Wat God vroeg van Jozua in het Oude Testament die geroepen werd om het volk te leiden, vraagt God vandaag aan ons. En Hij geeft  wat Hij zelf aan de mens vraagt: de gehoorzaamheid aan Gods onderwijs. Het onderwijs is te vinden in de Bijbel waarin in Gods Zijn wil geopenbaard heeft. Dat gaat niet om menselijke inzichten maar is het werk van Gods Geest die het verstand verlicht van mensen. Zijn wij te vinden in het Woord? Overdenken en bepeinzen wij het Woord van God om daarin onze gang en treden vast te maken? De Heere God belooft en verbindt er Zijn zegen aan. Er is er Een geweest die volkomen gehoorzaam is: Jezus, de Zoon van God. Hij is de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft het alleen moeten doen, Hij deed het voor anderen. En dan mogen wij ziende op Zijn persoon en Zijn volbrachte werk onze treden in Gods sporen zetten.

Jozua 1 vers 7 en 8: ‘[7] Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechterhand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan. [8] Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen‘.

Gods onderwijs tot zegen
1. Het handelen naar Gods onderwijs;
2. Het overdenken van Gods onderwijs;
3. De zegen die de Heere daaraan verbindt.

1. Het handelen naar Gods onderwijs

Gemeente, we weten toch dat Jozua de opdracht gekregen heeft het volk van Israël het land Kanaän in te leiden? God leidt en gaat mee. God vraagt niet niet alleen maar geeft dat ook. God vraagt wat Hij zelf aan de mens geeft. Het ene geslacht komt en gaat maar God blijft.

Weest sterk en hebt goede moed. Deze woorden worden herhaald. Hebt zeer goeden moed staat er zelfs bij. Jozua wordt gevraagd in Gods wegen te wandelen. Waarneemt te doen naar de hele wet van Mozes. Alles wat daarin geschreven is. Je kunt zeggen: het komt er in ons leven aan dat wij echt mogen leven. Van huis uit zijn wij kinderen des toorns maar door de wedergeboorte van Hem en dan nu de vrede met God. In Zijn werk te roemen. Denken we in het bijzonder aan het werk van Christus. Ook voor mij. Echt geloof blijkt uit gehoorzaamheid. Niet alleen die zegt maar ook de wil van de Vader gehoorzaam is.

Handelen naar Gods onderwijs. De ganse wet welke Mozes Mijn knecht u geboden heeft. Het boek dezer wet. Het woord dat met wet vertaald is beter met het woord onderwijs vertalen. Het gaat niet alleen om de vijf boeken van Mozes. Gaat om alles. Zondeval, roeping Abraham, uittocht uit Egypte, wet op de Sinaï gegeven. Al het onderwijs ter harte nemen. Waarnemen van Gods wet. Weten uit Egypte te zijn uitgeleid. Laat dat je leven stempelen. Och of wij Uw geboden volbrachten. Genade o hoogste Majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Wet opvatten als onderwijs. Ga dan heen onderwijs al de volken. Alles wat Ik hen geboden heb. Dezelve dopende in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nieuw Testamentisch mogen we zeggen: ook ik vrijgesproken, voor God te leven.

Wet onderwijs. Tien geboden. Wij denken ook in het bijzonder aan het onderwijs van Jezus en Zijn apostelen. Boom aan zijn vruchten gekend. De Heere stapt er niet vanaf. Als we echt geloven dan willen we ook de Heere concreet gehoorzamen. Niet alleen die dingen die ons goed uitkomen. De dingen die ons zogezegd geen kleerscheuren opleveren. Als dat zo is dan is dat nog geen bewijs van het echte. Het gaat om al het onderwijs dat de Heere ons geeft.

