In het Mattheusevangelie komt de tegenstelling tussen Jezus en de duivel naar voren. Net als in Genesis probeert de duivel door middel van de leugen de mensen te verleiden. De vrouwen worden ingeschakeld om het nieuws over de opstanding als eerste te horen en door te geven; de soldaten kunnen de opstanding niet ontkennen maar laten zich omkopen. Het Paasevangelie is een genadevolle boodschap: Jezus is waarlijk opgestaan, Hij heeft de dood verslonden tot overwinning.

Het Paasevangelie: een zoete troost en fel verzet

Wat is het geweldig groot dat de Heere vier evangeliën gegegeven heeft. In allerlei kleuren wordt het leven en sterven van Jezus verhaald. Elk evangelie laat andere aspecten zien. Dat is de bedoeling geweest van de Geest. Er zijn veel opvallende dingen. Mattheus is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Genesis is het eerste boek van het Oude Testament. In Genesis gaat het om de tegenstelling tussen God en de duivel. De strijd van de duivel en hoe hij de mens verleidt. Dat is Genesis. Dat zien we ook in het eerste boek van het Nieuw Testament. Voor of tegen Jezus? In Mattheüs 1 zien we de tegenstelling van de geboorte van Jezus en de macht van Herodes en de strijd om Jezus te vernietigen. Mattheus is: de tegenstelling van de machten op aarde en de tegenstelling van Jezus’ macht op aarde. Zo eindigt het ook. Een bijzondere tegenstelling. De soldaten zijn geroepen op Jezus te bewaken. En wat een macht openbaart de duivel om leugens te verspreiden: Jezus is gestolen. Zo wordt de grondslag gelegd dat Hij niet zou leven. Dat heeft tot vandaag invloed. Is Jezus werkelijk gestorven? Nee, dat is niet waar…?! Dat is dus toen begonnen. De duivel is de vader der leugen. Jezus is de waarheid. De duivel probeert als de vader der leugen te verbreiden dat Jezus niet zou leven, maar dat we te doen hebben met een dode Jezus. Het gaat ten diepste in Mattheüs 28 erom: de dood is dood, de dood is vernietigd. De wereld zegt, dood is dood. Er is geen leven na de dood. Dat werd verbreid door de Romeinse soldaten.

We willen u vanmorgen bepalen bij het elfde vers. We zetten bovenop deze tekst: Het Paasevangelie. Een zoete troost en fel verzet.

  1. Met Jezus rijk. Want wat zien we hier? Als ze heengingen, waren ze rijk met Jezus om het getuigenis van de opstanding door te geven.
  2. Jezus liever kwijt. Enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters. Ze worden ingezet door de geestelijke leiding om de gedachte aan de opstanding kwijt te raken.
  3. We vatten het samen met de genadevolle paastijd. De overpriesters moeten het toch horen. De soldaten hebben het toch als eerste gezien dat Jezus opstond en de krachtige tekenen gezien.

Dan willen we eerst zingen, Psalm 66 vers 1, 8 en 10.

1.

Gemeente, wat is het Paasevangelie toch een rijk evangelie. Als gesproken wordt over verschillende openbaringen. Het is toch heel bijzonder dat de Heere verschijnt het eerste aan de vrouwen. Eva was als eerste gevallen in het paradijs. Bij het kruis stonden vele vrouwen toe te zien. En wie waren het eerste bij het graf? De vrouwen. De eerste die voorgaat is Maria Magdalena. Dat is bijzonder, uit haar zijn zeven duivelen geworpen. Psychisch helemaal bezeten was. Door de duivel bezeten. Zeven is het getal dat wijst op de volmaaktheid. Mensen die allang zijn opgegeven worden door de Heere gered. Daarom, heb goede moed. Zou er voor mij nog uitkomst zijn? Zij mag Jezus ontmoeten. Als alle hoop en moed haar ontnomen wordt, mag ze een blijde boodschap horen. Genadevol is dat! Ze gaat voorop. Ze mag als eerste zien de verzoening en overwinningskracht. Dat is een rijk getuigenis.

We willen de anderen ook niet vergeten. De veelkleurigheid is goed opdat we zouden verstaan dat de Heere de wegen verschillend leidt. De wegen zijn verschillend, maar de kruispunten zijn gelijk, zei een predikant die hier in de buurt stond. Het gaat om het kruispunt: Golgotha. De overwinningskracht van Jezus. Maria mag dat zien. Jezus had ook een aparte ontmoeting met haar. SOS: red onze zielen. Zo wordt zij gered door onze zielen.

