Dat Jezus naar Zijn Vader zal terug keren betekent dat de discipelen het niet slechter krijgen, maar beter. Voortaan zal de Heilige Geest bij hen zijn. Zij mogen rechtstreeks tot God gaan. De Vader ziet – o wonder – dankzij het werk van Christus iets aantrekkelijks in Zijn kinderen.

De Heere Jezus bereidt Zijn discipelen voor op Zijn terug gaan naar de Vader. Bijzonder hoe Jezus dat doet! Dan te bedenken dat Hij diezelfde avond nog gevangen genomen zou worden en de volgende dag gekruisigd zou worden. Hoofdstuk 13-14 spelen zich af in de Opperzaal. Hoofdstuk 12: de massa heeft Hem verworpen. Wie in Mij gelooft, roept Hij nog eenmaal. Dan trekt Jezus zich terug in de Opperzaal. Aan het einde van hoofdstuk 14: sta op, laat ons van hier gaan. Dan gaan ze naar Getsemane: hoofdstuk 15-17. In hoofdstuk 18 komen ze in Getsemane.

Als je dat bedenkt is het bijzonder dat Jezus niet met Zichzelf bezig is. Alzo Hij de Zijnen die in de wereld waren, heeft Hij hen liefgehad. Dat is het eerste vers in de Opperzaal. Liefgehad tot het bittere einde. Hij bereidt hen voor op Zijn terug gaan.

Voorwaar, voorwaar (16:20). Ik zal sterven. De wereld zal zich verblijden. Gij zult bedroefd zijn. Uw droefheid zal blijdschap worden.

Jezus probeert duidelijk te maken: Ik ga straks terug naar Mijn Vader. Het zal voor hen niet slechter worden, maar beter. Centrale tekst is vers 7. Ik zeg u de waarheid: het is u nut dat Ik weg ga. Anders zal de Trooster niet komen. Daar kan je heel veel over zeggen. Jullie kunnen daar nu niet over denken. Maar het is beter. Waarom is dat beter?

Ik ga heen om plaats te bereiden. Je kunt zo heel veel dingen noemen. Belangrijk is ook 16:13: de Geest zal u in al de waarheid leiden. Een belofte voor de discipelen. En voor ons. Als ik dat kort mag zeggen, Jezus belooft de Geest die in al de waarheid zal leiden. Jezus kon maar op een plaats tegelijk zijn. Een bijzondere tekst. Hij zegt, ik vind dat een bijzondere tekst (14:12), Hij zal meerder werken doen dan Ik doe. Hoe kan dat? Wij wekken geen dode op, Jezus heeft verschillende doden opgewekt. Je kunt dat zo verklaren: maar een klein groepje mensen geloofde. Er waren er maar weinig die geloofden. Na Pinksteren komen er heel veel mensen tot bekering. Al gelijk 3.000 en daarna 5.000. Inmiddels meer dan een miljard. Niet allemaal echte christenen, maar toch. Waarheid te horen uit de mond van Jezus, als ze daarvoor naar Jeruzalem zouden moeten! Dan is het beter voor hen. Ik kom weder tot u in de persoon van de Heilige Geest. Tien dagen was Hij weg en toen kwam Hij terug.

Jezus kan nu op duizend plekken tegelijk zijn – en nog meer. In de persoon van de Geest. Waar er twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik. Hoe belangrijk is dus de eredienst! Hij wil hier zijn en spreken.

Er zou meer te zeggen zijn. Dat dus over het begin van het hoofdstuk, waar we niet vaak aan denken is vanaf vers 16. Die eerste tekst lijkt makkelijk. Jezus zegt: een kleine tijd en u zult Mij niet zien. De discipelen begrepen dat niet goed. Nog een klein poosje: dan word Ik van u afgenomen. Vervolgens: wederom een kleine tijd en u zult Mij zien. Hij spreekt dan van Zijn opstanding. Ik ga heen tot Mijn Vader. Jezus kwam al snel terug. Van tussen de doden, Hij kwam tot de discipelen. Het heeft ook betrekking op de Heilige Geest. Maar het heeft ook te maken met de wederkomst. Ik ga heen tot de Vader. Maar Ik zal spoedig terug komen, met de wolken van de hemel. Om dit te begrijpen is het belangrijk de drie dubbele bodem te zien. We zullen eerst verder kijken.

Vers 20; U zult schreien en klagen. Een vrouw klaagt tijdens het baren, maar na de geboorte vergeet ze het. Niemand zal de blijdschap van u afnemen. In die dag, welke dag is dat? Ik geloof dat je kunt zeggen: dat is de tijd vanaf Pinksteren. Jezus zou opstaan en Zijn discipelen zien, vervolgens naar de Vader gaan en terugkomen in de Heilige Geest en terug komen op de welkom.

