Uit de zendingsreis van Paulus en Barnabas blijkt de zorg van de Heere met Zijn gemeente. Ondanks de verdrukking en tegenstand, keerden zij terug en bezochten de gemeenten. Om hen te versterken vanuit het Woord, om hen te vermanen tot volharding en om hen voor te houden dat verdrukking nodig is om dicht bij de Heere te leren leven. 

Gemeente, het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben dat is het einde van de eerste zendingsreis. Laatste in een serie van prekenserie die ik deed. Hoogte- en dieptepunten. Stadhouder die tot geloof komt. Wonderdoener die het werk probeert af te breken. Genezing van een kreupele door Paulus en Barnabas. Daar werden ze bijna als goden vereerd. Paulus kon het maar net tegenhouden. En daarna sloeg de stemming om. Paulus gestenigd. Strijd tussen het Koninkrijk van God en koninkrijk van de satan. Vijandschap. Dan de vraag blijft er wel iets over van het werk van God? Wat is ermee gebeurd? Wat blijft ervan over? Gevaren op de gemeente afkomen.

Handelingen 14 vers 22: ‘Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods‘.

Zorg voor de gemeente
1. Versterking vanuit het Woord;
2. Vermaning tot volharding;
3. Verdrukking als leermiddel.

1. Versterking vanuit het Woord

Gemeente, wat zijn we slecht af als we het moeten hebben van mensen. Paulus en Barnabas kunnen er over meepraten. Ene dag bijna als goden vereerd. Andere dag slaat de stemming om. In Lystre zijn er velen die de lasterpraat van de Joden geloven. Teleurstelling over offerfeest dat niet doorgaat. Teleurstelling slaat om in woede. Paulus gestenigd en buiten de stad gesleept, ze dachten dat hij dood was.

Wat is de vijandschap groot, wat is de gunst van mensen wisselvallig. Heere Jezus zelf ook. Jeruzalem binnen Hosanna. En die vrijdag kruis Hem. De zegen van de Heere veel rijker dan de gunst van mensen. Paulus gestenigd, burgers van Lystre laten hem voor dood buiten de stad. De discipelen, leerlingen, staan eromheen. Wat zou er in hen om zijn gegaan?

Is dit het einde? Nee. Niemand sterft dan op Gods tijd. Daarom mag niemand dat naar voren halen. Wel in Gods raad maar niet naar Gods wil. Of Paulus gestorven was, niet duidelijk. Waarom de eromheen stonden? Om erger te voorkomen, we weten het niet. Eenmaal gestenigd zegt Paulus later. Dat was hier in Lystre. Maar als de Heere uitkomst geeft, dan gaat het goed.

Lystre naar Derbe was 80 kilometer. Net zolang als nu 80 kilometer is. Wel lopend afleggen. Getrouwheid. Doen wat ze moeten doen. Komen daar met het Woord. De Heere zegent de Woordbediening. Velen tot geloof gekomen, tot discipelen gemaakt. Discipelen van God geworden. Geleerd om naar de Heere te luisteren. Hebben we dat ook al geleerd? Anders zitten we nog in het kamp van de tegenstander, de duivel. Aan het denken zetten.

Dan komt er een omslagpunt. Paulus en Barnabas gaan niet verder. Waarom niet? Niets doen buiten Gods gunst om. Uw dominee heeft een beroep gehad. Gebed om Gods licht en leiding. Als de Heere geen duidelijkheid geeft, mag hij hier blijven. Dat zal bij Paulus en Barnabas ook zo zijn geweest. Geen moedeloosheid. Niet de snelste weg. Plaats naar plaats waar de geweest zijn. De omgekeerde weg. Komen ze weer in Lystre. Hoe lang? Enkele week, enkele maand het staat er niet.

Denk eens in. Naar Lystre waar Paulus gestenigd was tot dood of bijna dood. Ikonium waar heel de stad in opstand was gekomen. Daar moesten de vluchten. Meer zorg aan de gemeente besteden. Bewogenheid met de zielen die zijn toebetrouwd. Zielen waar hij verantwoordelijk voor is.

