Echte liefde geeft niet veel maar alles

Woorden zeggen nooit alles. Dé zalving van de Heere Jezus door Maria ter voorbereiding op Zijn begrafenis zegt alles. Zij betoont zo haar liefde voor Hem omdat Hij [eerst] Zijn liefde voor haar betoond heeft en zal betonen in het afleggen van Zijn leven. Jezus’ liefde is de volmaakte liefde: Hij geeft alles, Hij gaf Zichzelf over in de dood om verzoening aan te brengen voor degenen die in Hem geloven. Ook voor Maria die met het betonen van haar liefde tot de Heere Jezus een voorbeeld is voor ons. Zonder Zijn liefde komt het nooit goed met ons en zullen we verloren gaan en niet eeuwig delen in Zijn liefde. Heeft u Hem lief omdat Hij u eerst liefgehad heeft?

Markus 14 vers 3 : ‘En als Hij te Bethanië was, in het huis van Simon, den melaatse, daar Hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd‘.

Gemeente, stel je ziet een man die loopt door de winkelstraat en die heeft een cadeautje gekocht. Je ontmoet hem, gaat in gesprek. En wat blijkt? Die man heeft een parfum gekocht voor zijn vrouw. Je bent een beetje nieuwsgierig en hij laat het zien. Een parfum die meer dan € 10.000 heeft gekost. En die bestaan echt. Wat zou uw gedachte zijn? Mijn eerste: dat is toch niet normaal?! Of is dit een rare gedachte? Of u kunt denken: die man moet wel heel veel houden van zijn vrouw. Dit voorbeeld houden we in gedachte als we luisteren naar het verhaal van Jezus die met Zijn discipelen in Bethanië is.

De Heere Jezus zijn uitgenodigd in het huis van Simon. Samen eten ze. Dan plotseling komt er een vrouw naar binnen. Kijk ze heeft een flesje met hele dure parfum meegenomen. Vroeger maakten ze parfum van olie en die mengden ze met kruiden. Nardis. Gemaakt van een speciaal plantje en dat rook heerlijk. Een hele dure fles. Omgerekend zou die nu vandaag meer dan € 15.000 kosten. Wat doet deze vrouw? Ze loopt naar Jezus. Ze giet het hele flesje parfum over Zijn hoofd. Was dat raar? Nee, toen niet. Gebeurde vaker. Teken van veel respect voor iemand hebben. Wat valt op? Die vrouw giet niet een paar druppels, gebeurde ook. Niet het dopje eraf maar brak de hals van de fles. Alles in een keer.

De andere mensen die aan tafel zitten zien het. Ze zijn stomverbaasd. Ze denken direct: dit is overdreven, dit is niet goed. Dit geld had ze beter aan arme mensen kunnen geven. Ze gaan in een heftige discussie met de vrouw. Voor arme mensen moeten we goed zorgen. Dat klopt. Staat al in het Oude Testament en Jezus zei dat ook vaak. Dus hebben die mensen gelijk en doet die vrouw het fout? Let op wat Jezus zegt. Laat die vrouw met rust. Wat zij aan Mij gedaan heeft is goed. Arme mensen zijn er altijd. Die kun je altijd helpen. Maar ik ben er niet altijd. Wat bedoelt de Heere Jezus?

Tot nu toe heeft Hij drie keer gezegd: Ik ga lijden, sterven en opstaan uit de dood. Veel mensen hebben die boodschap gehoord, ook de discipelen. Maar iedereen is die boodschap vergeten. Wilden ze niet, pasten er niet bij dat Hij ging lijden en sterven. Daarom Zijn woorden vergeten. Maar deze ene vrouw niet. Deze vrouw gelooft de woorden van Jezus. Wat deze vrouw precies heeft gedacht vertelt de Bijbel niet. Wat wel: zij heeft Mijn lichaam gezalfd voor Mijn begrafenis, zegt Jezus. Opvallend: normaal zalving nadat iemand is overleden. Maar deze vrouw zalft Jezus al voordat Hij overleden is. Plus ze zalft Hem met de duurste parfum.

Waarom deed ze dat? Omdat ze Hem lief had. Maar vooral omdat ze ontdekt had hoe groot de liefde van Jezus tot haar was. De mensen erom heen kijken naar de dure parfum. Niet naar haar hart met de liefde voor Jezus. En die liefde is precies wat al die mannen daar missen. Liefde, wat is dat? Dat kun je nooit helemaal precies zeggen. Dat lukt niet. Deze vrouw heeft haar liefde vooral visueel gemaakt door haar Heere te zalven met die ontzettend dure parfum. Zij maakt zichtbaar hoe bijzonder ze die liefde voor de Heere Jezus vindt. Wat liefde precies is, kun je nooit helemaal zeggen. Daarom moeilijk om erover te preken. Woorden zeggen nooit genoeg. Maar deze zalving zegt alles. Deze liefde voor mij is zo bijzonder. Hij geeft straks alles voor mij. Daarom geef ik nu alles voor Hem. Echte liefde geeft alles.

