Het is God die Zelf de vrede heeft aangebracht met de mens. Het is de vrede met God door het bloed van het kruis waar de Heere Jezus Christus volkomen voor de zonden betaald heeft. Wij zijn sinds de zondeval in opstand tegen God. Maar God biedt de vrede aan. We worden opgeroepen in het geloof te blijven. Dat is enerzijds Gods werk die niet laat varen laat het werk dat Zijn hand begon en anderzijds onze roeping. 

Kolossenzen 1 vers 20-23: ‘[20] En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. [21] En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. [22] In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; [23] Indien u maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat u gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben‘.

Vrede met God door het bloed van het kruis

  1. Hoe die vrede gemaakt;
  2. Wie er in de vrede delen;
  3. Wat er van hen die in deze vrede delen wordt gevraagd.

Gemeente, oorlog dat is heel erg. We hebben er niet rechtstreeks mee te maken maar we weten ons allemaal betrokken bij de oorlog in Oekraïne. Laten we bidden om een wapenstilstand. Hoe eindigt een oorlog? Twee partijen gaan onderhandelen. Is je uitgangspositie gunstig, dan heb je meer te eisen.

Zo is het ook gegaan met de tachtigjarige oorlog. Onderhandelingen hebben een einde gemaakt aan die oorlog. Het kan ook zijn dat de ene partij de andere partij verpletterd verslaat. Dat is met Nazi-Duitsland gebeurd.

Wij leven sinds de zondeval in oorlog met God. Tenzij een mens wedergeboren is, zoekt hij altijd zichzelf. God kan ons niet anders zien dan kinderen des toorns. Dat is de donkere achtergrond van het Evangelie. Die boodschap is dat Jezus Christus ons verlost van de toekomende toorn. Maar dat kan alleen betekenis krijgen als je erkent er is een komende toorn, en ik heb hem verdiend.

Wij hebben God de oorlog verklaart en wat doet God nu? Dan is de boodschap van het Nieuwe Testamant dat er vrede is gebracht door het bloed van het kruis. Dat het zou gebeuren was al bekend onder de oude bedeling. Nu is het God die door middel van dienstknechten Zijn vrede aan. Daar mag zelfs nog de grootste der zondaren in delen. Als het Evangelie ons hart mag raken, dan worden we van een kind des toorns een kind van God.

Onder de nieuwe bedeling zien we de vervulling van Gods beloften. Wij mogen weten het is volbracht. De muur die Israël van de volken scheidde, al die ceremoniële wetten zijn in Christus vervuld. Het Evangelie mag uitgaan naar al de volken. Dan is er in de apostolische tijd, Saulus van Tarsen die wij kennen als Paulus, die is terstond Jezus Christus gaan preken dat Hij de Zoon van God is.

Bij zijn derde zendingsreis is Paulus zo’n drie jaar in Efeze geweest. En het moet in die tijd geweest zijn dat toen in Kolosse met het Evangelie is bereikt. Lykus vallei. Paulus is zelf niet in Kolosse geweest. Epafras is er geweest. Moest in Efeze zijn en met Paulus in contact gekomen. Want als je in het Evangelie mag delen, wil je dat anderen dat ook doen.

Paulus was gevangen in Rome. Onder huisarrest. Epafras is naar hem toe gegaan. En toch, er waren ook zorgen. De christelijke gemeente ligt buiten het paradijs. Er is een dwaling geweest. Epafras was dat de mensen er van onder de indruk zouden raken. Paulus zei het is Christus alleen. Maar zo lag het niet zeiden ze. Spijswetten. Hulp van engelen gebruik te maken om tot God te naderen.

Dat is de aanleiding geweest. Wat schrijft hij dan? Blijven in wat je geleerd hebt. Christus en Christus alleen. Want wat je ook op de mouw gespeld wordt, in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hebben we Hem, dan hebben we alles. Missen we Hem, missen we alles. Dan past daar bij een verslagen en gebroken hard. Wat heb ik dat ik niet heb ontvangen.

In de verzen 15-20 vinden we een loflied op Christus. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat wil niet zeggen dat Hij het belangrijkste schepsel is. Maar wel dat heel de schepping van Hem afhankelijk is. Opdat Hij en in allen de eerste zou zijn. Het is ongetwijfeld zo dat Paulus gezinspeeld heeft op Psalm 68. De berg Sion. Daar heeft God Zijn woning tot in eeuwigheid.

