Jezus dronk de beker van het lijden. Daarmee gehoorzaamde Hij aan de wil van Zijn Vader. De beker staat symbool voor het lijden, maar ook voor het leven. Waar is onze levensbeker mee gevuld? Als wij, weglopers en slapers, onze beker zelf willen opdrinken, zullen we nooit de bodem bereiken. Hij heeft onze beker gedronken en dankzij Zijn lijden is er de beker der verlossing en dankzegging.

De beker van het lijden

  1. De beker van het leven
  2. De beker van Jezus
  3. Onze levensbeker

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, ik verkondig u het woord deze morgen vanuit het gedeelte dat we gelezen hebben. Als het mogelijk is, laat de beker voorbij gaan.

Laten we eens nadenken over de beker. Iets te vieren, huwelijksjubileum, met elkaar het glas heffen. Neem je het glas. Laten we het glas heffen. Dan wordt er iets gevierd. Gevulde glas is symbool van het leven. Spreekt een soort zegen uit. Dat jullie nog lang moge leven. Israël: op het leven. Dat ons leven mag doorgaan. Drinken doe je samen. Zeg je: ja, zo is het, ik deel in die vreugde.

Toen ik voor de GZB werkte, kwam ik ook in Syrië.  Broeders ontvingen ons. Eerst drinken. Koffie. Kleine bekertje. Bitter. Gedronken. Samen. Zeiden ze: blij dat u er bent. Eerst laten blijken. Dat is ook zoiets als het glas heffen.

Voor de joden betekent het nog meer. Voor ons vreugdevolle van het leven. Jood glas heffen als er verdriet of rouw is. Bitterheid in je leven. Niet wegstoppen. Beker ook geheven. Symbool van het moeilijke. Deel van onze beker. Geeft God ook. Wij proeven ook de bitterheid. En tranen. En schuld. Beker der bitterheid. Verdriet delen met familie en gemeente. Kennen wij niet. Is tekenend voor onze samenleving. Moet allemaal leuk en gezellig zijn. Is er ook plek voor bitterheid?

Denken aan Pascha. Bij paasfeest vieren waren er 4 bekers. Werden gedronken. Eerste beker der heiliging. Nu beginnen we. Wijden ons toe. Moment waarop de zoon dan vroeg: vader, waarom zijn we hier? Waarom een lam?  Dan legde de vader het uit. Daarop een andere beker. Beker der bitterheid. Dachten ze aan voorvaders. Verdriet en concentratiekamp in Egypte. Paaslam gegeten. Kruiden en bittere saus. Na eten nog 2 bekers. Beker der verlossing. U hebt ons verlost. En de beker der dankbaarheid. Vreugde om bescherming. Jezus waarschijnlijk de laatste twee bekers samen genomen. Beker van het nieuwe verbond. Beker der verlossing en dankbaarheid. Belangrijk om even duidelijk te maken. Wijst erop: symbool, ceremonie belangrijk is. Ook voor kinderen. Wel uitleggen met woorden, maar met gebaar blijft het hangen. Beker heffen, bittere kruiden. Lezen aan tafel. Gebed aan tafel. Vader die zegen meegeeft. Geboorte kind. Over denken: iets van de zegen kan worden getoond?! Dat is de beker van het leven.

2.

Hier vooral ook om beker van Jezus. Jezus naar hof gegaan. Pascha gevierd. Lam hebben ze gegeten. Liederen gezongen. Avond al ver gevorderd. Worden we getuige van grote angst en droefheid. Olijfpers. Hier wordt Jezus in de olijfpers van angst en verdriet gebracht. Voor ons niet voor te stellen. Onze angst? Ben jij wel eens bang? Onweer. Of brand. Ieder mens kent dat wel. Paniek kan toeslaan. In het verkeer. Of in familie. Velen van ons weten dat. Gang maakt naar het graf. Ook afgelopen week is er iemand overleden. Als dat plotseling gebeurd?! Onwaarschijnlijk. Verder moet. Terwijl je niet verder kan. Verdriet en pijn. Ja. Wij kunnen daar over praten met elkaar en moeten dat ik benoemen.

WatJezus doormaakt is toch iets anders. Jezus had rotsvast vertrouwen in de Vader. Ze deden alles samen. Behoefte aan liefde van de Vader. Bidt Hij: die beker is voor Mij te zwaar. Toch: Uw wil. Hij houdt vast aan Zijn Vader.

Proberen dat te proeven. Wat dat betekent. Overeengekomen tussen Vader en de Zoon van eeuwigheid. God heeft zichzelf gescheiden in de tijd. Gegevens aan zondige wereld. Die weg. Bittere beker. Moet nu gedronken worden. Hij die de sterren in Zijn hand houdt, werd aan het kruis geslagen. Diepe angst en duisternis, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten? Maar Jezus hield vast aan de Vader. Aan de opdracht. Zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd (Hebreeën 4). Zijn we getuige van. Ontzagwekkend. Jezus hield vast aan de vader. Ook aan mensen. Daarom kwam Hij.

Waar waren de discipelen? Ze lagen te slapen! Petrus had gezegd: al moet ik door het vuur gaan…. Waar waren de blinden die genezen die genezen waren? Die hongerigen? Er was niemand. Dreigde te bezwijken. Psalm 116, Psalm 41. Jezus had redenen om af te haken.  Mensen hebben Mij verlaten. Maar Hij hield vast aan de mensen. Dat heeft Hem gebracht in dit bittere uur. Iets van begrijpen?