Mozes is de eerste geweest die dat heeft vastgelegd. Middelaar van het Oude Testament genoemd. Niet iets eruit halen wat uitkomt. Niet sommige delen eruit halen. Heel de Schrift is van God ingegeven. Tot lering, verlegging en vermaning. Wat is de bedoeling? Bij alles vragen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Sociale media. Heere, hoe wilt u het hebben? De muziek. De kleding. Iemand zei eens: ik zou er benauwd van worden, dan heb je toch geen leven meer? Als je niet wedergeboren bent, dan is dat zo en heb je geen leven. Ervaren we dat als last? Je moet ook jezelf zijn?! Eigendom van Christus zijn, dan ‘jezelf’. Dan wil je God overal bij betrekken en merk je dat je het nog veel te weinig doet. Och of wij Uw geboden volbrachten.

In dat onderwijs van God is antwoord te vinden op alle vragen. Als het loopt over hoe we God eren. Huwelijk, overheid omgaan, gehoorzaamheid ouders en kinderen. In het Woord vinden. Uiteindelijk: God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Overheid ook gehoorzamen en zelfs als het niet aangenaam is. Vrouw van man. Ouders van kinderen. Dan niet: we gehoorzamen maar is niet anders. Christen is ten diepste vrij. God meer gehoorzamen. Wat het dan ook maar kost.

Willen alleen als we verlost zijn uit Egypte, uit het diensthuis van de zonden. Dat de wereld weet wie we toebehoren. Hoe kan nu iemand die nergens aan doet, weten wat de Bijbelse boodschap is? Aan ons te zien. Gods geboden gehoorzamen doe je niet met tegenzin. De een heeft een ander karakter dan de ander. De een spreekt makkelijker dan de ander. Maar dan toch ook: mijn mond vloeit over van Gods eer.

Dat gaat jou niet aan. Kun je vriendelijk zeggen of onvriendelijk. Maar dat gaat met God niet. Hij ziet mij altijd. Nergens voor God verbergen. Is dat een troost? Of een bedreiging? Dat het een bevrijdende wetenschap is dat Hij alles van u ziet? Niet afwijkt ten linker- noch ter rechterzijde. Op de oceaan een schip. Het begon met een kleine afwijking van een paar meter. Maar zo kom je totaal ergens anders uit, kilometers verder. Zo geldt het ook met Gods geboden. Hand mee lichten. Heel de Bijbel is het Woord van God. In het hele licht van het Woord: wat wilt U dat ik doen zal.

Spijswetten doen we niet meer. In het Nieuwe Testament wordt ons geleerd over sommige zaken van het Oude Testament. Niet op eigen gezag. Op gezag van de Heilige Geest. Nieuwe Testament. Vrouw die dient in de gemeente in een gemeente. Hoe kan dat? Hebben daar toch dezelfde Bijbel? Wat Paulus schrijft, wordt dan gezegd, is zijn inzicht. Tijdgebonden wordt dan gezegd. Maar het gaat om het Woord en de werking van Gods Geest, niet naar eigen inzichten. Ons verstand moet verlicht worden, kennis van Hem krijgen.

Murray. Schot en Amerikaan.  Hoogleraar in Philadelphia. Leerde zijn studenten het volgende als het gaat over het volgen van de Heere en gehoorzamen van Zijn geboden. Wie vandaag verbiedt wat God toelaat, laat morgen toe wat God verbiedt. Niet afwijken ter linker- of rechterzijde. Van het cultuur wel het betrekkelijke inzien als het niet rechtstreeks uit het Woord komt. Niet-ritmisch zingen niet rechtstreeks uit het Woord. Niet verwarren. Dat is een gewoonte in een bepaalde cultuur. Maar heel anders met gemeenschap voor het huwelijk alsof dat tijdgebonden is. Is niet zo. Niet gaan schrappen in het Woord van God maar ook niet aan toedoen. Vroeger dingen die niets voorstelden. Sloegen door naar andere kant. Menselijke inzichten en het Woord niet verwarren. Wat staat er in het Woord van God?

