Is het een Bijbelse uitdrukking dat Gods kinderen een nieuw hart krijgen? In Ezechiël 36 staat dat God een nieuw hart zal geven. Op Golgotha heeft Jezus de Zoon van God de hitte van Gods gramschap geblust. Dat is het werk van God voor ons. De innerlijke vernieuwing is het werk van Gods Geest in ons. Aan de vergeving van zonden is altijd de vernieuwing van het leven verbonden. Wie in Christus is die is een nieuw schepsel. Dan is er de lust en liefde tot God om goede werken te doen. Niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Het is al verdiend door Jezus die betaalde; Hij is het waard om van harte te dienen.

Ezechiël 36 vers 25-27: ‘[25] Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. [26] En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. [27] En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Een nieuw hart
1. Wat de Heere doet;
2. Wat dit bij ons uitwerkt.

Wij kennen toch allemaal de uitdrukking: een nieuw hart krijgen. Ouders tegen kinderen zeggen vraag de Heere om een nieuw hart. Schep een rein hart. Niet een harttransplantatie. Dat kan immers al jaren. Wat wel? Dat je innerlijk wordt veranderd. Vernieuwd. Heel anders tegen God aan leren kijken. God leren kennen in Zijn heiligheid. In jezelf zie je verdorvenheid, verlorenheid. God zien in Zijn volmaaktheid en heiligheid. Jezus in zijn dierbaarheid. Misschien weten sommigen van u dat dit te vinden is in het vragenboekje van Hellenbroek. Uitgeleerd raken wij nooit. Is de uitdrukking een nieuw hart Bijbels? Ezechiël 36. Nu is het antwoord niet moeilijk. Staat echt in de Bijbel. Nieuw hart geven. Stenen hart uit uw vlees wegnemen, vlesen hart terug. Ezechiël 11 vers 19. God belooft het.

Wie was Ezechiël? Ezechiël profeet die in de ballingschap leefde. Enige profeet waarvan we dat weten dat hij buiten Israël tot profeet is geroepen. 598 voor Christus vond de eerste wegvoering plaats. Koning Jojachin werd weggevoerd. Ballingschap Babylonië. Bovenlaag, elite weggevoerd. Zedekia, een oom van de koning Jojachin nam zijn plek in. De stad bleef nog in staat. Deel van het volk, de bovenlaag weggevoerd. Ezechiël daarbij en dan is hij dertig jaar. Vijf jaar in ballingschap. Uit priesterlijk gezin. Normaal gesproken was dat het moment dat je priester werd. Tempel in Jeruzalem en hij kon in Babel dus niet dienen in de tempel. God roept deze priester tot profeet.

Dat Ezechiël van priesterlijke afkomst merk je telkens weer. Vooral over onreinheid en heiligheid. Van huis uit meegekregen. Diepe betekenis van verstaan. Dat onze zonden vooral verontreinigen. En dat God rein water dient te geven willen wij rein worden. Ezechiël riep het volk op tot bekering. Driemaal. Hoofdstuk 14, 18 en 33. God lust tot bekering. Waarachtig als ik leef zeg de Heere Heere. Eed. God zweert bij Zichzelf. Bekeert u. Vindt die oproep gehoor? Bij ons niet. Heel verdrietig. Kunnen niet? Van huis uit werken we. Werken we tegen. Zit in ons bloed. Oproep tot bekering heel ernstig nemen. Maar als wij ons leren bekeren, weet u hoe dat dan gaat? Augustinus: werk U in mij wat u beveelt en beveel dan van mij wat U wilt. Van huis nog erger. Willen niet. Zou je dat voor mij willen doen? Kan ik iemand vragen. Kan ja zeggen en doen. Met tegenzin kun je het doen. Toneel spelen. Mensen heel niet in de gaten hebben. Maar dat ligt anders bij God. Hem van harte dienen. Echt willen. Hart kent. Wij kunnen onszelf niet vernieuwen maar God kan het wel.

1. Wat de Heere doet

Handelen van de Heere wordt benadrukt. Israël door eigen schuld in ballingschap gekomen. En dan zegt God: Ik zal jullie uit de volken vergaderen. Ook hoop hebben vandaag de dag voor de Joden. Voor een deel al uit de volken vergaderd. Kerk uit de heidenen mag er door de nieuwe bedeling in delen. Hoeven wij niet te emigreren. God geeft rein water. Reinigen.

