Na de hemelvaart krijgen de apostelen de opdracht om het Evangelie te verspreiden vanuit Jeruzalem. Eerst vanuit Jeruzalem waar Christus gekruisigd is. De preek gaat over bekering en vergeving der zonden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. God komt keer op keer met het evangelie van vrije genade en vergeving door het bloed van Christus Jezus. 

Lukas 24 vers 47: ‘En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem‘.

Beginnende van Jeruzalem

Gemeente we hebben het zo-even gelezen in het Lukasevangelie toen de Heere Jezus afscheid nam van Zijn discipelen en de opdracht gaf om te wachten op de komst van Zijn Geest. Vers 49: ‘En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte‘.

Wat was die belofte? De belofte van de Heilige Geest. De kracht uit de hoogte, dat is de Heilige Geest. Waar hadden ze die kracht voor nodig? Grote zendingsopdracht uit te voeren uit vers 47. Hoe zouden ze dat ooit kunnen doen zo’n kolossale opdracht? Bekering en vergeving. Hele evangelieboodschap kun je samenvatten met de twee woorden bekering en vergeving. Horen onlosmakelijk bij elkaar. Geen vergeving zonder bekering en geen bekering zonder vergeving.

Hoe kun je verwachten vergeving te ontvangen als geen berouw hebt. Maar ook het omgekeerde. Eerst vergeving en dan bekering. Niet chronologisch. Het gaat gelijk op. Een kan niet zonder het ander. Een oproep tot bekering op grond van de belofte van vergeving.

En dan gaan we verder, hier staan hebben we al vaak bij stilgestaan, gepredikt worden. Beginnende bij Jeruzalem. Daar het eerst. Thema van vanmorgen. Zeven redenen waarom Evangelie nou juist in Jeruzalem moest gepreekt worden.

Eerste reden. Omdat de Heere dat beloofd had. De grond van de prediking is altijd de belofte van God. Dat moet u altijd goed in de gaten houden. Je kan toch niet iedereen vergeving en bekering tegen iedereen zeggen. En zeker in Jeruzalem. Die stad die het nog erger had verzondigd dan, schrik niet, Sodom en Gomorra. Daar Christus niet verworpen en gekruisigd, dat gebeurde en Jeruzalem. De zonde van Jeruzalem was onvergelijkbaar ernstiger.

Zo’n stad daar gaat het over, erger dan Sodom en Gomorra, maar daar genade en vergeving verkondigd worden. Wil Christus daar ook vergeven? De maat vol van zonden. Mogen we daar zeker zijn daar gepreekt worden? Ja op grond van de beloften van God.

Beloften uit het Oude Testament. Micha 4 vers 2. De wet daar niet tien geboden mee bedoeld maar het Woord. Daar zal het beginnen. Psalm 110 vers 2.

En wat is dan die scepter van Zijn sterkte? Kanttekeningen: Het Evangelie. Gods Woord zegt nadrukkelijk daar moet het Evangelie beginnen. Les uit halen dat in die stad Jeruzalem, wat heeft dat mij te zeggen. Het Evangelie zelfs voor de ergste en grootste zondaren bedoeld is. Zelfs voor Jeruzalem, zelfs voor mij. Zodat vanmorgen niemand mag twijfelen. Niet alleen voor anderen maar ook voor mij.

Tweede. Waarom Jeruzalem? Omdat de grootste zondaren het Evangelie het hardste nodig hebben. Stel voor ziekenhuis. Zwaar hartinfarct. Loeiende sirene. Blindedamoperatie is de dokter aan het uitvoeren. Dit eerst. Kwestie van minuten en seconden. Bij anderen kan het wachten. Dit kan geen uitstel leiden.

Toepassing. Christus moest eerst aan de slechtste mensen die het het Evangelie het hardst nodig hebben, dan wel Jeruzalem. Situatie nergens zo dan in Jeruzalem. Nooit heeft een dominee voor een vijandiger volk gestaan dan Petrus op de Pinksterdag.

Die Jezus die gij gekruist. Voor Jeruzalem wel de laatste stad voor ons. Liepen gisteren door Amsterdam met mannenvereniging. Kan je aangrijpen. Dal van dorre doodsbeenderen. Maar Amsterdam nog niet te vergelijken bij Jeruzalem.

