Kruisdragen: vrijwillig of gedwongen?

Met het dwingen van Simon van Cyréne het kruis van Jezus te dragen lijdt Christus. Hij wordt door de soldaten bespot die Hem als een Koning behandelen met tenminste nog één onderdaan. Een bespottelijke en belachelijke vertoning waar Jezus vrijwillig voor gekozen had. In het Lijdensevangelie gaat het over het lijden van de Heere Jezus Christus en niet zozeer om de omstanders. Spannend wordt het als het ook over ons gaat. Waar staan wij? Hebben we Hem lief? Kennen we Hem? Zien we op Hem? U die Hem nog niet kent: roep de Heilige Geest te hulp om Hem te leren kennen. Als we Hem werkelijk zien, dan is Hij ons alles waard. Omdat Zijn liefde ons laat zien dat degenen die Hem toebehoren Hem alles waard zijn. Hij kwam vrijwillig om Zijn volk zalig te maken van hun zonden.

Markus 15 vers 21: ‘En zij dwongen enen Simon van Cyréne, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg‘.

[Inleidende woorden voorafgaand aan de preek, uitgesproken na de Schriftlezing]

Verhaal van Christine uit Egypte. Ze mag niet meer naar school. Niet meer vrij. Ze is 11 jaar. Wil graag naar school maar is niet veilig. Mijn zusje heeft verteld dat wij gedoopt zijn. Die vertelde het aan de meester. Als je gedoopt bent mag je niet meer naar school. Ouders vinden het veiliger om steeds weer te verhuizen zodat anderen niet weten waar ze wonen. Toch is er vreugde in mijn hart. Omdat ik weet dat Jezus dichtbij mij is. Hij is in mijn hart. Bid jij met mij mee? 11 jaar en ze moet al kruisdragen. Bent u al bereid om kruis te dragen? Hoe kan dat nu? Om achter de Heere Jezus aan kruis te dragen? Hebt u Hem gezien die alles voor u overgegeven heeft? Is Hij u alles geworden?

Kruisdragen: vrijwillig of gedwongen?

Gemeente van de Heere Jezus Christus. Laten we elkaar die vraag stellen: ben je bereid achter Jezus je kruis te dragen? Voor ons is kruisdragen een woord, metafoor voor zwaar lijden. In de Bijbel geen beeld maar heel letterlijk. Die dwarsbalk die je als veroordeelde moest dragen. Die horizontale balk aan de verticale balk van de kruispaal. Zijn we desnoods bereid om te sterven voor en met de Heere Jezus Christus?

De Heere Jezus Christus moest die kruisbalk te dragen. Is het niet mooi dat de soldaten Simon vragen om het kruis te dragen? Jezus al stuk van de pijn die Hem aangedaan was. Straks sterft Hij al onderweg. Maar dat staat nergens in de Evangeliën. In Johannes staat dat Hij zelf het kruis droeg. Er staat nergens dat Jezus bezweek aan de last. Er is een andere reden voor het dwingen van Simon om Jezus’ kruis te dragen. Welk motief blijft dan over? Ze waren bezig met Jezus te bespotten. Belachelijke vertoning. Geen misdadiger. Enige misdaad: Hij noemt Zich Koning. In vers 12 ook. Pilatus had het ook door: is dat een Koning? Een leider?!

Spotten is iemand niet serieus nemen. Purperen mantel en doornenkroon. Toen mijn vrouw en ik in Israël waren zo doornenstruik gezien met scherpe punten. Ze bespotten Jezus en knielen voor Hem neer met hun spot. Op weg naar Golgotha dwingen ze Simon van Cyréne Zijn kruis te dragen. Een koning kan toch niet zelf Zijn kruis dragen. Achter u dragen. De spot waarmee de soldaten Jezus belachelijk maakten.