Als je een hoofdstuk terug gaat, Ik zal de Vader bidden. En Hij zal u een andere Trooster geven. In die dag: ik geloof dat Jezus spreekt over de tijd vanaf Pinksteren. U zult Mij niets vragen. Wat betekent dat?

Nu is het zo, als jullie met iets zitten kan je Mij op de schouder tikken (14:15, het gebeurt regelmatig). Ieder moment konden ze bij Hem komen. In die dag zult u Mij niets vragen. Wordt het minder, slechter straks? Nee. Vanaf Pinksteren zal het zo zijn: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, al wat Gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, zult U ontvangen. U zult in Mijn Naam bidden.

Jezus sprak vaak over Zijn Vader. In Johannes maar ook in de Bergrede in Mattheüs. Jezus wilde dat de Zijnen dezelfde vertrouwelijke omgang met Zijn Vader zouden hebben. Hij sprak veel over Zijn Vader. Over Zijn omgang met Zijn Vader. De discipelen konden veel niet begrijpen. Maar, ik vind dat bijzonder, tijdens de voetwassing; Petrus wil niet dat Jezus zijn voeten wast. Laat het maar gebeuren, later zul je het begrijpen. In die dag zal het zo zijn, dan zal Ik u vrijuit van de Vader verkondigen (vers 25). Dat is een vrucht van Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart leert dat we de Vader leren kennen. En de vertrouwelijke omgang leren kennen. In die dag zult u in Mijn Naam bidden (vers 26). Ik ga weg. Het wordt niet slechter voor jullie. De Geest zal jullie openlijk over de Vader spreken. Verkondigen. Jullie zullen dan inderdaad de vertrouwelijke omgang leren kennen. Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u bidden zal! Jullie mogen de Vader kennen. En de verborgen vertrouwelijke omgang hebben. De Vader zal u liefhebben.

Het wordt niet minder. Maar integendeel. Jullie mogen omgang hebben met de Vader. Op elk moment mag je bij Hem binnen gaan. Het is binnen komen zonder te kloppen. Je hoeft niet te denken dat je het aan Mij moet vragen. Je kunt altijd rechtstreeks tot de Vader gaan. Want de Vader Zelf heeft u lief.

In het Grieks zijn er verschillende woorden voor liefhebben. U kent dat wellicht uit Johannes 21. Petrus, hebt Gij Mij lief. Jezus gebruikt het hoogste woord: agapa. Petrus durft dat woord niet in de mond te nemen, hij gebruikt fileo. Maar hier in Johannes 16 gebruikt Jezus ook fileo. Dat mindere woord? Het is het gewone woordje voor liefhebben. Twee personen hebben elkaar lief, die zien iets aantrekkelijks in elkaar. Dat andere gaat over Gods onvoorwaardelijke zondaarsliefde.

Niet: God houdt van zondaren die geen recht kunnen laten gelden. Nee. De Vader houdt van jullie omdat Hij iets aantrekkelijks in jullie heeft gezien. Je hoeft niet te schuilen achter de Heere Jezus. Hoe kan dat?

Ik denk aan de volgende hoofdstukken: hoofdstuk 20. Jezus is opgestaan. Hij verschijnt aan Zijn discipelen. Hij verschijnt aan hen. Er staat op een bepaald moment: Hij blaast op hen. En ontvangt de Heilige Geest. Er staat: ontvang Heilige Geest. Jezus blies op de Geest. Ze ontvingen daar symbolisch het opstandingsleven. We worden Zijn leven deelachtig. God blies in de neusgaten van Adam. Jezus blaast op Zijn discipelen en zij ontvangen het leven. Ik vaar op tot Mijn Vader en Uw Vader. Dat zei Hij tegen Maria. Niet meer ik leef, maar Hij in mij. Zijn Vader is dus mijn Vader. De Vader heeft iets aantrekkelijks in mij gezien.

Er zijn genoeg mensen die amper naar de Vader durven te gaan. Ze schamen zich. Soms veroordeelt mijn hart me. Hij zegt door het oordeel heen: Ik houd van jou. Jezus leeft in mij.

Gelooft u dat? Jezus zegt: het wordt er dus niet slechter van. De Geest komt. Hij zal u verrijken. Bijzonder wat je leest in vers 25. Ik heb tot gelijkenissen tot u gesproken. Maar de ure komt dat Ik vrijuit zal spreken. Dat gaat over de Geest. De Geest zorgt voor verlangen naar die vertrouwelijke omgang. Vers 28: de Vader heeft u lief, u hebt geloofd dat Ik van de Vader ben uitgegaan. Ik ben in de wereld gekomen en Ik verlaat de wereld. De discipelen denken dat dit gelijk in vervulling gaat. Jezus doelde op Pinksteren. De discipelen denken: eindelijk klare taal. Nu weten we dat Gij alle dingen weet. Jezus zegt: Ik ga terug naar Mijn Vader. Jezus sprak veel over de Vader. Maar ze snapten het eigenlijk niet.