Gebed in de consistorie dat de goddeloze niet wel zal gaan, maar dat de rechtvaardige het wel zal gaan. Ambten van God gegeven. Zoals in het Oude Testament de oudsten gegeven zijn. In Nieuwe Testament de ouderlingen. Geestelijke en praktische. Dat geestelijke en praktische niet uit elkaar halen. Als de kerkenraad alleen maar op het praktische gericht is, dan een managementteam dat is geen kerkenraad. Als de kerkenraad heel geestelijk is, dan wordt de structuur nog weleens gemist.

Versterken van de discipelen. Ondersteunen. Nog maar net discipelen. Dan komt er veel op hen af. Catechismus: afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Zo zwak in jezelf. Verleiding ervaart. Dat er strijd is. Dan is het wel anders. Vroeger kon je genieten van de zonden, ging je in op. Nu is er een vallen in zonden. Droefheid van het vallen in zonden. Gevaar weer meegaan met de dingen van de wereld. Zeker als er in de gemeente zeggen daar moet je niet zo moeilijk over doen, het zit niet in de uiterlijkheden. Dat is waar.

Kies je niet voor een makkelijke Bijbelvertaling maar een goede. Kleden en goed verzorgen zoals de Heere wil. Versterkende de discipelen. Versteviging nodig. Vader boompje in de tuin planten. Paaltje ernaast. Om de boom rechtop te laten groeien. Versterking nodig. Versterking tegen de verdrukkingen. Hoe de apostel gesproken heeft over de almachtige Schepper, maar ook over de noodzaak van het verlossingswerk van Christus.

Geliefden, weet u het ook? Dat u verzoening nodig heeft? Dat u niet buiten verzoening kunt. Dat hebben wij ook nodig. Om te rusten op dat Middelaarswerk. In onszelf niet sterk, dan herkent u zichzelf zo dikwijls als een kleingelovige die zo gemakkelijk wankelt. Dag tot dag Gods Geest nodig Die hen onderwijst. Pasgeborene en die al langer op dat smalle pad wandelt. Leid mij op Uw weg. Hoe doet Hij dat? Door het Woord. Daarom zo belangrijk dat u er bent als het Woord opengaat. Vanmorgen. Bijbels te leren denken. Als het goed is bent u biddend opgekomen naar de kerk.

Vanmorgen bij het ontbijt. Dat je mocht luisteren. Nieuw hart nodig. Dat er precies een Woord van de Heere bij mocht zijn. Dat wist die dominee helemaal niet. Maar gepreekt mag worden wat in de binnenkamer is geschied. Mag u horen vanmorgen hoe Hij dat doet. Zijn Woord voor versterking. Daarvoor wil Hij ook de sacramenten van doop en avondmaal gebruiken.

2. Vermaning tot volharing

Zorg van de Heere dat wij het Woord van God mogen hebben. Geen dode letter maar door de kracht van de Heilige Geest. Hoe de Heere spreekt. Met mensen van doen wil hebben. Woorden van steun, wijsheid om beslissingen te nemen. Wat een voorrecht mensen tegenkomt die door het Woord geleid willen worden. Zegen van de christelijke gemeente. Huisbezoek afgesloten met gebed. Ik hoorde van een bezoek, moeilijke zaken besproken. Laat ik naar huis gaan. Nee, laten we eerst nog bidden. We zijn het niet zo gewend. Samen de noden en zorgen voor God neerleggen.

Paulus en Barnabas hebben niet alleen gesproken over versterking maar ook vermaning dat ze zouden blijven in het geloof. Is dat nou wel nodig? Is dat niet streng om zo te vermanen. Griekse woord ‘parakalountes’. Erbij roepen. Denken aan de vakantie. Gids moet de groep bij elkaar roepen. Dan altijd jongeren die andere dingen interessanter vinden. Pakt iets uit zijn tas. Moet je zien. Dan komen ze er weer bij. Vermaand, erbij roepen. Dat is wel nodig. Laten we maar eerlijk zijn, zulke vermaningen hebben wij ook nodig iedere keer. Vermaning nodig om erbij te blijven, erbij geroepen te zijn.