Hé jij daar van de akker. Jij komt als geroepen. Kun je een koning toch niet laten doen. We zouden een vergissing kunnen maken om het over het kruisdragen van Simon van Cyréne te hebben. Het gaat over Jezus. Professor dr. J.J. Graafland wees ons erop tijdens de studie. Gaat vaak in de lijdenstijd om de mensen. Maar ten diepste gaat het om het lijden van Jezus. Verraad van Judas, verloochening van Petrus en daarin het lijden van Jezus. Ook hier vanmorgen over het kruisdragen. Toch nog een onderdaan als koning. Fysiek even een verlichting. In wezen is het een verzwaring van Zijn lijden. Ziet u wel dat u daarmee een mislukte Koning bent? Opdracht een mislukking. Onderdeel van hun spot. In Zijn Persoon en werk vernederd. U kunnen we alleen nog maar uitlachen.

Gemeente, nu gaat het vanmorgen om soldaten. Die zijn hier niet. Niet over Simon van Cyréne. Het gaat om u en mij. Weet u zich betrokken bij het Bijbelverhaal. Wij denken vaak verhalen van lang geleden. Het wordt spannend als u erin betrokken wordt. Rembrandt schilderde in het Lijdensevangelie ook zichzelf. Het gaat ook om mij.

Ook wij kunnen Jezus miskennen. Niet openlijk, we zitten in de kerk. Stel u voor. Schilderij van Rembrandt voor € 5 per stuk aangeboden. Vooruit: drie voor een tientje. En dat terwijl ze miljoenen waard zijn. Verkocht als waardeloze rommel. Nu kom ik dichterbij. Als we aan de Heere Jezus voorbij gaan. Als het schilderij van de Heere Jezus niet hangt aan de muur van ons hart. Als we eraan voorbij leeft. Als u deze week nauwelijks de beroep hebt gedaan op Zijn werk. Dankuwel voor Uw lijden. Doet u dan niet in wezen hetzelfde? Spot. Laten wij Zijn kruis hooghouden. Simon droeg het kruis gedwongen maar Jezus vrijwillig.

Hoe was het ook alweer? Toen Hij gevangen genomen werd: laat deze gaan en neem Mij. Vrijwillig. Hij kiest ervoor. Zo lijkt het wel. Hij kiest ervoor om deze weg te gaan. Laten we Hem liefhebben en Zijn liefde beantwoorden. Niet als de soldaten met spot in het hart maar met liefde, aanbidding. Heere Jezus U hebt het kruis voor mij gedragen. Hoe zou ik anders eenmaal voor God kunnen staan zonder de Heere Jezus Christus?

Simon van de Akker. Misschien geslapen of gewerkt. Hij kijkt zijn ogen uit. Jood uit de vreemde. Komt ineens een soldaat aan en grijpt hem. Simon is daarmee de eerste kruisdrager achter Jezus aan. Niet alleen symboliek. Letterlijk. Ben jij bereid om voor en met mij te sterven. Simon wordt zo vernederd. Wat zeg ik. Een eer om achter Jezus aan te dragen. Nog gedwongen. Toch een omslag in het leven van Simon gekomen. Simon van Alexander en Rufus. Rufus ook in Romeinen 16 genoemd. Bekende in de christelijke kerk. Gehoord van vader.

Dwang werkt niet zegt u. Dwang. Als ik achttien jaar ben kom ik niet meer. Zeg niet te hard. Gedwongen door ouders. En dan ineens in de kerk aangesproken. Even te luisteren. En de Heilige Geest klopt op je deur van je hart. Alles wordt alles. Volken gedwongen om gedoopt te worden. Natuurlijk niet geweldig omdat het ook betekent dat sommigen geen echte christenen waren. Belijdenis doen vanmorgen om ouders of grootouders zou niet goed zijn. Toch kan God het gebruiken. Kromme stok een rechte slag slaan kan God.

Gedwongen wordt Simon is in feite een grote eer. Handelingen 5 Petrus en Johannes. Eer om smaadheid te lijden om de eer van de Naam van Jezus Christus. Terugdoen? Nu ja. Iets terugdoen. Het kruisdragen mogelijk. Hoe kan ik lijden voor de Heere Jezus Christus. Afsluiting catechese. Opendoors. Ethiopië. Als je geen afstand doet van je belijdenis van Jezus, dan schiet ik uw kinderen dood. Gebeurde. Als je de Naam van Jezus blijft belijden, dan schieten we je vrouw dood. En daarna zichzelf. Aangrijpend verhaal. Misschien denkt u: ver van mijn bed. Als u morgen mensen ontmoet die niets met het geloof hebben. Wilt u dan voor Hem uitkomen? Ik ben in de kerk geweest. Ik hoor bij Hem. Kruisdragen is vandaag tegen de stroom inroeien. Al maken ze u allemaal belachelijk. Als jongere ga je toch niet de Bijbel te lezen? Zijn we bereid zijn we ook zo bereid het kruisdragen achter Jezus?