Klein kind verschonen. Drekgoden. Bevuilen met eigen ontlasting. We kunnen onszelf niet reinigen. Vrouwen onrein na geboorte van kind. Wanneer weer rein? Wachten tot het avond was, dan wassen en weer rein. Andere geval naar de priester. Gewassen. Offer brengen. Ook als je een zonden gedaan had. Zonden. Afgodendienst. Moord. Kon je geen offer voor brengen. Daarvoor de dood sterven. Daarvoor in ballingschap. Maar zegt God dat Hij het zelf rein gaat maken. Iets anders dan dier voor je. God beloofde dat en belooft dat.

Sinds de zondeval verkeert de hele wereld in ballingschap. Kunnen we zelf niet oplossen. God verhoede dat we denken dat we het zelf wel kunnen. Als het nood wordt ga je niet op de oude voet verder. Op de knieën. Gena o God gena hoor mijn gebed.

Prachtige kanttekening. Bijbel met uitleg, studiebijbel. Rein water. Het dierbare bloed van het onbevlekte Lam Jezus Christus en dat zal Ik door Mijn Woord en Geest aan u toepassen. Hoe word je rein in de ogen van God? Van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling. Fundament gelegd met de komst van Jezus. Jezus Christus heeft de hitte van Gods gramschap geblust op Golgotha. Wat we hebben het verdiend van eeuwig van God gescheiden te worden. Aan het kruis werd God de Zoon van de Vader gescheiden. Gaat ons begrip te boven. Toorn van de Vader op de Zoon als Middelaar. Toch bleef de Vader aan de Zoon verbonden. Hoeven het niet te snappen, wel bij deze begrippen leven. Hij ging de dood in opdat er voor mij leven is. Hij is als meel de oven van God toorn ingegaan en komt er als versgebakken brood uit [Rutherford]. Ons uitgedeeld, het brood des levens. De hitte van Gods toorn die ons had moeten treffen. Proeft Gods liefde in. Ik zal rein water over u sprengen. Toegang tot Mij. Vergeving van de zonden. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dan ben je niet meer wie je was. Een grote beweging. God neemt het stenen hart weg en dan een nieuw hart, een vlesen hart. Van nature een hart zo hard als een steen. Verbroken en verslagen hart.

Het is onbestaanbaar dat je de liefde van Christus geproefd zou hebben en nog altijd ben die je was. Wie in Christus is die is een nieuw schepsel. Aan de vergeving van zonden is altijd de vernieuwing van het leven verbonden. Dingen die je niet wilde ga je graag willen. God wordt het hoogste van je blijdschap. Die aan mijn ziel het leven geeft. Nieuwe Geest. Innerlijk rein gemaakt. God zal Zijn eigen Geest geven. Intrek neemt in je hart. Vervulling onder de nieuwe bedeling. Natuurlijk ook mensen onder de oude bedeling behouden. Toch de volheid van de nieuwe bedeling nog niet om de oude bedeling. Hitte van Gods gramschap is geblust op Golgotha. Persoonlijk deel aan krijgen. Ontvangt Gods Geest. Met Pinksteren uitgestort. Mensgeworden Middelaar zit aan de rechterhand van God. Sinds de Hemelvaart. Jezus bron van Hemels vreugde. Oog omhoog het hart naar boven het ware leven lieve loven hier beneden is het niet.

Wedergeboren door het Heilige Geest. Weleens gezegd dat God ons zo aanvaard zoals we zijn. Niet zo. Wedergeboorte nodig. Vergeven van zonden en vernieuwing van de Heilige Geest. Vergeving van zonden is volkomen. Christen is een nieuw schepsel. Hier op aarde ten dele de vernieuwing. Dertig, zestig en honderdvoud vrucht. Als dat laatste zo is, niet zelf in de gaten maar de ander ziet het wel.

Gods werk voor ons op Golgotha en in ons door Zijn Geest. Voorbeeld opa. Wil je vandaag een nieuw hart hebben? Nu ja, vandaag. Dan dingen niet meer mogen doen. Eerlijk antwoord: ik wil het zelf nog niet echt. Augustinus ook. God het in je werkt en dan beveelt.

