In het geslacht van Kaïn en Lamech wordt aan God niet (meer) gedacht. De andere Lamech, iemand die de Heere wél vreesde, krijgt een zoon en profeteert over hem dat hij troost en gerechtigheid zal brengen. Dat is Noach. God zal temidden van de grootste storm genadig zijn en hem troosten. Uiteindelijk wijst Noach heen naar Jezus Christus, de ware Rustaanbrenger.

Noach – heraut van gerechtigheid – tot voorbeeld

  1. Dit woord is tijdgericht
  2. Een troostbericht
  3. Profetisch tijdbericht

1.

Gemeente, wat is het een heerlijk werk om de Schrift uit te leggen en toe te passen. Vanmorgen mag hier iemand daar ‘ja ik van ganser harte’ op zeggen. Een bron van zaligheid en kennis is er in het woord. Zelfs al in de eerste hoofdstukken.

We kunnen niet over Jezus spreken zonder Adam. Adam ben ik. Jezus is de tweede Adam. Hij brengt volkomen zaligheid aan.

Een vreemde tekst, misschien, uit een geslachtsregister. Kaïn heeft Abel doodgeslagen. We zien een moderne cultuur die niet geeft om God. We weten van een Jubal. Mensen die muziek maken in het leven. Tenten bouwers. Monogaam huwelijk wordt doorbroken. De dood wordt niet meer geteld. Leven en dood – je moet twee kanten benadrukken in de gemeente. Al wil men dat niet horen. Als een dokter een diagnose stellen. Bij Kaïn lees je niet dat een mens gestorven is. De dood wordt niet genoemd. Moord en doodslag wordt verheerlijkt. Zo zien we onze tijd. Moord en doodslag. Ook in de Randstad. We zien de gebrokenheid van onze tijd en cultuur.

Gemeente, weet u wat zo groot is? God laat het werk Zijner handen niet varen. Abel is doodgeslagen. Maar Hij geeft Seth. En Enos. Toen begon men de Naam des Heeren aan te roepen. Dat is een kerk. Een altaar. In dat geslacht lees je wel: en hij stierf. Een levensernst lag er in dat geslacht. God bewaarde Zijn Woord er. De jongens en meisjes weten dat, wie kwam er uit het geslacht van Seth? Henoch. Hij wandelde met God staat er. Dat was zijn leven. Je leest niet veel cultuur. Zijn er ook in Zoetermeer aan wie dat gezien wordt? Jawel, leven, wandelen met God! Dat is belangrijk. Daar gaat het om.

Weet u wat groot is? Henoch had een zoon, Metusalem. 969 jaar oud geworden. Oudste mens. Vanaf 1100 tot nu toe, zeg maar. Verder lees je niets van hem. Die zoon was ook een Lamech. De vrome Lamech. Metusalem kreeg een zoon, Lamech. Weet je wat mooi is? Uit geslachtsregisters kan je aflezen: wat leefde in die man? Hij koos de weg van de Heere. Die vrome Lamech. Een kleinkind van Henoch. Henoch werd 365 jaar. Eigenlijk jong vergeleken met de anderen. Lamech is onder de indruk gekomen van zijn grootvader. Ik wil de God van opa dienen. Daar moet het om gaan. Is dat ook jouw keuze? Niets beter dan Hem te dienen. God groot te maken. De vreze Gods dat alle verstand te boven gaat! Zo leefde Lamech.

2.

Nu mag hij een zoon ontvangen. Hij werd een profeet met het oog op de toekomst. Hij worstelde al voor de geboorte met deze zoon. Deze zal ons troosten! (5:29) Hij wist van troost. De Heere zal ons troosten. Over de vloek die op de aarde rust. De Heere zal het zwoegen van ons zegenen. Er komt een oplossing voor deze boze cultuur. Hij zocht het bij de Heere.

Wat is dat groot. Uw predikant zal niet alleen staan in een glazen huisje. Maar in de gemeente. Zwoegen, ploeteren, zonde. De aarde draagt een vloek, dat had Lamech door. Dat zijn harde woorden. God had dat gezegd. De aarde is om de zonde vervloekt. Als je de woordspeling neemt: aarde, in de grondtekst: Adam. Inderdaad, een vloek. Maar toch. Hij mag weten: de Heere zal troosten. Hoe zeer de aarde ook vervloekt is. Moeilijke omstandigheden. In de gebrokenheid van het leven. Je mag verkondigen: er is een Trooster. Tegenover al het kwade mag je het goede preken. De catechismus begint ermee. Wat is uw enige troost? Dat is Noach al. Deze zal ons troosten. Hij zal het doen, Troost geven.

