Jezus van de Vader verlaten voor Zijn kerk

Op de kruisheuvel is Jezus, de Zoon van God, naar Zijn mensheid verlaten door God de Vader om de toorn van God over de zonden te dragen. Hij heeft daar verzoening aangebracht voor Zijn kerk, voor allen die in de tijd in Hem geloven en op rechtsgrond niet meer hoeven betalen voor hun zonden omdat Jezus -plaatsvervangend- betaald heeft. Het is het toepassende werk van de Heilige Geest waardoor de afstand tussen God en de ziel van de mens die schuldig staat wordt weggenomen. Het is Christus de Zaligmaker die betaald heeft. Bent u al onderdeel van het Koninkrijk waar Jezus, de opgestane Levensvorst die op de Paasmorgen uit de dood opstond, aan bouwt?

Mattheüs 27 vers 46b: ‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’.

Jezus verlaten voor Zijn kerk

1. De vreselijkheid van de zonden;
2. God heilig en rechtvaardig;
3. Hoe Jezus een verlaten zondaar redt.

1. De vreselijkheid van de zonden

Gemeente, kinderen, weet u, weten jullie ervan, wat het betekent om verlaten te zijn? Ik kwam eens in een verzorgingshuis heel hard riep: ‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’. Zij besefte het niet meer. U wel met verstand. In Adam heb ik God verlaten. Ondanks dat ik in de kerk kom. Of mag het zoals Thomas zijn de belijdenis: Mijn Heere en mijn God. Het is een cruciaal verschil of u in Christus bent of niet.

Wat een wonder dat er nog een weg van zaligheid is. Waarom kunt u zalig worden? Laten we zien wat daarvoor nodig is. Jezus die met de Vader was en is heeft Zich van eeuwigheid aangeboden om de weg naar de aarde te gaan. De Vader heeft Hem daarvoor geschonken. Een overblijfsel. Al degenen die zalig moeten worden. Jesaja profeteerde zoveel van Hem. Jesaja 42 vers 1. Ziet Mijn Knecht. Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft. Hij zal het recht dan heidenen voortbrengen. Daar waren al de beloften dat het Woord ook naar de heidenen verbreid zal worden. De Knecht des Heeren ondersteund wordt door de Vader. Jesaja 43. De drie-eenheid van God. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De tweede Persoon heeft niet alleen een Goddelijke natuur maar ook een menselijke natuur. Jezus heeft als mens geleden op aarde. Waarbij u nooit de menselijke en Goddelijke natuur moet scheiden. Als mens gestorven aan het kruis. Niet als God. God was met Hem. Bij de heilige doop bij de Jordaan door Johannes. Stem uit de hemel. Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb.

Ook in Johannes 12. Vader, verheerlijk Uw Naam. God de Vader hoorde het gebed en er kwam een stem: Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem verheerlijken. Jezus kwam om te lijden. Keer op keer hebben eerst de profeten en later Jezus zelf getuigd van Zijn lijden en opstanding. Na Zijn worsteling in Gethsémané is het dan zover. Een bende is met Judas meegegaan om Jezus gevangen te nemen. Ze zijn gekomen met hun beschuldigingen die geen beschuldigingen waren. Ze spraken allen verschillend. Zij, de kerk, was vastbesloten: Hij moest gedood worden. Beter één sterven, zei Kajafas, dan het hele volk. Stadhouder wist niet wat hij met Jezus aan moest. Met een list stelde hij Barabbas voor om los te laten. Wie kiest u: Jezus of Barabbas? Vijandschap zo groot, ze riepen: kruis Hem, kruis Hem. Voor Jezus naar Golgotha wordt gevoerd, wordt Jezus gegeseld. Doornenkroon op Zijn hoofd en mantel van purperen. Begonnen op Zijn hoofd te slaan. Bespottingen: wees gegroet U Koning der Joden. Knielden, aanbaden Hem. Zo hebben zij Hem bespot, belasterd.

Pilatus hoorde van de Joden dat Hij Zichzelf Gods Zoon had gemaakt. Pilatus werd bang. Joden riepen: kruis Hem, kruis Hem. Pilatus keek naar het volk en gaf Hem over. U denkt: wat een onrecht. Kinderen, als je beschuldigd wordt en niet gedaan, wat doe je dan? Dan wordt je boos. Jezus geen zonden gedaan wordt hier geoordeeld tot de kruisiging. Hoe kan dat toch? Jezus ging de weg voor verloren zondaren. Dat Hij betaald heeft voor hun zonden. Om negen uur werd Jezus gekruisigd. Nagels door Zijn voeten en handen geslagen. Kruis opgeheven. Daar lijdt Jezus voor Zijn ganse kerk. Inmiddels twaalf uur geworden en dan wordt het donker. Inktzwarte duisternis. Wat als het nu zo donker zou worden. Geen hand voor ogen kan zien. Misschien hebben velen gedacht dat de wereld verging. Hier wordt de volle toorn van God uitgestort over Zijn Zoon vanwege de zonden van de Zijnen. Niemand kan bevatten wat Jezus daar heeft geleden. Daar heeft Hij uitgeroepen: ‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’. Mijn God zegt Hij. De band niet doorgesneden. Zonden maken scheiding. De zonden maken scheiding tussen Hem en Zijn Vader. De vreselijkheid van de zonden. Ziet u hoe vreselijk de zonden zijn. Waren er geen zonden, dan zouden er geen wonden zijn. U en ik kunnen niet betalen voor de zonden. De Rooms Katholieke kerk denkt dat je kunt betalen voor de zonden. Er zijn er zelfs die denken dat je een heilige kunt worden.

