David weet als knecht van God dat God zowel mensen als beesten behoudt. Dat is Gods verlossende genade. Alleen daarin kunnen we rusten en de toevlucht nemen in tijden van crises. Er klinkt een verlossend antwoord en een Godverheerlijkend psalmwoord. Bij de Heere is een lieflijk toevluchtsoord.

Een profetisch antwoord op de crisis

  1. Een verlossend antwoord (‘HEERE, Gij behoudt mensen en beesten’)
  2. Een Godverheerlijkend psalmwoord (‘Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid’)
  3. Een lieflijk toevluchtsoord bij de HEERE (‘De mensenkinderen die de toevlucht nemen onder de schaduw Uwer vleugelen’)

Wat is het geweldig bijzonder gemeente als we geroepen te zijn om te dienen. In de tijd van crisis mogen we bidden of God dat geeft: dienen. In kerk, samenleving en gezin. David kende dat. Hij noemde zich knecht van God. Niet koning. Regeren bij de gratie van God. Niet liegen, niet bedriegen, vooral voorzichtig te handelen. Ja is ja en nee is neen. Paulus zegt dat ook.

David stelt de dingen diep aan de orde. Misschien vind je het heel wat, wat staat aan het begin. De moderne media en programma’s die erop komen: is dat niet vaak leugen en bedrog? Lopen niet daarin veel mensen vast daarin? We stellen het Woord van God erboven. Je onderzoekt dat. Dan zeg je, het Woord staat tegenover leugen en bedrog. Het Woord is alleen maar zekerheid, vastheid, eerlijkheid. Daar ligt genade in.

Ik mag nog wel eens huisbezoek doen. Mensen zeggen, zou het aflopen met de samenleving? Zo gebroken. Zo verkeerd. U leest zelf de krant. U weet wat er is. Is het onszelf tot schuld geworden? Eigenlijk ben ik dat… Wat hebben we ervan gemaakt. Ik heb gezondigd.

David besefte dat. Hij wist ook, hij zag zo scherp, de liefde van God. David is een mooie naam. Dat betekent de geliefde van God. Welnu, zo heeft hij God nagesproken. Onbetrouwbare overheid aan de orde gesteld. Geen vrede Gods. Het beslag van het Woord is weg. In samenleving of je eigen omgeving. Verkeerde dingen die gebeuren. David noemt het allemaal.

David zet er een verlossend antwoord tegenover. HEERE, Gij behoudt mensen en beesten. Het staat er al een keer eerder. God is getrouw. Hij is erbij. Wie het van Hem verwacht, komt nooit beschaamd uit. In 7b staat het; na de gerechtigheid en gerichten die over de aarde gaan. Dit woord als een verlossend antwoord.

Hoe het er letterlijk staat: HEERE, Gij behoudt Adam en beesten. Waar herinnert dat aan? Wie was Adam? Ons aller voorvader. Hij verstopte zich voor God. Adam werd opgezocht door de HEERE. Wat ik zo geweldig groot vind; de kranten staan er vol van, geweldig veel leugen en bedrog. Fouten. Verkeerde communicatie. Elk land kan je doorlichten. Een onbetrouwbare samenleving. Dat moet ons nopen dat we uitzien naar die grote dag. Dan wordt de gerechtigheid hersteld. Jezus zal alle onrecht teniet doen. Hij houdt afrekening; als die grote Rechter en Hogepriester.

Wat een wonder dan, wie mogen tot Hem komen? Gij behoudt mens en beesten. Luther had bijzondere opvattingen. Luther las het zo: het woord beest, mensen die zich gedragen als beesten. Die wil Hij genadig zijn. Paulus zei dat, ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Vijanden worden met God verzoend. Calvijn zegt het zo: laten we het maar letterlijk nemen. Hebt u opgemerkt de zorg over de beesten in de natuur? Elk beest heeft zijn eigen wetmatigheid. Allen geleid door de Schepper. Elk musje vangt een andere toon aan. In het buitenland, je komt in andere landen, je hoort andere geluiden. De Schepping is een schoon boek. Daar kan je uit aflezen hoe genadig de HEERE is voor mensen dat Hij toch nog wil gedenken aan Adam (zegt Calvijn). Adam, dat ben ik. Onze zonde komt openbaar. Boezemzonde. Wie heeft ze niet? De HEERE wil naar zulke mensen omzien. David noemt een heel register. Hij tekent de genade en liefde daar tegen af.

Ik wil u genadig zijn. Dat zegt Hij tot ernstig zieken. Mensen die vastgelopen zijn. God wil trekken met koorden van liefde. Het is een mooie psalm. Ik zat te denken, wat ik geweldig mooi vind: Gij behoudt…! Het woordje behoud is het versterkte woord van Jezus. Jezus, maar dan versterkt. In Hebreeuws kan je het duidelijk zo lezen. Wat heeft God gedaan? Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden. Jezus gegeven alle macht in hemel en aarde. Zo groot, heerlijk en goed. Zoon van God en van mensen. Hij behoudt.

