In de brief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs moedigt hij hem aan. Hoe zou Timotheüs meer bemoedigd zijn dan met de woorden: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is dood geweest maar leeft in eeuwigheid. 

2 Timotheüs 2 vers 8a: ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

Houd in gedachtenis

Gemeente, beste belijdeniscatechisanten, het zou tegen jullie gezegd kunnen zijn. Gezegd kunnen worden. Wat Paulus zijn geestelijke zoon Timotheüs op het hart drukt. Word gesterkt. Dat zou gezegd kunnen worden of woorden van gelijke strekking. De kracht van boven of welkom in de strijd.

Nu jullie openlijk zijn Naam belijden. Te dienen, te vrezen. Wees krachtig. Word gesterkt. Paulus draagt zijn geestelijke zoon Timotheüs op als een vader. Teer klinkt het. Gij dan mijn zoon. Schrijft het in vaderlijke liefde en klinkt als vaderlijke vermaning.

Kennelijk heeft Timotheüs dat nodig. Om versterkt te worden. Vers 3. Om verdrukkingen te lijden als een goed krijgsknecht, soldaat. Sprake van lijden als wij Zijn Naam belijden. Niet alleen van buitenaf maar ook van binnenin.

Er zal een reden geweest zijn dat hij in het begin al geschreven heeft: God heeft ons niet gegeven een geest der vrijmoedigheid en niet der vreesachtigheid.

Heeft Timotheüs dat tegengehouden? Kunt u zich er iets bij voorstellen, jij? Ik wel. En dan je zult geroepen zijn tot de dienst zoals Timotheüs. Geroepen weten Zijn Naam te belijden voor de mensen. Geroepen te Efeze. Met alle strijd, alle aanvechting van dien.

Met alles wat er tegenop en tegenin komt. Je hebt zelfs misschien ook al bedacht zo-even. Misschien heb je het al ondervonden. Timotheüs wordt opgewekt. Wees krachtig. Paulus werpt Timotheüs niet terug op zichzelf. Maar op de genade in Jezus Christus alleen. Hopen op Hem alleen. Verwachten van Hem alleen. Want daarin kan geen beschaming zijn.

Dat is voor Paulus gemeente een beproefde waarheid. Hij zal er deze brief mee eindigen. Die tegenstand die hij zelf ervaren heeft. Zonder dat Paulus iemand bijstond. Maar Timotheüs de Heere heeft mij bijgestaan, bekrachtigd.

Met drie voorbeelden zet Paulus de aansporingen kracht bij. De eerste de soldaat. Met een ding bezig: zijn missie, opdracht, strijd. Niemand mag hem daarvan afleiden. Het zou wat wezen als hij met zijn dagelijks onderhoud, zijn eten en drinken, bezig moeten houden. Zo zou Timotheüs met heel zijn hart en ziel voor zijn dienst van zijn Koning.

Als tweede denkt Paulus aan een hardloper, atleet. Die prijs krijgt hij pas als hij de loop volgens de regels gelopen heeft. Timotheüs wordt opgeroepen tot volharding.

De derde van de boer. De vruchten. Verdiepte hoop. Zal ook de vruchten bij anderen mogen zien. Wat denkt u gemeente hoe heeft Timotheüs dat briefje gelezen hebben? Paulus in gevangenschap. Hou zou die het gelezen hebben?

Ik zeg het wel zo Paulus uit gevangenschap. Dat kan Timotheüs toch al buitengewoon ontmoedigt hebben. Dien zo je Koning. Als een soldaat. Atleet. Al je krachten eraan geven als een hardwerkende boer. Maar hoe dan? Misschien kwam die vraag in jouw hart al boven?

Als dit de roeping is, hoe dan? Kwam die vraag al bij je boven maar gaat die vraag ook naar boven. Heere hoe zou ik U dienen? Vrezen, eren, loven. Je hebt momenten, dat denk ik, dat het juicht in het hart. Dat hoop ik tenminste. Voor U wil ik strijden, lijden, de aarde doorgalmen van lof.