Een wonder dat de Heere aan bekenden verschijnt. Er worden namen genoemd: Maria, van Jacobus de kleine. We weten niet precies wie dat is. Dat gaat te ver om nu te noemen. Wel bekend bij Jezus. Heb jij je naam horen noemen in de prediking? Of bij bijbelse geschiedenis? De Heere heeft een bijzonder woord voor u. Onbekend maakt onbemind. Maar bekend maakt bemind. De Heere verschijnt als eerste aan de vrouwen.

De apostelen waren geroepen om het evangelie te verkondigen. In de kerk hebben we ambtsdragers. Je leest niet in de Bijbel dat vrouwen een plaats hebben in het ambt. Wel als vrouwen, bidsters, moeders. Ze brengen het woord over. Ze hebben vaak meer gaven in de opvoeding om het over te brengen.

Hier lijken ze ook een taak te hebben om moederlijk de boodschap over te brengen. Hoor wat God gedaan heeft! Doorgeven aan de broeders. Dat is het adres. Het is een wonder dat er staat: zeg het Mijn broeders. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Dat zegt ook de Hebreeënbrief. Ik zal Gods Naam vertellen aan de broeders. Een wonder toch! Dat Hij vlees en bloed aannam. Dat Hij zonder zonde de schuld gedragen heeft in het vlees en zich niet schaamt voor Zijn broeders. Ze waren allemaal weggevlucht, maar de vrouwen mogen dit vertellen. Rijk en blij! De Heer is waarlijk opgestaan.

Ik heb wel eens een moeder horen zeggen, ik ben gelijk aan een dominee, politie en onderwijzen. Ze had veel kinderen. Juist ook in onze tijd: de moeder in onze gezinnen. Het beste voor hebben. Het evangelie verkondigen. Aan kinderen en kleinkinderen.

Waarom in Galilea? Daar heeft de Heere ze geroepen. Daar is Hij begonnen. In nergenshuis. Galilea: daar is geen enkele verwachting van. Doden werden er opgewekt, wonderen gebeurden daar. Veel stille ogenblikken hadden ze daar. De Bergrede was daar. En zo eindigt het ook. Op de plaats waar het woest is. Daar is uitzicht voor de kerk. Het lijkt allemaal verloren, maar is het niet. Het evangelie wordt verbreid. De Heer gaat door met Zijn kerkvergaderend werk.

Met Jezus rijk. Mag dat voor u zo zijn? Uw rijkdom is verrot. Alles wat we hebben moeten we achterlaten. Het moet verlaten worden.

2.

Er tegenover staat een andere nacht. Zij gingen heen om de blijde boodschap te brengen. Maar er is een anti-beweging. Die soldaten zitten er geweldig mee. Wat zijn ze geschrokken! Er was een aardbeving. Ze zijn weggevlucht. Ze moesten het zeggen: Jezus is niet in het graf gebleven. Jawel, er is daar iets gebeurd. Hij was uit het graf. Die heidense soldaten waren van het onkreukbaar recht van de Romeinen. We hebben Jezus niet kunnen bewaken. Hij was weg. Er waren getuigenissen van de zweetdoeken. De vijanden zagen het eerste: Jezus is weg. Hij is niet meer in het graf. Zij waren de eerste getuigen.

De vrouwen hebben het bezit van Jezus als enige rijkdom. Geef mij Jezus. Bij de kerkelijke leiding is het anders. Zij moeten Jezus kwijt. Wie heeft het gedaan? Wat is er gebeurd? God en de duivel zijn bezig. Mattheus wordt genoemd de apocalyptische evangelist. Hij brengt de dingen van de eeuwigheid bij elkaar. Hij spitst het toe. Bij de geboorte van Jezus, bij de krachten die Hij deed. Die tegenstelling: de duivel en Jezus zelf aan de andere kant. En God. Ook hier.

Wat een wonder dat ze dit moeten vertellen. Ziet u de verharding van de geestelijke stand? Het is een heidens werk om joden te bekeren. Dat geldt ook voor heidenen. Laten we waakzaam zijn voor de moderne theologie. Wie de opstanding loochent, loochtent de hele Bijbel. Dat eindigt in het niets.

De soldaten zijn weggevlucht. Bang. Ziet u hier de vrees. Calvijn zegt: er zijn twee soorten vrees. Buigen voor God of vluchten van God. De soldaten waren bang voor God. Bang voor de krachten van de natuur. De mens is klein als hij zijn God mist. Daar tegenover staat de stille vreze van Zijn Naam. Voor U buigen. Vallen voor Jezus of vallen over Jezus. Geef maar antwoord: val je over Jezus? Dan blijf je staan met je ja-maars. Jezus moet dood en weg. Maria Magdalena had het verloren voor de Heere. Ze kende de stille vreze van Zijn Naam. Ze greep Hem vast. Dat is heerlijk en krachtig. Jezus, Hij leeft. Zaligheid alleen!