Nee, hij dacht niet aan aardse dingen. Ik denk dat Lamech dacht aan het verbond. God is een Trooster bij uitstek. Dat komt openbaar in Jezus Christus. Noach zou een heraut zijn van troost. Een prediker van gerechtigheid. Prachtig woord! De zonde wordt vernietigd. In een weg van lijden tot heerlijkheid. Een woord van genade mag je hier brengen. Niet alleen de schuld is voldaan, ook: leven en laten leven. In onze tijd is de gerechtigheid weg. Wij hebben een woord voor de wereld. Over Noach mocht hij zien, de regenboog, het verbond. Temidden van de grootste storm geeft God genade.

Dan is er nog iets. Noach mocht een Ark timmeren. De mensen hebben gespot. Kijk die man toch eens. Ze hebben gelachen en gespot. Elke klop was een preek. Een klop van God. Je moet geen dienaar zijn van mensen. Er is gerechtigheid, troost, genade. Een heenwijzing naar Christus. Hij bracht genade aan.

Een heerlijke opdracht krijg je. In de dagen van Noach: eten, drinken, huwelijk. Bij Lot zelfs al niet meer, huwelijk. Noach viel ook in zonde. Hij heeft gepreekt. Er is getroost! Bij ziek- en sterfbedden. In de dienst van God. Genoeg te doen heb je dan. De prediking is het grootste pastorale bezoek. Als een dokter de diagnose vaststellen.

Wat is uw enige troost? Een verantwoordelijkheid om hier te zitten! Jezus is de Trooster bij uitstek. Hij genas. Hij redde zondaren. Ik zal u een andere Trooster schenken. Jij mag heenwijzen als ambassadeur. Hier is troost en genade. Niet bazig maar lieflijk. Hier kan je mee leven en sterven. Niet dat de dominee wat opleukt in Zoetermeer. Een naam, twee wegen, drie stukken. Het gaat om leven en sterven.

3.

Gemeente, we zijn zelf oud geworden, maar we moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel. Het gaat om genade en vrede. Noach ging timmeren. Hij had ook een vergezicht. Op adem brengen. Wat leven mensen veel buiten adem. Geen lucht meer hebben. Crisis voor de landbouw, bedrijfsleven. Een worsteling voor die mensen. De prediking is: de Heere is de trooster. De Heilige Geest. God kan liefhebben dan een vader of moeder.

In Hebreeuws zit er ook in, in de grondtaal, er zit ook iets in van rust. Deze zal ons troosten. Ook rust. Goddeloze mensen hebben nooit rust. Augustinus, de grote kerkvader van de oudheid, zei: ‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt in u, o God.’ Dat is echte rust en vrede. Dat is genade. Geen jaagchristenendom. Dit doen en dat organiseren. Niet jagen en vliegen en organiseren. Rust in God. In de binnenkamer. Neem rustig de tijd voor. Catechese, bijbelkring, binnenkamer.

In het woord zit zelfs iets van de rust van het beloofde land. Een woord dat samenhangt met Noach. Een woord van God. Een woord van rust en genade. In het midden van onrust rustpunten geeft. Lamech was vol van opa Henoch. Noach als een rustpunt, die heenwees naar Jezus. Eeuwige zaligheid en vrede. De Randstad staat aan de rand? Zal deze kerk verdwijnen? Ik heb er geen zorgen over. Ik weet, waar gaat het heen met Gods kinderen: de eeuwige rust. Lodenstein heeft hier gestaan. Die legde veel nadruk op de wandel met God. Ik hoop dat de bediening hier, niet dat je traag gaat, maar dat je bezield wordt door de wandel met God. Hier wordt de rust geschonken. En hier is genade voor zondaren. Vol worden van de genade van God. Leven zonder God is verschrikkelijk onrustig. Rust in God geeft vrede. Daar krijg je nooit berouw van. Ik hier die al mijn blijdschap in U vindt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel.

Amen.

Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer, zondag 26 juni 2022, 10 uur. Schriftlezing Genesis 5:21-32 en 1 Petrus 1:16 – 2:9. Bevestiging van ds. J.M. Molenaar tot predikant.