Nehemia roept het volk op om zich te verblijden in de Heere. Het is onze christelijke plicht om ons altijd in de Heere verblijden. Er is alle reden om ons in Hem te verblijden. Vanwege wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en doet, het Evangelie en vanwege Zijn Zoon. Voor de christen is de blijdschap van de Heere zijn kracht.

Nehemia 8 vers 11b: ‘want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte’.

Verblijd in de Heere

Gemeente, de laatste keer dat we bij Nehemia hebben stilgestaan was nog voor de Adventsweken. Dat aan het volk de wet des Heeren wet voorgelezen. Toen brak hun hart in droefheid en berouw. Vers 10. Al het volk weende als de de woorden van de wet hoorden. Tranen van berouw, droefheid en schaamte. Omdat ze de Heere zo verdriet hadden gedaan en Hem onteert.

Dat wonderlijke, dat ze tot drie keer toe werden aangespoord om niet door te gaan in dat verdriet en die tranen. Maar dat ze zich moesten verblijden en verheugen. Wonderlijk. Zo staat het hier. Want de blijdschap van de Heere die is uw sterkte. Vanmorgen willen we daar bij stilstaan.

De blijdschap van de Heere is uw sterkte

  1. De plicht;
  2. De gronden;
  3. Welke zegeningen het geeft.

1. De plicht

Ja dat is het eerste, ik noemde het de plicht om ons in de Heere te verblijden. Ik denk dat wij het niet zo vaak over deze plicht hebben. Als wij het hebben over het dienen van de Heere, dan een heel aantal dingen die erbij horen. Hoe vaak denken we er ook aan om ons in de Heere te verblijden. Hoe vaak heb ik u daartoe oproep.

Tot mijn schaamte moet ik zeggen dat ik dat niet vaak gezegd heb, misschien wel nooit. Ik heb dat van de week als een tekort gezien. En u als vader, moeder. Zul je eraan denken, je moet je in de Heere verblijden. Hoe vaak heb ik voor mezelf overdacht wat hier nou staat? De plicht die op mij rust om mij in de Heere te verblijden. Terwijl dat nota bene het grote doel is van ons leven. Niet maar iets erbij, nee nee. Dit weegt veel zwaarder.

Oude Westminster vraag één: wat is het voornaamste doel? God te verheerlijken en ons voor eeuwig in Hem te verblijden. Wat hier staat in Nehemia is niet zomaar iets. Hoe bestaat het dat wij elkaar er zo weinig op wijzen?

Thomas Brooks: in heel de Schrift is er geen plicht waar we toe aangespoord worden dan om ons in God te verblijden. Er staan allerlei plichten. Maar nergens meer toe aangezet om ons in de Heere. We vijftig keer in de Psalmen.

Psalm 40 vers 17. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die U roepen. Jesaja 41 vers 16. U zult u verheugen in de Heere.  Belofte en plicht. Nieuwe Testament. Filippenzenbrief. Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere allen tijd, wederom zeg ik u verblijd u. Niet wil je het wel. Past het wel. Past het wel bij de situatie in je leven. Wordt niet naar gevraagd. Het is eenvoudigweg een bevel.

Dit is niet minder dan een bevel van de Heere. Deuteronomium 28. Mozes gaat afscheid nemen van Israël. Stelt als het ware twee wegen voor. De zegen op het dienen van de Heere. De vloek en het oordeel. Vloek en zegen. Wanneer wordt het volk dan met de vloek gedreigd? Weet u wanneer de vloek over hen zal komen? Als u zich niet in de Heere zult verblijden. Vers 47. Komen. Volgen. Treffen. Wat een ernst. Omdat u de Heere niet gediend hebben met vrolijkheid in de harten. Omdat jullie je niet in de Heere hebt verblijd.

Als wij ons niet in de Heere verblijden, spreek je uit dat er in de Heere geen blijdschap is. Alsof het leven met de Heere een somber en donker en zwaar leven is. Terwijl Hij zegt zegt, Mijn last is zwaar?! Nee, Mijn last is licht. Hoe vindt u Zijn juk? Hij zegt zacht. Als wij net doen alsof Zijn juk, Zijn dienst zwaar is.

Ik weet best wel, als het over onszelf gaat, dan is er genoeg te klagen. Genoeg schuld. Genoeg duisternis. Maar dat ligt niet aan God. Johannes schrijft: God is een licht en in Hem is gans geen duisternis. Gemeente, zou het niet beter en vruchtbaarder en zegenrijker zijn als we het wat minder over onszelf, onze armoede zouden hebben maar de rijkdom in de Heere? Dat Hij het waard is dat wij ons in Hem verblijden.