Ziet u de goddeloze handelingen hier plaatsvinden? Stil eens, wacht, Jezus is gestolen. De discipelen hebben Hem weggenomen. Dat is niet waar. Geld wat stom is maakt recht wat krom is. Geld en mooie woorden. Zo laten ze zich omkopen. Als goede Romeinen hebben ze eerlijk verteld wat er aan de hand was. Dat moest en stond het Romeinse recht om bekend. Ze hebben gelogen om bestwil. Ziet u de herhaling van de leugen? De duivel de leugenaar door midden van Herodes om de wijzen te misleiden. Mooie woorden om Jezus te proberen te doden. En hier: jullie nemen het geld. Het evangelie moet gesmoord worden.

Maar stenen zullen niet zwijgen. Hij komt door gesloten deuren heen. Er is zo geloof rondom het graf. In tijden van strijd en oorlog, nu ook in Oekraïne: ik denk dat er veel gelogen wordt. Ik heb mijn ouders dat ook horen zeggen over de Tweede Wereldoorlog. De leugen moeten we nalaten. De duivel is de vader der leugen. Jezus, Ik ben de waarheid, de weg en het leven. Wonder van genade en zaligheid. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

3.

We lazen heel het hoofdstuk. Een genadevolle Paastijd is het toch. Met Jezus rijk en liever Jezus kwijt. Maar wat is de samenvatting? Nooit zullen de soldaten kunnen ontkennen dat Jezus is opgewekt uit de doden. Misschien lagen er nog zweetdoeken. Er is een wonder gebeurd! Dit gaat mee tot hun dood toe. Al smoren ze de waarheid, het zal toch waar worden. Jullie hebben het gezien. Ik ben opgestaan. Zelfs de heiden moet het horen. Hier staat het, zij boodschapten het de overpriesters. Al de dingen die geschied waren.

Juist dat is een genadevolle Paastijd. Het is niet in een hoekje gebeurd. Het is werkelijk geschiedenis. Hij baande de weg van kruis naar graf. De steen was weg. De dood is overwonnen. We kunnen niets ontkennen. Al ontkennen ze alles, tegen Jezus. Het zal waar worden: Jezus heeft geschiedenis gemaakt. De lijn wordt getrokken. Hij gaat naar Galilea. Zoekt Hij ze op in Jeruzalem? Nee. Hij gaat weer naar Galilea. De eenzame, stille plaats. Op een berg.

Gemeente, is dat niet bijzonder. Een eenzame, stille plaats. Op een van die bergen had de Bergrede plaatsgevonden. Kerk in Actie? Het is een kerk van moetologie. We moeten dit en dat! Weet u wat nodig is: stilte en meditatie. Zijn we wel eens een ogenblik stil? Laat de moderne media maar liggen vandaag. Overdenk het woord vandaag. Je kerkboekje.

De discipelen hebben het gemerkt, toen ze de boodschap kregen. Ze ontmoetten Hem in de stilte. Hij bracht de boodschap nabij. Wonder van genade.

Twee lijnen. De wereld zegt: dood is dood. De wereld is arm. Dat zie je ook. Euthanasie, jong en ongeboren leven, vermoord in de moederschoot. Dood is dood.

Nu Jezus. De dood is dood. Verslonden tot overwinning. Daar kunnen de overpriesters niet tegen op. En ook alle theologiën niet. Ziet u de lijnen? De soldaten worden voor het blok gezet niets te zeggen. Jammer toch? Zij zouden getuigen kunnen zijn. God wil mensen gebruiken maar heeft niemand nodig. Hij baant wegen waar geen wegen zijn. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Misschien is uw leven triest en donker. Mij is gegeven alle macht. Ambtelijke macht. Hij is machtig mensen te bekeren. Totaal. Bent u al onderdaan? Hij is een heerlijke paaskoning. Straks wordt het Pinksteren. En dan wordt het woord van Mattheus bevestigd. Amen: geen woord zal ter aarde vallen. Hij heeft inderdaad alle macht.

Aldaar zullen ze Mij zien. In het Grieks staat er: optiek. Een optie: Jezus. Wat is uw optiek? Niet dood is dood. De dood is verslonden tot overwinning. Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Amen.

(Psalm 97 vers 5; berijming 1773)

Hervormde Evangelisatie Haastrecht, zondag 16 april 2023, 10.O0 uur. Schriftlezing Mattheus 27:62 – 28:20.