Maar er komt zoveel op af. En gaat zoveel tegenin. En dan? En dan? Bereid zoals die soldaat? Gehoorzaam als die hardloper? Ijverig als die hardwerkende boer? Terwijl je zelf vaak zo zwak bent. Wordt gesterkt. Wees krachtig.

Voegt zich in een rij van anderen. Mozes Jozua. En David tegen zijn zoon Salomo. Nu zegt David nog meer Salomo, want de Heere God, mijn God, zal met u zijn. Zo laat Paulus nog iets volgen. Op dat eerste bevel. Wordt gesterkt. Lijd als een goed krijgsknecht.

En dan: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gedurig gedenken dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Een levende Koning. Laat Timotheüs gedurig bedenken dat het Pasen is. Dat de zonde verzoend is, de dood tenietgedaan is. Jezus Christus is opgewekt uit de doden, Timotheüs. Hij die tot zonde gemaakt is, aan het kruis is genageld, vrede met God voor vijanden. Hij bewijst die volkomen Zaligmaker te zijn. Door lijden ging het tot heerlijkheid.

Door de strijd tot overwinning. Hem heeft God tot een Heere en Christus verhoogd. Uitermate verhoogd. Tot de hoogste hoogte verhoogt. Ver boven alle namen. In deze wereld en de toekomstige wereld de grootste naam.

Getrouw zijn. Verdrukking lijden. De Heere dienen van ganser harte. Navolgen. In diepe wegen. Houd gedurig in gedachtenis. In Hem is de verlossing vast. Hij heeft overwonnen. En Hij regeert. Paulus voegt er wel aan toe: welke is uit het zaad van David. Naar mijn Evangelie. De gezalfde. Davids grote Zoon. De gezalfde van koninklijke bloede.

Vrienden, kon Timotheüs meer bemoedigd zijn? De levende Christus is opgewekt uit de doden. Het graf kon Hem niet houden. ‘Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held.’ De vijand tenietgedaan. Dé vijand. ‘Die in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.’

Houd in gedachtenis. Als hij op zijn roeping ziet. Die is hoog. Zijn onmogelijkheden aan eigen kant. Als hij op de strijd ziet. Kijk Timotheüs leeft van die overwinning. Leeft daarbij, rust daarin. Maar zelf ondervindt hij nog heel wat lijdenstijd laat ik maar zeggen.

In de dienst van de Heere. Maar hoe nodig dan, hoe rijk, Hij is uit de doden opgewekt. Ik heb een levende Koning. Hij is een levende Verlosser. Timotheüs houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Dat betekent gemeente dat Hij toeziet. Hij is de levende Koning. In zijn moeite. Hij strijdt, belijdt. Voor de ogen van de levende Christus. Vrienden aan de ene kant verootmoedigt dat. Hij slaat je gade. Mij. Ook zo direct als je ja-woord klinkt. Ook morgen. Over een week. Over een jaar. Altijd. Aldoor.

Dat maakt je klein toch? Hij ziet je niet alleen, Hij doorziet je ook. Ook als mensen het niet zien, Hij ziet je strijd. Je schaamte misschien wel omwille van Zijn Naam. Je vreesachtigheid. Verootmoedigend, je leeft voor de ogen van de Levende.

Maar ook buitengewoon vertroostend. Je levende Koning ziet je ook in je donkerste dagen. Hij is dood geweest maar levend tot in alle eeuwigheid. Hij is er nooit niet. Hij blijft niet van verre. De Bijbel zegt Hij schenkt altijd wat je nodig hebt. Hij schenkt altijd wat je nodig hebt. En wat je mist Hij weet het.

Hij is erbij als de levende Koning. Gemeente, zullen we het allemaal in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt? U, jij. Ik zeg het met eerbied. Het gaat niet over iemand uit een ver verleden, of roerende verhalen. Hij ziet toe. Hoe je handelt, wat je denkt.