Hier heeft Hij de volle strijd gestreden. Hier heeft Hij het volbracht. Ziet u er al iets van hoe Jezus betaald heeft voor de zonden. Jezus zweette voor de zonden van Zijn kerk. Zweet gemengd met droppelen bloeds. Wij zullen ootmoedig en nederig worden. Jezus geleden voor mij. Dat maakt mij ellendig en doet bukken. Zoals ds. R. Murray MacCheyne verwoordde: ‘Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld, Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods Geest al mijn schuld had ontdekt, Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed! Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet; Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij; Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij’.

Eerst was het nog ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen’. Het was alles zonden wat er was gebeurd. Gevangen, berecht, gekruisigd, bespot. Geroepen hadden: kruis Hem, kruis Hem. De haat die ten toon gespreid werd. Satan voerde zijn laatste veldslag uit. Hij moet het weten dat dit lijden beslissend zou zijn voor Zijn Koninkrijk. Loon voor de zonden. Sinds de zondeval in de zonden zijn wij allen geestelijk dood geworden. Dat wij niet meer horen en niet meer zien. Dat wij eeuwig moeten omkomen als Hij niet tussen treedt. Weten we iets van dat Jezus voor ons bad, zoals MacCheyne bad? De zonden vragen om voldoening. Wij moeten betalen of iemand anders moet betalen. Hier betaalt Jezus voor Zijn ganse kerk. God is heilig en blijft heilig. God kan geen zonden over het hoofd zien.

In Malawi probeerde ik het zo te vertellen. Iemand een zware overtreding begaan. Rechter veroordeelde hem. Duizend euro betalen maar had niets om te betalen. Brachten hem naar de gevangenis. Alleen als er iemand was die betaalde dan kwam hij vrij. Kon hij dat claimen? Nee, hij had de overtreding begaan. Zo heeft Jezus vrijwillig voor Gods kerk voldaan en aan Gods recht voldaan. Normaal krijgt u een kwitantie als betaald is. Hoe is dat voor iemand als Jezus heeft betaald voor de zonden. Het Woord, de Bijbel, die iedereen kan lezen is de kwitantie. Is dat genoeg? Nee, de Heilige Geest is nodig. Dan krijgt u een Naam. De afstand is weg tussen God en uw ziel. Hier krijgt Jezus het loon op Zijn werk. Jezus was zonder zonden. Nu het wonder. Jezus was gewillig om al die zonden van Zijn kerk op Zich te nemen. Hij was gewillig om al het loon op de zonden op Zich te nemen. O wat een wonder, u die de straf verdiend heeft, mag weten: ik hoef niet meer te betalen, Christus heeft betaald. De zonden die oorzaak was van de scheiding tussen God de Vader en God de Zoon.

In de geloofsleer wordt vaak gesproken over plaatsvervanging. Hier zien dat Jezus hier de plaats innam van de ganse kerk. U die geloofd, hebt u weleens gezien dat u daar had moeten hangen? Jezus betaalde voor hen die niet konden betalen maar niet zonder Hem kunnen lezen. Maar wat voor hen die Jezus en hun borgwerk verwerpen? Voor hen zal er scheiding zijn, die er al is, omdat de zonden op ons zijn. En dat voor eeuwig als zij niet tot genade komen. Dan zal de scheiding niet weggenomen worden. Mattheüs 25. Gaat weg van mij in het eeuwige vuur.

2. God heilig en rechtvaardig

Als we letten op het lijden van Jezus Christus dan kunnen wij concluderen dat de mens zijn verderfelijkheid liet zien door Jezus, die zonder zonden was, aan het kruis te brengen. Misschien zegt u: ja, ze zijn verleid door hun leiders. Vergeet niet dat ze zelf verantwoordelijkheid zijn. Heeft satan geen rol gespeeld? Jazeker, werk verstoren van de Zaligmaker. Reeds in de moederbelofte al voorzegd tegen Adam en Eva dat de satan de verzenen zou vermorzelen van de vrouw. Maar ook dat de kop van satan vermorzeld zou worden. Maar Jezus heeft hen verlost van de satan en het eeuwige verderf, dat hij ze los moest laten. Zaligheid niet alleen bewerkt door de Zoon maar ook door God de Vader die Zijn wraak uitgestort heeft op de Zoon. Zodat zijn kinderen op rechtsgronden zalig worden. Als we het hebben over de heerlijkheid van God, dan moet ik denken aan Jesaja 6. Engelen riepen tot elkaar: heilig, heilig, heilig is de Heere. Jesaja niet heilig. Engel raakte zijn lippen aan met een kool van het altaar. De offerande wezen heen naar Christus en zijn offerande.