Het lijkt vaak een teken van degelijkheid als wij het over de duisternis en strijd hebben. Kijk uit hoor gemeente, al ons klagen over onszelf is ten diepste een klagen over God. Hij wil mij blijkbaar niet helpen, niet horen. Alsof Hij het niet anders kan maken en wil maken. Wie gelooft heeft geen reden tot klagen. Nogmaals ik zeg niet dat er geen strijd en aanvechting is, maar als dat de boventoon gaat voeren, dan voldoen we niet aan de plicht. Thomas Brooks: geen plicht waartoe zo toe aangespoord wordt.

Hier bij het volk met Nehemia. Berouw is goed maar daar moet je niet in doorgaan. We hebben een beter middel. Er is een betere weg dan de droefheid, dat is de weg van de blijdschap. De blijdschap van de Heere die zal uw sterkte zijn.

2. De gronden

Ja, zegt iemand. Heb ik wel reden om mij in de Heere verblijden. Er is ook veel oppervlakkige blijdschap. Daarvoor pleit ik vanmorgen niet, laat dat duidelijk zijn.

Hebben wij redenen om ons in de Heere te verblijden? Absoluut. Vijf zal ik er geven. Allereerst vanwege wie Hij is. Dat is al reden genoeg om ons in Hem te verblijden. Psalm 86 vers 5. Heere U bent goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Dat zegt niet alleen Psalm 86 maar zou een hele reeks kunnen noemen.

De Engelse vertaling: Ready to forgive. Klaar om te vergeven. De Heere staat met ongeduld op de uitkijk om te vergeven. Geloof je dat? Hij wil niets liever. Wat Psalm 86 zegt, voor deze goddeloze, dwarsligger. Gaarne vergevende. Al voel je je zo goddeloos, is dat geen reden om ons in de Heere te verblijden.

Tweede reden vanwege Zijn daden. Hulp. Verlossing. We hebben het vanmorgen gelezen. De wet. Uit Egypteland uitgeleid. God is de God van de verlossing. Iedere keer de zonden maar de God van verlossingen. Iedere keer het boek van de verlossingen, het Oude Testament. Psalm 105 de samenvatting van heel het Oude Testament. Looft looft verheugd. Vanwege Zijn verlossingsdaden. Die God van verlossing aan onwaardigen.

Ga nou aan iedereen bekend maken, iedereen moet het weten wat voor een God die God van Israël is. De God van genadige verlossingen. Als je je zo nog niet verblijd dat hoe Hij wil Zijn voor verlorenen.

In de derde plaats vanwege Zijn beloften. 2 Petrus 1 vers 4. Door Christus zijn ons de grootste en dierbare beloften geschonken. Dierbaar, kostbare. Prachtige kanttekening bij: om ons daardoor de eeuwige zaligheid beloofd wordt. Kun je iets groters beloven? Is dat niet kostbaar en dierbaar? En omdat het de Allerhoogste God is Die niet liegen kan. Iemand die belooft en niet waar kan maken, dan maak je blij met een dode mus. Hij is ook bij machte het te doen. Hij staat er garant voor. Zo vast en zeker in Hem. Zal ik mij dan over zo’n God niet verblijven?

Een belofte is dan toch al zo dierbaar? Overstelpende blijdschap. En dan te bedenken dat de belofte persoonlijk is toegepast in de doop. Wat Zijn sacramenten, Catechismus: de beloften van het Evangelie des te beter te verstaan geven. Persoonlijk gedoopt.  Niet een wolk die beloften, maar persoonlijk toegezegd. Ik ben vrolijker over Uw toezegging dan een die een buit vindt.

Romeinen vaas. Katwijk, Valkenburg hier de Romeinen geweest. Met goudstukken. David: Ik ben vrolijker over Uw toezegging dan een die een buit vindt.

Het vierde. Het Evangelie. Wat moesten wij beginnen als we geen Evangelie hadden? Miljoenen die het Evangelie nu niet hebben in de wereld, die hebben geen reden om verblijd te zijn. Psalm 147. Die moesten Zijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Laat onze lof dan ten hemel reizen. Het Evangelie een kostbare schat. Luther: Evangelie betekent een goede blijdschap. Goede mare. Waarvan men springt en zingt. Vrolijk over zijn. Die dood en duivel overwon. Zonder hun verdienste verlost, levend en zalig gemaakt. De vrede gegeven en daarvan zingen zij. Voor eeuwig vrolijk als ze dat tenminste vast geloven en in dat geloof standvastig blijven. Het Evangelie wat een bron van blijdschap.