Of je buigt of niet. Aan Zijn voeten komt. Of je verzet. Of je bekering zoekt of niet. Of je straks anders gaat of niet. Timotheüs heeft op te zien op de levende Koning. Houd voortdurend Zijn volkomen verlossing, volkomen overwinning voor ogen.

Elke dag goedmoeds te zijn elke dag. Een goed strijder te zijn. Houd voortdurend in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Als het rustpunt van je hart. Als Hij uit de doden is opgewekt, dan betekent dat het goedgekeurd is, het volkomen Amen van de hemel.

Zijn volkomen offer blijft toch het rustpunt van je hart? Draai het eens om. Wat als je het vergeet dat Hij dat volkomen werk deed, dat volkomen offer bracht. Vraagt dat maar eens aan een beproefde christen hier in de kerk.

Van eigen werk verwachten. Bovendien het is zo tot oneer van je Koning. Als ik weer struikel. Als de boze mijn liefdeloosheid mij voorhoudt. Christus heeft al volbracht. Verwijs de boze daar maar heen. Mijn Verlosser heeft alles volbracht.

Als de lasten ons te zwaar zijn. Ons te sterk is en te machtig. En je hart zucht Heere hoe dan? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Zelfs de dood heeft Hij tenietgedaan. Hem is gegeven de macht in hemel en op aarde. Alle dingen zijn Hem onderworpen. Het Lam regeert. Ik ken je weg niet, jij ook niet. Kan zomaar in de diepten voeren. En dan te weten Hij leidt. Te weten als aan Zijn hand gaat het aan op het leven waar doorheen ook.

U die Hem liefhebt, leeft u ook zo weinig uit die verwachting? Dat hartelijke betrouwen? Leeft u ook zo vaak alsof Hij de doden opgewekt is. Alsof Hij niet regeert. Hem alle dingen onderworpen zijn. Goede vrienden, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Dat Hij volkomen verlost die op Hem betrouwen. Waar je weg ook heen is. Johannes op Patmos, niet de eerste beste. Discipel die de Heere lief had. Letterlijk aan het hart van Jezus lag met het laatste avondmaal. Als een balling op Patmos. Wat moet het in zijn hart gestormd hebben. Hoe moet het nou met het werk van Christus? Die zeven gemeenten in Klein Azië die Hem zo aan het hart lagen.

Op de dag van de opstanding, de zondag bedoel ik. Die Johannes valt als dood aan Zijn voeten. Legt Zijn hand, Zijn gunst op hem. Ik ben de eerste en de laatste. Het loopt Mij nooit uit de hand. Ik ben dood geweest en leef tot in eeuwigheid.

De vrees van Johannes wordt vrede. Dat Hij naar Zijn hand leidt naar die heerlijke toekomst. Niet die keizer heeft het laatste woord, maar Christus. Goede vrienden ik wens jullie van harte een goede reis in Zijn gezelschap. In Zijn wonderlijke sporen. Maar hoezeer ik je alle goeds wens, het gaat er door veel verdrukkingen heen.

En zijn die er, geloof, vertrouw. Hij leeft. En Hij zal Zijn almacht tonen. Misschien maak je spanning mee. Tegenspoed. Je wordt ziek. Die tranen zeggen waar is nou God waar je op bouwde? Voor die God waarop je vertrouwde. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Wat er ook tegenop komt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zelfs de dood tenietgedaan. Als je weet dat jouw of mijn tijd daar is. Paulus weet dat zijn tijd nabij is. Niets kan mij scheiden van mijn levende Koning. Net als Stefanus. Hij stond hem op te wachten. Niets kon hem scheiden.

Paulus schrijft een paar verzen verder. Dit is een getrouw woord, indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen we ook met Hem leven.

Amen.

 

Tweede Paasdag maandag 10 april 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. P.C. Hoek – Schriftlezing 2 Timotheüs 2 vers 1-13