Stefanus, die vol van de Heilige Geest is, lijdt om Christus’ wil. Christus’ lijden is uniek: Hij is door Borg en heeft door Zijn lijden en sterven betaald voor de zonden. De duivel heeft geen vat op Stefanus: hij heeft ontvangen wat hij verlangde en dat is bij God zijn in de eeuwige glorie. Toen hij gestenigd werd zag hij Jezus staande en hij viel op de knieën om te bidden voor vergeving voor hen die hem dit aandeden. En dat gebed is verhoord: Paulus is door God van een vijand tot een volgeling gemaakt. 

Handelingen 7 vers 54-60: ‘[54] Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. [55] Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. [56] En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. [57] Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; [58] En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. [59] En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. [60] En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij’.

Stefanus drukte de voetstappen van Christus ziende op Hem

  1. Stefanus zag op Christus;
  2. Het verlies van de duivel en zijn helpers;
  3. Het drukken van Christus’ voetstappen;

1. Stefanus zag op Christus

Gemeente, na de uitstorting van de Heilige Geest begon het grote werk van de apostelen. Van hen die daartoe geroepen waren. Johannes 16 vers 33. Christus had al voorzegd wat hen zou overkomen: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen.

Handelingen. Sadduceeën en Farizeeën spraken over apostelen zeer ontevreden. Ze waren zo boos dat ze de apostelen arresteerden. Door wat kracht, door wat naam? Met andere woorden wie heeft u de opdracht gegeven. Het was Petrus die door de Heilige Geest begon te spreken wie Jezus Christus is. De zaligheid in geen ander door welke naam wij moeten zalig worden, dat is toen en ook nu.

Farizeeën en Sadduceeën vervult met nijdigheid. Gamaliël: indien dit werk uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet tegen God zou strijden. Ze lieten ze gaan maar niet nadat ze gegeseld waren. Ze waren zo blij. Gemeente geldt dat ook voor ons als we die verdrukking uit liefde tot Hem lijden?

We gaan letten op Stefanus. Wie was Stefanus? De gemeente was zo gegroeid. Eerst met de Pinksterdag en daarna. Ze hadden alles gemeen. Hoorden wie Christus was en hadden gemeenschap om te delen over wie Christus is. De duivel knerste zijn tanden, zoveel leden verloren die in zijn dienst waren. Probeerde het werk te verstoren. Eerst met Ananias en Safira, twee hypocrieten. Werden op de daad zelve gestraft. Om zo uit elkaar te drijven. En nu met de weduwen en de diaconie.

Gebed. En het tweede prediking, het onderwijs. En al het andere over zou laten. En de Heere gezegende het. Er staat het Woord wies. Is er bij ons gebed? En zijn we onder de prediking als de gelegenheid er is?

Hebt u de verleidingen weleens onderzocht die er bij u en ons zijn? Om het werk van de Heere te beschadigen. Kennen we de verleiding? Hoe wordt de zondagsheiligings meer en meer uitgehold? Is het God die ons leidt of de gewoontes die ons leiden?

Stefanus een man vol van de Heilige Geest. Sommige van de synagogen begonnen een twistgesprek met hem. Maar konden de Geest niet weerstaan. Ze begonnen het volk te beroeren. En het is daarna dat Stefanus het volk gaat schuldig stellen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. De profeten altijd gedood. Profeten verraden. Ze werden zo boos dat hun harten bersten en tanden knersten.

Hoe reageerde Stefanus? Hij hield zijn ogen naar de henel en zag Jezus staan. Eerst staat er dat Stefanus vol was de Heilige Geest. Niet vol van zichzelf. Heere de verbondsnaam van God. God in Christus. Stefanus was eens een zondaar die door de genade in Christus was overgezet. Hij mocht veel ontvangen. Verzoend met Christus door God de Vader. Hij zag iets van die heerlijkheid die er in de hemel is en alles God de Vader en God de Zoon uitbeeldt.

Jezus is het die het beeld van de Vader drukt. Johannes 10 vers 37 en 38: ‘Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; 38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem’. Lukas 2 vers 9. Staat dat de herders de heerlijkheid hen omscheen. En Stefanus mocht de heerlijkheid zien en Jezus zien.

Bent u al aan uw eind gekomen? Is er plaats gekomen voor Hem? Verzoend met God de Vader. Vergeving der zonden ontvangen. Dat Jezus Zijn Zaligmaker was en Hem in een herstelde relatie gebracht had.

Gezongen hebben in zijn hart. Daar mocht meer zijn want er staat dat Jezus staat. Christus de Voorbidder die bidt voor de Zijnen en voor Stefanus. Dat zijn vijanden die uw dood op het oog hebben. Nee, Stefanus zo vol van liefde. Hoort en ziet ik zie de hemel geopend en Jezus staande.

Deze Farizeeërs en Overpriesters hebben vanaf het begin gezien dat het aangezicht van Stefanus was als het aangezicht eens engels. Hij zag Jezus als de Zoon des mensen. Zijn er hier die de hemel weleens open hebben gezien, dan was de hemel eerst voor u gesloten. Dat u het niet verdiend hebt. Een moment gekomen dat u het er mee eens bent? Een weg van zaligheid geopend is door en in Jezus Christus?

Moest u ook maar bedelen zoals die tollenaar in de tempel: wees mij de zondaar genadig. Dat al uw zonden vergeven zijn. Kent u die vrede met God? Mattheus 18 vers 11. Zo duidelijk waarom Hij gekomen is: gekomen voor hen die verloren waren. Leden van het Sanhedrin helaas hun harten zo verhard dat zij het niet hoorden.