2. Wat dit bij ons uitwerkt

In Zijn inzettingen gaan wandelen. In feite weer Gods werk in ons. Paulus schrijft dat wij geschapen zijn in Christus Jezus tot goede werken, door Hem voorbereid. Zijn werk in ons. Dat werkt het bij ons uit. Hoe is een christen herkenbaar? Aan liefde tot Gods Woord, tot Gods geboden. We hoeven het niet te verdienen. Maar als je weet dat het verdiend is, dan is Hij het waard. Steunt er niet op maar doet ze wel. Niet meer met tegenzin. Eerst deed je toch heel niet graag? Dat gaat veranderen.

Ik heb nog nooit gehoord dat iemand tot bekering kwam en toen zei: ik had voor mijn bekering eerder minder naar de kerk moeten gaan of de Bijbel lezen. Was allemaal maar buitenkant. Nog nooit gehoord. Wel: ik had anders in de Bijbel moeten lezen, ik had anders in de kerk moeten zitten. Gebruik dus de middelen trouw. Hoe merk je dat God in je leven komt? Anders naar de kerk, anders Bijbellezen. Geen tegenzin. Gaat van harte. Niet de Farizeeër die beter is dan een ander. Arme zondaar. Steunt niet op de middelen maar verblijd je wel in de middelen. Door de middelen heb je de Middelaar leren kennen en leer je steeds beter kennen.

Een voorbeeld. Wij gewend aan twee diensten op een zondag. Ik denk dat dat genoeg is. Maar twee wel handhaven. Daarnaast wat te lezen, kinderen voor te lezen, tot jezelf komen, Psalmen met elkaar zingen. In Zeeland zijn er kerken die drie diensten op een zondag houden. Niet dat iedereen alle diensten meemaakt, gezin samen in de ochtend, vrouw in de middag en man in de avond. Er kwam een jongeman tot inkeer en die ging drie keer naar de kerk. Vrienden zeiden: waarom ga jij drie keer naar de kerk?! “Omdat vier keer niet kan!” Niet letterlijk nemen. Hij bedoelde: ik ga met plezier naar de kerk en jullie gaan twee keer naar de kerk met tegenzin.

Votum en groet in deze dienst

“Onze  hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere Heeren die de hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken Zijner handen. Amen.

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe Getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed en ons gemaakt heeft koningen en priesters Gode en Zijn Vader. Hem zij de kracht en heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.”

Ter wille van de lieve vrede doen we het maar. Kan bij mensen. Maar bij God niet zo. Zo wil Hij niet gediend worden. Wonder der wedergeboorte. Van harte gewillig gemaakt Hem te leven. Voor wie leef je eigenlijk? Dan mogen we zeggen: ik leef voor Hem. Hem lief omdat Hij mij liefgehad heeft. Geboden bewaren. De wet laat iets dat we schuldig staan voor God. Wet ook expressie [betoon, openbaarmaking, afspiegeling] van God.

Man en vrouw. Doen dingen voor elkaar. Uiteenlopende interesses. Rekening met elkaar. ‘Ik doe het voor mijn vrouw, eigenlijk interesseert het wat minder.’ Maar bij God niet. God wil het maar mij interesseert het niet. Nee zo werkt het niet. Eerst was het wel zo. Die God lief heeft houdt Zijn geboden. Hebben we ook zijn geboden lief. Wens je van Hem getuigen. Rein en heilig leven.

Professor Van Deursen. Groot historicus, thuis in de zeventiende eeuw. Mensen waren eerder niet beter. Maar wel zondebesef. En dat besef is in onze tijd grotendeels weg. Is dat zonden? Je komt van een andere planeet. Zonden belijdt en zonden nalaat. Er is vergeving. Mits. Dan is er voor grote zonden vergeving. Mits iemand die wil verbreken. Dan wil je niet blijven wie je bent. In Gods inzettingen wandelen.

