Als het gaat over het vrezen van de Heere, dan gaat het over ontzag hebben voor God. Dat is wat David ons voorhoudt in Psalm 25. Het kennen van de Heere gaat over Hem vertrouwen. Tegelijkertijd wordt de kracht van het verbond gekend: het is het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. 

Psalm 25 vers 14: ‘De verborgenheid des Heere is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken’.

Vrezen van de Heere

  1. De verborgen/vertrouwelijke omgang met de Heere wordt genoten;
  2. De kracht van Gods verbond gekend wordt.

Gemeente het is mij meer dan eens overkomen en ik weet wel zeker dat het u ook weleens overkomt, als je gevraagd wordt ken joh ken jij die? Als je zegt dat je nooit van zijn bestaan hebt gehoord, dan ben je snel klaar. Kan de wedervraag komen wat is kennen? Alleen maar weet waar die woont en weet wat voor werk hij doet. Maar anders als: ik ken die van de schoolbanken af. Dan kun je over die iemand van alles vertellen.

Nu zegt David in vers 14: ‘De verborgenheid des Heere is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken’. Niet alleen voor David. Verborgen omgang. Mooi in de berijmde psalm. Twee vrienden maken een wandeling met elkaar en bespreken tal van zaken. Openen hun hart voor elkaar. Dat zegt David hier. Strijd van buiten, vrees van binnen. In mijn Bijbeluitgave, u zult hem ook wel hebben, staat erbij: een gebed om bescherming en vergeving. Psalm 25 vers 7. Gedenk de zonden mijner jonkheid niet. Moet je ervan uitgang dat David hier al wat ouder is. Zou je kunnen denken aan de opstand door zijn zoon Absalom.

Bij elke vertaling gaat iets verloren. Statenvertalers zo aangepakt, laat ik het opschrift buiten beschouwing. Waarom Aleph. En Beth. Acrostichon. Eerste met een Aleph en tweede met een Beth. Dat het dan niet lukt, dat begrijpen we allemaal, te meer Hebreeuwse alfabet minder letters dan ons alfabet. Koph wordt overgeslagen. Daarom herhaalt die de Resch. Wat wil het zeggen? Dat David alle letters van het alfabet nodig heeft voor het gebed tot God. Of die mijn zonden wil vergeven.

Psalmen niet alleen liedboek maar ook gebedenboek van de kerk. Dan moeten we ons afvragen als we bidden, bidden we in de geest van de psalmist? Bede om vergeving in de tweede persoon, vers 1-7. In vers 8-10 in de derde persoon tot de Heere. En dan vers 11 richt hij zich direct tot de Heere. En dan vanaf vers 12 dan weer over de Heere, dan in de derde persoon.

Vers 15-22 David over heel het volk. Dat ze Hem allemaal mogen kennen. O God verlos Israël van al zijn benauwdheden. Eigenlijk, ik va spreken over het 14e vers, is vers 11 de kern. Vers 11: ‘Om Uws Naams wil, Heere! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot’.

Hoe kan je dat zien? Elf Hebreeuwse letters. En daarna tien. Op die elfde volgde nog een bede. Waarom laat ik het zien? Hoe essentieel dat is. In onze geloofsbelijdenis staat ‘ik geloof in de vergeving der zonden’. Het is mij eens overkomen op een verjaardag. Vraag niet met bijbedoeling gesteld. Je zegt je voor te bereiden om dominee te worden. Maar mag je ook weten dat je zonden vergeven zijn? Dan moet je direct een antwoord geven. Welk antwoord kan u geven?

Toen heb ik toch gezegd, dat mag ik weten. Dan ga je de gronden onderzoeken, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. En mijn voeten uit de netten uitvoeren. Als David in het 14e zegt dan zegt die God heeft mij laten weten dat er ook voor mij vergeving is.

1. De verborgen omgang met de Heere wordt genoten

De Psalmist spreekt over de verborgenheid met de Heere. Vertrouwelijke. Het Hebreeuwse slaat op een raadsvergadering. Een koning die met zijn raadgevers, met zijn binnenste cirkel overlegd. Als je de Heere mag vrezen, dan behoor je tot Zijn vertrouwelingen.

Dan mag je aanhoren wat Zijn bedoelingen zijn. Raadsvergadering van de Koning, dit geval de Koning der koningen. Mogen wij weten wat God in Zijn raadsvergadering besloten heeft? Het antwoord mag ja zijn. Er is veel van God wat wij niet begrijpen. In het boek staat mijn naam erin? Als mijn naam er niet in staat heeft het toch geen zin naar de kerk te gaan. Nee, dat zijn verborgen dingen die maakt de Heere niet bekend wie er wel of niet in staat. Wel dat Hij mijn zonden wil vergeven.

De Heere vrezen. Niet bang voor God, maar ontzag. Als een kind met een vader. Milde handen, vriendelijke ogen zijn van eeuwigheid. Wat heeft God dan verteld? Wij zeggen weleens joh je kent die; waar gaat het over als je met hem spreekt?

Mijn zoon je zonden zijn vergeven. Zicht geeft op de Zoon de Heere Jezus. Komt herwaarts tot Mij en Ik zal u rust geven. De verborgen heeft alles te maken met het biddend lezen van de Bijbel.

Luther zei: wat ben ik blij dat er staat alzo lief heeft God de wereld gehad. Als er gestaan had dat God zo lief Maarten Luther was, dan had ik gedacht dat het een ander was. Keer weder tot Mij gij afkerige kinderen. Dan staat er, zegt Jeremia, ‘Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren’. En tal van andere plaatsen. Droefheid en vreugde tot God.