John Wesley. Opwekkingspredikant in Engeland. Samenkomst achterburen. Newcastle havenstad noorden van Engeland. Liederlijke bende, bar. Waarlijk deze stad is rijp nou hoe zou je het afmaken. Het was net Amsterdam. Waar is zo’n stap nou rijp voor. Weet je wat die schrijf? Rijp voor Hem die niet gekomen is om rechtvaardigen maar zondaren tot bekering. Als ergens Evangelie nodig is, hier in deze stad. Gisteren in Amsterdam. En hier in het hart. Ga maar voorbij, hier is niets te redden.

Maar omdat God werkt kracht tot Godzaligheid. Hoop en verwachting zelfs voor onszelf. Als je zelf blindheid en verkeerdheid en verharding tegenkomt. De Heere zegt Ik sta het eerste klaar voor Jeruzalem. Voor het slechtste in deze kerk staat Hij als het ware het eerste klaar. Beginnende van Jeruzalem.

Petrus zei in die Pinksterpreek bekeer u en een ieder van u worde gedoopt. Een ieder. Niemand uitgesloten. Bunyan gaat in die preek, heel mooi, met die mensen in gesprek met die mensen. Ik was een die riep kruis Hem, kruis Hem. Zou er voor mij vergeving zijn? Een ieder staat er. Ik koos voor Bar-abbas. Die mensen waren er. Een ieder staat er. Bespuugd. Doornenkroon op het hoofd gezet. Zou er voor zo’n een duivel nog vergeving zijn. O wat is er vergeving voor een ieder. Hoe onwillig was Hij dat iemand aan Mijn genadehanden ontsnapt. O wanhoop dan niet aan uw zaligheid. Als de duivel weer komt en zegt dat er voor jou geen hoop is. Hij liegt. Een ieder. Beginnen bij Jeruzalem. Ergste en grootste zondaar.

Het vierde. Jezelf ook bij zetten. Genade wordt niet een keer verkondigd maar herhaaldelijk. Kijk maar Handelingen 2 verkondigd Petrus genade en vergeving. 3000 nemen het aan. Maar nog veel namen het niet aan. Geweldig aantal. Maar dan komt die genadeprediking weer. Handelingen 2. Betert u dan en bekeert u. In Handelingen 4. Geen naam onder de hemel gegeven

Handelingen 5 deze Jezus vergeving van zonden. Steeds weer. Ik ga het nog een keer proberen. En als ze dan nog onwillig zijn. Blijft het nog proberen en weer en weer. Bunyan: is dat geen wonderlijke genade Christus laat Zich niet zomaar afschepen. Die zin even opschrijven.

Vanmorgen komt Hij weer tot jou en mij. Hoe vaak is die al geweest? Niet alleen de kerkdiensten. Als ‘s ochtends en ‘s avonds de Bijbel opengaat. Dat loopt wel in de duizenden, misschien wel tienduizenden, en vanmorgen komt Hij nog een keer. 10001 keer. Christus laat Zich niet makkelijk afschepen.

Durft u nog te twijfelen aan Hem? Die maar aanhoudt en aanhoudt. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand opent Ik zal komen en Avondmaal houden. Hij wordt het maar niet moe.

Het vijfde. Waarom in Jeruzalem? Omdat Hij het meest verheerlijkt wordt door het zaligmaken van de grootste zondaren. Waar vinden dan juist in Jeruzalem. Weer die dokter. Blindedarmoperatie. Beetje chirurg zo duizend gedaan, routineklus. Maar dan een gecompliceerde hersenoperatie. Anderen durven het niet aan. Dan komt er een oude chirurg. Acht uur operatie. En dan weken erna maar patiënt redt het.

Waar waren meest hopeloze gevallen dan in Jeruzalem? Kijk maar hoe groot is Zijn genade. Iemand in de put gezeten van weerstand, hoe groot moet Zijn liefde dan wel niet zijn. Zo groot Zijn liefde en kracht. In sportwereld prijs beker, trofee. Krans. Hele Oude Testament, beetje oneerbiedig zeggen, prijzenkast van genade. Trofeeën.