2. Het verlies van de duivel en zijn helpers

Het moment dat Stefanus de hemel openzag met Jezus daar staande stopten de leden van het Sanhedrin de oren en begonnen te schreeuwen. Ze zagen het niet dat de hemel geopend was. Ze wensten het niet te horen. Ik heb het weleens letterlijk meegemaakt dat een patient begon te schreeuwen toen ik in een ziekenhuis aanbood een stukje te lezen.

Vielen eendrachtiglijk op elkaar aan. Het is opmerkelijk die eendracht met de zonde. Zoals Pilatus en Herodus. De duivel zet alles op alles om deze mond te stoppen. De leden van het Sanhedrin vielen op Stefanus aan. En stenigden hem. Het was zo dat de getuigen eerst de klederen moesten afdoen zoals ze alles aan deze afschuwelijke daad konden wijden.

Ik zeg moord. Zonder verdediging, zonder enige vorm van proces. Jongeling van een jaar of dertig de kleding, dat was Paulus. Hoe dan het verlies van de duivel en zijn helpers? De duivel verslagen op Golgotha. Zondeval. Van God afgekeerd en de rug toegekeerd om van onszelf nooit tot God terug te keren. Ook al sterft Stefanus door de steniging, toch moet de duivel hem loslaten. Gered voor eeuwig. Stefanus kreeg waar hij naar verlangde.

Filippenzen 1 vers 23. Ontbonden en met Christus te zijn zeer verre het beste. Paulus heeft het gezien. De werken van de Heere ondoorgrondelijk. Saulus heeft een welgevallen gehad aan zijn dood en nog een hardere strijd.

Probeerde Stefanus zich te verdedigen, verzette hij zich ertegen? Nee, er staat Hij bad. Heere Jezus is de naam van de Zaligmaker. Zo ook aan het kruis Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Het verschil Jezus gaf Zijn geest, Stefanus bad erom. Beiden de ziel in de hemel.

Catechismus vraag 34 waarom noemt u Hem Heere? ‘Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt’. Stefanus bad ook tot Jezus omdat hij wist dat hij in Christus geborgen is. Hij bad ook voor Stefanus in het Hogepriesterlijk gebed, Johannes 17. Die Gij Mij gegeven hebt.

Ziet u hier de volle overgave dat Hij voor hem bereid een plaats heeft? Psalm 17 vers 15 onberijmd: ‘Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken’. U die de Heere vreest, mag dit ook in uw hart zijn? U die de Heere niet vreest, bij wie zou u liever willen horen bij de Heere of bij de duivel?

3. Het drukken van Christus’ voetstappen

Gemeente, het derde punt het drukken van Christus’ voetstappen. Aan de ene kant zien we nietsontziende voetstappen om Stefanus te doden. Aan de andere kant laat het zien hoe de Heere werkt naar Zijn vrijmachtig welbehagen uitvoert. Dat kunnen duivelen niet keren.

Stefanus valt op zijn knieën: Heere reken deze zonde hun niet toe. Hij valt niet op de knieën omdat hij verzwakt is, nee om te bidden. We zien hier hoe Stefanus de voetstappen van Christus mag drukken omdat hij voor Hem heeft geleden. Jezus heeft het gedaan als Borg, Stefanus mag het doen door de verdienste van zijn Borg.

Ze zullen u haten. Er is een verschil tussen het lijden van Christus is als Borg. Het lijden van de kerk is gevolg van in Hem geborgen te zijn. De discipelen verlieten verblijd het Sanhedrin. Gemeente bent u ook weleens verblijd geweest dat u om Christus’ geleden heeft? Ik hoorde een dominee eens zeggen: Hebt u ook al littekens om Christus’ wil?

Dit was Stefanus’ laatste gebed op aarde. We mogen aannemen dat de Heere dit gebed verhoord heeft. In ieder geval bij een, Paulus. Eerst nog veel driester te keer ging. Op het hoogtepunt gearresteerd in een bundel van licht: Saul, Saul wat vervolgt gij Mij?

Wist Stefanus niet dat God rechtvaardig is? Jawel maar ook in Christus genadig wil vergeven. De straf waardig waren voor eigen waarneming. Loof Hem die u al wat gij hebt misdreven, genadig wil vergeven. Drieduizend op een dag toegebracht.

Geloof niet dat het voor u niet kan. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Gaat heen verkondig aan alle creaturen. Misschien wilt u in uw hart niet kiezen. Weet dat er geen een spijt van heeft gekregen.

Toen Stefanus dat gezegd had ontsliep hij. Zelfs liefde tot de stenigers. Stefanus had zichzelf leren kennen als de grootste vijand. Stefanus ontsliep, het lichaam in het stof. Om straks uit het stof te herrijzen om God eeuwig de lof toe te brengen.

Gemeente, jongeren, ouderen, beseffen we dat we God moeten ontmoeten? Of hebben we God al ontmoet? Kom dan zoals Jesaja, laten we tezamen rechten zegt de Heere al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn zij zullen worden wit als wol.

Stefanus wist ervan. Hun blijdschap zal dan ten hoogste toppunt stijgen. Verheugen in de God van zijn heil. Gemeente kijk eens in de spiegel van uw hart. Bent u bereid? Als u Hem nog niet ontmoet heeft, dan zult u Hem dan ontmoeten als Rechter en niet meer als Zaligmaker. Maar als u Hem kent eeuwig te mogen verblijden over het heil dat u bereid is.

Amen.

 

 

Zondag 2 juli 2023 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea – ds. R.J. Oomen – Schriftlezing Handelingen 6 vers 1-7 en Handelingen 7 vers 54-60