Op de laatste dag van het jaar Anno Domini 2021 worden we bepaald bij de ernst van de tijd. Zoals het volk Israël onder het oordeel van God was na de volkstelling door David, zijn ook wij onder het oordeel. De koning David zat verkeerd met de volkstelling. Hij toont berouw en neemt het op voor bewogenheid op voor het volk. En hij komt bij het altaar: het altaar waar de Heere Zich in verblijdt. Het is door Christus Jezus, het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Op te gaan tot Gods altaren is in Christus Jezus te geloven en u zult zalig worden.

2 Samuël 24 vers 16-19: ‘[16] Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem, om haar te verderven, berouwde het den Heere over dat kwaad, en Hij zeide tot den engel, die het verderf onder het volk maakte: Het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. [17] En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak tot den Heere, en zeide: Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns vaders huis. [18] En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga op, richt den Heere een altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet [19] Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heere geboden had’.

David op de dorsvloer van Arauna

Gemeente, nog een paar uur en het jaar 2021 ligt weer achter ons. Een veelbewogen jaar. Sommige hier in de kerk en thuis mogen op dit jaar terugkijken met dankbaarheid, blijdschap, laten we dat niet vergeten, dat heeft de Heere ook gegeven. Diploma. Nieuw leven. Jonge mensen mochten trouwen. De Heere gaf ook dit jaar reden tot dankbaarheid.

Maar ook een jaar voor noden en zorgen. De Corona-epedemie. Net de lijst voorgenomen met namen van dit overleden zijn. Zaten ertussen die aan Corona overleden zijn. Anderen ernstige ziekten. In de samenleving ruzies, spanningen. In families, op het werk. Als je denkt aan de enorme schade voor het geestelijke leven. Al zo lang niet als gemeente kunnen samenkomen, bij allerlei activiteiten niet samenkomen. Er is vanuit de kerk een oproep gedaan om een dienst van verootmoediging te houden. Epidemie waar de hele wereld al twee jaar probeert weg te nemen. Dat heeft de Heere ons toch wat te zeggen.

David op de dorsvloer van Arauna
1. Davids zonden;
2. Davids berouw;
3. Davids altaar.

1. Davids zonden

Het begint allemaal met die volkstelling. David wil weten hoeveel onderdanen er zijn, hoe machtig hij is. Daar zit hoogmoed achter. Maar nog meer. Iets merkwaardigs. Vers 1. En de toorn van de Heere voert voort te ontsteken tegen Israël. Hij porde David aan om het volk te tellen. In 1 Kronieken 21 staat in vers 1, toen stond de Satan op tegen Israël. God port David aan, de Satan port David aan. Wat is dat?

Nou laten we hier maar mee beginnen: die volkstelling was een zonde. Dat wil God niet. God wil de zonde niet. Het kan nooit van God afkomstig zijn. Het is de duivel die het doet. Toch gebruikt de Heere de duivel op een verborgen wijze. Het heeft alles ten diepste te maken met Gods toorn over Israël vanwege hun ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid.

We zou veel te zeggen zijn over het kwaad. Dat ga ik niet doen. Het is voor ons vanavond vruchtbaarder een aantal lessen uit te trekken. Dat God de zonden veel ernstiger neemt dan wij. God haat de zonden met een vlammende haat. Wij zijn vaak al te gewend aan de zonden dat we ons er niet druk over maken. De coronacrisis heeft alles met onze zonden te maken als volk.

Dat is niet het enige. Maar dit toch ook. Deze epidemie heeft te maken met onze zonden persoonlijk en als volk. Corona is een oordeel over een goddeloos volk dat zich opstelt tegen God. Er is in ons land een ontstellende goddeloosheid. We gaan weer over op de orde van de dag. Hier in Katwijk, al is hier van alles aan de hand, maar niet zo als in andere delen van het land. Het valt nog een beetje mee. Het valt niet mee wat in ons land aan de hand is tegen de hemel schrijnend.

Toch wil ik wel kort bij de naam noemen want het is niet goed als we in algemeenheden blijven steken. Ook dit jaar meer dan 20.000 mensen aan Corona zijn overleden in ons land, ook onder ons wordt dat verdriet en die pijn gevoeld. Maar in dat jaar dat er 20.000 aan Corona zijn overleden, zijn er 60.000 kinderen in de moederschoot overleden. Ook werkelijk mensen. Maar wie raakt het?