Als u een christen bent, hebt u de Geest ontvangen. Anders niet. En dan is uw lichaam ook geen tempel van de Geest. Ervaart u angst naar de Vader? Omdat u bang bent dat Hij toornt? De Geest wil u het leren. Als een kind iets vraagt, krijgt het het. De HEERE zal de Geest geven wie Hem daarom bidden.

Wat een conclusie: de Drie-Enige God staat aan onze kant. Jezus heeft ons liefgehad. Wat is dat toch! Zodra u maar wat wilt vragen of zodra u hulp nodig hebt, ga dan in vrijmoedigheid tot de Vader toe. In de Naam van Jezus. Besef het: Mijn Vader is ook jullie Vader.

Het betekent niet dat Jezus niet voor ons bidt. De schrijver van Hebreeën zegt dat. Hij leeft om voor ons te bidden. We hebben een Voorspraak. Maar dat betekent niet dat we niet rechtstreeks tot de Vader mogen gaan. Juist wel? Zijn gebed ondersteunt ons gebed.

We willen nog naar Mattheus 11 gaan en dan hoop ik te eindigen. Juist in de Bergrede spreekt Jezus over Zijn Vader. De discipelen begrepen dat vaak niet. Het gaat me even over die laatste paar verzen. Vanaf vers 28. Kom herwaarts tot Mij. Ik zal u rust geven. God wil dat alle mensen zalig worden. De praktijk is dat mensen zich gezond voelen. Ze ervaren niet dat ze Hem nodig hebben. Het evangelie is voor iedereen. Mensen die menen rechtvaardig zijn, gaan aan Hem voorbij. Kom herwaarts tot Mij – Ik zal u rust geven.

Dat betekent niet dat het evangelie alleen maar is voor wie vermoeid en belast zijn. Het evangelie is voor iedereen. De hel werd bereid voor de duivel. God wil niet dat mensen naar de hel gaan, dat gaat tegen Zijn wil in. Je mag je hoofd te rusten leggen in Zijn schoot. Vrede hebben met God. Wat we lezen in Romeinen 5. Vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Daarom gaat het over het evangelie.

In vers 29 gaat het over iets anders; neemt Mijn juk op u. U zult rust vinden voor uw ziel. Er zijn mensen die wel vrede hebben met God. Ze hebben Jezus lief gekregen. Misschien ervaren ze dat niet altijd. Wel hebben ze onrust in hun ziel. Je mag wel geloven en weten dat Jezus kwam voor jouw zonden. Toch een hart vol onrust. Misschien bezig met omstandigheden of dat je de weg van God niet begrijpt. Waarom dit of dat? Al zo vaak gebeden…

Hoe kan je rust krijgen in je ziel? Dit gaat dus niet over de vrede met God. Ik heb het over mensen die een onrustig hart of ziel hebben. Neem Mijn juk op. Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe kan dat? Jezus wordt verworpen door het volk. In de steden waarin Hij tekenen had gedaan, werd Hij verworpen. Wat er gebeurt: de Koning komt Zijn volk. Maar de mensen hoeven Hem niet. Een kantelpunt 12:24, Deze werpt de duivelen uit.

Ik dank U Vader, Heere des hemels dat Gij deze dingen voor de wijzen verborgen hebt maar de kinderkens hebt geopenbaard. Alzo is het welbehagen voor U geweest. Jezus had een vertrouwelijke omgang met Zijn Vader. Hij wil dat we dat leren kennen. Hij was zo zachtmoedig en nederig van hart. Dat Hij Zijn Vader geen verwijten maakte. Hij gaf alles over. Ja, Vader. Zo is het welbehagen voor U geweest. Mijn leven staat onder Uw controle. Ik mag U alles vragen. U wilt wonderen doen op het gebed. Ik weet, U doet het niet verkeerd. Het is waar, Romeinen 8:28, alle dingen moeten meewerken ten goede.

Wat zou het groot zijn als je inderdaad die vertrouwelijke omgang met de Vader mag hebben. En net zo zachtmoedig en nederig van hart zou zijn als Christus. U hebt iets aantrekkelijks in Mij gezien. Ik hoef niet te denken dat U mij laat zitten. Ik geef mijn leven in Uw handen. Het is absoluut waar: alle dingen moeten meewerken ten goede. Ook uw fouten en zonden. Alles heeft een plaats in het plan van God. Tegen een ongelovige kan je dat niet zeggen. Die eindigen in de hel. Maar een kind van God, daar werkt alles mee. Zo leven met de Vader. Dank Jezus dat Hij Zijn leven voor ons wilde geven, daar is alles aan te danken.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 14 mei 2023, 18.45 uur. Schriftlezing Johannes 16:16-33 en Mattheus 11:20-30.