Buiten de Bijbelse bekering is Augustinus het bekendste voorbeeld. Bekeringsgeschiedenis. Belijdenissen. Geen zin om God te dienen. Bad om bekering maar wilde het niet. Stem hoorde hij. Neem en lees. Slaat de Bijbel open. Doet aan de Heere Jezus Christus. Ik kan wel een bekeringsverhaal uit deze tijd noemen. Er zijn er die zijn wel erg stereotype. Maar om nu te zeggen dat ze helemaal geen waarde hebben, is wat anders [net als de ene preek beter is dan de andere]. Als we nooit horen dat God nu nog mensen bekeert, dan zeg je wat moet ik mij er eigenlijk bij voorstellen?

Prachtig bekeringsgetuigenis. Een onwaarschijnlijke bekering, zo heet het boek. Amerikaanse domineesvrouw, dat was ze niet. Lesbische was ze maar nu niet meer. Hoogleraar in de Engelse taal en letterkunde. Rosaria Champagne Butterfield. Van huis uit Katholiek maar ouders deden er niet veel meer aan. Zij overal mee gebroken. In Amerika is een beweging en die heet de ‘Promise Keepers’. Je belooft als jongelui niet vooruit te grijpen op het huwelijk. De belofte houders. Ze schreef in de krant op denigreerde wijze. Uit de tijd en ouderwets. Ze kreeg hele instemmende reacties maar ook hele kritische. Ook van een predikant, die was het ook niet met haar eens. ‘Hoe weet u dat u gelijk hebt?’ Ze kon er niet mee uit de weg. Het was geen bijval maar ook geen hatelijke reactie. Ze wilde niet reageren maar heeft het uiteindelijk wel gedaan. Predikant nodigde haar uit. Ze zag er echt uit als een feministische, zo’n kaal geschoren hoofd. Predikant ging met haar in gesprek. Voortgezet. Wilde wel eens naar de kerk. Ze kwam naar de kerk. Mensen hebben haar niet met een scheef hoofd aangekeken. Haar vriendinnen onrustig. Jij ook christen? Nooit worden. Wilde studie doen over religieus rechts. Absoluut geen zin om christen te worden. Toch gebeurd, schrijft ze. Een zondagmorgen voelde ze de innerlijke behoefte om naar de kerk te gaan. Snel gegaan. Na paar weken de relatie verbroken. Ze werd veel rustiger. Als je het boek ziet, dan zie je een vrouw met mooi lang haar. Belangrijker is dat ze het eigendom van Jezus Christus is geworden. Een onwaarschijnlijke bekering. Anders college gaat geven. Vertelt ze over de colleges. Even wat ingewikkeld, dat hoofdstuk overslaan. Schaamt zich niet voor de studenten. Onwaarschijnlijke bekering. Merken ze gelijk. Echte christen wordt. Alle bekeringen zijn dat, onwaarschijnlijk. Ook als was de buitenkant keurig. Binnenkant niet van veranderen. Als je iets niet wilt dan kun je het met tegenzin doen maar niet echt willen. Net als de smaak. Kun je niet veranderen. Dat we niet willen is onze schuld. En dan vraagt God: zoek mij en leef.

Als we echt gaan zoeken, Hij de hoogst geworden blijdschap is, het Zijn werk is. Gebed. Op de knieën. Gebed een machtig wapen. Vers 37. Wil u dat ook aan mij doen? Hem op vragen. Om verzocht worden. Blijft een mysterie. Niet vertrouwen op eigen gerechtigheid. Maar laat het geen argument zijn om onszelf te blijven. Dan God de les lezen. Zolang ik geen God kind van God ben, dan kan ik blijf ik die in ben.

Wonder. Ieder eigen weg. Toch zijn er raakvlakken. God zijn genade bewees. God leren kennen in Zijn majesteit en heiligheid. Eigen verlorenheid, verdorvenheid. Jezus dierbaarheid. Begrijpen ze allemaal. Of ze nu hervormd zijn, baptist of wat ook. Genade Gods oneindig groot. Dat geve de Heere. Amen.

Psalm 25 vers 6 [gezongen na de preek]

“Wie heeft lust den Heer‘ te vrezen,
’t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen,
Leren, hoe hij wand’len moet.
’t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ’t gezegend aardrijk erven.”

 

Zondag 26 augustus 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. P. de Vries [Boven-Hardinxveld] – Ezechiël 36 vers 25-27