Petrus roept zijn lezers en ons vanmorgen op om onze roeping en verkiezing vast te maken. God roept ons in de prediking om ons tot Hem te bekeren. Wie is Jezus voor ons? Is Hij ons alles, de grond en het fundament van ons bestaan? Wie genade heeft ontvangen is een door de Heilige Geest vernieuwd mens. Dan zal ons eenmaal rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Dat geve de Heere.

2 Petrus 1 vers 10 en 11: ‘[10] Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. [11] Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus‘. [grondtekst Grieks]

Onze roeping en verkiezing vast te maken om in te gaan in het eeuwige Koninkrijk
1. Het vastmaken van de roeping en verkiezing
2. Het ingaan in het eeuwige Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus

1. Het vastmaken van de roeping en verkiezing

Gemeente, de tweede brief van Petrus wordt wel zijn geestelijke testament genoemd. Hij wist dat de aflegging van zijn tabernakel dichtbij kwam. Hij zou in de dood worden overgegeven. Aardse lichaam afgebroken. Als we bij de notaris worden ontboden, dan zal een testament worden voorgelezen. En stel, verre verwant met groot vermogen. Dan met spanning naar de notaris. Je wist heel niet dat je naam erin voorkwam. Al leest de notaris het nog zo saai voor, je luistert gespannen mee. Wat zou er voor mij zijn?

We moeten met nog meer gespannen aandacht naar de Bijbel luisteren. Wat horen we erin? De twee wegen. De ene weg leidt naar het eeuwige verderf. Struikelen. Ten val komen. Ergste wat een mens kan overkomen. Ze storten van de top van eer in de eeuwige verwoesting neer. En de smalle weg naar Jeruzalem. Petrus kon aan die mensen schrijven: u zal rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Dat is meer dan alle goud en zilver, alle aandelen van de wereld. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in Zijn heerlijkheid.

Benaarstig u des te meer. Vers 10. Te meer naar voren gehaald worden. Roeping en verkiezing vast te maken. Dan nimmermeer struikelen. Er zijn twee mogelijkheden: je bent een christen en draagt die naam en bent leeg en onvruchtbaar. Of je bent het echt. Je maakt je roeping en verkiezing vast, elke dag weer. De eerste gedachte. Petrus heeft dat woord roepen al een keer gebruikt. Vers 3. Goddelijke kracht heeft alles tot de zaligheid geschonken. Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Hoe word je een christen? Eerst van het christelijk geloof horen. Wat een voorrecht als je dat van huis uit gehoord hebt. Ouders spraken erover. School. Zondagsschool. Catechisatie. Een ander zo niet opgevoed. Voegde je bij de kerk. Is elke kerkganger een ware christen? Helaas niet het geval. Hoe word je een christen? Raakt het Woord je hart. God roept je, trekt je uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Kan al jong gebeuren. Bij een kind. Wij moeten het niet uitstellen. Kan ook op oudere leeftijd. Zolang wij leven kunnen wij de toevlucht nemen tot Christus. De Heere heeft mij overreed. Alle glans van de wereld weg. Het heeft God geopenbaard Mij Zijn Zoon te openbaren. Achter die roeping de eeuwige roeping. Hem lief omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. God heeft lief met een liefde zonder einde omdat Hij mij lief heeft gehad zonder begin. Als we dit mogen weten. Hoe dan een ware christen blijken? Het is alleen genade. Geroepen zijn. God ons lief met een eeuwige liefde. Wij van onze kant benaarstigen ons, ijveren. Roeping en verkiezing vast te maken.

Term vanuit de rechtspraak. Hoe blijkt of iets klopt? Of het echt is? Hoe blijkt het naar de mensen toe dat je werkelijk een christen bent? Dat bewijs je in je Godzalige wandel. Elke dag weer. Inwendige drang. Bij het geloof voeg je deugd. Vandaag zeggen we integriteit. Bij de deugd kennis. Van God en van jezelf. Matigheid. Je hoeft niet het onderste uit de kan in deze wereld. Vreemdeling hier beneden. Lijdzaamheid. Godzaligheid. Broederlijke liefde. Liefde jegens allen. Dat je ook zoals Christus dat zegt dat je je vijanden nog liefhebt. Dat begrijpen we toch wel: dagelijkse strijd, opdracht. Dat niemand eraan hoeft te twijfelen. Dat is een ware christen. Getrokken uit de duisternis. Een boom wordt aan zijn vruchten gekend.