2. Het overdenken van Gods onderwijs

Overleg het dag en nacht. Het overleggen kun je ook vertalen met overdenken. Goddelijke onderwijs van de 66 Bijbelboeken. Mozes was de eerste die Gods openbaring op Schrift mocht stellen. Misschien had Hij al een aantal Godsopenbaringen op schrift ter beschikking. Zou kunnen. Boek. Vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. Wat is bedoeld? Hoogstwaarschijnlijk de vijf boeken toen en nu alle Bijbelboeken.

Hardop lezen van de Bijbel goede gewoonte. Ook als je voor jezelf leest. Woord in je mond zijn. Voorlezen aan anderen. Ouders voorbeeld voor kinderen. Kinderen jong de Bijbel horen. Niet alleen de Bijbelse vertellingen maar ook de Bijbel zelf. Bijbel heeft rijk woordenschat. Hoe ga je de betekenis van de woorden verstaan? Door het gebruik. Geef ook kinderen zo jong mogelijk een Bijbel. Gewend aan geraakt.

Lees Genesis. Lees de Evangeliën. Leer kinderen jong de Bijbel te lezen. Overdenken. Overpeinzen. Psalm 63 komt precies hetzelfde woord voor. Hoe leeft u erbij? Kan in een gezin gebeuren: hebben we wel gelezen, gebeden? Toch nog een keer doen. Beter twee keer en dan niet. Bijbellezen, soms geen lange stukken te zijn. Proberen om nadenkend te lezen. In het gezin. Zeker als we alleen zijn. Mediterend leest. Het Woord van God geeft een beeld van God. Psalm 63. Venster op God zelf. Als een chalet waar je binnenkomt en ziet hoe prachtig het allemaal is. Raak je nooit op uitgelezen. Niet zeggen: ik heb het gelezen, we zijn er klaar mee. Ontdekken telkens nieuwe dingen. Ik peins in de nachtwake. Wie is God dan?

Ik zie er helemaal geen kwaad in?! Maar dat staat in de Bijbel anders. God maakt het uit en wij allemaal falen. Met Jesaja zeggen: wee mij want ik verga. Maar ook staat iets anders. God heeft uitgeleid. Bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat God nieuw maakt. Werk van de Heilige Geest. Hoe leer je God echt kennen? Die gebruikt het Woord van God. De meest standvastige christenen zijn altijd christenen die goed thuis zijn in de Bijbel. Heilige Geest die verstand verlicht in het Woord van God. Je begint de dag met het Woord. Je neemt het mee. Thuisgekomen lees je het Woord van God. Overdag misschien wel tijd maken. Chauffeur. In de cabine even tijd voor het lezen van het Bijbel bij het eten van een boterhammetje. Zo zijn er allerlei manieren om overdag ook het Woord van God te lezen en te denken.

Ik zei al dat de Heilige Geest het verstand verlicht. Maar we moeten niet de kant op, misschien hebt u het ook weleens gehoord, dat gezegd wordt: je kunt beter een half uur door Heilige Geest zijn onderwezen dan dat je tien jaar in de Bijbel zit te snuffelen en allerlei theologische boeken zit te lezen en het is alleen maar verstandswerking. Het is een onjuiste tegenstelling. En daarom is het een gevaarlijke tegenstelling. Ik weet het, de Bijbel zegt het, iemand kan heel veel Bijbelkennis hebben en van de kern van de zaak niks snappen. Dan hoef ik alleen maar het Bijbelse voorbeeld van Nicodemus te geven. Nu de andere kant: iemand die van toeten noch blazen weet wordt in het hart gegrepen, helemaal geen christelijke achtergrond, een Evangelisatietraktaatje raakte hem en hij gaat beseffen zondaar voor God te zijn en het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dan weet die man de kern der zaken. Dat is hem misschien in minder dan een half uur duidelijk geworden. Maar is die man er dan? Nee, dan begint het pas. Want, om heel simpel te zijn, hij kent niet eens de boeken van het Oude en Nieuwe Testament in goede volgorde. Heel veel dingen weet hij nog niet. En hoe moet die daar achter komen? Door biddend de Bijbel te lezen. Dan heb ik meer op met een uitspraak van Lloyd-Jones. Weet je hoe die het zei? God echt leren kennen is niet iets van een achtermiddag. Laten we dan eens aannemen dat God je op een achtermiddag stilzette en trok uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Dat het zo was, bij wijze van spreken, je kwam even krachtig tot bekering als Paulus. Maar ook dan is het waar, sta je vervolgens helemaal aan het begin. Paulus stond ook helemaal aan het begin. Dan moet je dagelijkse bede worden en daar heb je je leven lang werk aan. Om de hoogte, diepte en breedte geopenbaard in Christus te leren verstaan. Dan kom je bij het biddend bestuderen van de Bijbel uit. Maak in uw Woord mijn gang en treden vast.