Wat dacht je van Rachab de hoer? Als er iemand zo laag was geschonken. Heiden. Weer nergens van. Maar daar staat ze te schitteren. Prijzenkast. Nog een ander? Manasse. Maakte het erger, gevleesde duivel. Maar ook een prijs van genade, Manasse. Nieuwe Testament Maria Magdalena. Zeven duivelen, helemaal in de macht. Geen hoop meer voor? Jawel.

En een niet te vergeten. Paulus. Blies moord en dreiging. Hatende haat. Maar daar op de weg naar Damascus stilgezet en begenadigd. Niet kunnen begrijpen in zijn leven.

Zeer overvloedig geweest. Geldt allen. Maar die de voornaamste ben tot een voorbeeld tot degenen. Mij de grootste zondaren. Aan Timotheüs schrijft. De onzienlijke God zij eer en heerlijkheid. Heere, zelfs ik. Als ergens genade zo is bewezen, bij mij. Amazing grace. John Newton. Het vijfde bij het grootste.

Het zesde. Alles met elkaar te maken. Als ergens de algenoegzaamheid van Christus’ offer is gebleken, dan wel in Jeruzalem. Het wordt weleens gezegd als je de drie-eenheid wilt zien in de doop: Zoon gedoopt, sprak de Vader uit de hemel en de Geest als een duif. Als je ergens de algenoegzaamheid van vrije genade wilt zien, ga dan maar naar Jeruzalem. Meest verharde zondaren wonen. Maar zocht juist die stad op. Zo ondraaglijk had geleden stortte geen vuur maar Zijn genade.

3000 met Pinksteren. En daarna vijfduizend man. En als je daarbij vijf duizend rekent zit je op 13.000. Handelingen 6. Niet zo geen geval waar Ik niet voor kan betalen, geen vlek die Ik niet kan schoonmaken. Beginnende in Jeruzalem. Zo’n overvloed. Zo diep gaat Zijn genade als mijn val. Zo hoog als mijn schuld is en uitstrekt, maar er is genoeg om je te wassen, je te reinigen. Als ergens gebleken is de algenoegzaamheid. Kom dan maar er is bij Hem genoeg.

De zevende. Beginnende bij Jeruzalem. De ergste zondaren zullen Hem het meeste liefhebben. Je leest er over. Handelingen 2-3. De liefde in de gemeente. De warmte van de liefde komt zo naar je toe. Nergens hebben ze Christus meer liefgehad dan in Jeruzalem. En er nergens zoveel genade is ervaren als in Jeruzalem. En daarom hebben we Hem meer liefgehad dan daar. Romeinen 5 waar de zonden overvloedig is geworden, daar de genade overvloedig. Ga maar naar Jeruzalem zegt Paulus.

Die zondares die met haar haren Zijn voeten waste. Met haar tranen. Ze heeft veel liefgehad omdat haar veel vergeven is. Herken je er iets? Wat is mijn liefde zwak. Arm arm arm. Kon ik U meer achten en begeren. Beginnende bij Jeruzalem bekering en vergeving. We gaan afsluiten. Deze zeven punten. Al ben je de meest moedeloze in de kerk of thuis, of aangevochten. Maar geeft dit dan geen reden om moed te grijpen.

Ik las bij wat onbekende puritein Grosvenor. De apostelen moesten allereerst naar Jeruzalem gaan. Apostelen ga maar, zeg hen hoewel ze Mijn tranen hebben veracht en Mijn bloed over hen hebben afgeroepen. Zeg hen dat Ik die tranen en bloed vergoot beide voor hen. Harde hart verzacht en schuld met bloed verzoenen. Er een betere weg om in Mijn liefdehart te komen dan een speer. Als hij zich bekeert. En rouwklagen zal Ik hen drukken aan het hart wat Hij doorstoken. Zeg hem dat Hij mij meer pijn doet door de aanbieding van Mijn bloed af te slaan dan toen hij Mij doorstak. Gemeente doe Hem geen pijn maar neem Hem aan opdat er in de hemel blijdschap zal zijn over een Jeruzalemse zondaar.

Amen.

 

Zondag 12 mei 2024 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea, Holland – ds. P. den Ouden – Schriftlezing Lukas 24 vers 44-53