Het zal regenen over bozen en goeden. Hij sprak over de musjes. Gij behoudt. Het is een crisisvolle tijd. Christus als de knecht des Heeren. Je kunt allerlei hoofdstukken kunnen lezen. Ook Jesaja 53. In aansluiting op Psalm 36. Hij heeft onze ongerechtigheden gedragen. Paulus zei het in Romeinen 8,18. Het schepsel is onderworpen aan de ijdelheid. Nemen zoals het in de HSV staat: zinloosheid. Want gemeente, wat zijn we vaak zinloos bezig. In samenleving, kerk, gezin. Zinloos? Wat bedoel je dan? Is er een doel gesteld in uw leven? God eren en vrezen en de naaste als onszelf liefhebben.

Gemeente, wat is het waar: Gij behoudt. De HEERE is goedertieren. Goed is de Schepping. We laten het maar staan en moeten het veel uitleggen: goedertieren. Vastheid, kracht, cement. Het cement van de Naam van God. David kende dat temidden van de struikelingen. U hebt ik nodig. U bent goedertieren.

Het valt op dat de psalmen die gedicht zijn, er zo vaak staat: goedertieren. Ja, zegt iemand, het kan toch ook goed zijn? Vroeger hebben we wel eens catechisatie gehad. Ik herhaal dat nodig maar eens. Tieren? Razen, lelijk doen. Tieren, is een ander woord. Tieren: planten, groeten, tuin. Maar na een overvloedige regen: wat tiert het welig. Blijdschap, vrede, kracht. Gods goedertierenheid. Tieren in de goedheid van God.

HEERE als u dat rijke zegel op mijn voorhoofd hebt gelegd en Uw naam is Jahweh, Ik ben en er Ik zal er zijn ook in tijden van ziekte en crisis (agrarische sector, bedrijfsleven, samenleving). De school begint binnenkort weer. Psalm 136: Zijn gunst zal bestaan tot in eeuwigheid. Niet gunst, maar goedertierenheid. Die bestaat in eeuwigheid. Mag u daarin tieren? Dat is heiliging, bevinding. Wat een wonder, genade. Zijn goedertierenheid, voor eeuwig.

Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God. Zo duur. Kostbaar. Christus, de echte knecht des HEEREN, heeft de schuld op Zich genomen. Hij daalt op u af. Zoek het toch bij Mij. Waarom zou u sterven? Daarom een psalmwoord. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid. Een wonder van genade.

Dan nog iets. We doen het wat korter, de punten, ik had een lange voorafspraak. Het is waar: mensen nemen de toevlucht onder Uw vleugels. Onder de schaduw van Uw vleugels. Hij is de schaduw aan uw rechterhand. De engelen beschermen u. Wat zullen onze (klein) kinderen beleven? Waar keek David op? Hij keek naar de tabernakel. Daar ligt de Ark. Met die cherubijnen. De vleugels wijd uitgestrekt. Een teken van bescherming en bewaring. Wie het bij Hem zoekt vindt vrede.

Dan is er nog iets. De beelden buitelen over elkaar heen. Jezus herinnerde aan die vleugels van Zijn Vader en Hem. Hoeveel malen heb Ik u bijeen willen vergaderen zoals een kip haar kuikens? Maar u hebt niet gewild. Mooi een kloek te zien om een ei uit te broeder. Die slaat de vleugels over de kuikens heen. En een mooi beeld van de Goede Herder. Misschien hebben jullie een kloek thuis. Die is bezig. Zelfs als een kuiken wegloopt, gaat ‘ie er achteraan. God is bezorgd. Hij wil niet dat er enigen verloren gaan. Huwelijk die kapot gaan. De macht van de zonde. De HEERE roept maar: wend u tot Mij! De kinderen der mensen mogen de toevlucht tot Hem zoeken.

Niet alleen de ouders maar ook de kinderen. In veel gemeenten begint de leeftijdsgroep bij 40 jaar. Zorgelijk is dat. We moeten de woorden van Jezus horen.  Hoeveel malen heb Ik u bijeen willen vergaderen. Mensenkinderen mogen het bij Jezus zoeken. Bij de Heere is er een overvloed. Toen was er al de tempel. Met de beekjes. Bij het reinigingsoffer was water nodig. Ezechiël profeteerde over de stroom van levend water uit de tempel, als teken van de heilige Geest. Die straalde uit naar de woestijn. Zo worden verdorde mensen weer verfrist.

We zeggen: het is dor. De samenleving. De mensen. Dor en doods. Wat is het leven. Jezus is het leven. Jezus leven van mijn leven. Daarom: Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Er komt een dag dan zullen we de stroom van levend water zien. Dan komt er de nieuwe hemel en aarde. Heb je er zin in? Een lieve lust! Bij U is de fontein des levens. Dronken van wellust. Een beek die nooit meer opdroogt. Gods kinderen mogen zich troosten: God is bij mij. Hij draagt mij, door alles heen. Alleen uit genade.

Amen.

Hervormde Gemeente Dordrecht, wijkgemeente 2 en 7, Pauluskerk, zondag 14 augustus 2022, 17 uur. Schriftlezing Psalm 36 en Romeinen 8:18-23.