In 70 jaar na Christus is de tempel verwoest, dat is ook wat. Nee. Dat er christenen zijn die verlangen naar de bouw van de derde tempel, dat kan ik niet begrijpen. Als het Joden zijn, dan kan ik het nog begrijpen maar niet christenen. Wie God wil dienen moet Hem dienen in Geest en waarheid. In Christus woont de Godheid lichamelijk. Hij is de ontmoetingsplek tussen God en mens. Dat God door Hem vrede gemaakt heeft door het bloed van het kruis. De dingen die op de aarde zijn en in de hemel zijn.

1. Hoe die vrede gemaakt wordt

Hoe er vrede is niet door onderhandelingen ontstaan. Die God voor wie wij geen partij zijn, heeft Zelf vrede bewerkstelligt. Toch heeft God dat gedaan. Door Zijn Zoon in de dood overgegeven. Vrede met God door het bloed van het kruis. Hoe zit dat dan. Wel lees je in de Bijbel dat God heilig is. Alle dagen toornt over de zonden.

Plaatsvervangend heeft de Zoon die daartoe mens is geworden de straf op Zich genomen. Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Christus heeft de straf gedragen, opdat degenen die de straf verdiend hebben in de vrede mogen delen. Dat is al het eerste in het verzoeningswerk maar niet het enige. Sinds de zondeval is deze wereld het machtsbereik van de vader der leugen.

Aan het kruis heeft Christus aan de vader der leugen en alle machten die hem ter zijde staan, getriomfeerd. Onder de oude bedeling, je kunt het onder andere afleiden uit het boek Job, sinds Golgotha is dat niet meer het geval. Was dat onder de oude bedeling al het geval? Het kruis heeft in die zin de schaduw achterwaarts geschenen. In zekere zin het geval.

Hoe weet je nou als gemeente dat je met een geroepen predikant hebt te maken? Dat weet je uit zijn boodschap. Hij is het die Zijn vriendschap biedt. We zijn het niet waardig, maar door het bloed van Zijn Zoon aan het kruis is het mogelijk. Wat moeten wij doen? De wapens neerleggen. Niet denken laten we in onderhandeling gaan. Er is maar een manier: onze opstand tegen God opzeggen. Verhard u niet maar laat u leiden.

2. Wie er in de vrede delen

Het geloof is uit het gehoor. Dat God uit de hemel Zijn vriendschap biedt. Menigeen heeft dat nooit gehoord. Van huis uit nooit gehoord. Ik denk aan een collega. Nominaal katholiek opgevoed. Dus jij hebt van huis mogen horen dat God het verlorene opzoekt, wat ben je dan bevoorrecht. Helaas gebeurde het menigmaal dat anderen hem aankeken als dat ze water zagen branden. Zeg ik dan iets mis, dacht hij. Bevoorrecht het gehoord te hebben dat God Zijn vriendschap biedt.

Daar in Kolosse hadden ze het gehoord. Hoe was het eerst? Vervreemd van God. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Vergelegen land. Maar even ter zijde, die oudste zoon was dichterbij maar ook buiten. Dat we naar binnen gebracht worden. Nabij gebracht. Epafras erbij gebracht. Heidenen gekomen.

Als je gebracht bent, weet je van een eertijds. Eerst was ik blind en nu zie ik. Verloren en nu gevonden. Maar hoe zit het dan met kinderen die al op heel jonge leeftijd zijn getrokken? Ook dan weet je dat je als kind des toorns op de wereld bent gebracht. Eerst vervreemd van God, nu mag je weten wie God is. Nu mag je Hem als Vader kennen.

Dan doet het mij goed dat het lied ‘Amazing grace’ het meest gezongen lied ter wereld is. Je kan zeggen dat het vanwege de melodie is. En je kunt bang zijn dat menigeen de melodie zingt maar de woorden niet kent. Maar je kunt toch niet ontkennen dat er velen die zich in dit lied herkennen. Dan ben je een levend lid van de Kerk.

Een Kerk. Die gewassen zijn in het bloed. Als wij mogen delen in de verzoening, dan wensen we heilig en onberispelijk te leven. Onberispelijk voor zich zou stellen. Hoererij, onreinheid, schadelijke beweging, gierigheid. En dat verandert. De boom wordt goed en de vruchten veranderen. Gaat dat allemaal vanzelf. Ja en nee.