God wil je stap tot stap leiden. Hele diepe wegen leiden. Maar wel dat alle dingen medewerken ten goede. Wat de toekomst brenge mogen, al begrijpt mijn ziel U niet. Eenmaal zie ik al uw luister. Aan kind, je bent er nog te klein voor. Je kunt het niet begrijpen. Hij heeft ons liefgehad.

Ken je de Heere? Verborgen omgang. Niet elke week, maar elke dag. Meer dan een keer per dag. Al sluiten we onze ogen niet, ogen houd mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Verborgenheid voor degenen die Hem vrezen en verbond bekend te maken.

En dan spoor ik daar een ieder toe aan. Om de Bijbel elke dag te lezen. Wend u tot Mij en word behouden. We kunnen niet zeggen we doen niks. Verzet. Of ogen opwaarts om op God te letten. En dan niet goed gaan praten. Kan ik niet anders aan doen. Jawel. Je gaat van huis uit niet naar de Heere. Zoek de Heere. Hoe komt dat? De Heere Zelf redenen neemt om naar Hemzelf toe te trekken.

2. De kracht van Gods verbond gekend wordt

Bij het verbond gaat het uiteraard om het verbond der genade. De uitdrukking kom je in de Bijbel niet met zoveel woorden tegen. Feitelijk was het voor de val ook een verbond, in de dogmatiek noemen we dat een verbond der werken. En dat is verbroken. In de weg der werken is er geen zaligheid.

Initiatief is van God uitgegaan. Dat kun je al zeggen dat we hier zitten. Ik ben naar de kerk gegaan. Maar hoe kwamen we hiertoe? In een christelijk gezin geboren of later toegebracht. God zoekt. Begint al met de prediking, wend u tot Mij en word behouden.

Verbond. Denken we aan Abraham, Izak en Jakob. Genesis 12, en 15 en 17 nog een keer. Wat is een verbond? Had je al een belofte. Het was aan Abraham al beloofd, zaad zegenen. En dan verbond met een eed bevestigt. Je mag het zeker weten. Het staat op recht en waarheid pal. Ik zal u tot een God zijn, en door genade Mijn kind, zoon, dochter zijn.

De verborgenheid is voor degenen die Hem vrezen. Dat verdient toelichting. Beste David dat hoeft ons toch niet bekend gemaakt te worden allen van Israël. Van Abraham, besneden. Als je het zo bekijkt, dan ga je echt de verkeerde kant op. Johannes de Doper tegen moeten waarschuwen, God kan uit stenen kinderen van Abraham verwekken.

Ik zal Mijn wet in uw binnenste schrijven. Wederkeren met smekingen en beden. Gelijkenis van verloren zoon, ook een verbondskind. Ik kom terug en weet dat de deur voor mij open staat. Nee, het was een wonder voor hem.

Er is een heel vanzelfsprekend geloof en feitelijk ongeloof. Ik weet dat er bij U vergeving is maar weet ook dat ik het niet verdiend hebt. En dat doen we ons leven lang. Maar ik wil het telkens horen. Vanzelfsprekend geloof en dat is een vorm van ongeloof.

Er is ook een andere kant. Het is alleen maar buitenkant. Dat God ons Zijn vriendschap aanbiedt, dat stel allemaal niks voor?! Nee. Dat biedt God aan en dan zeg je ja of nee. De ene kant, we zijn besneden, en in onze situatie we zijn gedoopt. Nee, het gaat erom dat we de kracht en waarde van onze doop gaan verstaan.

Toplady: ‘Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt’. De doop niet ontheiligen. Doop ook een sacrament.

Ik zeg niet dat alle kritiek op avondmaalgangers onterecht is. Meer dan eens heb ik dat gehoord uit de mond van iemand die gedoopt is. Jongeren die zeggen: Daar heb ik geen ja op gezegd. Dat kan ik een klein kind niet vragen, maar jou wel. Probeer je het stempel af te wissen, het zal je niet lukken.

Moede kom ik arm en naakt. Luther ook elke dag betrachten dat je gedoopt bent en je oude natuur doden. In die weg leer je de kracht van Zijn verbond kennen. Dat is de weg waarlangs de Heere het leert.

Catechismus bekender boek dan vragenboek van Hellenbroek. De weg waarlangs de Heere tot ons komt en wij tot Hem. Als wij door Christus tot God naderen. Puriteinen en Oudvaders, Als wij Gods verbond inwilligen. Hij is het die Zijn vriendschap biedt. Weg wereld weg schatten u kunt bevatten hoe rijk ik in Christus ben.

Dan wens je ook dat anderen daarin delen. Vers 12-15. Onderwijs over de Heere. Dat blijkt dan ook weer uit het laatste vers. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. O Heere verlos Israël. Middelmuur des afscheidsels gebroken. Op deze dag; 14e mei. Sinds 1948 staat Israël, 75 jaar geleden vandaag.

Romeinen 9-11. Volharding over Israël gekomen. Gelukkig is er een overblijfsel. Hun verwerping, hun aanneming. Groot dat er een Joodse staat is. Dan gezegd worden dat de Rabbijnen terughoudend zijn. Ontluikend begin van de verlossing. Omdat heel Israël de wet nog niet houdt. Dat ze de wet van Mozes nog niet houden. Wij bekijken het anders. Gelukkig is er overblijfsel onder het Joodse volk dat de Heere vreest. Jezus is de Christus de Zoon van de levende God. In Hem door een Geest toegang tot de Vader. Daar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

God gezegende zaad. Daar zullen zij wonen naar Zijn raad, God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen. Gij zijt geslacht en Gode gekocht met Zijn bloed. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat geve de Heere.

Amen.

 

Zondag 14 mei 2023 – Triumph church Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea – ds. P. de Vries – Schriftlezing Psalm 25