Vanuit de gevangenis vraagt de apostel Paulus aan de gemeente Kolossenzen om te bidden voor een geopende deur. Die oproep richt zich niet op het openen van de deur van de gevangenis maar dat de de deur opengaat voor de boodschap van de Bijbel. Dat het Evangelie van vrije genade zijn loop heeft. De geopende deur geeft zich op de Heere Jezus Christus en Zijn werk. 

Kolossenzen 4 vers 3: ‘Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben‘.

Een open deur voor de boodschap van de Bijbel
1. Wie die deur open doet;
2. Hoe die deur open gaat;
3. Wat je dan ziet.

Jongens en meisjes, hier of thuis, wat heb je nodig om te zwemmen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat denk je? Stel dat je morgen gaat zwemmen, wat heb je dan echt nodig? Water hè. Zonder water kun je niet zwemmen. Ik denk bij zwemmende mensen aan Alfred en Hannah. Jullie gaan als zendingswerkers de wereld in. Eerst naar Roemenië en dan naar een ander land. Zwemmers hebben echt nodig. Wat denk je jongens en meisjes?

Nou misschien denk je erover na en zeg je: de hulp van God. Of je zegt: ze hebben heel veel gebed nodig. Ja, ook heel goed. Er is nog iets heel belangrijks. Een thuisgemeente nodig. Die is onmisbaar. Zonder zo’n gemeente kun je niet werken als zendingswerkers. Tussen kerken en zendingswerkers bestaat een nauwe band. De manier waarop die band is geregeld is in iedere kerk verschillend. Ik wil duidelijk maken dat het vanmiddag niet alleen om Alfred en Hannah en Jelmer, maar over de gemeente.

In onze thuisgemeente is een zendingswerker. Ze komt een keer in het jaar naar Nederland. Het is niet mijn werk, het is jullie werk dat ik namens jullie mag doen. Daarmee zijn we meteen middenin de tekst van Kolossenzen 4 vers 3. Paulus zit gevangen. Hij vraagt aan de gemeente: bidt alstublieft om een open deur. Niet om de deur van de gevangenis. Maar om een open deur voor de boodschap van de Bijbel. Dat is het meest belangrijk. Niet dat hij zelf vrij komt maar dat het Evangelie doorgaat wereldwijd.

Als het goed is vinden we dat het meest belangrijk. Als het Evangelie zich kan verspreiden, dan worden mensen gered door het werk van Jezus Christus. Hem dienen en kennen. Wij en alle mensen leren buigen voor God. Vergeving ontvangen en dat wij leren om te leven tot eer van de Heere. Dat is het grote doel dat Hij ziet voor ons, toch? Als je wel lid bent van de kerk, of daarbij betrokken bent of hoe dan ook, maar als je dat verlangen niet hebt om de Heere te dienen, dan klopt er iets niet. Dan bid ik met heel mijn hart dat je verandert. Dat je ontdekt: wat ben ik arm zonder God. Maar wat bijzonder mooi om te zien wie God is, Jezus is. Ook ik wil Hem leren kennen. Hij is van harte bereid om dat leven te geven. Niet omdat wij van die goede mensen zijn maar omdat Hij zo ontzettend goed is. Hij verlangt naar u en jou.

1. Wie die deur open doet

Paulus vraagt aan de kerk van Kolosse: bid voor ons. Dat God de deur opent. God opent de deur. Alleen Hij kan dat. Wij mensen kunnen dat nooit. Jullie kunnen straks werken, werken, werken. Dat is mooi. We kunnen ons in Nederland heel erg inspannen voor jullie. Maar alleen God zelf kan ervoor zorgen dat de deur van de boodschap van de Bijbel opengaat. Waarom zit de deur dicht?

Wij hebben van onszelf helemaal geen behoefte aan de boodschap. Zelf bepalen wat we goed vinden en willen. Het zit nog dieper. Trotse mensen. Wij hebben onze deur op slot gedaan. God de Heere is niet welkom. Nu kan hij zeggen: jullie eigenwijze mensen bekijken het maar. Maar zo denkt God niet. Zo is Hij niet. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet heel goed dat zonder Mij mensen heel ongelukkig, gaan ze richting hun eeuwige ondergang.

Dat is wel wat we verdiend hebben. We ons bewust verzetten tegen Hem. Daarom is het zo bijzonder dat Hij komt om de deur te openen. Hij klopt op de deur van je hart. Hij vraagt om binnen te komen. Stel dat Hij dat niet deed, dan zou het gevolg zijn dat alle mensen verloren gaan maar Hij wil dat niet. Hij wil mensen redden. Maar dat is Zijn werk. Hij wil graag de deur open doen. Voor Zijn boodschap. Wij kunnen niemand bekeren. Wij kunnen aan andere mensen het geloof niet geven. Soms zou ik het wel willen. Maar aan de andere kant ben ik wel dankbaar dat dat niet de opdracht is die God ons heeft gegeven.

Hij doet het Zelf. Hij doet het graag. Hij verandert mensen. Hij redt zondaren. Hij leert mensen geloven. Zo machtig en goed is Hij. Zo is Zijn liefde voor een wereld verloren in schuld. Kijk daarom, Alfred en Hannah, kijk elke dag omhoog. Verwacht je hulp alleen van Hem. Vertrouw erop dat Hij de deuren opent voor Zijn boodschap. Het is niet jullie werk. Hij heeft jullie geroepen om mee te doen met Zijn werk. Zo kun je het werk doen op een ontspannen manier omdat het allereerst Zijn werk is.