Kunnen we elkaar vragen: hebt u vertrouwen in mensen? Als je klein bent, heb je dat. Jongens en meisjes ook. Mijn vader is de beste van de wereld. Mijn vader kan alles. Mijn grootouders hadden grote dunk van de dominee. Dachten dat hij nooit zondigde. Hun kinderen zagen dat anders. Je dacht dat leidinggevende in de kerk altijd uit de Bijbel lazen? Dominees en ambtsdragers van voetstuk gevallen. Soms duidelijk dat ze zondaars waren. Niets menselijks vreemd.

Jezus wist wat er in mensen leefde. Weten wij ook. Mensen je teleurstellen. Toch: Jezus hield vast. Ik heb voor U gebeden. Petrus zwoer Hem af. Dan zien de ogen van Jezus Petrus. Valt geen woord. Kent u dat? Hebt u die ogen wel eens gezien? Sprekende ogen. Hij bleef liefhebben. Al verlieten ze Hem. Hij hield vijanden vast. Beker ontvangen. Voor u en mij omdat wij weglopers zijn en lagen te slapen. Hij waakte. Toen wij niet meer konden bidden, bad Hij aan de rechterhand van de Vader. Beschaamd als je dit leest?! Niet met droge ogen lezen. Hoe laks je bent! Onverschillig.

Gelezen Hebreeen 4. Vasthouden. Heeft Hem alles gekost. Beker genomen. Tot op de bodem geleegd. Psalm 116: doodsbanden. Op zich genomen. Opdracht van de Vader vervuld. Beker der bitterheid. Is een beker van verlossing voor ons geworden. Ziekten en zonden opgeheven. Aan het kruis gebracht. Daarom is Hij gekomen. Verloren mensen terug te brengen. Ontroven aan overste van deze wereld. Avondmaal. Dan is Hij daar. Als bruidegom. Vreugde en eer. Gasten die Hij vrienden noemt. Verwelkomt als bruid. Binnenbrengt in gemeenschap. Beker heffen met Zijn bruid.

3.

Onze beker. Zou je kunnen zeggen: ja is waar, niets nieuws, beker der bitterheid, mogen wij de dankbaarheid drinken. Hij de dood, wij het leven. Maar weet u, het is geen optelsom. Onze beker is symbool van ons leven. Wat is dat leven van ons? Waarmee gevuld? Wat zit er in? Opschrijven. Nou, dan moet je fotoalbum van je leven maar eens doorbladeren. Uitkomst daarvan? Sommige mensen zeggen, nou, ook wel verkeerde dingen, ook mooie dingen. Als ik het optel, komt er een plus uit. Als de Heere het optelt? Wij allen hebben gezondigd. Derven de heerlijkheid. Uitkomst is wat Naomi zei: bitterheid, want de almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Toegeschreven aan de Heere. Ik ben een schuldig mens. Jezus niet alleen voor ons gedaan. Voor ons gedaan, mag u dat geloven?

Ook ons voorgedaan. Niet voor bitterheid vluchten. Erkennen: het is een bittere beker. Onder ogen zien. Nare dingen meemaakt, dat kinderen dat meemaken, wat heel moeilijk is, om dat weg te stoppen en te verbergen. Diep van binnen blijft het zitten. Als een gezwel. Gaat opspelen. Je kunt het niet ontkennen. Zo is het ook met de schuld. Zand erover. Maar het blijft wroeten. Psalm 32: schuld belijden, zonden vergeven. Die slechte reuk van ons leven, dat boosaardige en dat we schuldig staan tegenover een goeddoend God.

Beker onder ogen zien. Aannemen en opheffen. Met beker naar Jezus gaan. Beker genomen. Zo moeten en mogen we naar Hem. Niet voor weglopen. Niet toedekken. Maar belijden. Voor Hem. Zijn er dingen waarvan je zegt, daar kan ik niet mee verder? Opbiechten. Misschien bij broeder of zusters. Dat is eerste stap. Je kunt het ook voor jezelf houden. Je eigen beker drinken? Is wel waar u zegt, ik hoor het evangelie, maar ik moet er zelf uitkomen. Ik zal zelf die beker drinken. Dan tot de bodem toe. Eenzaamheid. Spijt. Zal geen bodem zijn. Voor eigen rekening leeft?!

Die ene beker vat alles samen; Beker van verlossing en dankbaarheid. Nieuwe leven. Door het kruis is het anders geworden. Er is toekomst. Perspectief. Dat maakt dankbaar en stil. De Heere je ogen daarvoor opent. Niet voor jezelf houden. Niet zwijgen over goedheid van God?  Is mijn verlangen. Volgende week burendienst. Wil je mensen om je heen uitnodigen. Liefde en rijkdom uitdelen. Hart laten spreken. Bitterheid ervaren in verdriet en in het leven, onze beker daarmee gevuld: Hij voor ons. Opdat wij niet meer zouden omkomen. Leven in handen van Hem geven. Bonhoeffer (Duitse predikant) kwam vlak voor einde oorlog om in een kamp. Worstelde met zijn land en God en de bitterheid. Zong:

En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Amen.

Hervormde gemeente te Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 4 maart 2018, 9.30 uur. Wetslezing uit Deut. 6 en 10. Schriftlezing Mattheüs 26:36-46, Hebreeën 4:14-16.