3. De zegen die God eraan verbindt

Verstandig handelen kan je ook vertalen met het behalen van successen. In de diepste zin van het woord. Mensen zouden toch kunnen zeggen: niet goed snik als je denkt dat alles in de Bijbel waar is. Verstand op nul? Nee! Niet alles met ons verstand bevatten. Wanneer echt wijs? De vreze des Heeren is het beginsel van alle wijsheid.

Niets is zo verstandig dan dat je dagelijkse gebed is: maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. Na het leven hier op aarde is het leven mij bereid. Als je over voorspoed kunt spreken, succes al is het een ongelukkig woord zo uitgedrukt, dan is dit het wel! De een krijgt meer zorgen dan de ander. Maar als iemand zonder zorgen de Heere wil volgen, dan niet aan te beginnen. Het zal niet gaan. Zorgen zullen er zijn. Kruis opnemen achter Hem dragen. Gedurige dood, zegt het doopformulier dat dan weliswaar niet het Woord zelf is maar wel dezelfde zaak beschrijft als het Woord.

In de benauwdheid zal Ik bij u zijn. Geldt in dit leven. Aan een mens voorspoedig gemaakt. De Heere is bij mij, wat zal een nietig mens mij doen? Bergen al vlak. Blij met het hemelse Kanaän. Dan belijdenis uit onze mond: we zijn in het Vaderland. De wens van ons hart verkrijgen. Diepere succes. Wens van je hart. Eeuwig met God zijn en nooit meer zondigen. Dan komt God met de boodschap tot ons dat het waarheid wordt in ons leven. Niet door onze werken maar blijkt uit onze werken. Als het niet blijkt uit ons leven, dan hebben we er geen deel aan. In u een boos en ongelovig hart is om van de levende God af te wijken. Ik ken de meesten van u niet maar weet dat u een ziel hebt. Het gaat u allemaal aan.

Naam Jozua. Naam Jezus, de eeuwige Zoon van God. Veel werd het boek Jozua in het Grieks gelezen. Jezus heeft volmaakt Gods wil gedaan. Onze beste werken met zonden bevlekt. Maar Een die werkelijk alles volkomen gedaan heeft en betaald heeft. Hij in mijn plek. Jozua werd opgeroepen om dag en nacht te overdenken. Als er Een is geweest die dat werkelijk heeft gedaan, is het Jezus geweest. Zijn weg is voorspoedig gemaakt. Naar Golgotha. Hoe kun je dat zeggen? Hij overwon de dood! Schande veracht. Is nu gezeten aan Gods rechterhand en straks komt Hij terug. Alles wat hier staat, heel de Bijbel, laten wij zien op die overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft het alleen moeten doen, Hij deed het voor anderen. En dan mogen wij ziende op Zijn persoon en Zijn volbrachte werk onze treden in Gods sporen zetten. Dat dat de diepste wens van ons hart mag zijn, mag worden. Dat geve de Heere. Amen.

 

Zondag 24 februari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. P. de Vries [Nunspeet] – Jozua 1 vers 7 en 8