Zou ik dat kunnen? Durf ik dat? Nee, eenvoudig. In mijzelf niet. Maar God kan mij zoveel kracht geven. Wat is vandaag in Nederland nodig? Niet zozeer wat kost het mij maar wat heeft het Jezus gekost? Als je dat niet kent, ben je nooit bereid om dat voor Hem te geven. Het gaat vandaag om de Heere Jezus. Hij bad voor de soldaten. Die Hem bespot hebben. Vader vergeef het hen. Hij heeft de hoorn van God gedragen. Professor dr. A.A. van Ruler: Simon droeg slechts het hout, Hij de zonden. U bent er zelf erbuiten gezet. Mijn God Mijn God waarom hebt U Mij verlaten?

Is de Heere Jezus Christus alles voor u geworden? Alles gebleven? Hebt u Hem gezien die alles voor u overgegeven heeft. Uit het water gered. Op een haar na uit het water gered. Bijna verdronken. Dan wil je dat toch vertellen. Dan eer je de persoon die je gered heeft. Dan eer je die persoon die je gered heeft. Bijna samen omgekomen. Hij heeft mij gered uit de zee van Gods toorn. Daarom mag ik eeuwig bij Hem zijn. Is Hij alles voor u geworden? Alles voor u gebleven? Weet u dat Hij in uw plaats ging staan? Hij geleden voor onze zonden. Paulus: Hij is tot zonde gemaakt.

Hoeveel mag het ons kosten? Dat was een actie rond Kerkbalans. Al jaren. Wat kost het geloof u? Tijd dat het allemaal zo min mogelijk mag kosten. Zo comfortabel. Streep door eigen ik. Zijn wij bereid om Jezus te volgen in Zijn kruisdragen? Geen populair woord. Het staat haaks op onze cultuur. Liefst niet teveel lijden. Hoe ga je om met het levenseinde. Niet zomaar wat roepen over ondraaglijk lijden. Niet voorkomen en dan is het genoeg. Wij willen het leven liefst tot de laatste adem in eigen hand houden. Jezus vraagt: ben je bereid om als het moet voor Mij te sterven?

Dat doen wij. Drempels weghalen. Aan de ene kant logisch. Aan de andere kant niet gemakkelijk. Evanglie werpt hoge drempels op. Genade. Gratis. Wilt u ook niet weggaan? Nee. U hebt de woorden van het eeuwige leven, zei Petrus.

Jezus is ons alles waard. Als we Hem kennen en gezien hebben is Zijn lijden en sterven ons alles waard. Omdat Hij liet zien: jullie zijn Mij alles waard. Kunnen we weerstand bieden tegen zoveel liefde?! Zonden belijden tegenover elkaar. Man en vrouw. In de gemeente. Laten we ook zien: deze Heere Jezus Christus geeft mij een nieuw leven. Laten wij niet onverschillig langs Hem heen leven. Ook: ik het zo druk, geen tijd voor Hem. Is niet waar: wat belangrijk is maak je tijd voor.

Er is niet een soort sluiproute om bij Jezus te komen. Een rechte weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Nu is Hij gekroond als een machtige Koning. Ook in het lijden en sterven. Ons kostbaar als Hij alles aflegt. Laten we de Heilige Geest te hulp roepen. Het eerste verzet en laatste restje kan Hij verbreken. In Zijn Naam ook gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En die zegt tegen ons. En voel je de weerstand tegen kruisdragen en overgave? Voel je die weerstand, wil je jezelf blijven? Geef je leven dan aan Mij. Want zo wil Ik je Redder zijn. Zo vraagt Jezus maar één ding: dat je niets wordt en Hij alles. Nooit zullen we bereid zijn om ons kruis op ons te nemen als we Jezus niet zien. Nooit zullen we vrijwillig voor Hem lijden als we niet zien wat Hij leed voor ons. Maar zien wij wat Hij gedragen heeft, dan zeggen we: O Heere Jezus wat bent U bespot. Toen Hij ogenschijnlijk geholpen werd. Maar U droeg alles. Alles. Ook voor mij. Geprezen zij Uw Naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