Als dit moorden in ons land dag in dag uit doorgaat, de Heere kan dit toch niet zomaar laten passeren? Dit moorden, want anders mag je niet noemen, deze wereld roept toch Gods oordeel over zich af? Nog een andere zonde. Materialisme en egoïsme. Kopen, kopen en nog eens kopen. Luxer en nog luxer. Paar dagen hierheen, paar dagen daarheen. Dat we ondertussen bezig zijn om ontwikkelingslanden met delfstoffen leeg te plunderen. Vergis je je niet, de Heere neemt de zonden zeer serieus.

Ezechiël 16 vers 49: ‘Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet’. Wat was de grote zonde? Hoogmoed. Maar sterkte de hand van de nooddruftige niet. De Heere brandde Sodom en Gomorra van de wereld weg.  Er waren allerlei uitspanningen, dat neemt de Heere hoog op, die zijn ook in Nederland. Maar er was nog iets anders aan de hand. Hun overdadige levensstijl en overvloed. Dan leef je als Sodom en Gomorra.

Als iemand bezig is met baden in overvloed. Lieten de rest stikken. Als iemand in extreme overdaad leven. Dat leven wij in Nederland, vergis je niet. Ik denk dat we ons aan mogen trekken. Sodom en Gomorra is dichter bij je denkt. Wilt u het meenemen?

Nog een erge zonden: de kerkelijke verdeeldheid. Elkaar veroordelen, kwaad spreken. Minachtend over andere gemeenteleden. Hoe heb je over andere ambtsdragers gesproken? Die die zijn zo zwaar, die die zijn zo evangelisch. Want dit neemt de Heere hoog op. Als ik zo spreek over iemand die Christus met Zijn bloed heeft gestort, zal ik dan die ander afwijzen. 1 Johannes 1 vers 21. Ik heb God lief maar haat zijn broeder, die is een leugenaar. Bestaat niet dat je God liefhebt. En de toorn van de Heere voer voort te ontsteken over Israël, over Nederland. Laat ieder op deze oudejaarsavond zich onderzoeken. Wie ben ik geweest voor God en voor mijn naasten? Corona is een indringende roepstem van boven tot berouw, bekering, schuldbelijdenis.

2. Davids berouw

Dat zien we bij David gebeuren. Het oordeel kwam. 70k mensen stierven aan die pestepidemie. Dan de verderfengel die Jeruzalem nadert. Toen viel David en de oudsten met hen, ben ik het niet dat men het volk tellen zou, ikzelf ben het die gezondigd heb en zeer kwaad. Maar deze schapen wat hebben die gedaan? Die volkstelling heeft negen maanden, je kunt het nalezen. Negen maanden geen berouw, geen bekering. Hij kan in die tijd geen gebedsleven hebben gehad met God. Ja de vorm in stand gehouden kunnen hebben maar verder niks.

Hoe kan het, zo’n kind van God? Maar laten we niet te snel zijn. Hoe lang heb ik het uitgehouden voor God? Wanneer was ik voor het laatst verbroken voor de Heere. Jeremia: geef mij meer tranen, Heere. Hoe kan het? Is het uw gebed? Laat mijn zonden mij meer pijn doen. Maar dan gebeurt het: David breekt, berouw. Eindelijk na negen maanden.

Wat ja dan een kernmerk? Veel te noemen. Dan krijg je bewogenheid met anderen. Zolang je nog hard oordeelt over anderen, kan er geen berouw zijn. Als je eigen nood en schuld gaat wegen, dan gaat de schuld van anderen ook wegen. Wat hebben deze schapen gedaan. Wat bedoelt hij? Wat een bewogenheid klinkt daar in door. David als een vader en herder voor het volk. Als het oordeel komt en ze sterven bij duizenden en Davids hart krimpt ineen.

Terwijl die schapen kort daarvoor David als een baksteen hadden laten vallen bij die opstand van Absalom. Ze hadden zijn dood gezocht. Ondankbaar en ontrouw volk. Gods toorn ontstak tegen hen. Er was heel wat is. En dan toch zeggen: wat hebben deze schapen gedaan? Wat een bewogenheid, wat een hart. David: wat ik de Heere heb aangedaan, dan wat het volk mij heeft aangedaan betekent eigenlijk niks. David heeft liefde voor een slecht volk. Een bewogen David.