De liefde van Christus gaat dringen. Maar we moeten ook tegen onszelf strijden. Genadig God oneindig groot. Newton: ik ben niet meer die ik was. Maar ik ben ook nog niet die ik zal zijn. Dat is ook waar. Die het verzet opgeven. Het is niet zo of we verzetten ons er tegen of niet. Het is niet zo ergens hangen we er tussenin.

Helaas ben ik het wel tegenkomen. Dominee, we doen ons best. We verzetten ons niet maar kunnen ook niet zeggen ons te hebben overgegeven. Maar daar zit het op vast. Dan moet je toch zeggen verzetten. In drie wegen geloven. Er zijn er mensen die zich verzetten, door genade gewonnen bent en er zijn er die er tussen hangen. Van die gedachte moeten we achter. Die oudste zoon verzet zich tegen de vader. Dat is heel duidelijk.

Kolossenzen. Paulus schrijft over eertijds vervreemd zijn. Het was praktijk geworden in zijn eigen leven. Heilig en onberispelijk en onschuldig voor God gesteld. Kanttekeningen: christen bekleed met Christus’ gerechtigheid. En de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is hier op aarde ten dele. Maar het is er wel. Waarom doe je dat? Niet om er iets mee te zijn.

Och of wij Uw geboden volbrachten, genade o Hoogste Majesteit, gun door geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Delen we in de verzoening? Het aanbod van vrede komt tot ons. Daar is geloof voor nodig. Door genade die ons wordt aangeboden omhelzen. En met dat je Hem omhelst, ben je ingewonnen. Een boom wordt aan de vruchten herkend. Dan kan een omgeving dit merken.

Soms zie je uiterlijke veranderingen. Maar was je als de oudste zoon, dan is dat minder zichtbaar. Dan denk ik aan een van mijn oud-ooms. Neocalvinist. Die kwam op allerlei terreinen op voor eer van Jezus Christus als Koning. Maar hij liep zichzelf voorbij. U zegt precies hetzelfde maar toch zegt u anders. Hij was als een oudste zoon een jongste zoon die binnengebracht is.

3. Wat er van hen die in deze vrede delen wordt gevraagd

We moeten het Woord laten staan zoals het er staat. We moeten in het geloof blijven. Die niet bewogen wordt van de hoop van het Evangelie. Maar God laat toch niet varen enig werk dat Zijn hand begon. Dat is ook waar. We moeten ook werken onze zaligheid met vreze en beven. De dag beginnen, door en eindigen in de gebeden.

Dan willen we ook aangespoord te worden. Tot hinken en zinken gereed ieder moment. Hebben die een goed huwelijk? Ze waren dertig jaar geleden op en top verliefd. Maar dan niet teruggaan. Hoe staat het er nu voor? Dan is er een lied: Vaste rots van mijn behoud. ‘Rock of Ages cleft to me.’ Weet u hoe de schrijver het noemde? Het gebed van de verstgevordene gelovige. Als de zonden mij benauwt, dat is elke dag.

Dan is het niet zo dat het is toen en toen bekeerd. Niet dat iemand die dat zegt geen kind van God kan zijn. Maar het moet geoefend worden. Wat geloof jij eigenlijk joh? Als het goed is God de Vader de Schepper. In dat geloof te blijven en daarin wens ik te leven en te sterven. En niet te worden bewogen. Een christen leeft uit de hoop. Als ik zeg ik hoop dat het morgen net zo’n mooi weer is als vandaag.

Aan een kind van een jaar of vijf of zes beloofd is je krijgt een skelter. Kind weet het zeker. Papa heeft het beloofd. Klaar is Kees. Pelgrims zijn. Zo’n pensioen in Oostenrijk als je dat boekt, dan is de grote kans je boekt christenen uit de Gereformeerde Gezindte. Joh wat doe jij? Ging het ook over geld. En hoe beleg je je geld dat over is. Een zei, een prachtig antwoord: Ik ben een reiziger naar het nieuwe Jeruzalem en onderweg maak ik fietsen. Die man leeft bij de hoop op het eeuwige leven.

Als je maar beseft ik ben onderweg. Je mag wensen oud te worden. God des levens ach wanneer zal ik voor Uw aangezicht naderen? Indien u maar blijft in het geloof. Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Gods kracht daalt op ons in onze zwakheden neer. Dat geve de Heere.

Amen.

 

Zondag 22 mei 2022 – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk – ds. P. de Vries – Schriftlezing Kolossenzen 1