Eerste wat u misschien wel merkt, dat het gebed verflauwt. Huwelijksformulier: opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Omgang met de Heere verhinderd worden. Dwaze en wijze maagden waren allemaal in slaap gevallen. Dat was niet goed. De Heere Jezus zegt het in de uitleg van de gelijkenis: waakt. Ik ken uw gemeente niet. Er zullen hier in de gemeente zijn die geen belijdeniscatechisatie hebben gevolgd. Kan niet zomaar, je moet wel weten waar je ja op zegt. Maar je kunt wel de belijdeniscatechisatie volgen. Hebt u erom gebeden? Al die lauwheid. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als het Woord van de Heere niet meer aanspreekt. Vermanende dat ze zullen blijven in het geloof.

Of leeft u nog zonder de Heere, zonder een waar geloof? Dan is die vermaning helemaal nodig. Dat het leven zonder de Heere een doelloos leven dat uitloopt op de eeuwige dood. Zendingsreis, bij Lydia de purperverkoopster. Vermanende, vertroostende. Dat doet de Heere. Ik laat je niet zomaar verloren gaan. Dat woord vermanen komen we ook tegen bij Paulus en de Korintiërs. Ik bid u. Ik vermaan u. Of dat een leven met of zonder God is. Ik smeek u om gehoor te geven.

Duurde vanmorgen wel even voordat ik in Katwijk was. In de auto een preek, van ds. G. Boer, over Psalm 1. Die wandel met de Heere. Hij legde het zo mooi uit. Niet zomaar zeggen dat het er is. Die levenswandel, wandel met de Heere.

3. Verdrukking als leermiddel

Dat wij met vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God. In de weg van de wedergeboorte. Johannes 3, Nikodemus. Van dood levend geworden. Van dag tot dag te bekeren, die dagelijkse bekering. Dat blijven bij de Heere. Dat leven met de Heere eindigt bij het thuiskomen bij de Heere. Zij die heimwee hebben komen thuis, zei ds. Doornenbal.

Als het gaat over het komen in het Koninkrijk, dan klinkt daar de waarschuwing in. Niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik begrijp de kern van dat liedje wel. Hier in de tekst wijzigt het onderwerp als het gaat om de verdrukkingen. Wij. 2 Timotheüs 3. Allen die Godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Zonder enig voorbehoud. Allen. Paulus is er een voorbeeld van. Pasgeleden nog gestenigd daar in Lystre.

Martelaren in de kerkgeschiedenis. Christenen in Afghanistan nu de Taliban aan de macht is gekomen. De Heere Jezus heeft erover gesproken in Mattheüs 24, verdrukking. Haat tegen de Heere.

Baart het ons geen zorgen bij de nieuwe kabinetsformatie? Zal er nog christelijk onderwijs gegeven worden? Gomarus. Niet makkelijk wat ze daar meemaken. Moet alles net geplooid worden dat het nog net mogelijk is? De Heere is niet onduidelijk, man en vrouw schiep hij hen. Tegelijk kunnen we niet goedkeuren wat zonde wordt genoemd in het Woord. Het is of het Woord aanpassen of u. Maar het Woord kan niet worden aangepast. Wij te buigen voor Gods Woord. Dan zal het de komende tijd niet makkelijker worden, voor iemand die het Woord van God wil houden. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen red hen God. Dan is het een moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. De Heere staat ervoor in. Het zal gebeuren. Met de Emmaüsgangers, moest de Christus lijden en gedood worden.

Verdrukkingen die hebben we nodig. Anders zouden we het hier beneden te goed hebben. Tentpinnen van de tabernakel losmaken, het doet pijn maar het is wel nodig. Woord van de apostel: kinderen van God, erfgenamen, zo wij met Hem lijden zullen we ook met Hem verheerlijkt worden. Dat kruis vrolijk dragen. Druk in kruisweg. Vrolijk te dragen. Eens te worden met de Heere. Komen van Oosten en Westen, Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten. Daarom zo waar: zoek eerst het Koninkrijk van God.

Wat een zorg. In die grote stad Antiochië. De Heere heeft grote dingen gedaan. Is die deur van het geloof geopend? Mag u weten van het werk van Gods Geest in uw ziel? Mag er ook iets zijn van dat leven in gehoorzaam aan Gods geboden?

Amen.

 

Zondag 10 oktober 2021 – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk – ds. P. Verhaar – Schriftlezing Handelingen 14 vers 19-28