 

[Gebed na de verkondiging van het Woord]

‘Dank Heere voor Uw Woord. Het Woord dat laat zien dat U ons in de ruimte, in de vrijheid stelt om U te volgen. Zeker, U vraagt dat ons van. Maar we worden niet gedwongen. Opgeroepen, uitgenodigd om achter U aan te komen. Wij bidden U dat wij zien hoe U, Heere Jezus, Uw kruis vrijwillig hebt gedragen. Ook daarin dat het door een ander werd overgenomen. Ook dat was voor U lijden. Omdat U daarin miskend werd. Wij bidden U Heere dat wij U liefkrijgen en Uw liefde beantwoorden. Laat de Heilige Geest ons bij de hand nemen. Ons brengen bij het kruis en lege graf van U, Heere Jezus, om te weten dat U ook bent onze Heere, onze Zaligmaker, Onze Koning. Wij bidden dat het Evangelie doorwerkt in onze harten. Dat die goede keus geboren wordt maar ook verstevigd wordt, hernieuwd wordt. Ja Heere, ik wil U volgen waar de weg me ook brengt. Daartoe hebben wij Uw Geest nodig. Want zonder de Heilige Geest blijven de woorden van U woorden, blijft het Evangelie op afstand en blijft U voor ons een vage en verre God. Maar Heere kom dichtbij. Zoals U dichtbij gekomen bent in de Heere Jezus maar kom ook dichtbij in onze harten door de werking van Uw Geest. Wij danken U Heere voor al het goede wat u de gemeente hebt gegeven. […] Geef dat er een nieuwe honger komt naar Uw Woord, een nieuw verlangen om U te dienen. Blaas alle lauwheid en gezapigheid en ongeloof en ongeïnteresseerdheid weg met de dienst van Uw Geest. En maak dat ook hier in Putten een gemeente is, en gemeenten, die U van harte willen volgen en op U hun vertrouwen stellen. En dat er mensen zijn die, ook jongeren en kinderen, die maar één ding weten dat U hun God en Heere en Heiland bent. Wij bidden voor Uw volk Israël. Geef dat zij hun Koning, Messias erkennen. Laat die dag spoedig komen. Openbaar uzelf aan Israël, Uw volk. Wij bidden voor de volken van de aarde. Er is zoveel leed, verdriet, zoveel zorg, zoveel geweld, zoveel angst. Heere wij bidden dat ook mensen die in kampen wonen waar soms de drinkwatervoorziening slecht is, daar aan ziekten sterven. Weest U bij hen, bij al die mensen, bij al die kinderen die nooit veiligheid gekend hebben. Heere wij bidden voor het werk van zending en Evangelisatie. Daar U daar ook bent, dat U ze ondersteunt. Wees bij ons eigen volk en land, ons Koningshuis. Heere, bewaar Nederland bij Uw Woord. We zijn massaal ervan afgeweken. Wij bidden dat we weer terug zullen keren, wat er ook voor nodig is. Daarom Heere bidden wij dat U mensen weer hongerig maakt en dorstig naar U de levende God. Trouwe Heere, wees ons in deze zondag nabij. Indien mogelijk, breng ons opnieuw in Uw huis samen. Geef ons een rustdag waarin we tot rust komen. Waarin we ook momenten hebben van overdenking van Uw grootheid, heiligheid en goedheid. Breid Uw vleugelen zo over ons uit. U kent ook de noden die er zijn. In de gezinnen. Ziekten, chronisch zieken, zieken die misschien vergeten worden, mensen die psychisch leiden en ook door niemand worden opgemerkt. U kent ze Heere. Wees ons alle nabij. Leg Uw Vaderlijke hand op ons. En vergeef ons alle zonden om Jezus’ wil, Uw geliefde Zoon. Amen.’

 

Zondag 14 april 2019 – Op Zuid, Putten – ds. P.J. den Admirant [dienaar te Apeldoorn] – Markus 15 vers 21