‘Gods offers zijn een gans verbroken geest,
Door schuldbesef getroffen en verslagen.
Dit offer kan Uw heilig oog behagen,
’t Is nooit, o God, van U veracht geweest.
Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val
Uw goedheid niet van zijne burgren wijken;
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal,
Door Uwe straf, voor ’s vijands macht bezwijken.’
Psalm 51 vers 9, tussenzang

3. Hoe Jezus een verlaten zondaar redt

Het lijden van Christus gedurende de drie uur duisternis had niet te doen met Zijn lichamelijk lijden, ook, maar met name Zijn lijden onder de wraak van God. Ondanks dat Jezus het uitriep ‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’ is Hij getrouw gebleven. Opdracht die Hij op Zich genomen had. Ondanks de beschuldigen van Zijn vijanden. Daagden Hem uit om Zichzelf te verlossen. Wat een wonder dat Jezus getrouw bleef tot het einde. Anders, kinderen, zou niemand zalig kunnen worden. Niemand een Zaligmaker kunnen kennen. Hij riep in het geloof. Mijn God. Nodig Zichzelf in de dood te geven. Kerk te redden. God is heilig en kan niet één zonde vergeten. Elke zonde moet gestraft worden. Of u betaalt voor uw zonden of Jezus betaalt voor uw zonden. Als u daarover nadenkt en dat gelooft, dan zondigen we niet zo licht. Dan gaat u de zonden en vurig bidden: Heere, bewaar me voor de zonden. Telkens komt de plaatsvervanging terug. Jezus nam de plaats in van Zijn kerk. Opdat Sion zou leven.

Galaten 2 vers 20. Paulus zegt: ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft’. Met andere woorden: Jezus is de plaatsvervanger voor Paulus en voor Zijn ganse kerk. Paulus inbegrepen in de kruisiging van Christus, dat nu Christus leeft in Hem. Christus was vergeten opdat wij nimmermeer vergeten zouden worden. Dat wij nimmermeer verlaten zouden worden. Hoe weten we dat Hij ons gered heeft? Het is als u in en door het geloof mag zien op Hem. Ook in deze gang. Als u gelovig mag zien op Hem door de Heilige Geest. Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als u sterft buiten Christus, dan zult u eeuwig van Hem verlaten worden. Door de val zijn wij in een inktzwarte duisternis terecht gekomen. Hij roept tot een wonderbaar Licht. God is rechtvaardig en heilig. God is zo rechtvaardig dat Hij de zonden van Zijn kerk op de Heere Jezus Christus heeft gelegd, de Plaatsvervanger.

Zonden maken scheiding tussen God en de ziel. De grote vraag is hoe die scheiding opgeheven kan worden. Jezus heeft de totale prijs betaald om zielen te redden. U weet toch wel dat Jezus geroepen heeft om vissers der mensen te worden. Jezus verlaten opdat u nimmermeer verlaten wordt. Zonder Christus is er geen zaligheid. Alleen door Hem kunt u gered worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Zacheüs kroop weg in een vijgenboom. Leefde in een inktzwarte duisternis van zijn bestaan. Wat gebeurde er? Jezus stopte daar. Hij zei: ‘Zacheüs, kon af, Ik moet heden in uw huis zijn’. Hier ontving hij Jezus met blijdschap. Zijn hart vernieuwd. Zaken te horen die hij nog nooit had gezien. Jezus geeft er zelf getuigenis van: heden zaligheid geschiedt in deze huis. Uit vrije genade alleen, als de Heere spreekt dan is het er en als Hij gebiedt dan staat het er. Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en en aarde. Daarna volgde de opdracht: gaat dan heen onderwijst al de volken. En dan volgt: Ik ben met u al de dagen tot aan het einde der wereld. Als dit geloof uw deel is, dan is het werkelijk Goede Vrijdag. Waar dit is toegepast aan uw ziel, dan zult u nimmermeer verlaten worden. De opgestane Levensvorst om Zijn Koninkrijk te bouwen. Bent u, ben jij al deel van dat Koninkrijk dat Jezus bouwt? Amen.

Vrijdag 19 april 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R.J. Oomen [emeritus predikant, Nederhemert] – Mattheüs 27 vers 46b – Goede Vrijdag