Zo wil deze vrouw haar Heere Jezus ook bedanken. Voor Zijn bijzondere liefde. Haar hart is niet alleen vol maar stroomt ook over van liefde. Haar hele leven. Omdat Jezus Zijn leven over gaat geven aan het kruis. Snapt u waarom deze vrouw zo’n dure parfum gebruikt om de Heere Jezus te zalven? Kennen we zelf die liefde voor Hem, ja die liefde van de Heere Jezus? We zitten nu in de lijdensperiode, de veertigdagentijd. Een periode waarin we extra nadenken over het lijden van de Heere Jezus. Binnen het dovenpastoraat hebben we een extra project om daarover na te denken. In de kerk de zeven weken. Waarom is dat belangrijk? Omdat er elke dag informatie op ons afkomt. En daar tussendoor komt het Evangelie, het Woord van God, tot ons. Maar als we niet oppassen gaat het ons ene oog in en andere uit, oor in en oor uit voor degenen die horen. In de tweede plaats omdat het Evangelie voor ons zo bekend is. We hebben het zo vaak gezien en gehoord en vinden het gewoon en niet bijzonder meer. Of we denken zoals mensen rondom Jezus dat we het Woord van God goed kennen en gaan erover praten en discussiëren. Aan de ene kant goed maar heeft ook een gevaarlijke kant. Dat we niet meer zien waar het over gaat. De grote liefde van de Heere Jezus voor zondige mensen. Daarom goed om er vanmorgen over na te denken en de boodschap op ons af te laten komen.

Wat deze vrouw doet is een vraag. Kennen wij de liefde van de Heere Jezus in ons eigen leven? Beseffen wij hoe bijzonder die liefde is. Jezus zelf was volmaakt. Hij had het volmaakte leven in de hemel. Toch kwam Hij naar de aarde. Hoe? Heel gewoon, als een baby. In armoede. Om heel dicht bij ons te kunnen zijn. Zijn wij bijzondere mensen? Dienen wij God op de goede manier? Leven wij altijd op de goede manier? Nee, helemaal niet. Van onszelf wijzen wij Hem af. Wij doen liever wat we zelf willen. Goed bekeken zijn we vijanden van God. Sterk gezegd maar helaas is het waar. Daarom hebben we het verdiend dat God zegt: jullie bekijken het maar, Ik straf jullie voor altijd. Maar dat doet Hij niet. Hij stuurde de Heere Jezus. Zo zocht Hij ons op. Waarom? Omdat God ook blijft liefhebben en ons graag alles vergeeft en ons graag verandert tot mensen die Hem kennen, dienen en liefhebben. Daarom moest de Heere Jezus sterven aan het kruis. Hij was helemaal onschuldig. Zo stierf Hij. Zo deed Hij al mijn zonden en schuld weg. Hij opende de weg naar het echte leven, het leven tot Gods eer, het leven tot in eeuwigheid. Geloof je dat?

Besef goed hoe zwaar het voor de Heere Jezus was. Zie hoeveel het Hem kostte. De dood door kruisiging was afschuwelijk. Jezus hing naakt aan het kruis. Wat een beschamende vertoning. Het was ook de meest pijnlijke manier om te sterven. Vreselijk. Iedereen liet Hem alleen. Ook Zijn eigen Vader in de hemel. Drie uur was het helemaal donker op Golgotha. Jezus moest vechten met de zonden, duivel en de dood. Toch ging Hij door, Hij stopte niet. Zo groot was Zijn liefde tot de Vader en tot zondige mensen. Zien wij het? Buigen wij voor Hem? Vertrouwen van Hem? Verwachten we het van Hem die alles heeft gedaan? Voor ons die niets verdiend hebben. Zo bijzonder is Zijn liefde, zo groot is Zijn genade. Als je dat ontdekt, dan wil je graag alles doen voor Hem. Of misschien aarzelt u of jij wel en zegt: aan de ene kant verlang ik er wel naar om Hem te kennen en te dienen, aan de ene kant heb ik Hem wel lief. Maar aan de andere kant: alles geven van mezelf, mezelf overgeven aan Hem. Dat vind ik lastig. Laten we eerlijk zijn: dat is ook wel lastig. Dat past niet bij ons, dat past niet bij mij. Niet een paar druppels maar een hele fles.

Hoe kunnen we het leren? Door de Heilige Geest. Ook vanmorgen laat Hij het Evangelie horen en zien. De liefde van de Heere Jezus. Met dat Evangelie vult de Heilige Geest mijn hart. Hoe voller je hart, hoe sterker het verlangen om alles over te geven aan de Heere Jezus. Bedenk het: zonder Zijn liefde komt het nooit goed. Zonder Zijn liefde zullen wij sterven en niet leven. Laat daarom de boodschap van Zijn liefde doordringen in je hart. Ontvang die boodschap biddend en dankbaar. Laat je erdoor veranderen tot eer en glorie van de Heere Jezus, die machtige Koning en Redder. Ik vraag niet of u Zijn liefde begrijpt. Maar wel vraag ik: hebben we Hem lief die ons eerst liefgehad heeft? Echte liefde geeft niet veel maar alles. De Heere Jezus gaf niet veel maar alles. Zijn hele leven tot in de dood. Hij stond op uit de dood. Zo groot is Zijn liefde. Laten we Hem eren en aanbidden. Als de ene machtige Koning ook voor ons. Amen.

 

Zondag 7 april 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. M. Visser [dovenpredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk, Nunspeet] – Markus 14 vers 3 – dienst voor doven en horenden, het Woord komt tot het oog en tot het oor