheen kunnen zien. Rachel heb je verwachting? Hoe de Heere gewerkt heeft? Eerst onvruchtbaar en dan toch twee zonen!

Enerzijds dubbel. Sterfhuis en kraambed. Dubbel? Gevolg van de zonde. Worden we bij de duisternis van ons bestaan geconfronteerd. Bij ons schuld.

2. Een naam gekregen

Rachel is verbitterd. Laat ze merken. Zoon van mijn smart, Ben-oni. Tegen Jakob gezegd: geef mij kinderen of ik sterf. En nu kinderen en ze sterft. Vroedvrouw, verloskundige zullen we nu zeggen, probeerde haar te troosten. In die dagen was een zoon veel belangrijker. Geslachtslijn.

Rachel ziet alleen maar duisternis. Niet zien de Zoon de Heere Jezus Christus. Zoals bij Ikabod. De eer weg. Rachel? Hoe kun je nu zo doen? Onvruchtbaar. Aangrijpend. Ten diepste geldt het ook voor ons. Zoveel dingen geeft. Kunt u dan die liefde, die genade, beantwoorden? Komt er niets van terecht, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid.

Bij Rachel niet alleen geen vruchten maar ook geen verwachting. Maar niet op haar neerzien. Wat is onze verwachting? Ouders? Van uzelf, van uw kind? Maar van de Heere? Welke verwachting. Dan kan het niet meer fout gaan. Van Hem verwachten!

3. Een naam veranderd

Ouders, u zult ongetwijfeld nagedacht hebben voor de geboorte over de naam. Afwegingen gemaakt. Vernoemen? Wat is dat goed. Laat iets zien van het werk van de Heere. Van geslacht tot geslacht.

Als je dat in gedachten neemt hier bij Jakob en Rachel. Hebben ze het erover gehad? Overeensteming? Ze lijken niet op een spoor te zitten. Spraakverwarring. Lijkt erop dat Jakob zijn vrouw totaal niet begrijpt. Lijkt erop dat hij er totaal geen begrip voor heeft. Zo de naam te veranderen.

Benjamin: zoon van mijn rechterhand, van mijn geluk. Haaks! Totaal iets anders dan Ben-oni (zoon van mijn smarten). Twaalfde zoon. Twaalf belangrijk getal. Bloedvloeiende vrouw twaalf jaren bloed des vloeds, dochter van Jaïrus, twaalf jaar oud. Twaalf stammen. Twaalf discipelen. Twaalf getal van totaliteit. De kerk geboren. De kerk is totaal. Dat volk waar God zich aan gaat bekendmaken. Zoon van zijn rechterhand.

Waarom deed Jakob dit? Verklaarders: zo kan z’n naam niet zijn, last van, achtervolgt hem. Lastig voor hem? Ik denk niet dat dit de verklaring is. Weet u nog de naamsverandering van Manninne/Eva?

Hij ziet daar de komst van de Messias, Zaligmaker in. Daarom namen veranderd in het Oude Testament. Er is verwachting door de Zoon van Zijn rechterhand. God de Vader die Zijn Zoon geeft, overgeeft in de dood.

Hulp besteld bij de Zoon. De Vader die Zijn liefde geeft. Alzo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Jakob mag zo verwachting hebben. Hulp besteld.

Psalm 80 vers 18: ‘Uw hand zij over den Man Uwer rechterhand, over des mensen Zoon, Dien Gij U gesterkt hebt.’ Daarom is er verwachting. Geen hopeloze zaak. In dr kracht van de Allerhoogste. Dan is er verwachting. Niet in uzelf, dan hopeloos. Maar in Hem wel. Smart gekomen. Dat hebt u ervaren. Wat in het leven van Rachel tot uitdrukking kwam. Daarom de Zoon van Zijn rechterhand gegeven.

Hij zal de smart dragen. Alle nood en zorg. Alle werk van ons. U kunt het niet. U kunt uw leven niet op orde krijgen. U kunt niet opvoeden. Hij heeft hulp besteld. Jakob ziet de komst van de Zaligmaker. Verwachting. Zo in de wieg te kijken en heenzien naar Christus Jezus.

Zo naar de Kerst toeleven. Kind in de kribbe. Gewoon kind. Nee, was geen gewoon kind. Geloof nodig om in dat Kind de Zaligmaker te zien. Wat ziet u? In deze Adventstijd? Waar gaat uw verwachting naar uit? Zijn beloften vervuld, Hij komt!

Met een openstaande schuld over de aarde loopt. Dat u het niet meer ziet. En dan uitzien op de beloften. Op Hem te zien. Uitzien naar de vervulling van de beloften. Worstelaars aan de genadetroon.

Op welke beloften rust uw leven? Misschien brengt het u in verwarring. Ik hoop dat het u aan de genadetroon brengt. Hem zo nodig hebben. Daarom veranderde Jakob de naam van zijn zoon. Er is verwachting. Er is hulp besteld, een Held die redding brengt. Amen.