Zijn wij ook zo bewogen met het goddeloze Nederland? Bewogen met onze buren die als heidenen leven, onze collega die aan God noch gebod doet. Bewogen met onze regering in Den Haag. Wat hebben deze schapen gedaan? Dan kom je onder deze schapen. Gemeente, wij moeten deze wereld zien als de Heere Jezus. Hij zag ze met innerlijke ontferming bewogen. Hij zag ze als verdwaalde schapen. Moet je bekennen: we zien ze vaak niet met de ogen van David en al helemaal niet als met de ogen van Christus.

David is een voorbidder. Wie worstelt voor Nederland? Voor onze premier Rutte? Voor onze burgemeester Visser? Misschien wel heel veel terechte kritiek op. Voorbidders gezocht. Hier en thuis. Die de last en schuld en nood meedragen. Die opdracht krijgt u voor het nieuwe jaar mee. Nog meer die Voorbidder de Heere Jezus Christus. Toen ik het net zei: wat schiet het vaak tekort. Zo zwak. Als het van mij voorbidding afhing, dan zag het er slecht uit.

Dat Hij, de Heere Jezus Christus, zou pleiten voor Nederland. Vader in Uw toorn gedenk. In vers 17. Dat de Heere de straf op Israël zou wegnemen en op mij legge. Wat is dat? David die bereid om de zonden van zijn volk Israël dragen. Heere, laat mij dan maar weggedaan worden. Als die arme schapen dan maar gered worden. Wat een liefde voor een verkeerd volk. De mens kan de schuld van een ander niet overnemen.

Daarvoor kwam Christus uit de hemel. Paar dagen geleden Kerst. Hij is de het Lam dat de zonden der wereld wegnemen. Zou het nog kunnen? Nederland en wij. Die een veel erger oordeel verdiend hebben dan Corona. Zou er voor de zonden nog verzoening mogelijk zijn? Denk niet te klein van de zonden. Maar denk ook niet te klein van het offer van Christus. Heere gedenk mij en mijn arme volk.

3. Davids altaar

Vers 18-19: ‘En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga op, richt den Heere een altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heere geboden had’.

David bad om vergeving voor zichzelf en voor zijn volk. Het kan niet anders dan dat je bij het altaar terecht komt. Dat is de enige plaats. Zonder het Lam geen vergeving. Ware bidders komen altijd bij het Lam terecht. David moet bij de dorsvloer van Arauna komen. Maar in vers 18 Aranja. Niet Arauna maar Aranja. Als het gaat om de bouw van het altaar staat er Aranja. Arauna betekent: ik verblijd mij. Aranja: de Heere verblijdt Zich. Nog maar een klein verschil.

Waarover verblijdt de Heere Zich? Over een zondaar die met berouw terugkeert. Deze oudejaarsavond tot de Heere terugkeert. De Heere verheugt Zich in het altaar. In Zijn Christus. De grond van de verhoring ligt niet in het berouw van David, van mij, van wie dan ook. De enige grond ligt in het Lam. God verheugt Zich in Zijn Zoon.

Door dat offer kan God Zich verheugen in een zondaar die tot Hem komt. Kohlbrugge: David kreeg de opdracht om een altaar te bouwen. Een schuilplaats te bouwen. Tegen de pest maar nog meer tegen de vloek. Een altaar is een schuilplaats tegen het oordeel, tegen de vloek. Voor die vlammende toorn van God tegen mijn handen. Maar bij dat altaar ben ik veilig, Christus Zelf. Jesaja 32, en die Man, met een hoofdletter, zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed

Veilig tegen Corona. Een schuilplaats tegen alles wat ons kan overkomen. Een schuilplaats in vervolging. Maar Christus Jezus een Schuilplaats. Psalm 32: U bent mij Heere een Schuilplaats voor gevaren. Kohlbrugge: David kreeg de opdracht een altaar te bouwen, toevlucht tot de verzoening. Oud-Testamentisch. Nu krijgen wij de opdracht een altaar te bouwen. Nieuw-Testamentische wijze. Waar denkt u voor tijd en eeuwigheid veilig te zijn? Als de Heere vanavond zegt: bouw een altaar, hoe zit dat? Kohlbrugge: dat gaat zo. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Gemeente, neem tot dat altaar uw toevlucht.

Amen.

 

Oudejaarsdag 31 december 2021 – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk – ds. P. den Ouden – Schriftlezing 2 Samuël 24 vers 10-25