Als er een tekst misbruikt is, dan is het wel: oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt. Dat er nog genade is. Oordeel niet aan ons. In die zin. Maar Jezus zegt ook: een boom wordt aan Zijn vruchten gekend. Niet ieder die zegt Heere Heere, maar die doet de wil van de Hemelse Vader. Petrus schrijft het hier in andere woorden. God heeft je lief met Zijn eeuwige liefde. Een appelboom brengt toch appels voort? En een perenboom peren? Dan zijn er maar twee soorten christenen: ware christen of naamchristen. Als je het nog niet bent, dan werk van maken. Benaarstig u. Wij kunnen weleens zeggen: dat kan morgen of later wel. Maar dat geldt hier niet. De dag beginnen met God beginnen. Stukje uit de Bijbel lezen. Bidden overdag. Zelfs zonder handen gevouwen soms. Dacht eindigen met God. Je wilt Zijn stem horen. Niet getrokken nog? De Heere nodigt wel maar ik zeg telkens nee. Zijn Naam belijden, Zijn dienst belijden. Opkomen voor Zijn geboden. Niet alleen voor gelijkgezinden. In je levenswandel betoont dat je niet van jezelf bent maar van Jezus Christus. Hem behoor ik toe.

Voor vrouwen en meisjes geldt eerbaarheid in kleding. Soms zie je het al aan de buitenkant dat het geen christenen zijn. Buitenkant maakt de binnenkant niet goed. Of bij iemand in huis te zien: dit kan geen ware christen zijn. Anders allang opgeruimd. Mensen in je omgeving kunnen het aan je merken. In je standvastigheid en vriendelijkheid. Want door onvriendelijkheid is nog nooit iemand voor Jezus Christus gewonnen. We leven nu in een losgeslagen samenleving. Laatste weken gebleken. Veertig, vijftig jaar geleden was samenwonen een vreemde zaak. Man en vrouw samen gaan wonen, ouderen. Financieel aantrekkelijk. Kwam daar een vrouw: jullie wonen samen. Vanuit het Woord van God moet ik het afwijzen. Die mensen zeiden: we zouden het vreemd gevonden hebben als u het niet gezegd zou hebben. Maar u groette ons aan de andere kant van het dorp wel. Anderen niet. Draaiden hoofd om. Het kan ook heel anders vallen. Maar het is niet aan ons. Duidelijk en vriendelijk te zijn. Ik had Christus al heel wat keren verloochend. Bang voor mensen daar van verlost worden. Uitkomen voor de zaak van de Heere. Maak in uw Woord mijn gang en treden vast. Och schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest. We falen en struikelen elke dag weer.

De roeping en verkiezing vastmaken zit ook die kant aan. Als je ermee zit: zou God nou ook mij liefhebben? Christus is mij alles. Zou het mij alles zijn? Uit de vruchten verzekerd worden. Waar geloof? Jezus het enige fundament. Ik heb de trouw om vruchten voort te brengen. Niet om mijn waardigheid. Zekerheid ontvangen. Ik ben echt geroepen. Hem lief omdat Hij mij eerst lief heeft gehad. Dan het tweede: niet zullen struikelen en ingang in het eeuwige Koninkrijk.

2. Het ingaan in het eeuwige Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus

Struikelen kan je zo opvatten: christen struikelt elke dag, nooit hier op aarde die je moet wezen. Petrus gebruikt hier struikelen dat je ten val komt en je staat nooit meer op. Eindbestemming. Twee wegen. Of je struikelt en staat nooit meer op. Of je komt binnen in het Koninkrijk van de Zaligmaker Jezus Christus. Wie echt een christen is zal volharden tot het einde.

Van onze kant telkens weer vragen naar de Heere en Zijner sterkte. Dan eindbestemming Jeruzalem. Wat betekent Gods liefde? Dat iedereen zalig wordt. Dat mensen mogen blijven zijn wie ze zijn. In Zijn liefde zorgt God ervoor dat wij in Zijn wegen gaan wandelen. Kunnen en willen niet anders meer. Zo ga je op weg naar een beter Vaderland. Het eeuwige Koninkrijk van onzen Heere Jezus Christus en Zaligmaker. Koninkrijk van God en van Zijn Zoon hetzelfde. Bewaar en vermeerder Uw kerk. Totdat de volkomenheid zal zijn: U alles en in allen. Het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Wat maakt de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem uit? Een christen zegt: dat ik Hem zou zien. Al zou er niemand anders zijn. Wat moet ik er anders zoeken? Het eeuwige Koninkrijk van Hem. Het Lam is het middelpunt van de stad. De tempel van de stad. Hoeft er niet meer te zijn de tempel. Hij is het Zelf. Ons begrip te boven. Toch iets van voorstellen.