Het laatste. Al een beetje genoemd. Is dat niet Gods eigen Zoon, Christus. Bij het hart van God. Petrus: in welke u verblijdt met een onuitsprekelijke vreugde. Ik hoop dat er van die momenten zijn in ons leven zijn van intens verblijden in Christus. En dat steeds weer.

De blijdschap van de wereld is de dood, de droefheid. De blijdschap van God is vrede en leven. Begrijpt u nou gemeente waarom het een grote zonde is als wij ons in de dingen van de wereld meer verblijden, dan de Heere. Beledig je dan de Heere niet? Dan geef je als het ware de Heere een klap in het gezicht. Maria: mijn ziel maakt groot de Heere en verheugd zich in God mijn Zaligmaker.

3. Welke zegeningen het geeft

Wat is het een zegenrijk leven om je in de Heere te verblijden. Die blijdschap is uw sterkte. Niet maar een fijn gevoel. Een aangename stemming. Niet daaraan op te warmen. Maar een sterkte. Die blijdschap is gericht op de praktijk van het leven. Die blijdschap is als het ware een motor die alles in beweging zet. Aan alle kanten zegenrijk. Die blijdschap in de Heere geeft sterkte en kracht om voor de Heere te leven. Om Hem te dienen en te volgen. Waarom gaat het dienen van de Heere vaak zo stroef? Hier heb je het antwoord. Omdat de blijdschap in de Heere ontbreekt.

David: dan zou ik haast gaan rennen. Als U mijn hart verwijd hebt. Als het ware een motor en kracht. Nog een tekst, Paulus, afscheid neemt van de ouderlingen in Handelingen 20, ik acht op geen ding, is dat een leven wat Paulus allemaal mee moest maken, dan zou je er meteen mee stoppen. Ik houd mijn leven niet dierbaar voor mezelf. Jouw leven van alleen maar vervolging, offer en kruis. Met blijdschap de loonbaan te lopen. Die motor gaf kracht. De blijdschap van de Heere deed hem sterkte.

Hudson Taylor. China. Wat een ontberingen, teleurstellingen. Het is mij een vreugde om voor zo’n meester te werken. Mijn hart is vaak tot overstromens toe vol. Het is mij een eer voor Zijn zaak te mogen gebruikt te worden. Niet moeten maar mogen. Nog een tweede: die blijdschap geeft ook kracht om kruis, beproevingen en verdriet te dragen. Voorbeeld. Paulus en Silas in de gevangenis bij de stokbewaarder. Rug stuk. In die nacht zongen ze Gode lof! David: ik zal Zijn lof zelfs in de nacht.

Ik was bij mevrouw […]. Ik ga zondag een preek houden die misschien wel zover bij u vandaan staat.

Dan juist dit woord. De blijdschap zal uw sterkte zijn. En mijn hart wat mij mag treffen. Ik zeg het maar zachtjes. Geen vijand vrees ik als U met mij bent. Tranen en leed zijn zonder bitterheid. Ze zijn er wel. In de derde plaats geeft de blijdschap van de Heere ook een kracht om tegen de zonden en verzoekingen te strijden. Als de blijdschap van de Heere

Dan heeft de zonde geen schijn van kans. Al gaf iemand al het goed voor deze liefde. Je zou dit of dat krijgen. Men zou het ten enenmale verachten. Waarom bleef Jozef bij de vrouw van Potifar staande? Omdat de blijdschap van de Heere zijn kracht is.

Als van een jongen zijn vrouw alles voor hem is, zou hij dan naar een andere vrouw kijken? Die andere vrouw is er niets eens voor hem. Thomas Brooks: een blijde christen is een heilige christen. Dan heeft de zonde als het ware geen aantrekkingskracht. En dan draait hij het om. En een heilige christen is een blijde christen. Die mag zich zo in de Heere verheugen. Wat een geheim hè. Zo zou ik door kunnen gaan gemeente. Veel meer dan drie redenen. In die ene tekst van Nehemia zit alles in. Kracht om te strijden, volharden, mezelf te mishagen. Blijdschap van de Heere om zalig te sterven. Een fontein van heil dat nooit vergaat.

Hoe kom ik eraan? Het klinkt allemaal prachtig vanmorgen, maar hoe kom ik eraan? Johannes 16 vers 24. Bid en u zult ontvangen opdat uw blijdschap vervuld zij.

Amen.

Zondag 9 januari 2022 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk – ds. P. den Ouden – Schriftlezing Nehemia 8 vers 1-13