2. Hoe die deur open gaat

Hoe doet God nou die deur open? Daarvoor gebruikt Hij onze gebeden. Daarom zegt Paulus tegen de gemeente van Kolosse, bid voor ons. Houd sterk aan in het gebed. Dat betekent vandaag het gebed hier en allen die erbij betrokken zijn, dat gebed is heel belangrijk. Belangrijke opdracht. Bidden om open deuren. Dat is wel bijzonder. God kan Zijn werk prima zonder ons doen. Hij is machtig genoeg. Maar toch Hij wil ons gebed gebruiken. Alleen zo kunnen jullie straks je werk doen. De vertaling van de Bijbel in gebarentaal. Zodat doven ook het Woord van God hebben.

Bidden werkt niet automatisch. Dan kan God Zijn werk doen. Zo werkt het niet. Bidden is een middel en sterk wapen. Ook tegen de duivel. De duivel probeert het af te breken. Overal waar het licht gaat schijnen, daar botst dat met de duisternis van het kwaad. Zullen we daarom allemaal, zullen we daarom elke dag trouw bidden voor Alfred, Hannah en Jelmer. En tegelijk is het belangrijk dat jullie drie bidden voor ons hier.

Expres heb ik vers 12 erbij gelezen. Gaat over Epafras. Waarschijnlijk heeft hij de kerk in Kolosse gesticht en nu werkt hij ergens anders. Hij bidt voortdurend voor de gemeente. Ook Paulus doet dat. Altijd voor u biddende. Dus dat vind ik mooi, het is over en weer. Wij bidden voor jullie en jullie bidden voor ons. Zo blijven we samen verbonden over en weer. We hebben elkaar nodig. God geeft ons aan elkaar om voor elkaar te bidden. Want jullie en wij, we zijn en blijven allemaal afhankelijk van de Heere God en Zijn zegen. Waar we ook werken en leven, we hebben allemaal Zijn boodschap nodig. Als bron van leven, vergeving en kracht. Laten we zo ieder onze eigen plek bidden om open deuren voor de boodschap van God. Wat zie je dan, het derde en laatste punt.

3. Wat je dan ziet

Kort gezegd zie je dan de Heere Jezus en Zijn werk. Alles wat Hij gedaan heeft. Paulus noemt het in de tekst de verborgenheid van Christus. Stel, jongeren, Jelmer, je bent jarig en je krijgt een cadeautje. Ingepakt. Spannend. Wat zit erin. Stap voor stap ontdek je wat erin zit. Heb je zo ook weleens gekeken naar de Bijbel? Eigenlijk is het het allermooiste cadeau wat we hebben gekregen van de Heere. Het is een moeilijk boek en misschien vind je het zelfs soms ook wel een beetje saai. Maar als je het goed bekijkt is het het mooiste boek. Gaat ontdekken wie de Heere Jezus is.

In het Oude Testament lees je al over Hem. In het Nieuwe Testament lees je meer over Hem. Hij is gekomen. Heeft wonderen gedaan. Geleden en gestorven aan het kruis. Na drie dagen opgestaan uit de dood. Hij is de grote Redder die God heeft gestuurd. Iedereen die in Hem gelooft ontvangt vergeving en eeuwig leven. Door Hem maakt God de relatie weer God.

Ik zei al in het begin van de preek dat is zo bijzonder. God had de wereld lief. Waarom? Dat is een wonder dat wij nooit zouden begrijpen. Als je gaat kijken naar hoe het ging met Jezus op aarde. Vijandschap. Gedood zelfs. Iedereen wees Hem af. En toch ging Hij door en stierf Hij voor mijn zonden. Zo goed is Hij. Hij stond op uit de dood. Zo machtig is Hij. Daarom zegt God tegen mij: Ik vergeef je echt alles en Ik geef je het eeuwige leven met Mij. Het is weer helemaal goed tussen jou en Mij.

Dat is kort gezegd de boodschap van de Bijbel. God heeft zondige mensen lief. Hij wil Zich verbinden met u en jou en mij. Hem te kennen met ons hele hart en leven. Wij uit onszelf vinden dat moeilijk en verzetten ons. Maar gelukkig is de Heilige Geest uitgestort. Hij opent mijn hart voor de Heere Jezus en opent mijn ogen. Hij werkt een sterk verlangen in mijn hart om de Heere Jezus te dienen. En Zijn licht mee te verspreiden in de wereld.

Verlangt u naar de Heere Jezus? Hem dienen en kennen. Zijn Licht mee verspreiden naar de mensen. Ik hoop dat het uw en jouw verlangen is of vandaag gaat worden. Het leven met God is het mooiste leven, het echte leven. De Bijbel onmisbaar als bron van licht en kracht. Daarom is het belangrijk dat die Bijbel vertaald wordt, ook in gebarentaal.

Zo mogen jullie aan het werk. Vergeet nooit dat het Gods werk is. Wij beloven voor jullie te bidden en ik vertrouw erop dat jullie ook voor ons bidden. We vertrouwen erop dat God doven mensen de Bijbel geeft en dat ze Hem gaan vertrouwen. Dat God gediend wordt door horende en doven mensen. Alle lof aan Hem. Onze machtige en goede God. Amen.

 

Zondag 28 juni 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube] – ds. M. Visser – Schriftlezing Kolossenzen 1 vers 2-6 en 12