Die Heere is ons lief geworden. Hij is ons alles. God uit God en Licht uit Licht. Was Hij geen God gebleven dan had Hij de losprijs nooit kunnen betalen. Hij heeft de eeuwige Zaligheid verdiend. Wij ontvangen uit goedheid zonder peil. Hij is Heere. De Vader en de Zoon zijn Heere. Hij is onze Gebieder. Niet: Jan, Piet of Klaas wat ik doen zal of de overheid. Ja plek op aarde. Ten slotte gaat Gods wet boven alles. Die Heere toebehoren. Eenmaal eeuwig in Zijn nabijheid zijn.

Petrus mocht weten: geldt voor mij en voor de mensen die ik deze brief schrijf. Geldt het ook ons, ook mij. Wie is de Heere Jezus Christus voor mij? Luther had het over de persoonlijke voornaamwoorden. Als je voelt: ik heb Hem nog niet. Vandaag moet het nog veranderen. Gelooft Zijn heil en troostrijk Woord. Als je Hem kent wil je Hem meer leren kennen. Voorbeeld mensen op de stoep, komt eigenlijk niet uit. Maar zo mag het nooit zijn bij de Heere Jezus Christus. Hem nodig hebben bij alles. Denk aan Abraham Kuijper. Omstreden theoloog en toch wat kunnen we veel van hem leren. Het is Mijn, zegt Christus. Christus laten regeren over alle terreinen van het leven, zei Kuijper bij de opening van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij kwam er voor uit. Hij stond waar hij voor stond. Er is geen terrein of Koning Jezus het is Mijn soeverein. Voor Hem uitkomen. Hij is mijn Heere, mijn Zaligmaker. Dan gaat het vanzelf.

Als God Zijn liefde uitstort in mijn hart. Hij heeft ons getrokken. Dan kijken we uit naar die ingang in dat eeuwige Koninkrijk van onzen Heere Jezus Christus. Er is niet een koninkrijk in deze wereld wat blijft. Opgaan en blinken en verzinken. Amerika grootmacht en we voelen aan lijkt over de top heen te zijn. Hier geen koninkrijk dat blijft. Toch wel eentje: Koninkrijk van onze God, onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Wordt ons rijkelijk toegevoegd. Niet zo: heel schoorvoetend laat Hij je binnen. Nee: komt in Gij gezegenden van de Vader. Zo hartelijk verwacht! We verwachten je! Het blijft een en al genade. Hartelijk welkom geheten. Toegang is wat, maar zelfs rijkelijk toevoegd.

Als je hieraan denkt, dan kan je alleen maar klein worden. Die kroon werp ik meteen voor de troon van het Lam. Ik zat in de gevangenis en u hebt mij bezocht. Hongerig gezien en u hebt Mij te eten gegeven. Te eten gegeven, heb ik dat gedaan? Ja, roeping en verkiezing vast gemaakt. Zalig worden is alleen genade. Wie genade ontvangen heeft is een vernieuwd mens. Er komen alleen vernieuwde mensen in de hemel. We worden niet zalig door goede werken. Wel in goede werken. Iemand zegt het een christen te zijn maar je merkt het nergens aan. Dan geldt dat we niet mogen oordelen. Maar wel waarschuwen. Je zegt het wel maar niet te zien in je leven. En als het onszelf betreft moeten we onszelf onder handen nemen.

Niet elke kerkganger is een ware christen. Hoort het wel te zijn. Als u geen ware christen bent, dan moet u er vandaag werk van maken. Bent u gedoopt? Ik weet niet of hier iedereen gedoopt is. Luther: laat elke dag zien dat je gedoopt bent. Oude natuur doodt. Nieuwe mens aandoet. Niet zeggen: dat kan wel even wachten. Elke dag de toevlucht neemt tot Christus. Zo alleen kan je je oude natuur doden. Dan kun je pleiten op je doop. Als het nog niet te zien. Heere te bidden: geef dat ik mijn doop mag leren verstaan. Ik heb het veracht. Doop een teken en zegel van genade. Daarop pleiten. Wij zijn tot hinken en zinken geneigd. Ik ben gedoopt. Draag dat stempel. Daarop pleiten: Heere u hebt het beloofd, U wilt het geven.

Vertroosting Geest en leven. Dat we zo onze roeping en verkiezing vast mogen maken. Dat ons eenmaal rijkelijk toegevoegd wordt de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor uw naam die mij geloven doet.’ Dat geve de Heere. Amen.

 

Zondag 3 februari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. P. de Vries [Nunspeet] – 2 Petrus 1 vers 10 en 11